Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2010 z dne 19. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2010 z dne 19. 4. 2010

Kazalo

1494. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v Mestni občini Koper, stran 4277.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08) je župan Mestne občine Koper dne 6. 4. 2010 sprejel
S K L E P
o spremembi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v Mestni občini Koper
1. V sklepu o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v Mestni občini Koper, št. 3505-2/2010, z dne 10. 3. 2010 (Uradni list RS, št. 27/10) se spremeni besedilo točke 4. (Roki za pripravo sprememb in dopolnitev PUP-a oziroma njegovih posameznih faz) tako, da se v celoti glasi:
»4. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev PUP-a oziroma njegovih posameznih faz
+--------------------------------------------+-----------------+
|Faza                    |Rok       |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Sklep o začetku priprave in objava sklepa v |april 2010    |
|uradnem glasilu in svetovnem spletu     |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Priprava osnutka sprememb in dopolnitev PUPa|5 dni po     |
|                      |uveljavitvi   |
|                      |sklepa      |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Pridobitev smernic državnih in lokalnih   |15 dni      |
|nosilcev urejanja prostora         |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Priprava dopolnjenega osnutka        |7 dni po     |
|                      |pridobitvi    |
|                      |smernic     |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni |7 dni pred    |
|obravnavi, objava na krajevno običajen način|pričetkom javne |
|in v svetovnem spletu            |razgrnitve    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega |15 dni      |
|predloga PUP-a z evidentiranjem vseh pisnih |         |
|pripomb                   |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Priprava stališč do pripomb in predlogov iz |7 dni po     |
|javne razgrnitve in javne obravnave in   |zaključku javne |
|objava stališč na krajevno običajen način  |razgrnitve    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Oblikovanje dopolnjenega predloga sprememb |7 dni po     |
|in dopolnitev PUPa             |potrditvi    |
|                      |stališč     |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Pridobitev mnenj od nosilcev urejanja    |15 dni      |
|prostora                  |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Sprejem odloka na občinskem svetu in objava |10 dni po    |
|v uradnem glasilu              |sprejemu odloka |
|                      |na Občinskem   |
|                      |svetu      |
+--------------------------------------------+-----------------+
                               «.
2. Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme župan.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si.
Št. 3505-2/2010
Koper, dne 6. aprila 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visti gli articoli 57 e 96 della Legge sulla pianificazione del territorio (sigla: ZPNačrt, Gazzetta Ufficiale della RS nn. 33/07, 70/08-ZVO-1B, e 108/09) e l’articolo 42 dello Statuto del Comune Città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03, e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06 e 39/08), il 6 aprile 2010 il sindaco del Comune Città di Capodistria ha accolto la
D E L I B E R A
di modifica alla Delibera sull’avvio della predisposizione delle modifiche e integrazioni alle norme tecniche di attuazione riferite al Comune Città di Capodistria
1. Nella Delibera sull’avvio della predisposizione delle modifiche e integrazioni alle norme tecniche di attuazione riferite al Comune Città di Capodistria, n. 3505-2/2010, datata 10 marzo 2010 (Gazzetta Ufficiale della RS n. 27/10), il testo del punto 4 (Tempi di predisposizione delle modifiche e integrazioni alle N.T.A. ovvero delle singole fasi delle medesime) è modificato, di modo che il nuovo testo completo del punto 4 reciti come segue:
»4. Tempi di predisposizione delle modifiche e integrazioni alle N.T.A. ovvero delle singole fasi delle medesime.
+--------------------------------------------+-----------------+
|Fase                    |Termine     |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Delibera sull’avvio della predisposizione  |aprile 2010   |
|del documento; pubblicazione della delibera |         |
|nel bollettino ufficiale e sul sito web   |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Stesura della bozza delle modifiche e    |5 gg. dopo    |
|integrazioni alle N.T.A.          |l’entrata in   |
|                      |vigore della   |
|                      |delibera     |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Acquisizione delle linee guida dagli enti  |15 gg.      |
|statali e locali preposti alla sistemazione |         |
|del territorio               |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Predisposizione della bozza integrata    |dopo 7 gg.    |
|                      |dall’acquisizione|
|                      |delle linee   |
|                      |guida      |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Avviso sull’esposizione al pubblico e sul  |7 gg. prima   |
|dibattito pubblico della bozza integrata;  |dell’esposizione |
|pubblicazione dell’avviso secondo le    |al pubblico   |
|modalita localmente in uso e sul sito web  |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Esposizione al pubblico e pubblico     |15 gg.      |
|dibattito della proposta integrata delle  |         |
|N.T.A., con l’indicazione di tutte le    |         |
|osservazioni scritte pervenute       |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Predisposizione delle prese di posizione  |7 gg. dopo la  |
|nei confronti delle osservazioni scaturite |conclusione del |
|dall’esposizione al pubblico e dal     |dibattito    |
|dibattito pubblico, pubblicazione delle   |pubblico     |
|stesse secondo le modalita localmente in  |         |
|uso                     |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Stesura della proposta integrata delle   |7 gg. dopo la  |
|modifiche e integrazioni alle N.T.A.    |convalida delle |
|                      |prese di     |
|                      |posizione    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Acquisizione dei pareri degli enti preposti |15 gg.      |
|alla sistemazione del territorio      |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Approvazione del documento in sede del   |pubblicazione  |
|Consiglio comunale, pubblicazione dello   |dopo 10 gg.   |
|stesso nel bollettino ufficiale       |dall’approvazione|
|                      |del decreto in  |
|                      |sede del     |
|                      |Consiglio    |
|                      |comunale     |
+--------------------------------------------+-----------------+
                               «.
2. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del sindaco.
La delibera si pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito web del Comune Città di Capodistria.
N. 3505-2/2010
Capodistria, lì 6 aprile 2010
Il Sindaco
Comune Città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost