Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2010 z dne 19. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2010 z dne 19. 4. 2010

Kazalo

1485. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Meodobčinski inšpektorat občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana«, stran 4266.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09), 16. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99, 27/01, 69/02, 131/06), 14. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01, 133/03, 60/07), 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07), 15. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99, 52/03,) so Občinski svet Občine Beltinci na 31. redni seji dne 25. 2. 2010, Občinski svet Občine Črenšovci na 26. seji dne 11. 2. 2010, Občinski svet Občine Odranci na 19. redni seji dne 24. 2. 2010, Občinski svet Občine Turnišče na 20. redni seji dne 11. 3. 2010 in Občinski svet Občine Velika Polana na 15. izredni seji dne 22. 2. 2010, v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo in št. 76/08) sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Meodobčinski inšpektorat občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave, določi njegovo ime in sedež, delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave in v medsebojnih razmerjih.
2. člen
Občina Beltinci, Občina Črenšovci, Občina Odranci, Občina Turnišče in Občina Velika Polana ustanovijo skupno upravo »Medobčinski inšpektorat Občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana« (v nadaljevanju: skupna uprava) za skupno opravljanje nalog občinskih uprav na področju občinske inšpekcije.
3. člen
Sedež skupne uprave je v Občini Beltinci, Mladinska ul. št. 2, Beltinci.
Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike. Ob zunanjem robu žiga je napis: Medobčinski inšpektorat, v notranjem krogu pa ime občin ustanoviteljic (Občina Beltinci, Občina Črenšovci, Občina Odranci, Občina Turnišče in Občina Velika Polana).
4. člen
Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
Župani občin ustanoviteljic imenujejo in razrešujejo vodjo skupne uprave, sprejmejo kadrovski načrt, program dela in finančni načrt skupne uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne uprave.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA
5. člen
Skupna uprava je enovit organ in jo tvori medobčinska inšpekcija.
6. člen
Skupna uprava opravlja upravne, strokovne in pospeševalne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic, in sicer naloge občinske inšpekcije.
Svoje naloge opravlja skupna uprava v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
7. člen
Medobčinska inšpekcija je prekrškovni organ občin ustanoviteljic skupne uprave.
Pooblaščene uradne osebe medobčinske inšpekcije vodijo prekrškovne postopke in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih z:
- Zakonom o varstvu okolja,
- odloki o občinskih cestah občin ustanoviteljic,
- odloki o ravnanju s komunalnimi odpadki občin ustanoviteljic,
- odloki o oglaševanju in reklamiranju občin ustanoviteljic,
- odloki o občinskih taksah občin ustanoviteljic,
- odloki o pokopališki dejavnosti in pokopališkem redu občin ustanoviteljic,
- odloki o urejanju in vzdrževanju javnih zelenih površin, občin ustanoviteljic,
- odloki o oskrbi s pitno vodo občin ustanoviteljic,
- odloki o odvajanju in čiščenju odpadnih voda občin ustanoviteljic,
- odloki s področja varovanja naravne in kulturne dediščine občin ustanoviteljic,
- drugimi predpisi, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za nadzor.
Plačane globe za prekrške, ki jih izreče medobčinska inšpekcija, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
8. člen
Medobčinski inšpektor je javni uslužbenec.
Medobčinski inšpektor pooblastilo za opravljanje nadzorstva izkazuje s službeno izkaznico, ki jo izda župan občine ustanoviteljice, v kateri je sedež medobčinske inšpekcije.
9. člen
Medobčinska inšpekcija opravlja upravne naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva ter vodi prekrškovni postopek in odloča o prekrških nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov na področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic, skladno z zakonom.
Medobčinska inšpekcija vodi evidenco prekrškovnega organa v skladu z zakonom, ki ureja prekrške.
Podrobnejše naloge in obveznosti ter pravice medobčinske inšpekcije opredelijo občine ustanoviteljice skupne uprave v posebnem sporazumu, ki ga sklenejo župani občin ustanoviteljic. V tem sporazumu se tudi določi obseg inšpekcijskega nadzorstva v posamezni občini ustanoviteljici.
10. člen
Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa skupna uprava kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
Skupna uprava mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih tajnika občine oziroma direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada oziroma, za katero izvršuje nalogo.
O izločitvi zaposlenega v skupni upravi odloča tajnik občine oziroma direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve vodje skupne uprave pa o stvari tudi odloči.
Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v skupni upravi odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno.
11. člen
Skupno upravo vodi vodja, ki ga imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih.
Vodja skupne uprave ima status uradnika na položaju.
Župani lahko sklenejo pisni sporazum, da bo naloge vodje skupne uprave opravljal tajnik občine (direktor občinske uprave).
12. člen
Vodja skupne uprave odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu in tajniku občine oziroma direktorju občinske uprave te občine, za delo skupne uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
Vodja skupne uprave predstavlja skupno upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela skupne uprave.
13. člen
Javnost dela skupne uprave se zagotavlja z uradnimi sporočili, z novinarskimi konferencami, z udeležbo na novinarskih konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja, s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom skupne uprave.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo predstavnikom sredstev javnega obveščanja župani občin ustanoviteljic, po njihovem pooblastilu pa tudi vodja skupne uprave.
14. člen
Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, ima za javne uslužbence skupne uprave status delodajalca. Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje v Občini Beltinci.
Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan sedežne občine ustanoviteljice skupne uprave, na podlagi pisnega pooblastila županov občin ustanoviteljic.
15. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave sprejme, na predlog vodje skupne uprave župan sedežne občine, v soglasju z župani občin ustanoviteljic.
III. SREDSTVA ZA DELO
16. člen
Sredstva za delo skupne uprave in druga materialna sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice, in sicer glede na število prebivalcev v naslednjem razmerju:
- Občina Beltinci 43,73%,
- Občina Črenšovci 22,50%,
- Občina Odranci 8,80%,
- Občina Turnišče 17,32%,
- Občina Velika Polana 7,65%.
17. člen
Skupna uprava opravlja svoje delo v prostorih občinske uprave občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež. Določena dela in naloge (zaslišanje strank) opravlja medobčinska inšpekcija v prostorih občinskih uprav občin ustanoviteljic skupne uprave, medtem ko opravlja inšpekcijske preglede terena na območju vseh občin ustanoviteljic.
Nakup opreme, ki je potrebna za delo skupne uprave, naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež. Izbiro najboljšega ponudnika predlaga strokovna komisija. Župan vsake od občin ustanoviteljic imenuje v komisijo po enega člana.
Stroške za uporabo upravnih prostorov, stroške nabave in uporabe opreme, obratovalne stroške in stroške vzdrževanja, si občine ustanoviteljice skupne uprave delijo v razmerju, določenim v prejšnjem členu.
18. člen
Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog vodje skupne uprave določijo župani občin ustanoviteljic, je vključen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež.
Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za skupno upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt skupne uprave je priloga k njihovim proračunom.
Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne uprave je njen vodja, ki je tudi skrbnik prihodkov.
19. člen
Tekoče upravne in strokovne naloge za skupno upravo opravlja občinska uprava Občine Beltinci. Ostale občine ustanoviteljice so dolžne kriti te stroške v skladu s 16. členom odloka.
IV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN USTANOVITELJIC
20. člen
Župani občin ustanoviteljic s sporazumom podrobneje uredijo način izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti, določenih z odlokom.
21. člen
Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz skupne uprave tako, da svojo namero pisno poda županom soustanoviteljic. Občina lahko izstopi kadarkoli z enostransko izjavo, o kateri izda občinski svet ugotovitveni sklep, ki se pošlje vsem občinam ustanoviteljicam.
Svojo namero o izstopu mora občina ustanoviteljica podati najkasneje 6 mesecev pred zaključkom proračunskega leta (do 30. 06. tekočega leta), svoje obveznosti do skupne uprave pa je dolžna izpolnjevati do konca proračunskega leta, v katerem je podala namero o izstopu (do 31. 12. tekočega leta).
O izstopu iz skupne uprave sprejmejo občinski sveti občin ustanoviteljic skupne uprave ugotovitveni sklep, s katerim določijo rok, do katerega je ustanoviteljica dolžna zagotavljati ustrezni delež sredstev za skupno upravo ter tudi določijo delež stroškov za morebitne presežne javne uslužbence.
Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do skupne uprave na podlagi tega odloka in sporazuma iz 20. člena odloka.
22. člen
V primeru, da želi v skupno upravo pristopiti nova občina, se morajo s tem strinjati vse občine ustanoviteljice.
23. člen
Po izstopu ali pristopu občine morajo vse občine ustanoviteljice skupne uprave sprejeti novi odlok, s katerim se določijo nova razmerja. Nov odlok o ustanovitvi skupne uprave se uveljavi z novim proračunskim letom.
24. člen
Skupno upravo lahko občine ustanoviteljice ukinejo s soglasno odločitvijo. Odlok o prenehanju skupne uprave, ki ga sprejmejo občinski sveti občin ustanoviteljic mora vsebovati dolžnosti občin ustanoviteljic do javnih uslužbencev, zaposlenih v skupni upravi.
V primeru, da nobena od občin ustanoviteljic ne prevzame javnih uslužbencev skupne uprave, so jim občine dolžne zagotoviti pravice, ki jih določa zakonodaja glede presežnih delavcev.
Finančne obveznosti, ki izhajajo iz prejšnjega odstavka, so občine dolžne zagotoviti po kriteriju, ki izhaja iz razmerja dela skupne uprave za posamezno občino v preteklem obdobju.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Ta odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah skupne uprave.
Župan občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež, objavi ta odlok v petnajstih dneh po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku o ustanovitvi skupne uprave zadnji odločal.
26. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata občin Beltinci, Črenšovci, Odranci in Velika Polana (Uradni list RS, št. 114/04).
27. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2010-31-444/IV
Beltinci, dne 25. februarja 2010
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.
Št. 09-160/26-10
Črenšovci, dne 11. februarja 2010
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.
Št. 143-19/2010-03-30
Odranci, dne 24. februarja 2010
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.
Št. 177/03-2010
Turnišče, dne 11. marca 2010
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l.r.
Št. 6-15-I/2010 OS
Velika Polana, dne 22. februarja 2010
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

AAA Zlata odličnost