Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010

Kazalo

1356. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj, stran 3994.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08, 76/08 in 79/09) je Občinski svet Občine Črnomelj na 23. redni seji dne 31. 3. 2010 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Črnomelj
1. člen
V drugem odstavku 2. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB, 106/05, 65/07 in 75/08) se v četrti alineji črta pomišljaj in beseda »Kanižarica«. Doda se nova sedma alineja »– Krajevna skupnost Kanižarica« in dosedanje sedma do dvanajsta alineje postanejo osma do trinajsta alineja.
2. člen
Doda se drugi odstavek 8. člena, ki glasi:
»Občina lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih in obletnicah občanov.«
3. člen
V drugem odstavku 22. člena se črta stavek, ki gasi: »Odstop člana občinskega sveta mora biti podan v pisni obliki.«
Dodata se nova peti in šesti odstavek, ki glasita:
»Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu. Župan mora občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu člana občinskega sveta v roku 8 dni od prejema pisne odstopne izjave.
Če župan v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti občinskega sveta in občinske volilne komisije, lahko član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od poteka roka iz prejšnjega odstavka vloži tožbo na upravno sodišče. Upravno sodišče o tožbi iz tega odstavka in tožbi iz četrtega odstavka tega člena odloči meritorno v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče.«
Dosedanji peti odstavek postane sedmi.
4. člen
V drugem odstavku 30. člena se v četrti alineji besedilo »posamični program razpolaganja« nadomesti z »posamični program ravnanja«.
5. člen
V 36. členu se doda nov osmi odstavek, ki glasi:
»Če župan odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko o svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno komisijo.«
Dosedanji osmi do enajsti odstavki postanejo deveti do dvanajsti odstavki.
6. člen
V tretjem odstavku 41. člena se besedilo »predlog poročila« nadomesti z »osnutek poročila« v ustreznih sklonih, beseda »ugovor« pa se nadomesti z besedilom »odzivno poročilo« v ustreznih sklonih.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Krajevna skupnost Kanižarica, ki je na novo ustanovljena in Krajevna skupnosti Dobliče, ki ima spremenjeno območje in ime na podlagi 1. člena teh sprememb in dopolnitev statuta, se oblikujeta in začneta poslovati šele po izteku mandata sveta Krajevne skupnosti Dobliče - Kanižarica po uveljavitvi teh sprememb statuta in ko bosta izvoljena nova sveta tako oblikovanih in ustanovljenih krajevnih skupnosti.
8. člen
Morebitno nepremično premoženje dosedanje Krajevne skupnosti Dobliče - Kanižarica, se med Krajevno skupnost Kanižarica in Krajevno skupnosti Dobliče razdeli po legi nepremičnine, o čemer, v roku šestih mesecev po izvolitvi svetov krajevnih skupnosti iz prejšnjega člena, sveta krajevnih skupnosti skleneta sporazum o razdelitvi, ki je tudi podlaga za vpis lastninske pravice krajevne skupnosti v zemljiško knjigo.
V roku iz prejšnjega odstavka sveta krajevnih skupnosti s sporazumom uredita razdelitev drugega morebitnega premoženja, pravic in obveznosti ter tudi morebitna druga medsebojna razmerja.
Če se sveta krajevnih skupnosti v roku ne uspeta dogovoriti in ne skleneta ustreznega sporazuma o razdelitvi drugega premoženja, pravic in obveznosti ter o ureditvi morebitnih drugih medsebojnih razmerij, odloči o razdelitvi na pobudo ene od prizadetih krajevnih skupnosti občinski svet. Pobuda krajevne skupnosti mora vsebovati natančen opis dejanskega stanja in predlog, o čem naj občinski svet odloči.
Občinski svet ob odločanju iz prejšnjega odstavka določi tudi kriterije za razdelitev drugega premoženja, pravic in obveznosti ter tudi ureditvi morebitnih drugih medsebojnih razmerij. V primeru če kriterija ni mogoče določiti drugače, se razdelitev in ureditve medsebojnih razmerij uredi v sorazmerju s številom prebivalcev na območju posamezne krajevne skupnosti. Predsednika svetov krajevnih skupnosti sprejmeta odločitev občinskega sveta in jo tudi izvršita.
Posamezno krajevno skupnost bremenijo tudi vsa bremena premoženja, ki ji je pripadlo.
9. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01502-02/99
Črnomelj, dne 1. aprila 2010
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost