Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010

Kazalo

1346. Navodilo o delu komisije za pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih del na državnih cestah in rekonstrukcij državnih cest, ki se štejejo za vzdrževalna dela v javno korist, stran 3983.

Za izvrševanje 8. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09 in 109/09) izdaja minister za promet
N A V O D I L O
o delu komisije za pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih del na državnih cestah in rekonstrukcij državnih cest, ki se štejejo za vzdrževalna dela v javno korist
1. člen
To navodilo ureja delo komisije za pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih del na državnih cestah in rekonstrukcij državnih cest, ki se štejejo za vzdrževalna dela v javno korist (v nadaljnjem besedilu: komisija).
2. člen
(1) Izvajalec mora naročniku po zaključku obnovitvenih del na državnih cestah in rekonstrukcij državnih cest, ki se štejejo za vzdrževalna dela v javno korist, posredovati izjavo o zaključku del.
(2) Izjavo o zaključku obnovitvenih del na državnih cestah in rekonstrukcij državnih cest, ki se štejejo v javno korist, mora naročniku posredovati tudi odgovorni nadzornik.
(3) Za dela na državni cesti, katerih naročnik ali investitor ni Direkcija Republike Slovenije za ceste (v nadaljnjem besedilu: direkcija), in za katera je potrebna pridobitev pisnega soglasja ali dovoljenja direkcije in sklenitev pogodbe o dovolitvi gradnje ali pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti, za izvedbo komisijskega pregleda po dokončanju vseh del in pridobitvi vse s pisnim soglasjem direkcije zahtevane dokumentacije zaprosi naročnik ali investitor del na elektronski naslov direkcije.
(4) Vabilo za sklic komisije mora biti imenovanim članom in ostalim vabljenim vročeno najmanj osem dni pred dnevom opravljanja komisijskega pregleda. Vabila se lahko vročajo po elektronski pošti na uradne elektronske naslove vabljenih. V nujnih primerih se lahko vabilo posreduje tudi v krajšem roku, vendar ne krajšem kot 60 ur.
(5) Pri delih, kjer je prometna zapora in sama izvedba del zaradi zmanjševanja prometnih ovir in zastojev razdeljena na več faz, se komisija sestane praviloma samo pri pregledu zadnje faze. Vse vmesne faze prestavljanja in spreminjanja prometne zapore se izvajajo v okviru gradbišča. Do komisijskega pregleda se promet odvija po cesti v gradnji, pod pogoji za varnost prometa, ki jih določi upravljavec ceste (npr. z dovoljenjem o zapori prometa, s projektno dokumentacijo, ipd.).
3. člen
(1) Delo komisije organizira tajnik, vodi pa predsednik komisije.
(2) Komisija odloča z večino prisotnih članov na komisijskem pregledu.
4. člen
(1) Poleg imenovanih članov komisije se na pregled in prevzem povabi tudi ostale udeležence obnovitvenih del na državnih cestah in rekonstrukcij državnih cest, ki se štejejo za vzdrževalna dela v javno korist (npr. drugega investitorja, sofinancerja, odgovornega nadzornika, odgovorne nadzornike posameznih del, odgovornega vodjo gradbišča, odgovornega vodjo del, odgovorne vodje posameznih del, odgovornega vodjo projekta, projektanta in odgovornega projektanta, uradnika za varnost, ipd.).
(2) K delu komisije mora biti povabljen predstavnik pogodbenega koncesionarja za redno vzdrževanje in varstvo državnih cest.
(3) K delu komisije se povabi predstavnika lokalne skupnosti, ki je dolžna zagotavljati vzdrževalna dela na objektih skladno s 44. členom Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09 in 109/09).
(4) Osebe, ki se udeležijo dela komisije, se morajo izkazati z ustreznimi pooblastili, skladno z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
5. člen
Komisija mora pri pregledu in prevzemu izvedenih obnovitvenih del na državnih cestah in rekonstrukcij državnih cest, ki se štejejo za vzdrževalna dela v javno korist, preveriti, ali so obnovitvena dela na državnih cestah in rekonstrukcije državnih cest, ki se štejejo za vzdrževalna dela v javno korist izvedena v skladu s projektno dokumentacijo, določili pogodbe in s pravili stroke, ter, ali je pridobljena vsa potrebna dokumentacija v skladu z določili pogodbe, dokazilo o zanesljivosti objekta, izpolnjeni obrazci za vnos v Banko cestnih podatkov in projekt izvedenih del, in ugotoviti, ali je na podlagi pregleda izvedenih del in predložene dokumentacije za cesto, cestni odsek ali cestni objekt, na katerem so bila izvedena obnovitvena dela na državnih cestah in rekonstrukcije državnih cest, ki se štejejo za vzdrževalna dela v javno korist, primeren in varen za predajo v uporabo.
6. člen
(1) Naročnik mora komisiji predložiti projektno in tehnično dokumentacijo, ki je zahtevana s predpisi in pogodbo med naročnikom in izvajalcem.
(2) Vloga z dokumentacijo se vloži na naslov tajnika komisije.
7. člen
(1) Zapisnik komisijskega pregleda in prevzema vsebuje naslednje:
– številka zapisnika,
– naziv komisije,
– pogodbeni naziv objekta,
– kraj, datum in čas sklica z njenim začetkom in zaključkom,
– prisotni člani komisije in ostali udeleženci komisijskega pregleda in prevzema,
– osnovni podatki o vrsti izvedenih del,
– podatki o pogodbenih strankah,
– podatki o odgovornih osebah udeležencev gradnje,
– podatki o predloženi dokumentaciji,
– ugotovitve komisije,
– zaključni sklepi s predlogom ministru.
(2) Podrobnejšo vsebino zapisnika lahko določi predsednik komisije.
8. člen
(1) Če komisija na podlagi pregleda izvedenih del in predložene dokumentacije ugotovi, da je cesta, cestni odsek ali cestni objekt, na katerem so bila izvedena obnovitvena dela na državnih cestah ali rekonstrukcija državne ceste, ki se šteje za vzdrževalna dela v javno korist, varen za predajo v uporabo, komisija predlaga ministru za promet, da izda dovoljenje za izročitev obnovljene ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta prometu.
(2) Če komisija na podlagi pregleda izvedenih del in predložene dokumentacije ugotovi, da cesta, cestni odsek ali cestni objekt, na katerem so bila izvedena obnovitvena dela na državnih cestah ali rekonstrukcija državne ceste, ki se šteje za vzdrževalna dela v javno korist, ni varen za predajo v uporabo in so na cesti, cestnem odseku ali cestnem objektu pomanjkljivosti, ki bistveno vplivajo na varnost prometa, in jih je pred izročitvijo ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta prometu potrebno odpraviti, komisija predlaga ministru za promet, da izda odločbo, s katero odredi odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti v roku, ki mu ga predlaga komisija. Po poteku tega roka se komisijski pregled opravi ponovno.
(3) Če komisija na podlagi pregleda izvedenih del in predložene dokumentacije ugotovi, da so na cesti, cestnem odseku, cestnem objektu ali v predloženi dokumentaciji pomanjkljivosti, ki ne vplivajo na varnost prometa, jih je pa potrebno skladno s predpisi, ki urejajo področje javnih cest, določili pogodbe in s pravili stroke odpraviti, komisija predlaga ministru za promet, da izda dovoljenje za izročitev obnovljene ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta prometu z navedbo pomanjkljivosti in rokom za njihovo odpravo. Predsednik komisije mora po izteku roka obvestiti ministrstvo, pristojno za promet, o odpravi v odločbi navedenih pomanjkljivosti.
(4) Če je upravljavec državne ceste zaradi posega v varovalni pas državne ceste predhodno izdal soglasje, komisija preveri, ali so bili pogoji soglasja upoštevani. Komisija zaključi delo z ugotovitvenim sklepom, da nima zadržkov za izdajo uporabnega dovoljenja.
9. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3711-1/2009/80-0032330
Ljubljana, dne 22. marca 2010
EVA 2010-2411-0027
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost