Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010

Kazalo

1366. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj, stran 4002.

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00, 127/06), Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99, 134/03), Odredbe o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 82/03, 61/05) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne Občine Kranj na 35. seji dne 31. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj
1. člen
Spremeni se drugi odstavek 2. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj (Uradni list RS, št. 79/08), tako da se glasi:
»Sedež zavoda je na naslovu Poštna ulica 3, Kranj, zavod pa svojo dejavnost opravlja tudi na naslovu Trubarjev trg 3, Kranj.«
2. člen
Spremeni in dopolni se 7. člen, s tem da se za zadnjo alinejo dodajo nove alineje:
»– G/47.8   – trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah,
– G/47.9   – trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
       in tržnic,
– G/47.190  – druga trgovina na drobno v nespecializiranih
       prodajalnah,
– G/47.890  – trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
       z drugim blagom,
– G/ 47.910  – trgovina na drobno po pošti ali po
       internetu,
– G/46.190  – nespecializirano posredništvo pri prodaji
       raznovrstnih izdelkov,
– R/90.010  – umetniško uprizarjanje,
– R/90.020  – spremljajoče dejavnosti za umetniško
       uprizarjanje,
– N/79.120  – dejavnost organizatorjev potovanj,
– N/79.900  – rezervacije in druge s potovanji povezane
       dejavnosti kot tržne dejavnosti.«
3. člen
Spremeni se 10. člen in se po novem glasi:
»Svet zavoda šteje 11 članov:
3 predstavniki ustanovitelja,
5 predstavnikov delavcev zavoda,
3 predstavniki staršev.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Člani so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Pri predstavnikih staršev je mandat vezan na čas, dokler je njihov otrok vključen v zavod.
Svet odloča z večino vseh.«
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-27/2010-1(47/10)
Kranj, dne 31. marca 2010
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
Zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Stane Štraus l.r.

AAA Zlata odličnost