Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010

Kazalo

1364. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Soča, stran 3999.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) ter 16. in 39. člena Statuta Občine Idrija (Uradne objave, št. 1/01 in 33/01) je župan Občine Idrija sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Soča
1. Ocena stanja, razlogi za pripravo plana in pravna podlaga za pripravo
– Območje Soča se ureja v skladu z Odlokom o ureditvenem načrtu Rožna ulica – Gasa (Uradni list RS, št. 14/89, 60/92, 67/99, 19/07). Ureditveni načrt je že zastarel in osnutek občinskega prostorskega načrta Idrija (OPN), ki bo sprejet predvidoma v letu 2010, določa, da se UN Rožna ulica v celoti razveljavi, za območje Soča pa se sprejme novi OPPN. Območje OPPN Soča se nahaja na pomembni lokaciji, tik na obrobju starega mestnega jedra Idrija, zato je prostorsko ureditev območja treba zasnovati celovito. Na obravnavanem območju je načrtovana novogradnja poslovno-stanovanjske stavbe ob Mestnem trgu, za katero je že pripravljena vsa dokumentacija v skladu z ureditvenim načrtom Rožna ulica – Gasa. Obstoječa poslovna stavba »Soča« ni v funkciji, na JZ in S delu območja se nahajata poslovno stanovanjski stavbi. Med navedenimi stavbami je odprti prostor – ob Nikovi je balinišče, ob njem zelenica in manjše parkirišče.
– Načrtovalca akta bo izbrala Občina Idrija z javnim naročilom po postopku zbiranja ponudb.
– Pravna podlaga za pripravo akta je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09).
– Akt se pripravi v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
2. Predmet in programska izhodišča
– Območje OPPN Soča omejujejo vodotok Nikova, ulica Mestni trg in Rožna ulica, ki je vključena v območje OPPN.
Ob Nikovi locirana poslovna stavba (nekdanja gostilna »Soča«) trenutno ni v funkciji in lastnik jo želi z obnovo, rekonstrukcijo in prizidavo preurediti v poslovno-stanovanjsko stavbo za izvajanje gostinske dejavnosti in za stanovanja.
Ob poslovno stanovanjski stavbi na JZ delu, za katero se predvideva ureditev funkcionalnega zemljišča in same stavbe, je v nizu ob Mestnem trgu predvidena izgradnja nove poslovno stanovanjske stavbe.
Odprti prostor med omenjenimi stavbami se celostno in kvalitetno uredi.
3. Značilnosti območja, podatki o varovanju in omejitvah
– Območje OPPN Soča se prilagaja enotam urejanja prostora iz predloga občinskega prostorskega načrta Občine Idrija (OPN), po katerem je območje namenjeno centralnim dejavnostim. Za del območja (podenoto ID 12/3_CU) je z OPN predvidena izdelava OPPN.
– V prostorskem planu so zemljišča opredeljena kot stavbna s podrobnejšo namensko rabo centralne dejavnosti.
– Ureditveno območje je v območju kulturnega spomenika poimenovanega »Idrija – historično jedro«, ki je zavarovano z odlokom Občine Idrija in vpisano v register kulturne dediščine /RKD/z evidenčno številko /EŠD/ 182.
– Del ureditvenega območja se nahaja znotraj priobalnega pasu vodotoka Nikova.
4. Ureditveno območje
Območje OPPN Soča obsega površino 3439 m2.
Območje obsega po veljavnem DKN naslednje zemljiške parcele oziroma dele zemljiških parcel znotraj k.o. Idrija mesto: 1352, 1353, 1354/2, 1354/3, 1354/4, 1354/5, 1355, 1356, 2687/1.
5. Način pridobitve strokovnih rešitev
– Strokovne rešitve se pripravijo v skladu s 56. členom ZPNačrt in v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
– Za pridobivanje smernic in mnenj bo Občina Idrija pooblastila načrtovalca akta.
6. Seznam strokovnih podlag
– V postopku priprave akta se uporabijo naslednje strokovne podlage:
– Geodetski načrt,
– Usmeritve za OPPN Soča/Poslovna stavba »Soča« v Idriji- idejni projekt ureditve, Linea d.o.o., december 2009,
– UN Rožna ulica – Gasa (Uradni list RS, št. 14/89, 60/92, 67/99, 19/07),
– Predlog OPN Občine Idrija.
Nove strokovne podlage se bodo izdelale, če bo to izhajalo iz smernic nosilcev urejanja prostora, ali bo to potrebno zaradi nadaljevanja postopka priprave akta.
7. Pristojni nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k prostorskemu aktu, so:
– Občina Idrija, Mestni trg 1, Idrija,
– Komunala Idrija, Carl Jakoba 4, Idrija,
– Elektro Primorska, Erjavčeva 22, Nova Gorica,
– Petrol Plin d.o.o., Dunajska 50, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije, C. 25. junija 1, Nova Gorica,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija, OE Nova Gorica,
– MOP / ARSO / Oddelek za povodja reke Soče, Cankarjeva 62, Nova Gorica,
– Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, Ljubljana.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
8. Rok za pripravo prostorskega akta oziroma njegovih posameznih faz
+----------------------------------+--------------+------------+
|        Faza        |  Nosilec  |  Rok   |
+----------------------------------+--------------+------------+
|Sklep o začetku priprave akta   |Občina, župan |april 2010 |
+----------------------------------+--------------+------------+
|Objava sklepa v uradnem glasilu  |Občina    |april 2010 |
|in svetovnem spletu, MOP     |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|Priprava osnutka akta       |Načrtovalec  |maj 2010  |
+----------------------------------+--------------+------------+
|Poziv nosilcem urejanja prostora |Načrtovalec  |junij 2010 |
|za pridobitev smernic       |       |(Rok 30   |
|                 |       |dni)    |
+----------------------------------+--------------+------------+
|Pridobitev obvestila MOP za    |Občina    |julij 2010 |
|varstvo okolja o izvedbi celovite |       |      |
|presoje vplivov na okolje     |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|Analiza smernic, izdelava     |Načrtovalec  |avgust 2010 |
|strokovnih podlag in dopolnitev  |       |      |
|osnutka akta           |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|Javno naznanilo o javni      |Občina    |7 dni pred |
|razgrnitvi in javni obravnavi   |       |pričetkom  |
|dopolnjenega osnutka akta; objava |       |razgrnitve |
|v svetovnem spletu in na krajevno |       |      |
|običajen način          |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|Javna razgrnitev in obravnava   |Občina,    |30 dni/1–  |
|dopolnjenega predloga akta z   |načrtovalec  |30.     |
|evidentiranjem vseh pripomb    |       |september  |
+----------------------------------+--------------+------------+
|Priprava stališča do pripomb in  |načrtovalec, |7 dni po  |
|predlogov iz javne razgrnitve in |Občina, župan |zaključku  |
|javne obravnave          |       |in javne  |
|                 |       |razgrnitve |
+----------------------------------+--------------+------------+
|Objava stališč do pripomb na   |Občina    | oktober  |
|krajevno običajen način, pisna  |       |2010    |
|seznanitev lastnikov parcel na  |       |      |
|območju akta           |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|Oblikovanje dopolnjenega predloga |Načrtovalec  |15 dni po  |
|na podlagi stališč do pripomb ter |       |potrditvi  |
|predlogov javnosti        |       |stališč   |
+----------------------------------+--------------+------------+
|Pridobitev mnenj od nosilcev   |Občina,    |november  |
|urejanja prostora na dopolnjen  |načrtovalec  |2010 (Rok  |
|predlog akta in opredelitev    |       |30 dni)   |
|pristojnih ministrstev o     |       |      |
|sprejemljivosti akta       |       |      |
+----------------------------------+--------------+------------+
|Priprava usklajenega predloga   |Načrtovalec  |december  |
|akta               |       |2011    |
+----------------------------------+--------------+------------+
|Obravnava (2) in sprejem odloka  |Občinski svet |januar   |
|na občinskem svetu        |       |2011,    |
|                 |       |februar   |
|                 |       |2011    |
+----------------------------------+--------------+------------+
|Objava odloka v Uradnem listu RS |Občina    |februar   |
|                 |       |2011    |
+----------------------------------+--------------+------------+
Opomba: V terminskem planu se dodata dve fazi, in sicer: 1. izdelava okoljskega poročila na osnutek OPPN in 2. poziv MOP za presojo kakovosti in skladnosti okoljskega poročila in dopolnjenega osnutka OPPN, kolikor bo tako odločilo Ministrstvo za okolje in prostor v obvestilu o izvedbi CPVO.
9. Obveznosti financiranja priprave akta
Občina Idrija v celoti financira izdelavo akta.
10. Objava sklepa priprave
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-0007/2009
Idrija, dne 6. aprila 2010
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost