Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2010 z dne 19. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2010 z dne 19. 4. 2010

Kazalo

1498. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Mirna Peč, stran 4280.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 27. redni seji dne 13. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o priznanjih in nagradah Občine Mirna Peč
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja podeljevanje priznanj in nagrad Občine Mirna Peč in določa pogoje ter postopek za podelitev teh priznanj in nagrad.
2. člen
Priznanja in nagrade Občine Mirna Peč so:
- naziv častnega občana Občine Mirna Peč,
- nagrada Občine Mirna Peč,
- plaketa Občine Mirna Peč,
- priznanje župana Občine Mirna Peč.
3. člen
Sredstva za priznanja in nagrade Občine Mirna Peč se zagotovijo v občinskem proračunu.
4. člen
Razpis za vložitev predlogov za podelitev nagrad in priznanj Občine Mirna Peč od prve do tretje alinee 2. člena se objavi v sredstvih javnega obveščanja.
Priznanja župana Občine Mirna Peč brez razpisa po lastni presoji in odločitvi podeli župan.
5. člen
Predloge za podelitev priznanj in nagrad od prve do tretje alinee 2. člena lahko podajo fizične osebe, podjetja, zavodi, delovna telesa občinskega sveta ter komisija za priznanja in nagrade, ki imajo stalno prebivališče ali sedež v Občini Mirna Peč.
Predlogi se oddajo na način in v roku, ki je določen z razpisom za priznanja in nagrade Občine Mirna Peč, člani komisije za priznanja in nagrade pa lahko svoje predloge oddajo tudi na sami seji komisije.
Predlog mora biti pisen ter mora vsebovati navedbo predlagatelja in obrazložitev predloga.
6. člen
Priznanja in nagrade iz 2. člena izroča župan Občine Mirna Peč.
II. KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN NAGRADE
7. člen
Predloge za podelitev priznanj in nagrad Občine Mirna Peč od prve do tretje alinee 2. člena obravnava Komisija za priznanja in nagrade, ki jo na predlog župana imenuje občinski svet. Komisija oblikuje končni predlog za vsa priznanja in nagrade od prve do tretje alinee 2. člena in posreduje končni predlog za odločanje občinskemu svetu.
8. člen
Komisija za priznanja in nagrade vsebuje pet članov in ima naslednje naloge:
- objavlja razpise za vložitev predlogov za podelitev priznanj in nagrad od prve do tretje alinee v sredstvih javnega obveščanja,
- pripravi končni predlog za odločanje o priznanjih in nagradah od prve do tretje alinee za občinski svet, ki predloge potrdi z dvetretjinsko večino vseh članov sveta.
Komisija deluje na sejah. Sejo vodi predsednik komisije, v njegovi odsotnosti pa namestnik, ki ju izvolijo člani komisije izmed sebe.
Organizacijska, strokovna in administrativna opravila v zvezi s priznanji in nagradami opravlja občinska uprava.
III. DOLOČBE O POSAMEZNIH NAGRADAH IN PRIZNANJAH
Naziv častnega občana Občine Mirna Peč
9. člen
Naziv častnega občana Občine Mirna Peč pridobi posameznik, ki doseže pomembnejše trajne uspehe na gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem, humanitarnem in drugem področju ter s tem pripomore k ugledu občine doma in v svetu.
Dobitnik naziva je lahko občan ali oseba, ki nima stalnega prebivališča v občini, vendar mora le-ta biti s svojim življenjem ali delom trajno povezana z Občino Mirna Peč.
Častnemu občanu se ob imenovanju podeli posebna listina.
Nagrada Občine Mirna Peč
10. člen
Nagrada Občine Mirna Peč se podeljuje občanom, skupini občanov in pravnim osebam s sedežem v Občini Mirna Peč, ki dosežejo enkratne izjemne dosežke kot spodbuda za nadaljnje strokovno delo ali aktivnosti na posameznih področjih delovanja.
Nagrada Občine Mirna Peč obsega listino in denarno nagrado. Višino denarne nagrade za vsako leto določi občinski svet ob sprejemanju proračuna.
Plaketa Občine Mirna Peč
11. člen
Plaketa Občine Mirna Peč se podeljuje zasluženim občanom in pravnim osebam s sedežem v Občini Mirna Peč:
- ki dosežejo v daljšem časovnem obdobju izredne uspehe in rezultate na področjih, kjer delujejo in s tem bistveno pripomorejo k razvoju in ugledu občine,
- ki s svojim odnosom do dela, gospodarnostjo, uvajanjem racionalnih novosti, posebnim naporom in prizadevanji dosegajo v daljšem časovnem obdobju izredne uspehe in rezultate, ki imajo velik pomen za Občino Mirna Peč.
Plaketa Občine Mirna Peč obsega listino.
Priznanje župana Občine Mirna Peč
13. člen
Župan lahko za posamezne dosežke oziroma zasluge občanom in pravnim osebam s sedežem v občini podeli pisno priznanje.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Mandat komisije se pokriva z mandatom članov občinskega sveta.
15. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka prenehata veljati Odlok priznanjih in nagradah Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 3/00) ter Pravilnik o kriterijih za dodeljevanje priznanj in nagrad Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 10/00).
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 094-1/2010-1
Mirna Peč, dne 14. aprila 2010
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.

AAA Zlata odličnost