Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

Št. 0106/2010 Ob-2970/10 , Stran 965
1. Izvajalec javnega razpisa Izvajalec javnega razpisa je: Firma: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije. Skrajšana firma: JAPTI, Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije. Sedež: Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana. Javni razpis je usklajen z Ministrstvom za gospodarstvo s pogodbo št. JAPTI – 6064-2010, 2011-PF. 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (v nadaljevanju: JAPTI) objavlja javni razpis »Usposabljanje zaposlenih v podjetjih« na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09), Proračuna Republike Slovenije za leto 2010 (Uradni list RS, št. 99/09), Proračuna Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/09), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, 99/09), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06, 50/07), Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07 – ZPOP-1), dopolnjenega Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013, ki ga je Vlada RS sprejela na svoji 49. redni seji, dne 15. 10. 2009, Programa dela JAPTI za leti 2010 in 2011 ter Finančnega načrta JAPTI za leti 2010 in 2011, h katerima je Vlada Republike Slovenije dala soglasje na svoji 65. redni seji, dne 21. 1. 2010, in pogodbe št. JAPTI – 6064-2010, 2011-PF, o izvajanju in financiranju programa Vavčerski sistem podpore rasti in razvoju podjetij za obdobje 2010–2011 z dne 31. 3. 2010. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov podjetja za splošno in/ali posebno usposabljanje oseb, ki so v delovnem razmerju s podjetjem za najmanj 20 ur na teden (v nadaljevanju: delavec). Splošno usposabljanje je pridobivanje znanja, ki ga delavec ne uporablja samo ali v pretežni meri na svojem trenutnem ali prihodnjem delovnem mestu v podjetju, temveč delavcu daje znanja, ki so v veliki meri prenosljiva na druga podjetja in delovna področja. Usposabljanje se obravnava kot »splošno«, če je odprto za delavce iz različnih podjetij. Splošno usposabljanje zagotavlja prenosljive kvalifikacije in bistveno povečuje zaposljivost usposobljenega delavca. Posebno usposabljanje pomeni usposabljanje, ki ga delavec neposredno in v pretežni meri uporablja na svojem trenutnem ali prihodnjem delovnem mestu v podjetju in ki mu daje znanja, ki niso ali pa so zgolj v omejenem obsegu prenosljiva na druga podjetja ali delovna področja. Posebno usposabljanje koristi predvsem podjetju in zato vključuje večje tveganje izkrivljanja konkurence. 4. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je z dostopom do različnih vrst usposabljanj po subvencioniranih cenah zagotoviti podjetjem lažje prilagajanje nivoja znanja in usposobljenosti delavcev, ki je potrebno za delovanje, ohranjanje in rast podjetja. 5. Pogoji za kandidiranje 5.1. Splošni pogoji za kandidiranje Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe (v nadaljevanju: podjetja), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje za kandidiranje: a) podjetje je registrirano po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1), b) opravlja svojo dejavnost v Republiki Sloveniji, c) po velikosti spada podjetje med mikro, majhne ali srednje velika podjetja. Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah), d) podjetje ne opravlja eno od dejavnosti razvrščeno v naslednje sektorje, področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti 2008: – področje A: Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, – oddelek 05: Pridobivanje premoga, – oddelek 10: Proizvodnja živil, – oddelek 11: Proizvodnja pijač, – oddelek 12: Proizvodnja tobačnih izdelkov: – skupina 16.1: Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa, e) podjetje ni v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS, št. 44/07). Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je v težavah: – v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba, skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, – v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba, skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, – če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, f) podjetje ima poravnane obveznosti do Republike Slovenije, g) podjetje ne pridobiva pomoči po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje, h) podjetje ni navedeno na seznamu podjetij na podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov, (Uradni list RS, št. 43/07 in spremembe), s katerimi, na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor; Uradni list RS, št. 2/04), ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor, i) podjetje ali delavec za iste upravičene stroške, ki jih podjetje navaja v svoji vlogi na ta javni razpis, ni pridobilo/pridobil sredstev iz državnega ali lokalnega proračuna ali mednarodnih virov, j) podjetje ni v postopku vračanje neupravičeno prejete državne pomoči. 5.2. Posebni pogoji za kandidiranje Na javnem razpisu lahko sodelujejo podjetja, ki poleg splošnih pogojev za kandidiranje izpolnjujejo tudi naslednje posebne pogoje za kandidiranje: a) podjetje v celoti zagotavlja lastna sredstva za zaprtje finančne konstrukcije usposabljanja, ki ga navaja v vlogi na ta javni razpis, b) podjetje bo vodilo stroške usposabljanja, ki ga navaja v vlogi na ta javni razpis, na ločenem stroškovnem nosilcu/mestu (možnost izpisa analitične bilance), c) vsaka oseba, ki jo podjetje navede v vlogi na ta javni razpis in ki se bo udeležila usposabljanja, ki ga podjetje navaja v vlogi na ta javni razpis, mora biti v delovnem razmerju s podjetjem na dan oddaje vloge podjetja na ta javni razpis in za čas izvajanja usposabljanja za najmanj 20 ur na teden, d) podjetje ni kapitalsko ali kakorkoli drugače lastniško ali upravljavsko povezano z izvajalci usposabljanj, ki jih navaja v vlogi na ta javni razpis, e) podjetje se lahko na ta javni razpis prijavi samo z eno vlogo. 6. Merila za izbor prejemnikov Osnovno merilo za odobritev vloge je pravočasna in formalno popolna vloga podjetja, iz katere je razvidno, da je skladna s 3., 4., 5., 8. in 9. poglavjem tega javnega razpisa. Za formalno popolno vlogo se šteje: a) v primeru pošiljanja vloge po pošti mora biti ovojnica zaprta in pravilno opremljena (glej 11. poglavje tega javnega razpisa)/v primeru pošiljanja vloge elektronsko, mora e-sporočilo vsebovati navedbo »JR Usposabljanje zaposlenih v podjetjih – vloga«, b) vloga mora vsebovati vse obrazce navedene v 16. poglavju tega javnega razpisa (izjema je Obrazec št. 5: »Naslovnica za ovojnico«, ki ni potreben v primeru elektronske oddaje vloge), c) obrazci morajo biti izpolnjeni v skladu z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodili, ki so navedeni na obrazcih. 7. Višina sredstev Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 200.000 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena v Proračunu Republike Slovenije za leto 2010. Sredstva prispeva Republika Slovenija v 100% deležu prek Ministrstva za gospodarstvo (proračunska postavka 6064). Okvirna višina razpisanih sredstev se lahko po tem javnem razpisu poveča za nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske postavke. 8. Intenzivnost pomoči V skladu s shemo državne pomoči »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013, usposabljanje« (št. priglasitve: BE01-5715334-2007/I) znaša intenzivnost pomoči: 1. splošno usposabljanje: – za mikro in majhna podjetja do največ 80% upravičenih stroškov, – za srednje velika podjetja do največ 70% upravičenih stroškov. 2. posebno usposabljanje: – za mikro in majhna podjetja do največ 45% upravičenih stroškov, – za srednje velika podjetja do največ 35% upravičenih stroškov. Pri tem mora podjetje upoštevati mejna zneska pomoči, in sicer lahko podjetje pridobi najmanj 100 EUR (brez DDV) in največ 5.000 EUR (brez DDV) pomoči skupaj za vsa usposabljanja, ki jih podjetje navaja v vlogi na ta javni razpis. Upoštevati je potrebno pravilo kumulacije pomoči, kar pomeni, da skupna višina vseh prejetih razvojnih spodbud posameznega podjetja iz vseh javnih virov, vključno s pomočjo po de minimis pravilu, za iste upravičene stroške ne sme preseči dovoljene skupne višine pomoči. Kadar podjetje prejme pomoč v obliki tveganega kapitala, ter v prvih treh letih po prejemu tveganega kapitala zaprosi za pomoč po tem javnem razpisu, se dovoljena intenzivnost zniža za 20%. Zmanjšanje ne presega skupnega zneska prejetega tveganega kapitala. 9. Upravičeni stroški Upravičeni stroški so stroški splošnega in/ali posebnega usposabljanja delavcev. Usposabljanja izvedejo zunanji izvajalci. Splošno usposabljanje je pridobivanje znanja, ki ga delavec ne uporablja samo ali v pretežni meri na svojem trenutnem ali prihodnjem delovnem mestu v podjetju, temveč delavcu daje znanja, ki so v veliki meri prenosljiva na druga podjetja in delovna področja. Usposabljanje se obravnava kot »splošno«, če je odprto za delavce iz različnih podjetij. Splošno usposabljanje zagotavlja prenosljive kvalifikacije in bistveno povečuje zaposljivost usposobljenega delavca. Posebno usposabljanje pomeni usposabljanje, ki ga delavec neposredno in v pretežni meri uporablja na svojem trenutnem ali prihodnjem delovnem mestu v podjetju in ki mu daje znanja, ki niso ali pa so zgolj v omejenem obsegu prenosljiva na druga podjetja ali delovna področja. Posebno usposabljanje koristi predvsem podjetju in zato vključuje večje tveganje izkrivljanja konkurence. Kadar usposabljanje hkrati zajema elemente posebnega in splošnega usposabljanja in ni mogoče ugotoviti ali je usposabljanje posebno ali splošno, se usposabljanje smatra kot posebno usposabljanje. Zunanji izvajalci usposabljanj po tem javnem razpisu so fizične ali pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje tovrstne dejavnosti v skladu s zakoni, ki veljajo v Republiki Sloveniji in ki imajo objavljena usposabljanja na internetu in/ali v tiskanem mediju oziroma oglašujejo usposabljanja prek brošure ali kataloga. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek. Strošek formalnega izobraževanja ni upravičen strošek. Strošek usposabljanja, ki se ga morajo delavci udeležiti zaradi zakonskih določil, ni upravičen strošek. 10. Obdobje v katerem morajo biti porabljena odobrena sredstva in oddani zahtevki za sofinanciranje usposabljanja Upoštevajo se le tisti upravičeni stroški splošnih in/ali posebnih usposabljanj delavcev, ko se usposabljanje prične in konča v roku največ 90 dni od dneva oddaje vloge na ta javni razpis, kolikor v tem javnem razpisu ni drugače določeno. Osnova za izplačilo odobrenih sredstev po tem javnem razpisu je s strani JAPTI odobren zahtevek za izplačilo. Zadnji rok za oddajo zahtevka za izplačilo je do vključno 12. 11. 2010, ne glede na to, ali je bila oddana vloga za sofinanciranje v roku krajšem od 90 dni. Zahtevek za izplačilo, vključno z vsemi pripadajočimi prilogami, mora biti predložen JAPTI najkasneje v roku 8 dni po dopustnem 90-dnevnem roku, v katerem lahko nastanejo upravičeni stroški oziroma kolikor je rok za nastanek upravičenih stroškov krajši, do vključno 12. 11. 2010. Obvezne priloge zahtevka za izplačilo so: – fotokopije računov zunanjih izvajalcev usposabljanj, – dokazilo o plačilu računov zunanjih izvajalcev usposabljanj (kopije izpiskov prometa podjetja na dan odliva ali kopije izpiskov prometa zunanjih izvajalcev usposabljanj na dan priliva, iz katerih mora biti razvidno, da je bila transakcija dejansko izvršena (razvidni morajo biti naslednji podatki: podjetje in njegov transakcijski račun, zunanji izvajalec usposabljanja in njegov transakcijski račun, namen plačila, znesek, datum plačila). Plačilo v gotovini se ne prizna. – fotokopija potrdila o udeležbi delavca na usposabljanju, ki ga izda izvajalec usposabljanja. 11. Način prijave Javni razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma do vključno 30. 9. 2010. Vloge, ki bodo prispele kasneje kot 30. 9. 2010 (definicija »prispetje«: smiselno se upoštevajo določila prvega odstavka 12. poglavja tega javnega razpisa), se kot prepozne s sklepom zavržejo. Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodil na obrazcih. Vlogo lahko podjetje pošlje elektronsko na naslov vavcer@japti.si, s pripisom »JR Usposabljanje zaposlenih v podjetjih – vloga« ali po pošti ali dostavi osebno na sedež JAPTI. Kolikor bo vloga poslana po pošti ali osebno dostavljena na sedež JAPTI, mora biti dostavljena v zaprti ovojnici, ki je opremljena z izpolnjenim Obrazcem št. 5: »Naslovnica za ovojnico«, na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana. 12. Odpiranje vlog in izbor podjetij-prejemnikov Odpiranje vlog ne bo javno. JAPTI bo vloge obravnaval tekoče po zaporedju predloženih vlog na pošti (datum, ura, minuta poštnega žiga), osebno na sedežu JAPTI (datum, ura, minuta) ali elektronsko (datum, ura, minuta navedena na e-sporočilu). Obravnavale se bodo le vloge prispele v zaprti in pravilno opremljeni ovojnici ter vloge prispele elektronsko s pripisom »JR Usposabljanje zaposlenih v podjetjih – vloga«. V primeru, da podatek o minuti predložitve na pošti ne bo razviden iz poštnega žiga, se bo kot čas predložitve vloge upoštevala ura predložitve razvidna iz poštnega žiga. V primeru, da iz podatkov poštnega žiga ne bosta razvidni ne ura in ne minuta predložitve, se upošteva oddaja ob 24. uri. V primeru prispetja večjega števila vlog z enakim časom oddaje, se bodo vloge uvrstile v vrstni red za odpiranje s komisijskim žrebom. V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge glede na zahteve alinej »b« in »c« 6. poglavja tega javnega razpisa, bo komisija pozvala podjetje k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge, ki jih podjetja v določenem roku ne bodo dopolnila, se kot nepopolne zavržejo. Del Obrazca št. 1: »Prijava« (»Finančna shema«) ni predmet dopolnitve. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev za kandidiranje in/ali ni skladna s 3., 4., 8. in 9. poglavjem tega javnega razpisa, se kot neustrezna zavrne. Kolikor ostanejo sredstva v višini, ki ne zadošča za pokrivanje celotne načrtovane višine sofinanciranja usposabljanja, ki je opredeljena v Finančni shemi (Obrazec št. 1: »Prijava«), ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja, se vlogi odobrijo razpoložljiva sredstva, vendar le v primeru, če se podjetje s tem strinja. Kolikor se podjetje s tem ne strinja, se sredstva dodelijo naslednji vlogi upravičeni do sofinanciranja po istem postopku, kot je opisan v prejšnjem stavku. V primeru, da se javni razpis zapre zaradi porabe sredstev, se bodo prejete vloge, ki niso prišle na vrsto, neodprte vrnile pošiljateljem (velja za vloge prejete po pošti ali osebno dostavljene vloge na sedež JAPTI). Podjetja, ki bodo vlogo poslala elektronsko in katerih vloga ni prišla na vrsto zaradi zaprtja razpisa, bodo o tem obveščena pisno. 13. Obveščanje o izboru O izboru in dodelitvi sredstev odloči direktor JAPTI s sklepom. Podjetja bodo o izidu njihove vloge obveščena s sklepom najkasneje v roku 40 dni od datuma prejema vlog. Hkrati s sklepom o izbiri (»vavčer«) bodo podjetja pozvana k podpisu pogodbe. Če se podjetje v roku 8 dni od prejema poziva na podpis pogodbe na poziv ne odzove, se šteje, da je umaknilo vlogo za pridobitev sredstev. Sredstva se nato lahko dodelijo naslednji vlogi, ki ima na osnovi merila iz 6. poglavja tega javnega razpisa prva možnost prejeti sredstva. Morebitne pritožbe zoper sklep vložijo podjetja na JAPTI v roku 15 dni od prejema sklepa. Za odločanje o pritožbi je pristojno Ministrstvo za gospodarstvo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi podjetji. Podjetje, ki se pritoži, mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne more biti postavljeno merilo za izbor prejemnikov. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh JAPTI. 14. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.japti.si ali na sedežu JAPTI, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan, med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve podane na elektronski naslov, vavcer@japti.si, s pripisom »JR Usposabljanje zaposlenih v podjetjih – razpisna dokumentacija«. JAPTI ni dolžan posredovati razpisne dokumentacije, če iz e-sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa. 15. Dodatne informacije: informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo je možno dobiti na podlagi pisnega zaprosila ali prek elektronske pošte na naslov: vavcer@japti.si, do vključno 20. 9. 2010 – zaprosilo naj bo označeno z »JR Usposabljanje zaposlenih v podjetjih – vprašanje«. JAPTI ni dolžan posredovati informacij v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, če iz pisnega zaprosila ali iz elektronske pošte pošiljatelja ni razvidne zahtevane označbe. JAPTI bo na spletnem naslovu, www.japti.si, objavil odgovore na vprašanja v roku 3 delovnih dni po prejemu vprašanja. Odgovori na vprašanja so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije. 16. Obrazci za pripravo vloge Obrazec št. 1: Prijava (obvezna priloga tega obrazca je dokazilo o objavi usposabljanja (izpis iz interneta, fotokopija objave v tiskanem mediju, fotokopija brošure ali kataloga) iz katerega je razviden naslov usposabljanja, program usposabljanja, izvajalec usposabljanja, kraj usposabljanja, datum usposabljanja, cena usposabljanja. Dokazila morajo biti preverljiva) Obrazec št. 2: Izjava podjetja Obrazec št. 3: Izjava delavca (izpolni vsak delavec, ki ga bo podjetje navedlo v vlogi na ta javni razpis) Obrazec št. 4: Vzorec pogodbe (parafirati) Obrazec št. 5: Naslovnica za ovojnico (uporabi se za oddajo vloge po pošti ali osebno na sedežu JAPTI).

AAA Zlata odličnost