Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2010 z dne 16. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2010 z dne 16. 4. 2010, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

1395. Razpis volitev sodnikov porotnikov delovnih in socialnega sodišča

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1396. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Arabski republiki Egipt
1397. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Državi Katar
1398. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Državi Kuvajt
1399. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Hašemitski kraljevini Jordaniji
1400. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Saudovi Arabiji
1401. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Sultanatu Oman
1402. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih arabskih emiratih

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1403. Uredba o barvi in oznakah službene obleke v carinski službi
1473. Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce
1474. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013
1475. Uredba o izvajanju uredb (ES) o uvozu nekaterih živil neživalskega izvora iz tretjih držav

MINISTRSTVA

1404. Pravilnik o obrazcu za obračun davka na motorna vozila
1405. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vodenju in vzdrževanju davčnega registra
1476. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole
1477. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči
1478. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prevozih pacientov
1479. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanjih policije
1480. Odreba o seznamu avtomatskega in polavtomatskega orožja kategorije A, ki ga je dovoljeno zbirati

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1406. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zdravniškem registru

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1407. Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS)
1408. Hierarhija pravil notranjega revidiranja

OBČINE

Ajdovščina

1409. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2009
1410. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Grivče II

Braslovče

1411. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA11 – Braslovče (Spolenak)
1412. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja PA6 – Vikend naselje Letuš – desni breg
1413. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA1 – vikend naselje Letuš – levi breg (Maglica)
1414. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Braslovče

Brežice

1415. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Brežice
1416. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2010
1417. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za športne površine ob Osnovni šoli Dobova

Celje

1418. Obvezna razlaga Odloka o sprejetju zazidalnega načrta starega mestnega jedra Celje
1419. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje naselja Teharje
1420. Obvezna razlaga Odloka o sprejetju zazidalnega načrta Šmarjeta
1421. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje na in ob podtalnici v Medlogu
1422. Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Ostrožno
1423. Obvezna razlaga Odloka o ureditvenem načrtu za celjsko športno letališče
1424. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu
1425. Obvezna razlaga Odloka o zazidalnem načrtu Lava
1426. Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2009
1427. Odlok o režijskem obratu v Mestni občini Celje
1428. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
1429. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu
1430. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na Golovcu« – območje stanovanjske gradnje
1431. Pravilnik o obračunavanju čiščenja industrijske odpadne vode na čistilnih napravah na območju Mestne občine Celje
1432. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje

Dobrna

1433. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrna za leto 2009

Dobrova-Polhov Gradec

1434. Zaključni račun proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2009
1435. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec
1436. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Dobrova - Polhov Gradec
1437. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec in plačevanju oskrbnine v Občini Dobrova - Polhov Gradec

Dravograd

1438. Zaključni račun proračuna Občine Dravograd za leto 2009
1439. Odlok o organizaciji, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v Občini Dravograd
1440. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2010

Idrija

1441. Odlok o dopolnitvi Odloka o določitvi volilnih enot za volitve Občinskega sveta Občine Idrija
1442. Odlok o dopolnitvi Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Idrija
1443. Odlok o spremembah Odloka o oddaji v najem zemljišč in drugih javnih površin v lasti Občine Idrija
1444. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Idrija
1445. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Idrija

Ig

1446. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1447. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1448. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1449. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Kranjska Gora

1450. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Kranjska Gora o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Kranjska Gora na naslednjega kandidata

Krško

1451. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Obrtne cone MDB – jug«

Ljubljana

1452. Odlok o spremembah Odloka o cestnoprometni ureditvi
1453. Pravilnik o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem
1454. Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Uvedbe brezžičnega omrežja na območju Mestne občine Ljubljana«

Ljutomer

1455. Sklep št. 501 o ukinitvi javnega dobra

Log-Dragomer

1456. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Log - Dragomer

Polzela

1457. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Polzela za leto 2009

Puconci

1458. Pravilnik o financiranju in sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v Občini Puconci (uradno prečiščeno besedilo UPB-1)
1459. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč »družbena lastnina – imetnik pravice uporabe: Osnovna šola Puconci«
1460. Pravilnik o financiranju in sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Puconci (uradno prečiščeno besedilo UPB-1)

Ribnica

1461. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za novi severni del Center mesta Ribnica

Rogaška Slatina

1462. Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2009
1463. Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Rogaška Slatina
1464. Odlok o dopolnitvi Odloka o ureditvenem načrtu za del območja CZ2 Zdravilišča Rogaška Slatina
1465. Sklep o določitvi splošnih in posebnih javnih parkirnih površin v Občini Rogaška Slatina
1466. Sklep o ustanovitvi Sosveta za varnost državljanov na območju Občine Rogaška Slatina

Semič

1467. Zaključni račun proračuna Občine Semič za leto 2009
1468. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za del območja proizvodno servisne cone Vrtača pri Semiču
1469. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1470. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Semič

Veržej

1471. Odlok o zaključnem računu Občine Veržej za leto 2009
1472. Odlok o dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Veržej na nepremičninah

POPRAVKI

1481. Popravek Odloka o lokacijskem načrtu za industrijsko cono Trata

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost