Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010

Kazalo

1390. Uredba o vrstah in merilih za presojo projektnih dejavnosti, stran 4058.

Na podlagi petega odstavka 140. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o vrstah in merilih za presojo projektnih dejavnosti
1. člen
(1) Ta uredba določa vrsto projektnih dejavnosti in merila za presojo projektne dejavnosti, da se ta šteje za skupno naložbo.
(2) Ta uredba v skladu s prvim in šestim odstavkom 11.b člena Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL L št. 275 z dne 25. 10. 2003, str. 32), zadnjič spremenjene z Direktivo 2004/101/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 2004 o spremembah Direktive 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti glede na projektne mehanizme iz Kjotskega protokola (UL L št. 338 z dne 13. 11. 2004, str. 18), določa tudi kriterije in smernice iz Poročila Svetovne komisije za jezove, november 2000, – nov okvir za odločanje (Dams and Development – A New Framework for Decision-Making; Earthscan Publications Ltd., London and Sterling, VA, 2000; v nadaljnjem besedilu: Poročilo Svetovne komisije za jezove), ki se uporabljajo za presojo projektnih dejavnosti za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah, katerih proizvodnja zmogljivost je večja od 20 MW, da se te štejejo za skupno naložbo.
2. člen
(1) Za skupno naložbo se šteje projektna dejavnost, ki je lahko projekt skupnega izvajanja ali projekt čistega mehanizma in izpolnjuje s to uredbo predpisana merila.
(2) Merila iz prejšnjega odstavka so:
1. skupna naložba mora prispevati k zmanjšanju antropogenih emisij toplogrednih plinov ali povečanju njihovega odstranjevanja po ponorih, ki ga je mogoče nedvoumno pripisati izvedbi projektne dejavnosti in do katerega brez izvedbe projektne dejavnosti ne bi prišlo;
2. z izvedbo skupne naložbe je mogoče zanesljivo in preverljivo pridobiti ERU ali CER na podlagi izvedbe skupne naložbe;
3. država gostiteljica skupne naložbe mora biti pogodbenica Kjotskega protokola;
4. skupna naložba mora biti odobrena od pristojnega organa države gostiteljice;
5. pri izvedbi skupne naložbe mora biti upoštevano načelo trajnostnega razvoja v državi gostiteljici in
6. obdobje, v katerem se na podlagi izvedbe skupne naložbe izdajo ERU ali CER, mora biti natančno določeno.
(2) Merila iz prejšnjega odstavka so podrobneje opredeljena v sklepih pristojnega organa Kjotskega protokola, ki se nanašajo na skupne naložbe.
(3) Pravna ali fizična oseba, ki namerava izvesti skupno naložbo, mora imeti v Republiki Sloveniji odprt račun v registru emisijskih kuponov.
3. člen
(1) Skupna naložba gradnje, rekonstrukcije ali razširitve hidroelektrarne, katere proizvodna kapaciteta presega 20 MW, mora poleg meril iz prejšnjega člena izpolnjevati tudi kriterije in smernice iz Poročila Svetovne komisije za jezove.
(2) Kriteriji in smernice iz prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na presojo skupne naložbe, so:
1. presoja njene družbene sprejemljivosti,
2. celovita presoja alternativnih možnosti,
3. upoštevanje dosedanjih izkušenj,
4. trajnostna raba voda in življenjskega okolja,
5. upravičenost in skupne koristi izvedbe skupne naložbe ter
6. zagotavljanje skladnosti in prispevek k miru, razvoju in varnosti v državi gostiteljici skupne naložbe.
4. člen
Skupna naložba, ki se izvaja v državi, ki je z Evropsko unijo podpisala pogodbo o pristopu, mora biti v celoti skladna s predpisi Evropske unije, vključno z začasnimi odstopanji iz pogodbe o pristopu.
5. člen
Presojo skladnosti skupne naložbe z merili iz 2. člena te uredbe oziroma s kriteriji in smernicami iz 3. člena te uredbe izvede neodvisni preveritelj, ki ga je pooblastil pristojni organ Kjotskega protokola.
6. člen
Pravnomočni sklep o odobritvi skupne naložbe, izdan v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, omogoča nosilcu skupne naložbe prenos ERU ali CER v register emisijskih kuponov v Republiki Sloveniji.
7. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-11/2010/5
Ljubljana, dne 8. aprila 2010
EVA 2009-2511-0023
Vlade Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost