Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

Št. 300-0002/2010 Ob-2907/10 , Stran 980
I. Predmet javnega razpisa Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se namenijo kot nepovratna finančna pomoč v obliki dotacij kot sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov. Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vojnik, znaša 15.800,00 €. II. Nameni, ukrepi in pogoji Finančna sredstva se namenijo za: 1. Stroške nakupa in pridobitev patentov, licenc izumov, tehničnih izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja in blagovnih znamk: za mala in srednje velika podjetja se krijejo stroški do 50% oziroma do maksimalne višine 1.700 € od 1. 1. 2010 dalje. 2. Odpiranje novih delovnih mest v obliki samozaposlitve: pomoč za samozaposlitev se lahko dodeli, če je delovno mesto na območju Občine Vojnik za zaposlovanje ljudi, ki še niso bili zaposleni ali pa so ostali brez zaposlitve. Samozaposlena oseba, katera uveljavlja subvencijo mora biti registrirana kot brezposelna oseba najmanj en mesec pred dnem zaposlitve oziroma mora iz priloge razvidno, da se oseba prvič zaposluje (ftk. delovne knjižice ali overjena izjava vlagatelja). Če delavec ni občan Občine Vojnik, se sredstva dodelijo v 2/3 višini. Upravičenci so osebe, ki so se samozaposlili s 1. 1. 2010 kot samostojni podjetniki. Upravičeni stroški samozaposlitve so delni stroški plačanih prispevkov za eno leto oziroma: – ni občan Občine Vojnik, njegovo podjetje pa ima sedež v Občini Vojnik v maksimalni višini 800,00 €; – občan Občine Vojnik, katerega sedež podjetja je v Občini Vojnik v maksimalni višini 1.200,00 €; – se izključno ukvarja z raziskovalnimi aktivnostmi največ 1.500,00 €. Pri samozaposlitvi mora prejemnik pomoči prispevati najmanj 25% sredstev iz lastnih virov, ki ne smejo vsebovati pomoči. Nova zaposlitev mora biti ohranjena najmanj dve leti. III. Upravičenci Sredstva za razvoj lahko pridobijo fizične in pravne osebe, ki: – imajo sedež ali enoto na območju Občine Vojnik in – da poteka investicija na območju Občine Vojnik, in sicer: – samostojni podjetniki in gospodarske družbe, pri čemer se smiselno uporabljajo pravila za majhna podjetja, ki ima manj kot 50 zaposlenih, ima letni promet, ki je manjši od 7 mio EUR ali bilančno vsoto, ki je manjša od 5 mio EUR in je neodvisno podjetje ter – srednje velika podjetja, ki imajo manj kot 250 zaposlenih, letni promet je manjši od 40 mio EUR ali bilančno vsoto, manjšo od 27 mio EUR in je neodvisno podjetje. Do pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev jeklarstva, premogovništva, kmetijstva in ribištva. Pomoč tudi ni namenjena spodbujanju izvoza. Do sredstev za razvoj niso upravičena majhna in srednje velika podjetja, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali pa so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe. IV. Vsebina vloge Vloga Občine Vojnik za posamezen namen, ki se dobi v tajništvu občine v času uradnih ur od dneva objave dalje ali na internetni strani http://www.vojnik.si mora še vsebovati: – Odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gospodarskih dejavnosti. – Potrdilo o plačanih davkih. – Izjava prosilca o višini lastnih sredstev za posamezen namen. – Izjava, da podjetje ni v težavah in da predstavlja razpisana pomoč spodbudo za izvedbo nameravanega projekta. – Izjava, da za ta namen še ni dobil državne pomoči oziroma kolikšen del je že dobil iz drugih virov. Za posamezne ukrepe je potrebno predložiti tudi: – stroški nakupa in pridobitev patentov, licenc izumov, tehničnih izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja in blagovnih znamk: – dokazilo o plačilu, – račun; – za odpiranje novih delovnih mest v obliki samozaposlitve: – Odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za opravljanje pridobitne dejavnosti in priglasitveni list za s.p. – Dokazilo o zaposlitvi za nedoločen čas (obrazec M1). – Dokazilo o povprečni letni plači samozaposlenega delovnem mestu. – Potrdilo o stalnem prebivališču samozaposlenega. – Izjavo, da se samozaposleni ukvarja izključno z raziskovalno dejavnostjo. – Potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje, da je bila samozaposlena oseba, katera uveljavlja subvencijo, registrirana kot brezposelna oseba najmanj en mesec pred dnem zaposlitve ali dokazila, da se oseba prvič zaposluje (ftk. delovne knjižice ali overjena izjava vlagatelja). V. Rok in način prijave razpisa Rok za prijavo na javni razpis je od dneva objave do vključno petka, 29. 10. 2010. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko s pripisom – »Javni razpis gospodarstvo 2010« ali do 12. ure oddana v tajništvu Občine Vojnik. Upravni organ Občine Vojnik lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo. V primeru, da vloga ne bo dopolnjena v določenem roku, se s sklepom zavrže. Vse vloge bo obravnavala komisija za dodelitev sredstev za razvoj malega gospodarstva, ki bo sprejela sklepe o dodelitvi sredstev. Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe v roku 40 dni od poteka roka za prijave. Vse informacije lahko dobite na sedežu Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik ali po tel. 03/78-00-620 (Petra Pehar Žgajner) ali po e-pošti: gospodarstvo@vojnik.si.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina