Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010

Kazalo

31. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani, na področju globalnega satelitskega navigacijskega sistema za civilno uporabo (MESKRG), stran 309.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani, na področju globalnega satelitskega navigacijskega sistema za civilno uporabo (MESKRG)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani, na področju globalnega satelitskega navigacijskega sistema za civilno uporabo (MESKRG), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. marca 2010.
Št. 003-02-3/2010-36
Ljubljana, dne 3. aprila 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN NJENIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI NA ENI STRANI TER REPUBLIKO KOREJO NA DRUGI STRANI, NA PODROČJU GLOBALNEGA SATELITSKEGA NAVIGACIJSKEGA SISTEMA ZA CIVILNO UPORABO (MESKRG)
1. člen
Ratificira se Sporazum o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani, na področju globalnega satelitskega navigacijskega sistema za civilno uporabo, sklenjen v Helsinkih 9. septembra 2006.
2. člen
Besedilo sporazuma se v slovenskem in angleškem jeziku glasi:(1)
SPORAZUM O SODELOVANJU MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN NJENIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI NA ENI STRANI TER REPUBLIKO KOREJO NA DRUGI STRANI, NA PODROČJU GLOBALNEGA SATELITSKEGA NAVIGACIJSKEGA SISTEMA ZA CIVILNO UPORABO
EVROPSKA SKUPNOST, (v nadaljevanju „Skupnost“),
in
KRALJEVINA BELGIJA,
ČEŠKA REPUBLIKA,
KRALJEVINA DANSKA,
ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA,
REPUBLIKA ESTONIJA,
HELENSKA REPUBLIKA,
KRALJEVINA ŠPANIJA,
FRANCOSKA REPUBLIKA,
IRSKA,
ITALIJANSKA REPUBLIKA,
REPUBLIKA CIPER,
REPUBLIKA LATVIJA,
REPUBLIKA LITVA,
VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,
REPUBLIKA MADŽARSKA,
MALTA,
KRALJEVINA NIZOZEMSKA,
REPUBLIKA AVSTRIJA,
REPUBLIKA POLJSKA,
PORTUGALSKA REPUBLIKA,
REPUBLIKA SLOVENIJA,
SLOVAŠKA REPUBLIKA,
REPUBLIKA FINSKA,
KRALJEVINA ŠVEDSKA,
ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE,
podpisnice Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, v nadaljevanju „države članice“,
na eni strani, ter
REPUBLIKA KOREJA, v nadaljevanju „Koreja“
na drugi strani,
v nadaljevanju „pogodbenici“;
STA SE
OB UPOŠTEVANJU skupnega interesa za razvoj globalnega satelitskega navigacijskega sistema (v nadaljevanju „GNSS“) za civilno uporabo,
OB PRIZNAVANJU pomena sistema GALILEO kot prispevka k navigacijski in informacijski infrastrukturi v Evropi in Koreji,
OB PRIZNAVANJU naprednih Korejskih dejavnosti satelitske navigacije,
OB UPOŠTEVANJU vse večjega razvoja aplikacij GNSS v Koreji, Evropi in drugod po svetu,
SPORAZUMELI O NASLEDNJEM:
ČLEN 1
Cilj sporazuma
Cilj sporazuma je spodbujati, omogočati in krepiti sodelovanje med pogodbenicama na področju globalne satelitske navigacije za civilno uporabo z evropskimi in korejskimi prispevki h globalnemu satelitskemu sistemu (GNSS) za civilno uporabo.
ČLEN 2
Opredelitve
Za namen tega sporazuma:
(a) „razširjena storitev“ pomeni regionalne ali lokalne mehanizme, kot je Evropski geostacionarni navigacijski sistem (EGNOS). Ti mehanizmi omogočajo uporabnikom globalnega GNSS boljše rezultate, na primer večjo natančnost, razpoložljivost, celovitost in zanesljivost;
(b) „GALILEO“ pomeni avtonomni Evropski globalni satelitski sistem za navigacijo in določanje točnega časa v civilne namene in pod civilnim nadzorom, za zagotavljanje storitev GNSS, ki so jih oblikovale in razvile Skupnost, njene države članice ter Evropska vesoljska agencija. Upravljanje sistema GALILEO se lahko prenese na zasebnika. GALILEO predvideva javno dostopne storitve, komercialne storitve, storitve varovanja življenj, storitve iskanja in reševanja kot tudi varovane javne storitve z omejenim dostopom, ki so zasnovane za potrebe pooblaščenih uporabnikov iz javnega sektorja;
(c) „lokalni elementi GALILEO“ so lokalni mehanizmi, ki zagotavljajo uporabnikom signalov za satelitsko navigacijo in določanje točnega časa GALILEO, poleg podatkov iz glavne konstelacije v uporabi, še dodatne vhodne podatke. Lokalni elementi se lahko uporabljajo za dodatno zmogljivost na letališčih, v pristaniščih in urbanih ali drugih geografsko težavnih okoljih. GALILEO bo za lokalne elemente priskrbel generične modele;
(d) „oprema za globalno navigacijo, določanje položaja in točnega časa“ pomeni vsako opremo, namenjeno civilnemu končnemu uporabniku za prenos, sprejem ali obdelavo satelitskih navigacijskih signalov, za zagotavljanje storitev ali za uporabo razširjene lokalne storitve;
(e) „regulativni ukrep“ pomeni vsak zakon, uredbo, predpis, postopek, odločbo, politiko ali upravni ukrep;
(f) „interoperabilnost“ pomeni na uporabniški ravni stanje, v katerem dvosistemski sprejemnik lahko uporabi signale z dveh sistemov skupaj za enakovreden ali boljši učinek, kakor samo prek enega sistema;
(g) „intelektualna lastnina“ ima pomen, opredeljen v členu 2 Konvencije o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino, podpisane v Stockholmu 14. julija 1967;
(h) „odgovornost“ pomeni pravno odgovornost fizične ali pravne osebe zaradi povrnitve škode, povzročene drugi fizični ali pravni osebi, v skladu z določenimi pravnimi načeli in pravili. Ta odgovornost se lahko predpiše v sporazumu (pogodbena odgovornost) ali s pravno normo (nepogodbena odgovornost);
(i) „zaupne informacije“ so informacije, ki lahko izvirajo iz EU ali se prejmejo od držav članic, držav nečlanic EU ali mednarodne organizacije, ki zahtevajo varovanje pred nepooblaščenim razkritjem, ki bi lahko na razne načine škodilo bistvenim interesom, tudi nacionalni varnosti pogodbenic ali posameznih držav članic. Njihova zaupnost se označi z razvrstitveno oznako. Takšne informacije se razvrstijo v skladu z veljavnimi predpisi in zakoni ter morajo biti zaščiteni pred vsako izgubo zaupnosti, celovitosti ali dostopnosti.
ČLEN 3
Načela sodelovanja
Pogodbenici soglašata glede uporabe naslednjih načel pri dejavnostih sodelovanja iz tega sporazuma:
1. Skupna korist na podlagi splošnega ravnovesja pravic in obveznosti, vključno s prispevki.
2. Partnerstvo pri programu GALILEO v skladu s postopki in pravili, ki urejajo upravljanje programa GALILEO.
3. Vzajemne možnosti za vključitev v dejavnosti sodelovanja pri projektih GNSS za civilno uporabo v Evropski skupnosti, njenih državah članicah in Koreji.
4. Pravočasna izmenjava informacij, ki lahko vplivajo na dejavnosti sodelovanja.
5. Ustrezna zaščita pravic intelektualne lastnine, kot je navedeno v členu 8(3) tega sporazuma.
6. Svoboda do zagotavljanja storitev satelitske navigacije na območjih pogodbenic.
7. Neomejena trgovina z blagom GNSS na območjih pogodbenic.
ČLEN 4
Obseg dejavnosti sodelovanja
1. Področja, ki so odprta za dejavnosti sodelovanja pri satelitski navigaciji in sinhronizaciji, so: radijski spekter, znanstvene raziskave in usposabljanje, industrijsko sodelovanje, trgovina in razvoj trga, standardi, certificiranje in regulativni ukrepi, razširjene storitve GNSS, varnost, odgovornost in pokrivanje stroškov. Pogodbenice lahko prilagodijo seznam iz odstavka 1 z odločitvijo Usmerjevalnega odbora za GNSS, ustanovljenega s členom 14 tega sporazuma.
2. Ta sporazum ne vključuje sodelovanja med pogodbenicami na naslednjih področjih. Če se pogodbenici dogovorita, da bosta imeli vzajemne koristi iz razširitve sodelovanja na katero koli od naslednji področij, se morata pogoditi in skleniti ustrezne sporazume:
2.1. občutljive tehnologije in predmeti GALILEO, za katere velja nadzor izvoza in ureditveni ukrepi za neširjenje, ki se uporabljajo v Evropski skupnosti ali njenih državah članicah,
2.2. kriptografija in varovanje informacij GALILEA (INFOSEC),
2.3. varnostna struktura sistema GALILEO (vesolje, zemlja in uporabniški segmenti),
2.4. lastnosti varnostnega nadzora globalnih GALILEO segmentov,
2.5. opredelitev, razvoj, izvajanje, preskušanje in ocenjevanje ter delovanje (upravljanje in uporaba) predpisanih javnih storitev, in
2.6. izmenjava zaupnih podatkov o satelitski navigaciji in sistemu GALILEO.
3. Ta sporazum ne vpliva na institucionalno strukturo, določeno z zakonodajo Evropske skupnosti za namen delovanja programa GALILEO. Prav tako sporazum ne vpliva niti na veljavne regulativne ukrepe za izvajanje neširjenja in obveznosti nadzora izvoza, vključno z nadzorom neoprijemljivih prenosov tehnologije, niti na ukrepe nacionalne varnosti.
ČLEN 5
Oblike sodelovanja
1. V skladu z veljavnimi regulativnimi ukrepi pogodbenici v čim večjem možnem obsegu spodbujata dejavnosti sodelovanja iz tega sporazuma, da se zagotovijo primerljive možnosti za sodelovanje pri dejavnostih na področjih, naštetih v členu 4.
2. Pogodbenici soglašata, da bosta izvajali dejavnosti sodelovanja, kot je navedeno v členih 6 do 13 tega sporazuma.
ČLEN 6
Radijski spekter
1. Z nadaljevanjem preteklih uspehov v okviru Mednarodne telekomunikacijske zveze pogodbenici soglašata, da bosta nadaljevali sodelovanje in vzajemno podporo pri vprašanjih radijskega spektra.
2. V ta namen si pogodbenici izmenjata informacije o vlogah za frekvence in spodbujata primerne dodelitve frekvenc za GALILEO in Korejski GNSS, vključno za sistem SBAB (Satellite Based Augmentation System), da se zagotovi razpoložljivost storitev GALILEO v korist uporabnikov po svetu in zlasti v Koreji in Skupnosti.
3. Zaradi pomena zaščite radijskega navigacijskega spektra pred motnjami in interferencami pogodbenici opredelita vire intereference in poiščeta sprejemljive rešitve zanje.
4. Pogodbenici se strinjata, da odbor iz člena 14 zadolžita, da določi ustrezne mehanizme za zagotavljanje učinkovitih stikov in sodelovanja na tem področju.
5. Nobena določba tega sporazuma ne sme odstopati od veljavnih določb Mednarodne telekomunikacijske zveze, vključno s Pravilnikom o radijskih zvezah ITU.
ČLEN 7
Znanstvene raziskave
Pogodbenici spodbujata skupne raziskovalne dejavnosti na področju GNSS preko evropskih in korejskih raziskovalnih programov, vključno z evropskim okvirnim programom Skupnosti za raziskave in razvoj, raziskovalnimi programi Evropske vesoljske agencije ter korejskimi ministrstvi in agencijami, ki so povezani z GNSS.
Skupne raziskovalne dejavnosti morajo prispevati k načrtovanju prihodnjega razvoja GNSS za civilno uporabo.
Pogodbenici se strinjata, da Odbor iz člena 14 zadolžita, da določi ustrezne mehanizme za zagotavljanje učinkovitih stikov in sodelovanja v raziskovalnih programih.
ČLEN 8
Industrijsko sodelovanje
1. Pogodbenici spodbujata in podpirata sodelovanje med industrijami obeh strani, predvsem v obliki skupnih dejavnosti in korejskega sodelovanja v bistvenih evropskih industrijskih združenjih kot tudi evropskega sodelovanja v korejskih industrijskih združenjih, da se vzpostavi sistem GALILEO in spodbuja uporaba ter razvoj aplikacij in storitev GALILEO.
2. Pogodbenici ustanovita skupno svetovalno skupino za industrijsko sodelovanje v sklopu usmerjevalnega odbora iz člena 14, ki bo raziskovala in vodila sodelovanje za razvoj in izdelavo satelitov, izstrelitev, gradnjo zemeljskih postaj in razvoj aplikacijskih proizvodov.
3. Za namene industrijskega sodelovanja pogodbenici zagotavljata zadostno in učinkovito zaščito pravic intelektualne lastnine na področjih in sektorjih, ki so pomembni za razvoj in delovanje GALILEO/EGNOS, v skladu z bistvenimi mednarodnimi standardi, ki jih določajo Sporazum TRIPS in mednarodne konvencije, katerih podpisnici sta obe pogodbenici, vključno z učinkovitimi sredstvi uveljavljanja takih standardov.
4. Koreja mora od pristojnega varnostnega organa GALILEO dobiti predhodno dovoljenje za izvoz iz Koreje v tretje države občutljivih zadev in tehnologij, ki so bile posebej razvite in financirane s programom GALILEO ter jih je pristojni varnostni organ GALILEO označil za nadzorovani izvoz. Vsak ločeni sporazum, naveden v členu 4(2) Sporazuma, prav tako določi ustrezni mehanizem, s katerim pogodbenici priporočita, da je za morebitne predmete potrebno izvozno dovoljenje.
5. Za prispevanje k ciljem sporazuma pogodbenici spodbujajta okrepljene vezi med Evropsko vesoljsko agencijo in korejskimi ministrstvi ter agencijami, ki so kakor koli povezani z GNSS.
ČLEN 9
Trgovina in razvoj trga
1. Pogodbenici spodbujata trgovino in vlaganja v infrastrukturo za satelitsko navigacijo v Skupnosti in Koreji, in sicer v opremo, lokalne elemente in aplikacije GALILEO.
2. V ta namen si pogodbenici prizadevata osveščati javnost o dejavnostih satelitske navigacije GALILEO, opredeliti morebitne ovire za rast aplikacij GNSS in sprejeti ustrezne ukrepe za omogočanje te rasti.
3. Za opredelitev in učinkovit odgovor na potrebe uporabnikov pogodbenici preučita možnost za ustanovitev skupnega uporabniškega foruma za GNSS.
4. Ta sporazum ne spremeni pravic in obveznosti pogodbenic v okviru marakeškega sporazuma o ustanovitvi svetovne trgovinske organizacije.
ČLEN 10
Standardi, certificiranje in regulativni ukrepi
1. Zaradi velikega pomena usklajevalnih prizadevanj pri mednarodni standardizaciji in certifikatih glede storitev globalne satelitske navigacije bodo pogodbenice s poudarjanjem interoperabilnosti z ostalimi GNSS sistemi skupno podprle razvoj standardov GALILEO in spodbujale svoje aplikacije po svetu.
Eden od ciljev tega usklajevanja je pospeševanje širše in inovativne rabe storitev GALILEO kot svetovnega navigacijskega standarda in standarda določanja točnega časa za razne namene: storitve za prost dostop, za komercialne namene in storitve za varovanje človeškega življenja. Pogodbenici soglašata, da bosta ustvarili ugodne pogoje za razvoj aplikacij GALILEO.
2. Zato bosta pogodbenici za spodbujanje in doseganje ciljev tega sporazuma po potrebi sodelovali pri vseh vprašanjih glede postavitve satelitov, navigacije in sinhronizacije, ki se pojavijo predvsem v Mednarodni organizaciji za civilno letalstvo, Mednarodni pomorski organizaciji in Mednarodni telekomunikacijski zvezi.
3. Na dvostranski ravni pogodbenici zagotavljata, da ukrepi glede tehničnih standardov, zahtev po certificiranju ter zahtev in postopkov za pridobitev licenc v zvezi z GNSS ne predstavljajo nepotrebnih ovir za trgovino. Domače zahteve temeljijo na objektivnih, nediskriminatornih, vnaprej določenih transparentih merilih.
4. Pogodbenici sprejmeta potrebne regulativne ukrepe za odobritev uporabe GALILEO sprejemnikov, zemeljskih in vesoljskih segmentov na območjih, ki so pod njuno pristojnostjo. V ta namen vlada Republike Koreje na področju radijskih zvez zagotovi GALILEU obravnavo, ki ni nič manj ugodna od obravnave, ki so jo deležne katere koli druge podobne storitve.
5. Pogodbenici spodbujata sodelovanje korejskih predstavnikov v evropskih standardizacijskih organizacijah.
ČLEN 11
Razvoj globalnih in regionalnih zemeljskih sistemov razširjenih storitev GNSS
1. Pogodbenici sodelujeta pri opredelitvi in izvajanju struktur zemeljskih sistemov, ki omogočajo optimalno garancijo celovitosti GALILEO/EGNOS, točnosti in kontinuitete storitev GALILEO in EGNOS ter interoperabilnosti z drugimi sistemi GNSS.
2. V ta namen pogodbenici na regionalni ravni sodelujeta z namenom izvajanja zemeljskega regionalnega sistema razširjenih storitev v Koreji, ki temelji na sistemu GALILEO. Za tak regionalni sistem se predvideva, da bo poleg storitev, ki jih sistem GALILEO zagotavlja globalno, zagotavljal tudi regionalno celovite storitve. Pogodbenici lahko za začetek razmislita o razširitvi EGNOS-a na vzhodno azijsko regijo.
3. Na lokalni ravni pogodbenici omogočata razvoj lokalnih elementov sistema GALILEO.
ČLEN 12
Varnost
1. Pogodbenici varujeta globalne satelitske navigacijske sisteme pred zlorabo, interferenco, prekinitvami in sovražnimi dejanji.
2. Pogodbenici sprejmeta vse praktične ukrepe za zagotovitev kontinuitete in varnosti storitev satelitske navigacije ter z njimi povezane infrastrukture pod njuno pristojnostjo.
3. Pogodbenici se zavedata, da je sodelovanje za zagotovitev varnosti sistema in storitev GALILEO pomemben skupni cilj.
4. Zato pogodbenici določita ustrezne načine posvetovanja za reševanje varnostnih vprašanj v zvezi z GNSS.
Pristojni varnostni organi obeh pogodbenic opredelijo praktično ureditev in postopke.
ČLEN 13
Odgovornost in pokrivanje stroškov
Pogodbenici sodelujeta pri opredelitvi in izvajanju režima odgovornosti ter pokrivanja stroškov, da se olajša zagotavljanje civilnih storitev GNSS.
ČLEN 14
Načini sodelovanja
1. Usklajevanje in omogočanje dejavnosti sodelovanja po tem sporazumu v imenu Koreje doseže Vlada Republike Koreje, v imenu Skupnosti in njenih držav članic pa Evropska komisija.
2. V skladu s ciljem iz člena 1 ta dva subjekta ustanovita Usmerjevalni odbor za GNSS, v nadaljevanju „odbor“ za upravljanje tega sporazuma. Ta odbor, ki ga sestavljajo uradni predstavniki obeh pogodbenic, soglasno določi svoj poslovnik.
Naloge Usmerjevalnega odbora so:
(a) promocija, dajanje priporočil pogodbenicama in pregled nad raznimi dejavnostmi sodelovanja v zvezi s sporazumom;
(b) svetovanje pogodbenicama o načinih krepitve in izboljšanja sodelovanja v skladu z načeli tega sporazuma;
(c) pregled učinkovitosti delovanja in izvajanja tega sporazuma; ter
(d) razpravljanje o možnosti razširitve sodelovanja na področjih iz člena 4(2).
3. Odbor se praviloma sestaja enkrat letno. Sestanki potekajo izmenično v Skupnosti in Koreji. Na zahtevo ene od pogodbenic se lahko skličejo izredna zasedanja.
Stroške, nastale iz delovanja odbora, ali stroške, nastale v njegovem imenu, nosi pogodbenica, ki je predlagala ali imenovala člana ali člane odbora. Stroške, povezane s sestanki odbora, razen potnih stroškov in stroškov bivanja, krije pogodbenica gostiteljica. Odbor lahko sestavi skupne tehnične delovne skupine za posamezna področja, s katerimi pogodbenici soglašata, kot so na primer industrijsko sodelovanje in standardizacija.
4. Pogodbenici pozdravljata možno sodelovanje korejskih in evropskih nadzornih organov za GNSS v skladu z veljavno zakonodajo Evropske Skupnosti, načini ter postopki, ki urejajo tako sodelovanje.
ČLEN 15
Financiranje
1. Vsaka pogodbenica prevzame stroške izpolnjevanja svojih obveznosti v skladu s tem sporazumom, razen če se pogodbenici ne dogovorita drugače. V določbe in postopke iz člena 14(4) se bo vključil ustrezni finančni prispevek za program GALILEO države nečlanice EU, ki se bo odločila, da zaprosi za udeležbo v nadzornem organu.
2. Pogodbenici sprejmeta v skladu s svojimi zakoni in drugimi predpisi ustrezne ukrepe, s katerimi omogočita vstop in bivanje na svojem ozemlju ter izstop z njega osebju, kapitalu, gradivu, podatkom in opremi, ki so udeleženi ali uporabljeni v dejavnostih sodelovanja na podlagi tega sporazuma.
3. Če posebne sheme sodelovanja ene pogodbenice zagotavljajo finančno podporo za udeležence druge pogodbenice, so taka sredstva, finančni prispevki ali druge oblike prispevka ene pogodbenice za udeležence druge pogodbenice v podporo teh dejavnosti izvzete iz plačila davkov in carine v skladu z veljavnimi predpisi in zakoni na območju vsake pogodbenice, ko so taka sredstva ali finančni prispevki ali druge oblike prispevka opravljene.
ČLEN 16
Izmenjava informacij
1. Pogodbenici oblikujeta upravne določbe in določita kontaktne točke, da se omogočijo posvetovanja in zagotovi učinkovita izvedba določb tega sporazuma.
2. Pogodbenici spodbujata nadaljnje izmenjave podatkov o satelitski navigaciji med institucijami in podjetji na obeh straneh.
ČLEN 17
Posvetovanje in reševanje sporov
1. Pogodbenici se na zahtevo ene od njiju nemudoma posvetujeta o vsakem vprašanju, ki se pojavi pri razlaganju ali uporabi tega sporazuma. Vsi spori zaradi razlage ali uporabe tega sporazuma se rešujejo s prijateljskimi posvetovanji med pogodbenicama.
2. Odstavek 1 ne preprečuje, da se pogodbenici ne bi zatekli k postopkom reševanja sporov v okviru sporazumov STO.
ČLEN 18
Začetek veljavnosti in prenehanje sporazuma
1. Ta sporazum začne veljati prvi dan v mesecu, ki sledi mesecu, ko se pogodbenici uradno obvestita, da so končani za ta namen potrebni postopki. Uradna obvestila se pošljejo Svetu Evropske unije, ki je depozitar tega sporazuma.
2. Prenehanje tega sporazuma ne vpliva na veljavnost ali trajanje katere koli ureditve v okviru tega sporazuma ali katerih koli posebnih pravic in obveznosti na področju pravic intelektualne lastnine.
3. Ta sporazum se lahko spremeni s pisnim soglasjem pogodbenic. Ta sporazum začne veljati prvi dan v mesecu, ki sledi mesecu, ko pogodbenici uradno obvestita depozitarja, da so končani za ta namen potrebni postopki.
4. Ta sporazum velja pet let in se nadaljuje, če ga po koncu začetnega petletnega obdobja ali kadar koli po tem obdobju katera od pogodbenic ne konča s pisnim uradnim obvestilom najmanj šest mesecev prej, preden želi prenehanje sporazuma.
Ta sporazum je sestavljen v češkem, danskem, nizozemskem, angleškem, estonskem, finskem, francoskem, nemškem, grškem, madžarskem, italijanskem, latvijskem, litovskem, malteškem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem in korejskem jeziku. Vsa besedila so enako verodostojna.
COOPERATION AGREEMENT ON A CIVIL GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF KOREA, OF THE OTHER PART
THE EUROPEAN COMMUNITY, hereinafter referred to as "the Community",
and
THE KINGDOM OF BELGIUM,
THE CZECH REPUBLIC,
THE KINGDOM OF DENMARK,
THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,
THE REPUBLIC OF ESTONIA,
THE HELLENIC REPUBLIC,
THE KINGDOM OF SPAIN,
THE FRENCH REPUBLIC,
IRELAND,
THE ITALIAN REPUBLIC,
THE REPUBLIC OF CYPRUS,
THE REPUBLIC OF LATVIA,
THE REPUBLIC OF LITHUANIA,
THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG,
THE REPUBLIC OF HUNGARY,
MALTA,
THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS,
THE REPUBLIC OF AUSTRIA,
THE REPUBLIC OF POLAND,
THE PORTUGUESE REPUBLIC,
THE REPUBLIC OF SLOVENIA,
THE SLOVAK REPUBLIC,
THE REPUBLIC OF FINLAND,
THE KINGDOM OF SWEDEN,
THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND,
Contracting parties to the Treaty establishing the European Community, hereinafter referred to as "Member States",
of the one part, and
the Republic of Korea, hereinafter referred to as "Korea",
of the other part,
hereinafter jointly referred to as "the Parties";
CONSIDERING the common interests in the development of a global navigation satellite system (hereinafter referred to as "GNSS") for civil use,
RECOGNISING the importance of GALILEO as a contribution to the navigation and information infrastructure in Europe and Korea,
RECOGNISING the advanced level of Korea's satellite navigation activities,
CONSIDERING the increasing development of GNSS applications in Korea, Europe and other areas in the world,
HAVE AGREED AS FOLLOWS:
ARTICLE 1
Objective of the Agreement
The objective of the Agreement is to encourage, facilitate and enhance cooperation between the Parties in civil global satellite navigation within European and Korean contributions to a civil global navigation satellite system (GNSS).
ARTICLE 2
Definitions
For the purpose of this Agreement:
(a) "Augmentation" means regional or local mechanisms such as the European Geostationary Navigation Overlay System (EGNOS). These mechanisms enable users of global GNSS to obtain enhanced performance, such as increased accuracy, availability, integrity, and reliability.
(b) "GALILEO" means an autonomous civil European global satellite positioning navigation and timing system under civil control, for the provision of GNSS services designed and developed by the Community, its Member States and the European Space Agency. The operation of GALILEO may be transferred to a private party. GALILEO envisages open, commercial, safety of life and search and rescue services in addition to a secured public regulated service with restricted access designed to meet the needs of authorised public sector users.
(c) "GALILEO local elements" are local mechanisms that provide the users of GALILEO satellite-based navigation and timing signals with input information, in addition to that derived from the main constellation in use. Local elements may be deployed for additional performance around airports, seaports and in urban or other geographically challenging environments. GALILEO will provide generic models for local elements.
(d) "Global navigation, positioning and timing equipment" means any civil end-user equipment designed to transmit, receive, or process satellite-based navigation or timing signals to provide a service, or to operate with a regional augmentation.
(e) "Regulatory measure" means any law, regulation, rule, procedure, decision, policy or administrative action.
(f) "Interoperability" means a situation at user level in which a dual-system receiver can use signals from two systems together for equal or better performance than when only one system is used.
(g) "Intellectual property" shall have the meaning given in Article 2 of the Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, done at Stockholm, 14 July 1967.
(h) "Liability" means the legal accountability of a person or legal entity to compensate for damage caused to another person or legal entity in accordance with specific legal principles and rules. This obligation may be prescribed in an agreement (contractual liability) or in a legal norm (non-contractual liability).
(i) "Classified information" is information, whether it originates in the EU or is received from Member States, non-EU countries or international organisation, that requires protection against unauthorised disclosure, which could harm in various degrees the essential interests, including national security, of the Parties or of individual Member States. Its classification is indicated by a classification marking. Such information is classified in accordance with applicable laws and regulations and must be protected against any loss of confidentiality, integrity or availability.
ARTICLE 3
Principles of cooperation
The Parties agreed to apply the following principles to cooperation activities covered by this Agreement:
1. Mutual benefit based on an overall balance of rights and obligations including contributions.
2. Partnership in the GALILEO Programme in accordance with the procedures and rules governing the management of GALILEO.
3. Reciprocal opportunities to engage in cooperative activities in the European Community and its Member States and Korean GNSS projects for civil use.
4. Timely exchange of information that may affect cooperative activities.
5. Appropriate protection of intellectual property rights as referred to in Article 8(3) of this Agreement.
6. Freedom to provide satellite navigation services in the territories of the Parties.
7. Unrestricted trade in GNSS goods in the territories of the Parties.
ARTICLE 4
Scope of cooperation activities
1. The sectors for cooperation activities in satellite navigation and timing are: radio-spectrum, scientific research and training, industrial cooperation, trade and market development, standards, certification and regulatory measures, augmentations, security, liability and cost recovery. The Parties may adapt the list in paragraph 1 by decision of the GNSS Steering Committee established under Article 14 of this Agreement.
2. The present Agreement does not include cooperation between the Parties in the following areas. If it is agreed by the Parties that mutual benefits will be derived from the extension of cooperation to any of the following areas, this will require the negotiation and conclusion of appropriate agreements between the Parties:
2.1. GALILEO sensitive technologies and items under export control and non-proliferation regulatory measures applicable in the European Community or its Member States,
2.2. GALILEO cryptography and information security (INFOSEC),
2.3. GALILEO System Security Architecture (space, ground and user segments),
2.4. Security control features of the GALILEO global segments,
2.5. Public Regulated Services in their definition, development, implementation, test and evaluation and operational (management and use) phases, and
2.6. Exchange of classified information concerning satellite navigation and GALILEO.
3. This Agreement shall not affect the institutional structure established by the European Community law for the purpose of the operations of the GALILEO programme. Neither does this Agreement affect the applicable regulatory measures implementing non-proliferation and export control commitments, including control of intangible transfers of technology, nor does it affect national security measures.
ARTICLE 5
Forms of cooperation activities
1. Subject to their applicable regulatory measures, the Parties shall foster, to the fullest extent practicable, the cooperation activities under this Agreement with a view to providing comparable opportunities for participation in their activities in the sectors listed under Article 4.
2. The Parties agree to conduct cooperation activities as mentioned in Articles 6 to 13 of this Agreement.
ARTICLE 6
Radio spectrum
1. Building on past successes in the framework of the International Telecommunication Union, the Parties agree to continue their cooperation and mutual support in radio-spectrum issues.
2. In this context the Parties shall exchange information on frequency filings and promote adequate frequency allocations for GALILEO and prospective Korean GNSS including the Satellite Based Augmentation System (SBAS) in order to ensure the availability of GALILEO services for the benefit of users worldwide and notably in Korea and in the Community.
3. Recognising the importance of protecting the radio navigation spectrum from disruption and interference, the Parties shall identify sources of interference and seek mutually acceptable solutions to combat such interference.
4. The Parties agree to task the Committee under Article 14 to define the appropriate mechanism in order to ensure effective contacts and collaboration in this sector.
5. Nothing in this Agreement shall be construed as derogating from the applicable provisions of the International Telecommunications Union, including the ITU Radio Regulations.
ARTICLE 7
Scientific research
The Parties shall promote joint research activities in the field of GNSS through European and Korean research programmes, including the European Community Framework Programme for Research and Development, the research programmes of the European Space Agency, and the Ministries and agencies of Korea related to GNSS.
The joint research activities should contribute to the planning of future developments of a GNSS for civil use.
The Parties agree to task the Committee under Article 14 to define the appropriate mechanism aimed at ensuring effective contacts and participation in the research programmes.
ARTICLE 8
Industrial cooperation
1. The Parties shall encourage and support cooperation between the industries of the two sides, through such means as joint ventures and Korean participation in relevant European industrial associations as well as European participation in relevant Korean industrial associations, with the objective of setting up the GALILEO system as well as promoting the use and development of GALILEO applications and services.
2. The Parties will establish a joint advisory group on industrial cooperation under the Steering Committee set up under Article 14 in order to investigate and guide the cooperation on satellite development and manufacturing, launch services, ground station facilities, and application products.
3. To facilitate industrial cooperation the Parties shall grant and ensure adequate and effective protection of intellectual property rights in the fields and sectors relevant to the development and operation of GALILEO/EGNOS, in accordance with the relevant international standards set by the TRIPS Agreement and international conventions to which both parties are signatories, including effective means of enforcing such standards.
4. Exports by Korea to third countries of sensitive items and technologies specifically developed and funded by the GALILEO programme, and defined by the competent GALILEO security authority to be under export control, will have to be submitted by Korea for prior authorisation by the competent GALILEO security authority. Any separate agreement referred to in Article 4(2) of the Agreement shall also provide an appropriate mechanism for the Parties to recommend potential items to be subject to export authorisation.
5. In order to contribute to the objectives of the Agreement, the Parties shall encourage strengthened ties between the European Space Agency and the Ministries and agencies of Korea related to GNSS.
ARTICLE 9
Trade and market development
1. The Parties shall encourage trade and investment in European and Korean satellite navigation infrastructure, equipment, GALILEO local elements and applications.
2. To this end, the Parties shall make an effort to raise the level of public awareness concerning the GALILEO satellite navigation activities, identify potential barriers to growth in GNSS applications and take appropriate measures to facilitate this growth.
3. To identify and respond effectively to user needs the Parties shall consider establishing a joint GNSS user forum.
4. This Agreement shall not affect the rights and obligations of the Parties under the Marrakech Agreement establishing the World Trade Organization.
ARTICLE 10
Standards, Certification and Regulatory Measures
1. Recognising the value of coordinating approaches in international standardisation and certification concerning global satellite navigation services, the Parties will jointly support the development of GALILEO standards and promote their application worldwide, emphasising interoperability with other GNSS systems.
One objective of the coordination is to promote broad and innovative use of the GALILEO services for open, commercial and safety of life purposes as a worldwide navigation and timing standard. The Parties agree to endeavour to create favourable conditions for developing GALILEO applications.
2. To promote and implement the objectives of this Agreement, the Parties shall, as appropriate, cooperate on satellite positioning, navigation and timing-related matters that arise particularly in the International Civil Aviation Organization, the International Maritime Organization and the International Telecommunications Union.
3. At the bilateral level the Parties shall ensure that measures relating to technical standards, certification and licensing requirements and procedures concerning GNSS do not constitute unnecessary barriers to trade. Domestic requirements shall be based on objective, non-discriminatory and applicable transparent criteria.
4. The Parties shall take the necessary regulatory measures to allow the use of GALILEO receivers, ground and space segments in the territories under their jurisdiction. In this regard, the government of the Republic of Korea in the area of radio communications shall grant GALILEO treatment no less favourable than that accorded to any other like services.
5. The Parties shall promote the participation of Korean representatives in European standardisation organisations.
ARTICLE 11
Development of global and regional GNSS ground augmentation systems
1. The Parties shall cooperate with one other to define and implement ground system architectures allowing an optimal guarantee of GALILEO/EGNOS integrity, accuracy and continuity of GALILEO and EGNOS services and interoperability with other GNSS systems.
2. To this end the Parties will cooperate at the regional level with a view to implementing a ground regional augmentation system based on the GALILEO system in Korea. Such a regional system is expected to provide regional integrity services in addition to those provided by the GALILEO system globally. As a precursor, the Parties may consider the extension of EGNOS in the East Asian region.
3. At the local level, the Parties shall facilitate the development of local GALILEO elements.
ARTICLE 12
Security
1. The Parties shall protect the Global Navigation Satellite Systems against misuse, interference, disruption and hostile acts.
2. The Parties shall take all practicable steps to ensure the continuity and safety of the satellite navigation services and the related infrastructure in their jurisdiction.
3. The Parties recognise that cooperation to ensure the security of the GALILEO system and services is an important common objective.
4. Hence the Parties shall establish an appropriate consultation channel to address GNSS security issues.
The practical arrangements and procedures are to be defined between the competent security authorities of both Parties.
ARTICLE 13
Liability and cost recovery
The Parties shall cooperate to define and implement a liability regime and cost recovery arrangements in order to facilitate the provision of civil GNSS services.
ARTICLE 14
Cooperation mechanism
1. The coordination and facilitation of cooperation activities under this Agreement shall be accomplished by the Government of the Republic of Korea on behalf of Korea and by the European Commission on behalf of the Community and its Member States.
2. In accordance with the objective in Article 1, these two entities shall establish a GNSS Steering Committee, hereinafter referred to as "the Committee" for the management of this Agreement. This Committee shall consist of official representatives of each Party and it shall establish its own rules of procedure based on mutual consensus.
The functions of the Steering Committee shall include:
(a) promoting, making recommendations to the Parties and overseeing the different cooperation activities related to the Agreement;
(b) advising the Parties on the ways to enhance and improve cooperation in line with the principles set out in this Agreement;
(c) reviewing the efficient functioning and implementation of this Agreement; and
(d) discussing the possibility of extending cooperation to the areas referred to in Paragraph 2 of Article 4.
3. The Committee shall, as a general rule, meet annually. The meetings will be held alternatively in the Community and in Korea. Extraordinary meetings may be organised at the request of either Party.
The costs incurred by the Committee or in its name shall be borne by the Party which recommended or designated the member or members of the Committee. The costs other than those for travel and accommodation which are directly associated with meetings of the Committee shall be borne by the host Party. The Committee may set up Joint Technical Working Groups on specific subjects the Parties consider appropriate, such as industrial cooperation and standardisation.
4. The Parties welcome the potential participation of Korea in the European GNSS Supervisory Authority, in accordance with the applicable European Community legislation and the modalities and procedures governing such participation.
ARTICLE 15
Funding
1. Each Party shall bear the costs of fulfilling its respective responsibilities under this Agreement, unless otherwise agreed upon by the Parties. The modalities and procedures referred to in Article 14(4) will include an appropriate financial contribution to the GALILEO programme by the non-EU country deciding to apply to participate in the Supervisory Authority.
2. The Parties shall take all reasonable steps in accordance with their laws and regulations to facilitate entry into, stay in and exit from its territory of persons, capital, material, data and equipment involved in or used in cooperation activities under this Agreement.
3. When specific cooperation schemes of one Party provide for financial support for participants from the other Party, any such grants, financial contributions or other forms of contribution from one Party to the participants of the other Party in support of those activities shall be granted tax and customs exemption in accordance with the relevant laws and regulations in force in the territories of each Party at the time such grants and financial contributions or other forms of contribution are made.
ARTICLE 16
Exchange of information
1. The Parties shall establish administrative arrangements and enquiry points in order to provide for consultations and effective implementation of the provisions of this Agreement.
2. The Parties shall encourage further exchanges of information concerning satellite navigation among the institutions and enterprises of the two sides.
ARTICLE 17
Consultation and dispute resolution
1. The Parties shall promptly discuss, at the request of any of them, on any questions arising from the interpretation or application of this Agreement. Any disputes concerning the interpretation or application of this Agreement shall be settled by friendly consultations between the Parties.
2. Paragraph 1 shall not prevent the Parties from having recourse to dispute settlement under the WTO Agreements.
ARTICLE 18
Entry into force and termination
1. This Agreement enters into force on the first day of the month following the date on which the Parties have notified the completion of the procedures necessary for this purpose. Notifications shall be sent to the Council of the European Union which shall be the depository of this Agreement.
2. The termination of this Agreement shall not affect the validity or duration of any arrangements made under it or any specific rights or obligations that have ensued in the field of intellectual property rights.
3. This Agreement may be amended by mutual agreement of the Parties in writing. Any amendment shall enter into force on the first day of the month following the date on which the Parties have notified the Depository of the completion of their procedures necessary for this purpose.
4. This Agreement shall remain in force for a period of five years and shall continue in force thereafter unless terminated by either Party at the end of the initial five-year period or at any time thereafter by giving to the other Party an advance notice of at least six months in writing of its intention to terminate this Agreement.
This Agreement is drawn up in duplicate in the Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Slovakian, Slovenian, Spanish, Swedish and Korean languages, each text being authentic.
3. člen
Za izvajanje tega sporazuma skrbi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 630-02/10-8/9
Ljubljana, dne 26. marca 2010
EPA 949-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik
(1) Besedilo sporazuma v češkem, danskem, nizozemskem, estonskem, finskem, francoskem, nemškem, grškem, madžarskem, italijanskem, latvijskem, litovskem, malteškem, poljskem, portugalskem, slovaškem, španskem, švedskem in korejskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost