Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010

Kazalo

1378. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Eko vrtec Pivka, stran 4018.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05 in 52/07) je Občinski svet Občine Pivka na 27. redni seji dne 8. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Eko vrtec Pivka
1. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet OPPN Eko vrtec Pivka)
(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za Eko vrtec Pivka – v nadalj.: OPPN Eko vrtec Pivka, ki ga je pod številko projekta 09/PA 004 v mesecu marcu 2010 izdelalo podjetje V PROSTORU d.o.o, Ulica 7. maja 2, Ilirska Bistrica.
(2) OPPN Eko vrtec Pivka določa:
– območje OPPN Eko vrtec Pivka,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
– območja, za katera se projektne rešitve pridobijo z javnim natečajem, kadar je to potrebno,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve, če je ta potrebna,
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
– dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.
(3) Sestavine OPPN Eko vrtec Pivka so podrobneje obrazložene v besedilu OPPN Eko vrtec Pivka in grafično prikazane v grafičnem delu OPPN Eko vrtec Pivka, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Občini Pivka.
(4) Sestavine OPPN Eko vrtec Pivka so določene tako podrobno, da je na njihovi podlagi možno izdelati projekte za izdajo gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.
2. člen
(vsebina OPPN Eko vrtec Pivka)
(1) OPPN Eko vrtec Pivka je sestavljen iz besedila in grafičnega dela ter prilog, ki so določene s tem odlokom.
(2) Besedilo OPPN Eko vrtec Pivka obsega poglavja:
– Opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN Eko vrtec Pivka,
– Območje OPPN Eko vrtec Pivka,
– Umestitev načrtovane ureditve v prostor,
– Opis rešitev za posamezne enote urejanja prostora,
– Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo,
– Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture in obveznost priključevanja objektov nanjo,
– Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin,
– Rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– Načrt parcelacije,
– Etapnost izvedbe,
– Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN Eko vrtec Pivka.
(3) Grafični del OPPN Eko vrtec Pivka obsega:
+-------------+-------------------------------------+----------------+
|List 1    |Izsek iz grafičnega načrta      |Merilo 1:5000  |
|       |kartografskega dela občinskega    |        |
|       |prostorskega načrta s prikazom lege |        |
|       |prostorske ureditve na širšem območju|        |
+-------------+-------------------------------------+----------------+
|List 2.1   |Območje podrobnega načrta z     |Merilo 1:1000  |
|       |obstoječim parcelnim stanjem     |        |
+-------------+-------------------------------------+----------------+
|List 2.2   |Prikaz namenske rabe – prikaz podenot|Merilo 1:1000  |
|       |urejanja prostora          |        |
+-------------+-------------------------------------+----------------+
|List 3.1   |Prikaz umestitve načrtovane ureditve |Merilo 1:5000  |
|       |v prostor s prikazom vplivov in   |        |
|       |povezav s sosednjimi območji     |        |
+-------------+-------------------------------------+----------------+
|List 3.2   |Prikaz umestitve načrtovane ureditve |Merilo 1:1000  |
|       |v prostor s prikazom vplivov in   |        |
|       |povezav s sosednjimi območji     |        |
+-------------+-------------------------------------+----------------+
|List 4.1   |Zazidalna oziroma ureditvena     |Merilo 1:1000  |
|       |situacija              |        |
+-------------+-------------------------------------+----------------+
|List 4.2.  |Prikaz lege objektov na zemljišču s |Merilo 1:500  |
|       |tehničnimi elementi za zakoličbo   |        |
|       |objektov               |        |
+-------------+-------------------------------------+----------------+
|List 4.3.  |Prikaz lege objektov na zemljišču,  |Merilo 1:500  |
|       |prikaz višinske ureditve       |        |
+-------------+-------------------------------------+----------------+
|List 4.4.  |Prikaz lege objektov na zemljišču,  |Merilo 1:1000  |
|       |razporeditev zelenih površin     |        |
+-------------+-------------------------------------+----------------+
|List 5.1   |Prikaz ureditev glede poteka omrežij |Merilo 1:1000  |
|       |in priključevanja objektov na    |        |
|       |gospodarsko javno infrastrukturo ter |        |
|       |grajeno javno dobro – ureditev    |        |
|       |prometa               |        |
+-------------+-------------------------------------+----------------+
|List 5.2   |Prikaz ureditev glede poteka omrežij |Merilo 1:1000  |
|       |in priključevanja objektov na    |        |
|       |gospodarsko javno infrastrukturo ter |        |
|       |grajeno javno dobro – zbirni načrt  |        |
|       |komunalne infrastrukture       |        |
+-------------+-------------------------------------+----------------+
|List 6    |Prikaz ureditev, potrebnih za    |Merilo 1:1000  |
|       |varovanje okolja, naravnih virov in |        |
|       |ohranjanje narave, za obrambo ter  |        |
|       |varstvo pred naravnimi in drugimi  |        |
|       |nesrečami, vključno z varstvom pred |        |
|       |požarom               |        |
+-------------+-------------------------------------+----------------+
|List 8.1   |Načrt parcelacije s prikazom     |Merilo 1:1000  |
|       |lastništva              |        |
+-------------+-------------------------------------+----------------+
|List 8.2   |Načrt parcelacije s prikazom javnega |Merilo 1:1000  |
|       |dobra                |        |
+-------------+-------------------------------------+----------------+
(4) Priloge OPPN Eko vrtec Pivka so:
– Izvleček iz strateškega prostorskega akta, ki se nanaša na obravnavano prostorsko ureditev;
– Prikaz stanja prostora;
– Strokovne podlage za pripravo OPPN Eko vrtec Pivka;
– Smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora;
– Obrazložitev in utemeljitev OPPN Eko vrtec Pivka;
– Povzetek za javnost;
– Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta;
– Spis postopka priprave in sprejemanja OPPN Eko vrtec Pivka.
3. člen
(oblika OPPN Eko vrtec Pivka)
OPPN Eko vrtec Pivka je izdelan v digitalni in analogni obliki.
2. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE Z OPPN EKO VRTEC PIVKA
4. člen
(ureditve OPPN Eko vrtec Pivka)
Ureditev območja OPPN Eko vrtec Pivka obsega:
– Ureditev vrtca in spremljajočih objektov vključno z zunanjimi površinami (ureditev zunanjih igralnih površin, gospodarskega dvorišča, parkirnih površin in notranjih dostopnih cest in poti).
– Ureditev prometa za ožje in širše območje.
– Ureditev javnih parkirišč.
– Ureditev peš prometa s poudarkom na prehodnosti območja za pešce.
– Ureditev kolesarskih stez.
– Ureditev druge gospodarske javne infrastrukture.
– Ureditev javnih zelenih površin, ki potekajo čez celotno območje urejanja.
5. člen
(usklajenost OPPN Eko vrtec Pivka z nadrejenimi akti)
(1) OPPN Eko vrtec Pivka je pripravljen v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Pivka (Uradni list RS, št. 82/98 in 75/04).
(2) Območje OPPN Eko vrtec v Pivki se ureja:
– Območje P1-S10-CS se ureja z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Pivka (Uradni list RS, št. 82/98, 75/04); Odlokom o podrobnih merilih in pogojih prostorsko ureditvenih pogojev za območje Pivke z Radohovo vasjo, Petelinjami in Hrastjem (Uradni list RS, št. 7/04, 28/05) in Odlokom o splošnih merilih prostorsko ureditvenih pogojev za naselja v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 117/03, 28/05).
– Območje P1-S9-C1 se ureja z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Pivka (Uradni list RS, št. 82/98, 75/04) in Odlokom o ureditvenem načrtu Center Pivke (Uradni list RS, št. 20/98, 81/04).
(3) Z uveljavitvijo OPPN Eko vrtec v Pivki se razveljavi v prejšnji točki tega člena navedene veljavne izvedbene prostorske akte za območje OPPN Eko vrtec v Pivki.
3. OBMOČJE OPPN EKO VRTEC PIVKA
6. člen
(območje OPPN Eko vrtec Pivka)
Območje OPPN Eko vrtec v Pivki obsega plansko določeno območje urejanja P1-S10-CS in P1-S9-C1 in vplivno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta.
7. člen
(vplivno območje OPPN Eko vrtec Pivka)
(1) Vplivno območje OPPN Eko vrtec Pivka poleg območja OPPN Eko vrtec Pivka obsega še območje obstoječe dostopne ceste k športni dvorani Skala, ki v 1. fazi izvedbe OPPN Eko vrtec Pivka služi kot dostopna cesta k načrtovanemu vrtcu.
(2) Vplivno območje OPPN Eko vrtec Pivka je prikazano v grafični prilogi OPPN Eko vrtec Pivka, List 3.1: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji M 1:10000 in List 3.2: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji M 1:1000.
8. člen
(opis vplivov ureditve Eko Vrtca na sosednja območja)
Realizacija načrtovane prostorske ureditve:
– Prostorsko in programsko zaključi območje družbenih dejavnosti.
– Izboljša stanje na področju varstva in izobraževanja predšolskih otrok v Pivki z zagotovitvijo zadostnih površin za vpis predšolskih otrok v vrtec.
– Izboljša stanje prometne varnosti z ureditvijo lokalnih in regionalnih cest v območju.
– Izboljša stanje na področju zagotavljanja javnih parkirnih površin z ureditvijo javnih parkirišč.
9. člen
(obseg območja OPPN Eko vrtec Pivka)
(1) Območje OPPN Eko vrtec Pivka obsega skupaj 3,48 ha. Območje se nahaja v celoti v k.o. Petelinje.
(2) Z OPPN Eko vrtec Pivka se podrobneje načrtuje prostorske ureditve na območju zemljišč s parc. št.:
– 1361, 1354, 1352/1, 1371, 1355, 1358/1, 1358/2, 1359, 1379, 1058/2, 1080/4, 1080/8, vse k.o. Petelinje
– in dele parcel 1199/1, 1367, 1373, 1384/5, 1367, 4387/2, 1621/6, 1058/1, 1056/1, 1053/1, 1080/9, 1067, vse k.o. Petelinje.
(3) Območje OPPN Eko vrtec Pivka je prikazano na geodetskem načrtu z združeno vsebino topografskega in katastrskega načrta v merilu 1:1000 in je razvidno z grafičnega priloge OPPN Eko vrtec Pivka, List 2.1: Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem, M 1:1000.
10. člen
(podenote urejanja prostora v območju OPPN Eko vrtec Pivka)
Območje OPPN Eko vrtec Pivka se deli na podenote urejanja prostora:
– PI 11/1/1 (Druga območja centralnih dejavnosti, kjer prevladujejo površine za vzgojo in izobraževanje z oznako CD-I) obsega območje načrtovane prostorske ureditve vrtca.
– PI 11/1/2 (Območje stanovanjskih površin, ki so namenjena bivanju z dejavnosti z oznako SS) obsega območje obstoječega stanovanjskega objekta s funkcionalnimi površinami.
– PI 11/1/3 (Območje površin cest z oznako PC) obsega novogradnja in rekonstrukcijo dela ceste Pot k Studencu vključno z ureditvijo javnih parkirnih površin in potrebne gospodarske javne infrastrukture.
– PI 11/1/4 (Območje površin cest z oznako PC) obsega rekonstrukcijo dela Prečne ulice, vključno z ureditvijo avtobusnega postajališča, rušitvijo dela obstoječega objekta in potrebne gospodarske javne infrastrukture. Priključek Prečne ulice na Kolodvorsko cesto, po kateri poteka trasa glavne državne ceste G1-6, ni predmet tega OPPN in se rešuje v okviru prestavitve glavne državne ceste G1-6 oziroma ločenega projekta.
11. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)
Obravnavano območje se celovito ureja, in sicer se:
– Uredi Eko vrtec z upoštevanjem vseh veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov s področja načrtovanja in gradnje objektov za vzgojo in izobraževanje z obvezno ureditvijo zunanjih igralnih površin (otroška igrišča, ekovrt, športne površine), gospodarskega dvorišča, parkirnih površin za zaposlene v vrtcu in starše in druge potrebne gospodarske javne infrastrukture ter priključkov nanjo.
– Preuredi obstoječa dostopna cesta k športni dvorani Skala v dostopno cesto k načrtovani prostorski ureditvi vrtca, vključno z dopustno ureditvijo dodatnih dostopov in parkirnih površin.
– Uredi del Poti k Studencu (rekonstrukcija in novogradnja) s priključkom na Vilharjevo ulico.
– Uredi del Prečne ulico (rekonstrukcija), vključno z ureditvijo postajališča za avtobuse.
– Delno ruši obstoječi objekt ob Prečni ulici zaradi širitve Prečne ulice.
– Ohranja prehodnost celotnega območja predvsem z vidika peš povezav in kolesarskih stez.
– Urede javne površine za mirujoči promet.
– Uredi drugo gospodarsko javno infrastrukturo, kot je gradnja notranjih povezovalnih cest, pločnikov, vodovod, fekalna in meteorna kanalizacija, visoko in nizkonapetostni vodi električne energije, telefonija, javna razsvetljava ... in določi pogoje glede priključevanja objektov na načrtovano gospodarsko javno infrastrukturo.
– Uredi javne zelene površine, ki potekajo čez celotno območje.
4. OPIS REŠITEV ZA POSAMEZNE PODENOTE UREJANJA PROSTORA
12. člen
(grafični prikaz podenot urejanja prostora)
Grafični prikaz lege posamezne podenote urejanja prostora je prikazan na grafični prilogi Prikaz namenske rabe – prikaz podenot urejanja prostora v M 1:1000, list 2.1.
13. člen
(opis rešitev v podenoti PI 11/1/1)
(1) Podenota urejanja prostora PI 11/1/1 obsega območje načrtovane prostorske ureditve vrtca z upoštevanjem vseh veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov s področja načrtovanja in gradnje objektov za vzgojo in izobraževanje z obvezno ureditvijo zunanjih igralnih površin (otroška igrišča, ekovrt, športne površine), gospodarskega dvorišča, parkirnih površin za zaposlene v vrtcu in starše in druge potrebne gospodarske javne infrastrukture ter priključkov nanjo.
(2) Načrtovane in dopustne gradnje in ureditve so:
– Gradnja vrtca v obsegu 12 oddelkov predšolskih otrok oziroma več kolikor to dopuščajo normativi in minimalni tehnični pogoji določeni z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti s področja načrtovanja in gradnje objektov za vzgojo in izobraževanje.
– Zunanjih igralnih površin za potrebe igralnih površin za različne starostne skupine, ločene in skupne igralne površine z zunanjimi igrali.
– Ograditev območja vrtca z varovalno ograjo ter ozelenitev z drevnino in grmovnicami.
– Ureditev manipulacijskih površin.
– Ureditev dostopov za različne kategorije uporabnikov vrtca (otroci, zaposleni, gospodarski dostop), in sicer se v prvi fazi kot dostopna cesta uporabi obstoječa dovozna cesta k Športni dvorani Skala z dopustno ureditvijo dodatnih dostopov in parkirnih površin. V drugi fazi se kot dostopna cesta rekonstruira Prečna ulica preko Poti k Studencu do načrtovane prostorske ureditve vrtca.
– Ureditev parkirišč, in sicer najmanj dveh parkirnih mest na oddelek vrtca od teh najmanj 12 za kratkotrajno parkiranje staršev. Ureditev parkirišč je dopustna tudi z uporabo obstoječih parkirnih mest ob športni dvorani Skala.
– Izvedba drugih ureditev potrebnih za zagotavljanje normativov in minimalnih tehničnih pogojev načrtovane prostorske ureditve vrtca.
– Ureditev druge potrebne gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo.
(3) Priporoča se ureditev kala v okviru zunanjih površin vrtca v EUP PI 11/1/1.
14. člen
(opis rešitev v podenoti PI 11/1/2)
(1) Območje obstoječega stanovanjskega objekta
(2) V enoti urejanja prostora so dovoljene: odstranitve obstoječih objektov, gradnja novih enodružinskih stanovanjskih objektov z največ dvema stanovanjema, prizidave za potrebe stanovanja in gradnja pomožnih objektov za lastne potrebe stanovalcev.
(3) Dovoljena je sprememba namembnosti za mirne pisarniške dejavnosti, ki nimajo vplivnega območja izven gradbene parcele. Parkirna mesta za potrebe dejavnosti je potrebno zagotoviti v okviru podenote.
15. člen
(opis rešitev v podenoti PI 11/1/3)
Načrtovane in dopustne gradnje in ureditve so:
– Ureditev (rekonstrukcija in novogradnja) povezovalne ceste Prečna ulica: odsek 315231, preko Poti k Studencu:odsek 315251 do Vilharjeve ulice: odsek 315201. Prečni profil je določen v grafični prilogi Prikaz ureditve glede poteka omrežij in priključevanja objektov na GJI ter grajeno javno dobro – ureditev prometa v M 1:1000, list 5.2. Načrtovana cesta je predvidena kot dostopna cesta do načrtovane prostorske ureditve vrtca ter kot povezovalna cesta do stanovanjskega naselja na Vilharjevi ulici s priključkom na Viharjevo ulico.
– Ureditev pešpoti in kolesarske steze.
– Ureditev odcepov, priključkov k obstoječim objektom in križišč.
– Ureditev javnih parkirnih površin v višini osnovne šole ter kulturnega doma.
– Ureditev vse potrebne prometne opreme, prostorov za ekološke otoke in javne razsvetljave.
– Preureditev stranskega vhoda oziroma stopnišča, ki vodijo v kletno etažo kulturnega doma.
– Dopustne so dodatne ureditve javnih parkirnih površin, okolice objektov, ograditve in zasaditve ter ureditev dostopov k obstoječim objektom.
– Ureditev druge potrebne gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo.
16. člen
(podenota PI 11/1/4)
V območju podenote se načrtuje:
– Rekonstrukcija ceste Prečna ulica: odsek 315231. Prečni profil je določen v grafični prilogi Prikaz ureditve glede poteka omrežij in priključevanja objektov na GJI ter grajeno javno dobro – ureditev prometa v M 1:1000 list 5.2.
– Ureditev pešpoti in kolesarske steze.
– Ureditev odcepov, priključkov k obstoječim objektom in križišč.
– Ureditev avtobusnega postajališča.
– Ureditev dostopov k obstoječim objektom.
– Ureditev vse potrebne prometna oprema, prostorov za ekološke otoke in javne razsvetljave.
– Rušitev dela obstoječega pritličnega objekta ob Prečni ulici.
– Ureditev druge potrebne gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo.
5. LOKACIJSKI POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO
17. člen
(splošni lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
(1) Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo za posamezne objekte so določeni predvsem z gradbenimi mejami.
(2) Gradbene meje so prikazane v grafični prilogi Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov v M 1:500, list 4.2.
(3) Gradbena meja je črta, ki je novo načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje umaknjeni v notranjost zemljišča.
(4) Grafični prikazi določajo podrobnejše usmeritve in pogoje, in sicer so posamezne vsebine določene s posameznimi grafičnimi prikazi:
– Lege posamezne podenote urejanja prostora: Prikaz namenske rabe – prikaz podenot urejanja prostora v M 1:1000, list 2.1.
– Prikaz lege objektov na zemljišču: Zazidalna oziroma ureditvena situacija v M 1:1000, list 4.1.
– Prikaz lege objektov na zemljišču z tehničnimi elementi za zakoličbo: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo M 1:500, list 4.2.
– Prikaz lege objektov na zemljišču, prikaz višinske ureditve: Prikaz lege objektov na zemljišču, prikaz višinske ureditve v M 1:500, list 4.3.
– Zunanja zasnova območja je prikazana na grafični prilogi Prikaz lege objektov na zemljišču, razporeditev zelenih površin v M 1:1000 list 4.4.
18. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo v podenoti PI 11/1/1: Eko vrtec)
(1) Velikost in lega načrtovane prostorske ureditve vrtca je določena z upoštevanjem:
– Veljavnih zakonskih in podzakonskih predpisov s področja načrtovanja in projektiranja objektov za vzgojo in izobraževanje predšolskih otrok (vrtcev), in sicer predvsem Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08).
– Gradbenih mej, ki so določene v grafični prilogi Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov v M 1:500, list 4.2.
(2) Gradbene meje, označene z:
– GM-P določajo črto, do katere lahko sega objekt vrtca na nivoju pritličja.
– GM-K določajo črto, do katere lahko sega objekt vrtca na nivoju kleti.
– Dopustna je postavitev vhodov v objekt in nadstreškov ali nadstrešnic izven črte, ki jo določajo GM, in sicer največ 5 m čez črto GM.
(3) Drugi lokacijski pogoji:
– Načrtovana kota kleti: 554 m.n.v., načrtovana kota pritličja 558,10 m.n.v., pri čemer se možnost podkletitve oziroma dopustne kote kleti ugotovi z geomehansko raziskavo tal. Dopustna kota kleti se določi ob upoštevanju ugotovitev geomehanske raziskave tal, dopustna kota pritličja objekta je +/- 0,50 m.
– Maksimalna višina objekta v slemenu +12.00 m glede na koto pritličja.
– Dopustna etažnost objekta je K + P+ 1 + M.
– Načrtovana streha objekta je večkapnico naklona 8 do 20 stopinj, dopustna oblika je tudi večkapnica poljubnih nakonov, enokapnica, dvokapnica, ravna streha in zelena streha. Dopustna je ureditev sončnih elektrarn na strehi objekta.
– Načrtovana zasnova vrtca je v obliki vetrnice s kraki dolgimi do 60 m ter širokimi do 17 m. Dopustna oblika je oblika vetrnice v skladu z gradbenimi mejami (dopustna širina krakov je 24 m). Dopustna je postavitev male vetrne elektrarne na skrajnem severovzhodu kot zaščitnega znaka vrtca.
– Oblikovanje objekta naj nadgrajuje izbrano lokacijo ob upoštevanju veljavnih zakonskih in podzakonskih predpisov s področja načrtovanja in projektiranja objektov za vzgojo in izobraževanje predšolskih otrok (vrtcev). Pri oblikovanju naj se upošteva predvsem kategorijo glavnega uporabnika: predšolski otroci.
– Funkcionalno zemljišče šole se ogradi z varnostno ograjo. Dopustna je višina ograje do 1,60 m, ob upoštevanju veljavnih zakonskih in podzakonskih predpisov s področja načrtovanja in projektiranja objektov za vzgojo in izobraževanje predšolskih otrok (vrtcev).
– Načrtovane zunanje površine se dele na tri dele: 1. Dostopi, gospodarsko dvorišče 2. Igralne površine za različne starostne skupine, ločene in skupne igralne površine z zunanjimi igrali in z uto za dodatna igrala in 3. Območje ekovrta – ekološka pridelava, ekološka učna pot z uto za orodje. Dopustna je druga ureditev zunanjih površin, ob upoštevanju veljavnih zakonskih in podzakonskih predpisov s področja načrtovanja in projektiranja objektov za vzgojo in izobraževanje predšolskih otrok (vrtcev).
– Pri oblikovanju zunanje ureditve naj se večje višinske razlike in razgiban teren uporabi kot prednost lokacije npr. z ureditvijo zelenih brežin.
– Obstoječo kakovostna vegetacija naj se ohranja in vključuje v kompozicijo nove zunanje ureditve prostora. Znotraj območja obravnave naj se vegetacijske mase pretežno pojavljajo v nepravilnih gručah z izjemo zasaditev ob cestah.
– Na zelenih površinah med igrišči in cesto oziroma parkiriščem se obvezno zasadi zeleni pas, ki služi kot protizvočna in protiprašna zaščita.
– Načrtovan dostop v vrtec se lahko uredi v dveh nivojih.
– Parkirne površine za zaposlene ter obiskovalce se lahko uredi na obstoječih parkirnih površinah Športne dvorane Skala.
– Dopustna je ureditev pešpoti in kolesarskih stez.
– Dopustna je gradnja potrebna gospodarske javne infrastrukture in pomožnih infrastrukturnih, energetskih in komunalnih objektov v skladu z merili, določenimi v poglavju 6. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE
– Dopustna je gradnja pomožnih vadbenih objektov, kolesarskih stez, pešpoti, spominskih obeležij in urbane opreme.
19. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo v podenoti PI 11/1/2: stanovanjski objekt)
Lokacijski pogoji in usmeritve so:
– Dovoljene so prizidave in nadzidave ob upoštevanju odmika 4,00 m od meje sosednega zemljišča oziroma 2,00 m od meje sosednjega zemljišča s pisnim soglasjem soseda in upoštevanju protipožarnih in drugih predpisov. Nadzidave so dovoljene do višine 8 m.
– Dovoljene so odstranitve obstoječih objektov in gradnje novih objektov ob upoštevanju prej omenjenih odmikov od mej gradbenih parcel in ob maksimalno 40% pozidanosti gradbene parcele.
– V primeru gradnje nadomestnega objekta obstoječega objekta, ki je legalno zgrajen in leži bližje od dovoljenih 4 m ali celo na meji gradbene parcele, je gradnja nadomestnega objekta dovoljena na istem mestu in v okviru obstoječih gabaritov. Pri tem je potrebno upoštevati vse protipožarne in ostale predpise.
– Dopustna oblika strehe je dvokapnica. Strehe prizidkov morajo biti enake naklonu strešine objekta, ki se mu priziduje. Dopustna smer slemena strehe objekta, ki se priziduje, je pravokotna na sleme strehe objekta, kateremu se prizida.
– Novogradnjo predstavlja vsaka širitev (prizidava oziroma nadzidava) objekta, ki predstavlja več kot 30% tlorisne površine ali več kot 30% BEP obstoječega objekta.
– Dovoljena je gradnja pomožnih objektov za lastne potrebe.
20. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo v podenoti PI 11/1/3)
(1) Podenota obsega vse potrebne površine za povezavo med Prečno ulico preko Poti k Studencu do Vilharjeve ulice ter ureditvijo mirujočega prometa.
(2) Prečni in vzdolžni profil nove povezovalne cesta je določen v grafični prilogi: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – ureditev prometa M 1:1000, list 5.2.
(3) Dopustna je tudi druga ureditev pločnikov in kolesarskih stez, kot je določena v grafični prilogi pod pogojem, da:
– Bodo pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše iz tehničnega ali okolje varstvenega vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
– Ta odstopanja niso v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
(4) Načrtovana prostorska ureditev javnih parkirišč je določena v grafični prilogi: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – ureditev prometa M 1:1000, list 5.2. Dopustna je druga razporeditev parkirnih mest znotraj predvidenega območja načrtovanih parkirnih mest s toleranco +/- 1,00 m.
(5) Območje se opremi z enotno oblikovano urbano opremo (luči, klopi, igrala, koši za smeti, kontejnerji, ekološki otok itd.). Dopustna je ureditev drevoredov.
(6) Dodatni lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo prometne infrastrukture so določeni v 24. členu tega odloka.
21. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo v podenoti PI 11/1/4)
(1) Podenota obsega vse potrebne površine za rekonstrukcijo Prečne ulice, LZC št. 315230, od že rekonstruiranega odseka Prečne ulice do Poti na Orlek.
(2) V območju podenote se ne nahaja priključek na Kolodvorsko cesto. Območje se ne nahaja v varovalnem pasu glavne državne ceste G1-6.
(3) Načrtovana in dopustna je delna odstranitev objekta na Prečni ulici, kot je določeno v grafični prilogi Zazidalna oziroma ureditvena situacija M 1:1000, list 5.2.
(4) Rekonstrukcija Prečne ulice, njen prečni in vzdolžni profil je določen v grafični prilogi: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – ureditev prometa M 1:1000, list 5.2. Načrtuje se ureditev zelenica, dvosmerne kolesarske steze, pločnikov in avtobusnega postajališča.
(5) Dopustna je tudi druga ureditev pločnikov, kolesarskih stez in avtobusnega postajališča, kot je določena v grafični prilogi pod pogojem, da:
– Bodo pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše iz tehničnega ali okolje varstvenega vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
– Ta odstopanja niso v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
(6) Območje se opremi z enotno oblikovano urbano opremo (luči, klopi, igrala, koši za smeti, kontejnerji, ekološki otok itd.). Ob novo rekonstruirani Prečni ulici se uredi drevored.
(7) Dodatni lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo prometne infrastrukture so določeni v 24. členu tega odloka.
22. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo druge gospodarske javne infrastrukture)
Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo za posamezno GJI so določeni v naslednjih členih tega odloka.
6. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE
23. člen
(zasnova projektnih rešitev prometne infrastrukture)
(1) Območje načrtovane prostorske ureditve vrtca je dostopno:
– V 1. fazi preko dostopne ceste k Športni dvorani Skala pri osnovni šoli Pivka ali
– V 2. fazi preko Prečne ulice (načrtovana rekonstrukcija) in Poti k Studencu (načrtovana rekonstrukcija in novogradnja).
(2) Cilji prometnega urejanja:
– Rekonstruirati del lokalne ceste Pot k studencu in del Prečne ulice v Pivki.
– Vzpostaviti ustrezno notranjo prometno mrežo.
– Zagotoviti zadostno število javnih parkirnih mest znotraj ureditvenega območja.
– Izboljšati prometno varnost tudi kolesarskega in peš prometa.
– Izboljšati kvaliteto bivalnega okolja.
(3) Obstoječa prometna mreža se delno rekonstruira in delno dogradi, in sicer se:
– Rekonstruira del lokalne ceste Pot k studencu, ki vključuje tudi ureditev javnih parkirišč ob njej.
– Rekonstruira Prečna ulica v Pivki (LZC št. 315230), in sicer od križišča z dostopno cesto k športni dvorani Skala pri Osnovni šoli Pivka do križišča s Potjo na Orlek. Priključek Prečne ulice na Kolodvorsko cesto, po kateri poteka trasa glavne državne ceste G1-6, ni predmet tega OPPN in se rešuje v okviru prestavitve glavne državne ceste G1-6 oziroma posebnega projekta.
(4) Prečni in vzdolžni profili rekonstrukcij in novogradenj cest so določeni v grafični prilogi: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – ureditev prometa M 1:1000, list 5.2.
(5) Dopustna je tudi druga ureditev pločnikov, kolesarskih stez in avtobusnega postajališča, kot je določena v grafični prilogi pod pogojem, da:
– Bodo pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše iz tehničnega ali okolje varstvenega vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
– Ta odstopanja niso v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
(6) Uredi se ustrezna prometna oprema in javna razsvetljava.
(7) Nove prometne ureditve so izven varovalnega pasu državnih cest in izven vplivnega območja glavne ceste. Kljub temu se priporoča upoštevati usmeritve s področja prometa, podane s smernicami Ministrstva za promet DRSC, Smernice k občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu, dopis št. 37167-2444/2009-5 z dne 26. 10. 2009.
(8) Poleg zgoraj navedenih lokacijskih pogojev in usmeritev za gradnjo se upošteva usmeritve s področja prometa v Občini Pivka, podane s smernicami Občine Pivka, Smernice k občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu, dopis št. 3500-9/2009-10 z dne 12. 9. 2009:
1. Prometnotehnični elementi dovozne ceste morajo ustrezati vrsti in gostoti prometa;
2. Pri načrtovanju dovozne ceste in priključka na kategorizirano občinsko cestno mrežo je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo s področja cestne infrastrukture:
– Zakon o javnih cestah (ZJC-UPB1, Uradni list RS, št. 33/06).
– Zakon o varnosti v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 30/98).
– Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00).
– Pravilnik o projektiranju cest s spremembami (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06).
– Uredbo o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97).
– Odlok o občinskih cestah v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 90/02).
– Odlok o kategorizaciji občinskih cest Občine Pivka s spremembami (Uradni list RS, št. 90/02, 52/05, 29/06, 98/08).
(9) Poleg prometne se uredi še vsa potrebna gospodarska javna infrastruktura, določena v naslednjih členih tega odloka.
(10) Prikaz ureditev prometa – situacija je prikazan na grafični prilogi: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – ureditev prometa M 1:1000, list 5.2.
24. člen
(zasnova projektnih rešitev infrastrukture za zbiranje in odvajanje komunalnih odpadnih voda)
(1) Kanalizacija se uredi v ločenem sistemu odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih vod, pri čemer se v 1. fazi do obratovanja popolnega javnega kanalizacijskega sistema komunalne odpadne vode iz načrtovane prostorske ureditve vrtca začasno čisti na mali komunalni čistilni napravi.
(2) Interno kanalizacijsko omrežje z malo komunalno čistilno napravo se načrtuje južno od vrtca tako, da bo omogočena kasnejša gravitacijska priključitev v obstoječi kanalizacijski zbiralnik, s katerim je urejena odvodnja komunalnih odpadnih vod ter dostop s specialnim fekalnim vozilom za črpanje in odvoz blata. Izgradnja in obratovanje male komunalne čistilne naprave mora biti usklajeno z določbami, ki jih citira Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07).
(3) Območje, ki obsega rekonstrukcijo dela javnih ulic Pot k Studencu in Prečno ulico, se opremi z javnim kanalizacijskim omrežjem, s katerim bo urejeno zbiranje in odvodnjavanje odpadnih vod v skladu z rešitvijo predvideno po IDP Odvajanje in čiščenje odpadnih vod aglomeracij Pivka, Klenik, Selce in Trnje, št. projekta 07009IDP, izdelan pri Segis, d.o.o., v oktobru 2007.
(4) Meteorne odpadne vode:
– Se priključi v obstoječi javni kanalizacijski zbiralnik za odvodnjo padavinskih vod pod pogojem, da se s hiravličnim izračunom dokaže, da je kanal dimenzioniran za sprejem dodatnih količin padavinskih vod. Potencialno onesnaženje padavinske kanalizacije z olji in peskom se prepreči z vgradnjo lovilcev olj ter z usedalniki peska. Kolikor je potrebno iz odpadnih vod izločevati maščobe, ki jih glede na veljavne (pod)zakonske predpise ni dopustno izpustiti v javno kanalizacijo, se vgradi maščobolovilce.
– Iz načrtovanih prometnih površin (del ceste Pot k Studencu) se odvajajo v obstoječ kanal meteorne kanalizacije, ki poteka med Krpanovim domom in stadionom.
(5) Urediti je potrebno zajem in odvodnjavanje zalednih meteornih vod. Iz zalednih jarkov se voda odvaja v meteorno kanalizacijo.
(6) Upošteva se usmeritve s področja odvajanja in čiščenja odpadnih vod in oskrbe z vodo, podane s smernicami KOVOD Postojna dopis št. 157/A-09/V-K z dne 24. 11. 2009:
1. Načrtovanje kanalizacijskega omrežja, ki obsega rekonstrukcijo in dograditev javnih kanalov, izvedbo novih priključkov ter prevezavo obstoječih kanalizacijskih priključkov na novozgrajeno kanalizacijsko omrežje, mora biti usklajeno z naslednjimi pravnimi akti in smernicami s:
– Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 33/08),
– Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07, 79/09),
– Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07),
– Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07, 63/09),
– Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njeno izvajanje (Uradni list RS. št. 74/07),
– Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05),
– Tehničnim pravilnikom za projektiranje, izvedbo in uporabo javnega kanalizacijskega sistema (KOVOD Postojna d.o.o., 2002),
– Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Pivka (Uradni list RS, št. 107/00, 90/02, 73/08).
3. V mestu Pivka je zbiranje in odvajanje odpadnih vod urejeno v mešanem kanalizacijskem sistemu, v katerega so praviloma priključene padavinske vode in prelivi iz greznic. Deloma je zgrajena ločena kanalizacija, ki se ne zaključuje s čistilno napravo, razen objektov, ki so priključeni na KČN PSO Pivka in KČN Pivka TC Špar (99 PE in ni dimenzionirana za sprejem dodatnih količin komunalne odpadne vode).
4. V skladu z 19. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05 in 45/07) je do obratovanja popolnega javnega kanalizacijskega sistema, potrebno komunalne odpadne vode iz predvidene stavbe-Eko vrtec začasno čistiti na mali komunalni čistilni napravi, ki bo v funkciji do izgradnje centralne čistilne naprave v naselju Pivka.
5. Izgradnja in obratovanje male komunalne čistilne naprave mora biti usklajeno z določbami, ki jih citira Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07).
6. Izgradnjo internega kanalizacijskega omrežja z malo komunalno čistilno napravo je potrebno načrtovati na ustrezni lokaciji tako, da bo omogočena kasnejša gravitacijska priključitev v obstoječi kanalizacijski zbiralnik, s katerim je urejena odvodnja komunalnih odpadnih vod ter dostop s specialnim fekalnim vozilom za črpanje in odvoz blata.
7. Območje urejanja, ki obsega rekonstrukcijo dela javnih ulic Pot k Studencu in Prečno ulico, je potrebno opremiti z javnim kanalizacijskim omrežjem, s katerim bo urejeno zbiranje in odvodnjavanje odpadnih vod skladu z rešitvijo predvideno po IDP Odvajanje in čiščenje odpadnih vod aglomeracij Pivka, Klenik, Selce in Trnje, št. projekta 07009IDP, izdelan pri Segis, d.o.o. v oktobru 2007.
8. Pri načrtovanju javnega kanalizacijskega sistema za odvod odpadnih vod je potrebno predvideti tudi priključitev obstoječih bližnjih stavb, ki gravitirajo na ulice, ki so predmet urejanja.
9. Po izgradnji javnega kanalizacijskega omrežja, ki se zaključuje na čistilni napravi, so se lastniki stavb v roku 6 mesecev dolžni priključiti na javno kanalizacijsko omrežje.
(7) Ostale usmeritve so prikazane v Zasnovi projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo je prikazana v grafični prilogi Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na GJI – zbirni načrt komunalne infrastrukture v M 1:1000, list 5.2.
25. člen
(zasnova projektnih rešitev infrastrukture za vodooskrbo)
(1) Oskrba načrtovanih prostorskih ureditev se uredi z javnega vodovodnega sistema, ki se nahaja znotraj območja OPPN Eko vrtec Pivka.
(2) Dogradi se hidratno omrežje in z nadzemnimi javnimi hidranti (minimalne velikosti DN 100) v skladu s Pravilnikom za zunanje hidrantno omrežje.
(3) Upošteva se usmeritve s področja odvajanja in čiščenja odpadnih vod in oskrbe z vodo, podane s smernicami KOVOD Postojna, dopis št. 157/A-09/V-K z dne 24. 11. 2009
1. Načrtovanje javnega vodovodnega omrežja, ki obsega rekonstrukcijo javnega vodovoda, izvedbo novih priključkov ter prevezavo obstoječih vodovodnih priključkov na rekonstruirani vodovod in ureditev požarne zaščite, mora biti usklajeno z naslednjimi pravnimi akti in smernicami s:
– Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08),
– Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06),
– Odlokom o varstvu krajevnih vodnih virov v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 100/99),
– Pravilnikom o tehničnih normativih za hidratno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91),
– Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Pivka (Uradni list RS, št. 107/00),
– Pravilnikom o pomožnih vodomerih in delitvi skupnih stroškov storitev istega vodovodnega priključka (Kovod Postojna, d.o.o./2000),
– Tehničnim pravilnikom za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema (Kovod Postojna, d.o.o./2002) ter z ostalo veljavno zakonodajo in predpisi za gradnjo tovrstnih komunalnih objektov in napeljav,
– Smernicami k pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Pivka, izdanimi pri Kovod Postojna, d.o.o., št.: 272/A-08/V-K, dne 28. 11. 2008.
2. Območje urejanja se oskrbuje z vodo iz javnega vodovodnega omrežja, ki se za visoko cono naselja Pivka napaja iz rezervoarja Kerin (V= 570 m³, 620,20 m n.m.v. – preko reducirnega ventila je hidrostatični tlak zmanjšan na 605,00 m n.m.v.) in za nizko cono iz sistemskega rezervoarja Pivka (V=1200 m³, 588,50 m n.m.v.). Razmejitev območja obeh con poteka med kotama terena 565,00 m n.m.v. in 560,00 m n.m.v.
– Zagotovitev ustreznih vodnih tlakov ter zadostnih količin in pretočnosti vode v omrežju za obstoječe stavbe in dopolnilno gradnjo je pogojena z rekonstrukcijo javnega vodovoda, ki poteka po ulici Pot k Studencu in Prečni ulici.
– Projektne rešitve pri rekonstrukciji vodovoda morajo biti izdelane v skladu z idejnim projektom IDZ Program obnove in dograditve vodovoda Pivke z okolico, izdelan pri ISAN 12 d.o.o. v februarju 2004, št. projekta: 61/03;
– Rekonstrukcija vodovodnega omrežja, vključno s priključki, mora biti projektno obdelana, dokumentacija pa revidirana in odobrena s strani upravljavca javnega vodovoda.
– Pred izdelavo projekta je potrebno pridobiti vsa potrebna pojasnila oziroma dovoljenja upravljavca vodovoda in soglasja lastnikov parcel, preko katerih bo potekala trasa rekonstruiranega vodovodnega omrežja.
3. Vsi objekti, katerih namembnost je povezana s porabo pitne vode, morajo biti priključeni na javno vodovodno omrežje v skladu s sledečimi pogoji:
– Vsaka posamezna stavba mora biti opremljena s samostojnim vodovodnim priključkom, ki mora potekati po zemljišču lastnika stavbe.
– Potrebno je predvideti vse prevezave obstoječih vodovodnih priključkov na območju, kjer se izvaja rekonstrukcija javnega vodovodnega omrežja.
– Oskrba s pitno vodo za predvideno stavbo - Eko vrtec Pivka se uredi preko novega vodovodnega priključka z navezavo na obratujoči javni vodovod NL DN 125 mm, v smislu shematičnega izrisa vodovodne napeljave po priloženi situaciji.
(4) Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo je prikazana v grafični prilogi Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na GJI – zbirni načrt komunalne infrastrukture v M 1:1000, list 5.2.
26. člen
(prečkanja in približevanja komunalnih vodov)
Pri vseh križanjih in približevanjih je potrebno upoštevati soglasja prizadetih upravljavcev in veljavne tehnične normative. Pri približevanju in križanju kanalizacije z drugimi komunalnimi instalacijami je potrebno upoštevati predpisane medsebojne odmike in kote križanj.
27. člen
(zasnova projektnih rešitev za visoko in nizkonapetostne elektroenergetske razvode)
(1) Potrebno je upoštevati usmeritve s področja elektroenergetske infrastrukture, podane s smernicami ELEKTRA PRIMORSKA dopis št. am/am, št. 6178 z dne 26. 10. 2009:
– Na območju urejanja se nahajata transformatorski postaji (TP) z oznako TP Vilharjevo naselje in TP Dom in podzemne srednjenapetostne kabelske povezave med TP Dom in TP Pivka Šola ter povezava med TP Pivka Šola in TP Vilharjevo naselje.
– Za napajanje območja urejanja iz TP Vilharjevo naselje je potrebno v TP dograditi dodatni nizkonapetostni izvod, zamenjati transformator in zgraditi podzemno nizkonapetostno kabelsko kanalizacijo od TP do objekta Eko Vrtca. V primeru, da je predvidena priključna moč za območje urejanja več kot 150kW, je potrebno predvideti novo TP, katero je potrebno vzankati v obstoječe srednjenapetostno in nizkonapetostno omrežje.
– Ker se urejajo tudi prometne površine je potrebno na območju lokalnih cest zagotoviti koridor za srednjenapetostno in nizkonapetostno kabelsko kanalizacijo v cevni izvedbi 2x160 cm in 4xΦ110 cm, s povezavami do obstoječih transformatorskih postaj. Jaški kabelske kanalizacije in transformatorske postaje morajo biti dostopne iz javnih površin. Srednjenapetostno in nizkonapetostno kabelsko kanalizacijo, naj se predvidi v skupnem jarku, kje je to mogoče. Vsa projektiranja in gradnje je potrebno izvesti v skladu s soglasji za priključitev, ki jih je potrebno predhodno pridobiti od pristojnega upravljavca distribucijskega omrežja.
(2) Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo je prikazana v grafični prilogi Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na GJI – zbirni načrt komunalne infrastrukture v M 1:1000, list 5.2.
28. člen
(zasnova projektnih rešitev za javno razsvetljavo in razvode)
(1) Uredi se javna razsvetljava znotraj predvidenega območja urejanja. Prav tako se uredi ustrezna osvetlitev predvidenih parkirnih mest.
(2) Obvezno je upoštevanje Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 109/07) pri ureditvi nove razsvetljave.
29. člen
(zasnova projektnih rešitev za telefonijo)
(1) Potrebno je upoštevati usmeritve s področja telefonije, podane s smernicami TELEKOM-a, dopis št. 416/2009-KP-BB z dne 3. 11. 2009:
– Po celotnem severovzhodnem robu obravnavanega območja poteka trasa telefonskega podzemnega krajevnega kabla K4 in ob Vilharjevi cesti kabelska kanalizacija z vsebovanimi krajevnimi kabli. Upoštevati je potrebno obstoječe telefonsko omrežje na lokaciji ter ohranitev kontinuitete napajanja naročnikov.
– Zaščito in prestavitev obstoječega telefonskega omrežja ter navezavo novih objektov na telekomunikacijsko omrežje se celovito obdela v posebnem projektu. Priključno mesto je kabelski jašek št. 1 ob Vilharjevi cesti v višini navezave nove ceste.
– Podrobne podatke o obstoječem telefonskem omrežju dobi projektant na Telekomu Slovenije, Centru za vzdrževane omrežja in zagotavljanju storitev Koper.
(2) Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo je prikazana v grafični prilogi Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na GJI – zbirni načrt komunalne infrastrukture v M 1:1000, list 5.2.
30. člen
(odvoz odpadkov)
(1) Na območju je potrebno zagotoviti ločeno zbiranje odpadkov. Lokacija mora omogočati neoviran dostop s komunalnimi vozili.
(2) Zbiranje nenevarnih in nevarnih odpadkov mora biti ločeno od ostalih komunalnih odpadkov in urejeno na način, ki ga predpisujejo veljavni predpisi in področni predpisi o posameznih nevarnih snoveh.
7. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
31. člen
(usmeritve za ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Potrebno je upoštevati usmeritve s področja varstva kulturne dediščine, podane s smernicami Ministrstva za kulturo, dopis št. 35012-195/2009/3 z dne 18. 11. 2009.
(2) Na območju urejanja ter v območju presoje vplivov na okolje so naslednje enote kulturne dediščine:
+--------+--------------------+------------+-------------------+
|ESD   |Ime         |Režim    |Podrežim      |
+--------+--------------------+------------+-------------------+
|16019  |Pivka - Vaško jedro |dediščina  |Naselbinska    |
|    |          |      |dediščina     |
+--------+--------------------+------------+-------------------+
|26031  |Pivka - Studenec  |dediščina  |Stavbna dediščina |
+--------+--------------------+------------+-------------------+
|26863  |Pivka - Trško jedro |dediščina  |Naselbinska    |
|    |          |      |dediščina     |
+--------+--------------------+------------+-------------------+
(3) Upošteva se varstveni režim, ki velja za:
– kulturne spomenike, vključno z njihovimi vplivnimi območji,
– registrirano arheološko najdišče,
– enote registrirane kulturne dediščine in njihova vplivna območja, vključena v strokovne zasnove, ki jih je pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99): Strokovne podlage za varstvo kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Pivka, November 2001; Kulturovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve PUP-ov za Občino Pivka, april 2004; Spremembe in dopolnitve strokovnih zasnov varstva kulturne dediščine za Občino Pivka, maj 2007; Strokovne zasnove varstva kulturne dediščine za območje občine, februar 2008.
(4) Za posege v območju PI 11/1/4, znotraj katerega se nahaja enota kulturne dediščine Pivka – Studenec, veljajo sledeče smernice:
– Za nameravane posege, ki bodo potekali ob objektih ali v območjih kulturne dediščine, je potrebno izbrati traso gospodarske javne infrastrukture s takim odmikom, ki bo zagotavljala, da ostanejo nepoškodovani temelji objekta in objekt sam.
– Odmik trase naj znaša vsaj 2,5 m, kolikor pa to zaradi gostote podzemnih vodov ali iz drugih razlogov ni možno, naj znaša vsaj 1,5 m.
– Pri gradbenih delih je potrebno upoštevati, da se v neposredni bližini takih objektov dela ne smejo izvajati s težkimi gradbenimi stroji (lahko z manjšimi ali ročno).
– Objekt je potrebno zaščititi pred morebitnimi poškodbami s trdimi delci in zaprašitvijo s postavitvijo začasne zaščite (lesena konstrukcija, kovinski gradbeni pano, prekritje z ustrezno folijo …) za ves čas izvajanja del.
– Pri morebitni porušitvi ograje; ograjnega kamnitega zidu ali kakšne druge konstrukcije je po končanih delih potrebno vzpostaviti prvotno stanje.
32. člen
(usmeritve za ohranjanje narave)
(1) Upošteva se usmeritve za ohranjanje narave, podane s Smernicami Zavoda RS za varstvo narave, št. 5-III-610/2-O-09/ACG z dne 6. 11. 2009.
(2) Priporoča se ureditev kala v okviru zunanjih površin vrtca v EUP PI 11/1/1.
33. člen
(usmeritve za ohranjanje naravnih dobrin – gozda)
Upošteva se usmeritve za ohranjanje naravnih dobrin – gozda, podane s Smernicami Zavoda za gozdove Slovenije, OE Postojna št. 281-6/2009 z dne 20. 10. 2009: še posebej:
– Načrtovane prostorske ureditve morajo omogočiti nemoteno gospodarjenje z okoliškimi gozdovi in dostop do sosednih gozdnih zemljišč.
– Pri realizaciji načrtovanih prostorskih ureditev se lahko posek drevja in krčitev gozda po pridobitvi ustreznega dovoljenja za gradnjo v skladu z 21. členom Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93 in 110/07).
34. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – zrak)
(1) Obvezni so ukrepi za preprečevanje emisij prahu v okolje v času gradnje:
– vlaženje in škropljenje tistih površin, ki bi lahko povzročale emisije prahu v okolje (transportne poti, druge odkrite površine);
– čiščenje površin, ki bi lahko povzročale emisije prahu v okolje (zlasti transportne poti);
– čiščenje tovornih vozil in gradbene mehanizacije preden zapustijo območje gradbišča, tako da ne bo prihajalo do depozicije materiala na javne ceste;
– omejitev hitrosti transportnih vozil na gradbišču na najmanj 15 km/h;
– pokrivanje oziroma ščitenje vseh tistih virov, ki bi lahko bili vzrok emisij prahu v okolje (emisije zaradi prisotnosti gradbenih materialov in odpadkov);
– preprečevanje raznašanja materiala z območja gradbišča s transportnimi sredstvi;
– izogibanje kateri koli aktivnosti pri gradbenih delih, ki bi lahko povzročala večje emisije prahu;
– zmanjšati je treba kakršno koli odmetavanje materiala z večjih višin, nastalega pri gradnji;
– preprečiti tako ravnanje z gradbenimi odpadki in materiali, ki bi lahko povzročali emisije prahu;
– še posebno pozornost zgornjim ukrepom je treba nameniti v primeru, če se bi gradnja vršila ob vetru ali pa v sušnih dneh;
– izhode iz gradbišč je treba urediti tako, da bo bodo najbolj oddaljeni od najbližjih sosednjih objektov.
(2) Obvezen ukrep za omilitev onesnaževanja zraka predvsem s SO2, NO2 in dimom je prepoved zadrževanja tovornih motornih vozil na gradbišču s prižganimi motorji.
(3) Prepovedano je kurjenje raznih materialov in odpadkov na gradbišču, saj v takem primeru lahko zaradi gorenja nastanejo škodljive in strupene snovi, ki negativno vplivajo na okolje.
35. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – vode)
Obvezno je izvajanje ukrepov za preprečitev emisij snovi v površinske vode, ki jih določajo veljavni zakonski in podzakonski akti predvsem s področja ravnanja z gradbenimi odpadki in področja varovanja površinskih vod pri čemer gradbenih materialov in gradbenih odpadkov ni dovoljeno raztresati oziroma razlivati v vodotok.
36. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – tla in podtalnica)
Obvezno je izvajanje ukrepov za preprečitev emisij snovi v tla (predvsem pred raztresanjem oziroma razlivanjem gradbenih materialov), ki jih določajo veljavni zakonski in podzakonski akti predvsem s področja ravnanja z gradbenimi odpadki in področja varovanja tal in podtalnice.
37. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – hrup)
(1) Obvezno je izvajanje ukrepov za zagotovitev varstva pred hrupom, ki jih določajo veljavni zakonski in podzakonski akti predvsem s področja varstva pred hrupom.
(2) Pri izvajanju gradbenih izkopov se priporoča še upoštevanje teh ukrepov:
– gradbena dela le v dnevnem času T1 (7.–19. ure);
– razmestitev hrupne gradbene opreme (kompresorji in generatorji) na tak način, da bo čim bolj oddaljena od najbližjih stanovanjskih ter nastanitvenih objektov;
– postavitev hrupne gradbene opreme tako, da bodo deli, ki povzročajo hrup, obrnjeni proč od najbližjih stanovanjskih objektov;
– izhode iz gradbišč je treba urediti tako, da bo bodo najbolj oddaljeni od najbližjih sosednjih objektov.
(3) Območje OPPN Eko vrtec Pivka je v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05 in 35/08) glede na namembnost območja uvrščeno v III. stopnjo varstva pred hrupom.
38. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – odpadki)
(1) Obvezno je izvajanje ukrepov za zagotovitev pravilnega ravnanja z odpadki, ki jih določajo veljavni zakonski in podzakonski akti predvsem s področja ravnanja z odpadki.
(2) Pri ravnanju z gradbenimi odpadki je treba upoštevati ukrepe in postopke, ki jih določajo veljavni zakonski in podzakonski akti predvsem s področja ravnanja z gradbenimi odpadki in drugimi odpadki.
39. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – svetlobno onesnaževanje)
Obvezno je upoštevanje Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 109/07) pri ureditvi nove razsvetljave.
8. UKREPI ZA OBRAMBO IN VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
40. člen
(zasnova požarne in eksplozijske zaščite obravnavanega območja)
(1) Varstva pred požarom za obravnavano območje in pripadajoče posamezne objekte objekt mora biti zasnovana na naslednjih protipožarnih zahtevah za varnostne ukrepe:
– zadostni nosilnosti konstrukcij za določen čas v primeru požara,
– zadostni količini sredstev za gašenje v primeru požara (voda – zunanji hidranti),
– preprečevanju širjenja požara med prostori različnih namembnosti,
– zadostnem številu dovozov in dostopov za intervencijska vozila do objekta, ki so tehnično opremljeni v skladu SIST DIN 14090 – Površine za gasilce na zemljišču,
– zagotavljanju prostih intervencijskih površin za potrebe objekta.
(2) Ukrepi aktivne požarne in eksplozijske zaščite morajo glede na potencialne nevarnosti omogočati hitro gašenje začetnih požarov ter že razvitega požara z zunanjimi hidrantnimi priključki ob ustrezni pomoči gasilcev.
(3) Cilji požarne zaščite temeljijo na:
– varovanju ljudi tako, da ni trajnih posledic v primeru nastanka požara,
– varovanju lastnega premoženja, da je največja škoda omejena na del požarnega sektorja,
– preprečevanju prenosa požara na sosednje objekte drugih lastnikov in obratno (ustrezni odmiki med objekti skladno s smernico SZPV 204 – požarnovarnostni odmiki med stavbami),
– varno obratovanje dela objekta, ki je v obratovanju, tudi v času rednih vzdrževalnih del.
(4) Za zagotavljanje proti požarne zaščite se:
– Dogradi hidratno omrežje in z nadzemnimi javnimi hidranti v skladu s Pravilnikom za zunanje hidrantno omrežje in usmeritvami, ki so prikazane v Zasnovi projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo je prikazana v grafični prilogi Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na GJI – zbirni načrt komunalne infrastrukture v M 1:1000, list 5.2. in list 6.
– Cevi razdelilnega cevovoda morajo ustrezati hidravličnem izračunu, vendar ne smejo biti manjše od 100 mm. Potreben tlak v zunanjem hidratnem omrežju se izračuna v odvisnosti od višine objekta, vendar ne sme biti manjši od 2,5 bara. Hidranti bodo postavljeni ob glavnih razvodnih poteh in bodo postavljeni v medsebojni razdalji do 80 m. Glede na vrsto in velikost objektov ob urejanju objekta bo potrebno zagotoviti še dodatne hidrante, ki bodo glede na pokrivanje objekta zagotavljali zahteve Pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje (Uradni list SFRJ, št. 30/91), in sicer od objektov oddaljeni najmanj 5 m in ne več kot 80 m.
– V sklopu ureditve Eko Vrtca se predvidi zunanjo interno hidrantno mrežo, ki bo v celoti pokrivala obravnavano območje okrog objekta.
– Pri postavitvi objektov upošteva odmike od mej in med objekti ali potrebne protipožarne Iočitve (3. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 101/05, 83/05 in 14/07).
– Potrebno je zagotoviti minimalen odmik 5 metrov med objektom in parcelno mejo. Potrebne odmike se lahko določi tudi s pomočjo metod požarnega inženirstva, projektant je dolžan dokazati, da je s predlagano rešitvijo preprečen prenos požara z goreče na sosednjo stavbo.
(5) Določijo se organizacijski ukrepi varstva pred požarom
– Pozidava mora zagotavljati pogoje za varen umik ljudi in premoženja, zadostne prometne in delovne površine za intervencijska vozila ter zadostne vire za oskrbo z vodo za gašenje. Zagotovljeni morajo biti potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru. Za preprečevanje nastanka požara je pomembno, da se odstranijo ali pa vsaj zmanjšajo na najmanjšo možno mero vsi vzroki za požar in se usposobi prebivalstvo ter zaposlene v poslovnih objektih za preventivno delovanje pred požarom in varno evakuacijo iz objekta:
– za posamezni objekt mora biti pripravljen biti požarni načrt in usklajen z intervencijskimi enotami,
– za posamezni objekt mora biti zagotovljeno redno vzdrževanje in kontrola požarnovarnostnih naprav in opreme,
– za posamezni objekt mora biti zagotovljena stalna kontrola nad delovanjem, kot tudi vzdrževanje hidrantnega omrežja.
(6) Pogoji za varen umik ljudi in premoženja
– To je možno doseči z načrtovanjem in upoštevanjem preventivnih ukrepov varstva pred požarom, z načrtovanjem vseh požarnovarstvenih ukrepov v okviru požarnovarstvenega koncepta (to so pasivni ali gradbeni, aktivni ali tehnični ter organizacijski ukrepi) pa se dosežejo tudi ostali cilji varstva pred požarom.
– Predpogoj za varen umik ljudi in premoženja iz objektov oziroma na varno je pravočasno odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje (vgrajeni sistemi v posameznih objektih oziroma za celotno območje).
– V objektih je potrebno načrtovati evakuacijske poti, ki morajo zagotoviti uporabnikom (in obiskovalcem) varen umik oziroma, da dosežejo varno mesto v objektu ali izven objekta, gasilcem in reševalnim ekipam pa varni dostop za gašenje požara ter iskanje in reševanje uporabnikov stavbe. O smereh evakuacijskih poti odloči projektant.
– Evakuacijske poti v posameznem objektu morajo biti načrtovane tako, da zadostijo namenu, načelu funkcionalnosti in zahtevam za lastnosti (dimenzioniranost, situiranost, obdelanost, opremljenost ...).
(7) Dovozne poti za gasilsko intervencijo morajo biti projektirane in izvedene tako, da omogočajo osni pritisk 80 kN. Treba je zagotoviti tudi potrebne površine za gasilce ob zgradbah (SIST DIN 14090, julij 1999): dostopne poti za gasilce, dovozne poti za gasilska vozila, postavitvene površine in delovne površine za gasilska vozila. O smereh intervencijskih poti odloči projektant.
(8) Drugi pogoji za protipožarno začito in varstvo pred izlitjem nevarnih snovi so navedene v 24. in 25. členu tega odloka.
(9) Območje OPPN Eko vrtec Pivka se ne nahaja v poplavnem ali plazovitem območju vendar se zaradi nepredvidljivosti terena priporoča izvedbo geomehanske raziskave tal pred izdajo gradbenega dovoljenja za posege v prostor.
(10) Objekte in gopodarsko javno infrastrukturo v okviru načrtovanih prostorskih ureditve s tem OPPN se projektira potresno varno, in sicer morajo biti objekti proti potresno grajeni v skladu s pogoji, ki veljajo za območja z:
– Potresno nevarnostjo VII: stopnje po MSC lestvici,
– 0.175 g projektnega pospeška tal s povratno dobo 475 let,
– 0.225 g talnega pospeška s povratno dobo 1000 let.
(11) Pri gradnji objektov je potrebna ojačitev prve plošče ali gradnja zaklonišč v skladu z 68. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB) in Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96).
(12) V celoti se upošteva usmeritve s področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, podane s smernicami Ministrstva za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, dopis št. 350-409/2009-2 z dne 16. 10. 2009, in sicer je potrebno pri projektiranju in gradnji načrtovanih prostorskih ureditev:
– opredeliti in upoštevati je potrebno vse naravne omejitve (poplavnost in visoka podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena) in temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje ali navesti ustrezne hidrološke in geološke raziskave glede poplavnosti, visoke podtalnice ter erozivnosti in plazovitosti, ki bodo podale ustrezne ukrepe;
– opredeliti in upoštevati je potrebno cono potresne ogroženosti in temu primerno predvideti način gradnje;
– opredeliti in upoštevati je treba požarno ogroženost in možnost razlitja nevarnih snovi in temu primerno predvideti način gradnje;
– zagotoviti je treba ukrepe varstva pred požarom v skladu z 22. in 23. členom Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo);
– upoštevati je potrebno Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07) s poudarkom na 3., 5., 6. in 7. členu;
– potrebno je zagotoviti odmike od mej in med objekti ali potrebne protipožarne Iočitve (3. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07);
– potrebna je ojačitev prve plošče ali gradnja zaklonišč (68. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB) in Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96).
9. NAČRT PARCELACIJE
41. člen
(načrt parcelacije)
Območje OPPN Eko vrtec Pivka je v območju podenot razdeljeno na nove zemljiške parcele (območja gradenj). Načrt parcelacije je prikazan na grafični prilogi Načrt parcelacije v M 1:1000, list št.8.2.
42. člen
(prostorski ukrepi)
(1) Nepremičnine, potrebne za gradnjo gospodarske javne infrastrukture v skladu z določbami tega odloka, se lahko v skladu s 93. do vključno 108. členom ZUreP-1 in 109. členom ZPN razlasti oziroma izvede ukrep prisilne služnosti.
(2) Nepremičnine, potrebne za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, se nahajajo v območju podenot PI11/1/3 in PI11/1/4.
10. ETAPNOST IZVEDBE
43. člen
(etapnost izvedbe)
Obravnavano območje se ureja fazno, in sicer se glede na vrsto predvidenih prostorskih ureditev se načrtovane prostorske ureditve lahko grade v eni fazi ali pa se gradijo posamično v več fazah kot je navedeno spodaj:
– Dopustna je fazna gradnja načrtovane prostorske ureditve vrtca, in sicer se lahko gradijo posamezni oddelki vrtca ločeno ob zagotavljanju prostorskih pogojev, ki jih za vrtce določa veljavna zakonodaja.
– Dopustna je fazna ureditev dostopa do načrtovane prostorske ureditve vrtca, in sicer se v 1. fazi uredi dostop po obstoječi poti mimo Športne dvorane Skala, kjer se zavije na Pot k Studencu do dovoza k obstoječi stanovanjski hiši. V 2. fazi se uredi dostop preko rekonstruirane Prečne ulice spojene z rekonstrukcijo in novogradnjo Poti k Studencu. Posebno ločeno fazo lahko predstavlja gradnja povezava z Vilharjevo ulico.
– Dopustna je ureditev za površin mirujoči promet ter rekonstrukcija Prečne ulice do križišča s Potjo na Orlek kot posebna ločena faza.
11. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
44. člen
(odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev Eko Vrtca)
Dopustna so odstopanja od načrtovanih funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev v okviru toleranc in odstopanj določenih v tem odloku.
45. člen
(odstopanja od idejnih zasnov poteka posamezne gospodarske javne in druge komunalne infrastrukture)
Dopustna so odstopanja od idejnih zasnov poteka posamezne gospodarske javne in druge komunalne infrastrukture, določenih s tem občinskim podrobnim prostorskim načrtom, če bodo pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše iz tehničnega ali okolje varstvenega vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
Druga dopustna odstopanja so navedena pri lokacijskih pogojih v okviru posamezne podenote urejanja prostora.
46. člen
(usmeritve za določitev meril po prenehanju veljavnosti OPPN Eko vrtec Pivka)
(1) OPPN Eko vrtec Pivka velja do izvedbe vseh prostorskih ureditev, načrtovanih s tem odlokom.
(2) Po prenehanju veljavnosti OPPN Eko vrtec Pivka se območje ureja z veljavnim občinskim prostorskim načrtom.
12. KONČNE DOLOČBE
47. člen
OPPN Eko vrtec Pivka je skupaj s prilogami na vpogled v uradnih prostorih Občine Pivka.
48. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3201-27/2010
Pivka, dne 8. aprila 2010
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost