Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010

Kazalo

1362. Sklep o začasnem financiranju Občine Divača v obdobju od 1. 4. do 15. 5. 2010, stran 3998.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – 5348, 14/07 – 600, 64/08, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 5. izredni seji dne 2. 4. 2010 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Divača v obdobju od 1. 4. do 15. 5. 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Divača (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. aprila do 15. maja 2010 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2009. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – 5348, 14/07 – 600, 64/08, 109/08 in 49/09; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Divača za leto 2009 (Uradni list RS, št. 119/07, 30/09 in 76/09) v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+------+---------------------------------------------+---------+
|   |                       |  V EUR|
+------+---------------------------------------------+---------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          |     |
+------+---------------------------------------------+---------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI               | 479.321|
+------+---------------------------------------------+---------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI                | 474.846|
+------+---------------------------------------------+---------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB        |     |
+------+---------------------------------------------+---------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA   |    0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)        |     |
+------+---------------------------------------------+---------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH    |    0|
|   |DELEŽEV (440+441)              |     |
+------+---------------------------------------------+---------+
|VII. |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI   |  4.475|
|   |MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH  |     |
|   |POSOJIL (I. + IV.) – (II. + V.)       |     |
+------+---------------------------------------------+---------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                |     |
+------+---------------------------------------------+---------+
|VIII. |ZADOLŽEVANJE                 |    0|
+------+---------------------------------------------+---------+
|IX.  |ODPLAČILA DOLGA               |   834|
+------+---------------------------------------------+---------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)        |   –834|
+------+---------------------------------------------+---------+
|XI.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH  |  3.641|
|   |(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.) |     |
+------+---------------------------------------------+---------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA
6. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2010 dalje.
Št. 032-0003-2010-2
Divača, dne 2. aprila 2010
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

AAA Zlata odličnost