Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2010 z dne 19. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2010 z dne 19. 4. 2010

Kazalo

1503. Pravilnik o zagotavljanju brezplačnega prevoza učencem na območju Občine Oplotnica, stran 4289.

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - UPB5 in 36/08), 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 - UPB3 in 102/07) in 16. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99, 1/02 in 38/03) je Občinski svet Občine Oplotnica na 16. seji dne 8. 4. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o zagotavljanju brezplačnega prevoza učencem na območju Občine Oplotnica
1. člen
Ta pravilnik določa način, pogoje in postopke za zagotavljanje brezplačnega prevoza šolskih otrok s stalnim prebivališčem v Občini Oplotnica v skladu z Zakonom o osnovni šoli.
2. člen
S tem pravilnikom Občina Oplotnica določa:
- uporabnike storitev brezplačnega prevoza,
- upravičence do sredstev za brezplačni prevoz,
- območje izvajanja storitev,
- financiranje storitev
- in drugo v skladu s šolskimi prevozi.
3. člen
Uporabniki storitev po tem pravilniku so učenci Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica in enote Prihova ter otroci s posebnimi potrebami v skladu z odločbo o usmeritvi. Šoloobvezni otroci morajo imeti stalno bivališče v Občini Oplotnica.
4. člen
Šolski prevozi se izvajajo na območju celotne Občine Oplotnica v okviru šolskih okolišev, določenih z odlokoma o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov.
Za otroke s posebnimi potrebami se izvaja storitev tudi izven območja Občine Oplotnica v skladu z odločbo o usmeritvi.
5. člen
Šolske prevoze za prevoz šoloobveznih otrok opravlja izvajalec storitev, izbran na podlagi javnega naročila. Financirajo se iz sredstev proračuna Občine Oplotnica. Cena šolskih prevozov se z izvajalcem storitev usklajuje enkrat letno, in sicer ob začetku novega šolskega leta, pri čemer se upošteva indeks cen življenjskih potrebščin po skupinah in podskupinah - 072 izdelki in storitve povezani z delovanjem prometnih sredstev.
Ostala povračila prevoznih stroškov se staršem sofinancirajo na naslednji način:
1. Učencu, ki obiskuje osnovno šolo izven matičnega šolskega okoliša, pripada povračilo stroškov v višini, kot bi mu pripadalo, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu v katerem prebiva.
2. V primeru, da ni možno ponuditi organiziranega šolskega prevoza, starši pa soglašajo, da sami vozijo otroka v šolo in iz nje, lahko uveljavijo pravico do brezplačnega prevoza, to je plačila prevoznih stroškov v višini cene vozovnice javnega prevoza. Če javni prevoz tam ni organiziran pa v višini znižane kilometrine na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji stalno bivališče-šola in nazaj za dneve prisotnosti v vzgojno-izobraževalnem zavodu v posameznem mesecu v skladu z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.
3. Kolikor je šolski prevoz organiziran na relaciji, za katero je podana vloga za povračilo prevoznih stroškov, pa se ga učenci na željo staršev ne poslužujejo, starši nimajo pravice do uveljavljanja stroškov.
4. Pri določanju načina povračila stroškov, Občina Oplotnica sledi ekonomsko upravičeni višini povračila stroškov za izveden prevoz.
Za čas šolskih počitnic se povračila stroškov prevozov v šolo ne izplačuje, razen v primerih, ko to določi župan.
6. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do povračila prevoznih stroškov vodi in o upravičenosti odloča občinska uprava Občine Oplotnica na podlagi pisnih obrazloženih vlog z ustreznimi dokazili za odobritev brezplačnega prevoza. O pritožbi zoper odločbo odloča župan Občine Oplotnica.
7. člen
V postopku ugotavljanja upravičenosti do povračila prevoznih stroškov se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek. Pri odločanju o odobritvi brezplačnega prevoza se poleg določb Zakona o osnovni šoli uporabljajo določbe tega pravilnika.
8. člen
Sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi odločbe občinske uprave in se nakazujejo na njihov osebni račun, in sicer do 20. v mesecu za pretekli mesec na podlagi zahtevka upravičenca in poročila o prisotnosti učenca v vzgojno-izobraževalnem zavodu.
9. člen
Upravičenci do povračila stroškov prevoza otrok morajo o morebitnih spremembah, ki bi lahko vplivale na višino povračila stroškov, obvestiti občinsko upravo najkasneje v osmih dneh od nastanka.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. S:16.9.1/2010
Oplotnica, dne 8. aprila 2010
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

AAA Zlata odličnost