Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

Št. 5/2010 Ob-2968/10 , Stran 1011
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. II. Predmet prodaje Predmet prodaje so nepremičnine: – parc. št. 2707/1, dvorišče, v izmeri 484 m2, – parc. št. 2706, njiva, v izmeri 489 m2 in – parc. št. 2702/5, pot, v izmeri 114 m2. Nepremičnine se nahajajo v območju zazidave UN za centralne predele mesta Velenje. Predmetne nepremičnine so komunalno opremljene, namenjene za večstanovanjsko gradnjo. Nepremičnine, ki so predmet prodaje, ležijo v SV delu Slovenije, na območju Mestne občine Velenje in so locirane v neposredni bližini Ceste talcev in reke Pake. V naravi predstavljajo zelenico in so pravilne oblike. Skladno z Odlokom o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje (Uradni vestnik občine Velenje, št. 7/93, 4/94, 11/94, in Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/97, 4/99, 9/99, 2/01, 21/04, 26/06, 8/08, 8/09 in 14/09; v nadaljevanju Odlok) je na predmetnih nepremičninah predvidena gradnja parkirišča za potrebe večstanovanjskega objekta ob reki Paki, številka projekta AREA ARS/6/2008-OPPN-P, ki ga je izdelala AREA ARS d.o.o., Velenje, v aprilu 2009. Natančna površina nepremičnin je bila določena po opravljenem postopku parcelacije, kjer so bile ugotovljene naslednje spremembe: – parc. št. 2707/1, dvorišče, v izmeri 484 m2, je del ukinjene parc. št. 2707, obe k.o. Velenje; – parc. št. 2702/5, pot, v izmeri 114 m2, je del ukinjene parc. št. 2702/1, obe k.o. Velenje. Izhodiščna cena nepremičnin je 127,93 EUR /m2 zemljišča brez DDV. Besedilo javnega zbiranja ponudb, obrazci za pripravo ponudbe in vzorec prodajne pogodbe so objavljeni na spletnih straneh Mestne občine Velenje: http://www.velenje.si, v pisni obliki pa pri Katji Plazovnik, v Pravni službi MO Velenje, pisarna št. 16, kjer so na vpogled tudi mapna kopija, potrdilo o namenski rabi zemljišča ter izris predvidenega poteka ograje za potrebe pripadajočega zemljišča Vrtca Velenje, enote Vrtiljak. III. Pogoji prodaje 1. Nepremičnine, ki so predmet tega javnega zbiranja ponudb, se prodajajo kot zaključena celota. 2. Nepremičnine se prodajajo po sistemu »videno-kupljeno«. 3. Za nepremičnino parc. št. 2707, k.o. Velenje (ukinjena po opravljenem postopku parcelacije – novi parceli sta parc. št. 2707/1 in 2707/2, obe k.o. Velenje), je začet zemljiškoknjižni postopek, kar je razvidno iz plombe št. 4015/2009 (vknjižba pridobitve služnosti) in plombe št. 4422/2009 (zaznamba spora). Nepremičnina parc. št. 2702/1, k.o. Velenje (ukinjena po opravljenem postopku parcelacije – nove parcele so parc. št. 2702/5, 2702/6 in 2702/7, vse k.o. Velenje), je obremenjena s služnostno pravico, nepremičnina parc. št. 2706, k.o. Velenje, pa je bremen prosta. 4. Nepremičnine se prodajajo zaradi gradnje parkirišča za potrebe večstanovanjskega bloka. 5. Kupec plača davek na dodano vrednost in nosi vse stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva. 6. Kupec je dolžan v petnajstih dneh po prejemu obvestila o izbiri skleniti prodajno pogodbo in kupnino poravnati v osmih dneh od dneva izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavine prodajne pogodbe. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice bo prodajalec izdal kupcu po prejemu celotne kupnine. 7. Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena v osmih dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika. Če uspeli ponudnik odstopi od pridobitve nepremičnin in ne sklene prodajne pogodbe v določenem roku, zapade vplačana varščina v korist prodajalca. 8. V izhodiščni ceni nepremičnin niso zajeti stroški komunalnega prispevka, ki ga kupec plača pred izdajo gradbenega dovoljenja. Poleg tega v izhodiščni ceni niso vključene davščine, stroški pogodbe, zemljiškoknjižnega urejanja in stroški, ki izhajajo iz pogojev soglasodajalcev (morebitne prestavitve ali ojačitve komunalnih vodov), ki jih plača kupec. 9. Kupec je dolžan začeti z gradnjo na nepremičninah najpozneje v roku dveh let od sklenitve prodajne pogodbe. Rok začetka gradnje je bistvena sestavine prodajne pogodbe. 10. Kupec resnost začetka gradnje v roku, določenem v 9. točki III. dela tega razpisa, zagotovi z odkupno pravico, ki daje prodajalcu pravno možnost, da odkupi nepremičnine po ponujeni ceni in to pravico zavaruje z vpisom v zemljiško knjigo. Odkupna pravica v korist prodajalca in njeno zavarovanje v zemljiški knjigi sta bistveni sestavini prodajne pogodbe. 11. Kupec soglaša k odmiku predvidene ograje za potrebe pripadajočega zemljišča Vrtca Velenje, enote Vrtiljak, za 0,00 m od meje sosednjih zemljišč. Predvidena ograja bo potekala po meji med nepremičninami parc. št. 2706, parc. št. 2710/1, parc. št. 2702/1 in parc. št. 2702/4, vse k.o. Velenje. 12. V postopku javnega zbiranja ponudb uspe ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za nepremičnine, ki so predmet javnega zbiranja ponudb in izpolnjuje vse pogoje, predpisane v točki IV tega javnega zbiranja ponudb – pogoji sodelovanja. IV. Pogoji sodelovanja 1. Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES), ki ne sme biti starejši od trideset dni na dan odpiranja ponudb, samostojni podjetniki pa predložijo potrdilo o vpisu v Poslovni register Slovenije, izdano s strani AJPES. 2. Obvezno je vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti nepremičnin po izklicni ceni za m2 brez DDV, na podračun EZR Mestne občine Velenje, št. 01333-0100018411, z obveznim sklicem na št. 00 76333-2010410, kar znaša 13.905,99 EUR. 3. Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo ponudniki, ki dokažejo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli neporavnanih dospelih obveznosti. Dokazilo za pravne osebe je BON-2; dokazila za samostojne podjetnike so BON-1/SP in potrdila bank, da ponudnik ni imel blokiranih bančnih računov. V. Ponudba Ponudba bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil: 1. Izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (priloga št. 1). 2. Dokumente, ki jih izdajajo uradne institucije (dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na dan odpiranja ponudb; zadošča predložitev fotokopij dokumentov. V primeru, da bo prodajalec naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik prinesti na vpogled). 2.1. Dokazilo o sedežu ponudnika: – pravna oseba – gospodarska družba predloži izpisek, izdan s strani AJPES, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika; – samostojni podjetnik – posameznik – predloži potrdilo o vpisu v Poslovni register Slovenije, izdano s strani AJPES. 2.2. Podatki o finančnem stanju ponudnika: – pravna oseba – gospodarska družba predloži obrazec BON-2; – samostojni podjetnik – posameznik predloži BON-1/SP in potrdila bank, iz katerih izhaja, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih bančnih računov. 3. Izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemu pogojev javnega zbiranja ponudb« (priloga št. 2). 4. Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene na obrazcu »Ponudba« (priloga št. 3). 5. Podpisan in žigosan vzorec prodajne pogodbe, parafirana vsaka stran (priloga št. 4). 6. Potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od izhodiščne cene brez DDV, na podračun EZR Mestne občine Velenje, št. 01333-0100018411 z obveznim sklicem na št. 00 76333-2010410. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo predložena prodajalcu najkasneje do vključno 17. maja 2010, do 10. ure, v glavno pisarno Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje (kletna etaža). Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici mora biti vidno označen naslov prodajalca in pripis »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – Prodaja nepremičnin parc. št. 2707/1, 2706 in 2702/5, vse k.o. Velenje«. Na hrbtni strani ovojnice morata biti naslov in žig ponudnika. Prodajalec bo upošteval le pravočasne in pravilne ponudbe. VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 1. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi Pravne službe Mestne občine Velenje, dne 17. maja 2010, ob 12. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika. 2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za vodenje in izvedbo javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin parc. št. 2107/1, 2706 in 2702/5, vse k.o. Velenje, in vse ponudnike obvestila o izboru v roku petnajst dni po odpiranju ponudb. 3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje javnega zbiranja ponudb in ponudil najvišjo kupnino. 4. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin in lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi, pri čemer bodo povrnjeni stroški ponudnikom v višini izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije javnega zbiranja ponudb. VII. Informacije: vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času javnega zbiranja ponudb lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Velenje, pri Katji Plazovnik, tel. 03/896-17-10, od ponedeljka do petka, med 9. in 12. uro.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina