Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010

Kazalo

1365. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta B8 – Zg. Perovo, stran 4001.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B) in 32. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) je župan Občine Kamnik dne 2. 4. 2010 sprejel
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta B8 – Zg. Perovo
1. člen
S tem sklepom župan Občine Kamnik določa, da se začnejo priprave za izdelavo sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta B8 – Zg. Perovo, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 97/99 in 52/06 (v nadaljevanju »spremembe in dopolnitve ZN«), po postopku in na način, ki ga določata Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) in ta sklep.
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev ZN
Pravna podlaga priprave sprememb in dopolnitev ZN je veljavna zakonodaja, Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990, dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 90/02).
Del območja B8 Zgornje Perovo veljavni ZN ne zajema, zato je potrebno izdelati podrobnejše usmeritve za urejanje prostora in oblikovanje objektov. Na osnovi posameznih pobud so predvidene manjše spremembe na že izgrajenem delu območja.
3. člen
Območje sprememb in dopolnitev ZN
Spremembe in dopolnitve ZN se nanašajo na del območja B8 Zgornje Perovo, ki je v Urbanistični zasnovi mesta Kamnik opredeljeno kot območje za stanovanja in spremljajoče dejavnosti. Ureditveno območje meri skupno približno 20,8 ha.
4. člen
Seznam potrebnih strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev
Spremembe in dopolnitve ZN območja B8 Zgornje Perovo se izdela na podlagi strokovnih podlag, in sicer:
– povzetkov in usmeritev veljavnih planskih aktov Občine Kamnik,
– strokovnih podlag, ki so bile izdelane v okviru priprave planskih aktov občine,
– temeljnega geodetskega elaborata in elaborata listin za identifikacijo posestnega stanja,
– smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora,
– podatkov o geoloških in hidroloških stanjih terena,
– idejnih rešitev prometne, komunalne, energetske ter ostale infrastrukture.
Kolikor se med postopkom priprave sprememb in dopolnitve ZN ugotovi, da je utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se le-te pripravijo med samim postopkom.
Za del obravnavanega območja, kjer so predvidene novogradnje, se pripravi program opremljanja zemljišč za gradnjo.
Ukrepi in posegi za varovanje okolja bodo določeni v skladu s smernicami nosilcev urejanja prostora in z merili in pogoji, določenimi s predpisi.
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage pripravijo s strani pobudnika izbrani pripravljavci.
5. člen
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN
Rokovno je priprava sprememb in dopolnitev ZN vezana na pogodbene obveznosti izbranega pripravljavca s pobudnikom.
Postopek priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev ZN poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in se predvidoma zaključi do konca leta 2010.
6. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja
Nosilci urejanja prostora, ki dajo smernice in mnenja za načrtovano prostorsko ureditev v skladu z ZPNačrt, so:
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana;
– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska 58, 1516 Ljubljana;
– Komunalno podjetje d.d., Kamnik, Cankarjeva cesta 11, 1240 Kamnik;
– Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik;
– Krajevna skupnost Kamnik Novi trg, Glavni trg 24, 1240 Kamnik;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1a, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Einspielerjeva 6, 1009 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje, Vojkova 52, 1001 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana;
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana;
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana;
– Geoplin d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana;
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj;
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj;
– Zavod za razvoj kabelsko satelitsko televizijskega sistema Kamnik, Neveljska 18, 1240 Kamnik.
Kolikor se tekom postopka utemeljeno ugotovi, da je potrebno v postopek vključiti dodatnega nosilca urejanja prostora, pripravljavec pozove tudi njega. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Vse obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta bremenijo pobudnike sprememb in dopolnitev ZN.
8. člen
Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in uradni spletni strani Občine Kamnik ter začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-2/2010-5/1
Kamnik, dne 2. aprila 2010
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost