Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010

Kazalo

1384. Odlok o rebalansu I proračuna Občine Tišina za leto 2010, stran 4047.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 22. redni seji dne 31. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o rebalansu I proračuna Občine Tišina za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2010 (Uradni list RS, št. 18/09) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |   v evrih|
+------+------------------------------------------+------------+
|Skupina/Podskupina kontov            |  Proračun|
|                         |  leta 2010|
+------+------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  4,228.125|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  2,822.913|
+------+------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  2,396.057|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  2,285.816|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   85.696|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   24.545|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |706 Drugi davki              |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   426.856|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   83.796|
|   |od premoženja               |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    1.100|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |712 Denarne kazni             |    1.144|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   225.266|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   115.549|
+------+------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   19.325|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   19.325|
|   |in nematerialnega premoženja       |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  1,385.887|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   203.202|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |  1,182.685|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |      |
|   |unije                   |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  4,267.547|
+------+------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  1,105.826|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   357.827|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   58.481|
|   |varnost                  |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |   646.479|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   10.932|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |409 Sredstva, izločena v rezerve     |   32.108|
+------+------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  1,030.735|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije              |    4.169|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |   692.823|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in|   86.959|
|   |ustanovam                 |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   246.784|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  1,928.623|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  1,928.623|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |43 INVESTICIJSKI TRANSFERI        |   202.362|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in  |   147.699|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |      |
|   |uporabniki                |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   54.663|
|   |uporabnikom                |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       |   –39.422|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |    5.562|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |    5.562|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |    5.562|
+------+------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)   |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV            |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      0|
|   |in finančnih naložb            |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|   |privatizacije               |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja    |      0|
|   |v javnih skladih in drugih osebah javnega |      |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |    5.562|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   82.327|
+------+------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   82.327|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   82.327|
+------+------------------------------------------+------------+
|IX.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   –82.327|
+------+------------------------------------------+------------+
|X.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH|  –116.188|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |      |
|   |2009                   |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo        |   116.188|
+------+------------------------------------------+------------+
                                «
2. člen
V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2010 se prvi stavek prvega odstavka 9. člena spremeni tako, da se glasi: »Proračunska rezerva se za leto 2010 dodatno oblikuje v višini 6.508,00 EUR.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0016/2010-1
Tišina, dne 1. aprila 2010
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

AAA Zlata odličnost