Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2010 z dne 19. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2010 z dne 19. 4. 2010

Kazalo

1506. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Pivka za leto 2009, stran 4291.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05 in 52/07) je Občinski svet Občine Pivka na 27. seji dne 8. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Pivka za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se potrdi zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2009 (v nadaljnjem besedilu: zaključni račun).
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del zaključnega računa na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-----+----------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |     v EUR|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   |  7.156.133,61|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  5.216.868,90|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)    |  4.239.316,86|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK     |  3.362.387,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |703 DAVKI NA PREMOŽENJE         |   521.931,10|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO        |   354.998,76|
|   |IN STORITVE               |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |706 DRUGI DAVKI             |      0,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|71  |DAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)  |   977.552,09|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU         |   868.934,43|
|   |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA        |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |711 TAKSE IN PRISTOJBINE        |    2.755,76|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI    |    1.373,48|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN    |   53.703,38|
|   |STORITEV                |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI       |   50.785,04|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)    |   238.692,28|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |720 PRIHODKI OD PRODAJE         |   180.943,51|
|   |OSNOVNIH SREDSTEV            |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG      |      0,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |722 PRIHODKI OD PRODAJE         |   57.748,77|
|   |ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH |        |
|   |SREDSTEV                |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731+732)     |    6.000,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  |    6.000,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE     |      0,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |732 DONACIJE ZA ODPRAVO         |      0,00|
|   |POSLEDIC NARAVNIH NESREČ        |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)      |  1.694.572,38|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ       |  1.694.572,38|
|   |DRUGIH JAVNOFINANČNIH          |        |
|   |INSTITUCIJ               |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |741 PREJETA SREDSTVA          |      0,00|
|   |IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA         |        |
|   |IZ SREDSTEV PRORAČUNA          |        |
|   |EVROPSKE UNIJE             |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)|      0,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH|      0,00|
|   |INSTITUCIJ               |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  6.957.838,59|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)  |  2.009.278,79|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI       |   409.823,33|
|   |ZAPOSLENIM               |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV       |   65.655,26|
|   |ZA SOCIALNO VARNOST           |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE    |  1.487.543,82|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI       |   44.756,38|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |409 REZERVE               |    1.500,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414) |  2.026.923,87|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |410 SUBVENCIJE             |   51.124,14|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM       |   830.042,30|
|   |IN GOSPODINJSTVOM            |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM |   252923,97|
|   |IN USTANOVAM              |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI         |   892833,46|
|   |TRANSFERI                |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO      |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)       |  2.856.893,25|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |  2.856.893,25|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)    |   64.742,68|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |431 INVESTI. TRANSF. PRAV. IN FIZ.   |   22.144,00|
|   |OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI       |    42598,68|
|   |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM        |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK          |   198.295,02|
|   |(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (SKUPAJ    |        |
|   |PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)     |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|   |IN NALOŽB                |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|75  |IV. PREJETA VRAČILA DANIH        |      0,00|
|   |POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |        |
|   |(750+751+752)              |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |750 PREJETA VRAČILA DANIH        |      0,00|
|   |POSOJIL                 |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |      0,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |752 KUPNINE IZ NASLOVA         |      0,00|
|   |PRIVATIZACIJE              |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|44  |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |      0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)  |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |440 DANA POSOJILA            |      0,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |441 POVEČANJE KAPITALSKIH        |      0,00|
|   |DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB       |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |442 PORABA SREDSTEV KUPNIN       |      0,00|
|   |IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE        |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |443 POVEČANJE NAMENSKEGA        |      0,00|
|   |PREMOŽ. V JAV. SKLADIH IN DRUGIH PRAV. |        |
|   |OSEBAH JAV. PRAVA, KI          |        |
|   |IMAJO PREMOŽENJE V           |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE|      0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)     |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|50  |VII. ZADOLŽEVANJE (500)         |   513.000,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE         |   513.000,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|55  |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)       |   298.000,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA      |   298.000,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)         |   413.295,02|
|   |SREDSTEV NA RAČUNIH           |        |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   215.000,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE            |  –198.295,02|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)        |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo       |   225.286,26|
+-----+----------------------------------------+---------------+
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja, posebni del proračuna - odhodki po programski klasifikaciji ter bilanca stanja, so sestavni del zaključnega računa proračuna.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3201-27/2010
Pivka, dne 8. aprila 2010
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost