Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1337. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za oskrbni center ob avtocestnem odseku Slivnica–Pesnica
1338. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest
1390. Uredba o vrstah in merilih za presojo projektnih dejavnosti
1391. Uredba o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov
1392. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav

Sklepi

1339. Sklep o opustitvi delov državnih cest
1340. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Salzburgu

Drugi akti

1341. Odločba o imenovanju Judite Vižintin Hribar za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
1342. Odločba o imenovanju Mojce Vidrih za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
1343. Odločba o imenovanju Andreja Kirbiša za okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
1344. Odločba o imenovanju mag. Nika Pušnika za okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
1345. Odločba o imenovanju Tatjane Černelič za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Maribor

MINISTRSTVA

1346. Navodilo o delu komisije za pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih del na državnih cestah in rekonstrukcij državnih cest, ki se štejejo za vzdrževalna dela v javno korist
1393. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o javnih listinah v višjem strokovnem izobraževanju
1394. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec marec 2010

USTAVNO SODIŠČE

1347. Odločba o ugotovitvi, da je 25. člen Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v neskladju z Ustavo in odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Ljubljani in sodbe Okrajnega sodišča v Ljubljani
1348. Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1349. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2010

OBČINE

Braslovče

1350. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Braslovče
1351. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1352. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1353. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1354. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Braslovče

Brezovica

1355. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

Črnomelj

1356. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj
1357. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o razglasitvi objekta šole na Preloki za kulturni spomenik lokalnega pomena
1358. Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v enoti vrtca pri OŠ Dragatuš
1359. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
1360. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu od 1. 4. 2010
1361. Sklep o višini parkirnine za leto 2010

Divača

1362. Sklep o začasnem financiranju Občine Divača v obdobju od 1. 4. do 15. 5. 2010

Dobrepolje

1363. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje

Idrija

1364. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Soča

Kamnik

1365. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta B8 – Zg. Perovo

Kranj

1366. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj

Log-Dragomer

1367. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Log - Dragomer
1368. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve župana in članov Občinskega sveta Občine Log - Dragomer
1369. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Log - Dragomer

Medvode

1370. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
1371. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1372. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

Miren-Kostanjevica

1373. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju opuščene gramoznice »Primorje d.d. Ajdovščina« v Mirnu (uradno prečiščeno besedilo)
1374. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju športa v Občini Miren - Kostanjevica
1375. Sklep o višini najemnin oziroma zakupnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti Občine Miren - Kostanjevica
1376. Letni program športa v Občini Miren - Kostanjevica za leto 2010

Odranci

1377. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 2009

Pivka

1378. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Eko vrtec Pivka

Sveti Jurij ob Ščavnici

1379. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
1380. Sklep o določitvi izvajalca odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
1381. Sklep o določitvi izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo

Šempeter-Vrtojba

1382. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mestno središče v Šempetru
1383. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvenih storitev pomoč na domu

Tišina

1384. Odlok o rebalansu I proračuna Občine Tišina za leto 2010
1385. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu in pogojih izvajanja občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Tišina

Veržej

1386. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010

Zreče

1387. Zaključni račun proračuna Občine Zreče za leto 2009
1388. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje doma za starejše občane in oskrbovana varovana stanovanja
1389. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Zreče

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

31. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani, na področju globalnega satelitskega navigacijskega sistema za civilno uporabo (MESKRG)
32. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o socialnem zavarovanju ter Administrativnega dogovora o izvajanju Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o socialnem zavarovanju (BRSSZ)
33. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o razvojnem sodelovanju (BXKRS)
34. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BPLVTP)
35. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BEEVTP)

Vlada Republike Slovenije

36. Sklep o potrditvi Pisma o nameri med Carinsko upravo Republike Slovenije ter Carinsko in finančno stražo Republike Madžarske

Ministrstvo za zunanje zadeve

37. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Flandrije
38. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Mednarodnim centrom za promocijo podjetij o spremembah Sporazuma med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodnim centrom za podjetja v družbeni lastnini v deželah v razvoju o sedežu Mednarodnega centra za podjetja v družbeni lastnini v deželah v razvoju
39. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o sodelovanju na področju notranje varnosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike
40. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih družinskih članov osebja diplomatskih predstavništev ali konzulatov
41. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Izvršnim organom Gruzije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju, znanosti, športu in med mladimi
42. Obvestilo o začetku veljavnosti Dogovora o programu delovnih počitnic med Vlado Republike Slovenije in Vlado Nove Zelandije
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti