Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

Št. 208/2010 Ob-3015/10 , Stran 955
1. Naziv in sedež posredniškega telesa oziroma izvajalca javnega razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Ministrstvo). 2. Namen in cilji javnega razpisa Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 (v nadaljevanju OP RR 2007–2013), razvojne prioritete 3.: »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3.2. »Mreženje kulturnih potencialov«. Namen razpisa je spodbujanje investicij v prenovo in obnovo, celostno revitalizacijo in modernizacijo kulturnih spomenikov v lasti občin, ki bodo ustvarjali nove možnosti za trajnostni razvoj podeželskih območij, urbanih (mestnih) središč in regij (povečanje števila obnovljenih in revitaliziranih kulturnih spomenikov in povečanje števila obiskovalcev) ter hkrati prispevali k nastanku novih delovnih mest v povezavi s kulturnim in gospodarsko-turističnim razvojem. Cilji javnega razpisa so: – uresničevanje ciljev Nacionalnega programa za kulturo 2008–2011 na področju kulturne dediščine, – obnova in oživljanje kulturne dediščine ter razvijanje njenega potenciala, – vključevanje zasebnega sektorja v oživljanje kulturnega spomenika, – večja in kakovostnejša vključitev kulturnih spomenikov v gospodarsko-turistično rabo, – povečanje turistične atraktivnosti regij (povečanje števila obiskovalcev v obnovljenih in revitaliziranih kulturnih spomenikih), – krepitev zaposlovanja (ustvarjanje novih delovnim mest). 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v prenovo, obnovo, celostno revitalizacijo in modernizacijo kulturnih spomenikov v lasti občin. Predmet tega javnega razpisa so večje investicije, katerih vrednost znaša najmanj 1.500.000 EUR upravičenih stroškov (brez davka na dodano vrednost, v nadaljevanju DDV), in so nacionalnega pomena, kar pomeni, da morajo biti kulturni spomeniki razglašeni za spomenik državnega pomena oziroma morajo biti vključeni v projekt Evropske prestolnice kulture 2012, ki je največji projekt na področju kulture. V postopku javnega razpisa se: – upoštevajo razglasitve za spomenike državnega pomena, – upoštevajo razglasitve za spomenike lokalnega pomena, ki so vključeni v projekt Evropske prestolnice kulture, – upoštevajo le razglasitve z začetkom veljavnosti do vključno dneva objave tega razpisa, – ne upoštevajo začasne razglasitve izdane na podlagi 21. člena ZVKD-1. Predmet razpisa niso: – kulturni spomeniki, ki so v postopku denacionalizacije ali v kakršnemkoli drugem postopku, kjer se obravnava vprašanje lastništva, – kulturni spomeniki lokalnega pomena, ki niso vključeni v projekt Evropske prestolnice kulture 2012, – objekti znotraj naselbinskih, krajinskih in arheoloških spomenikov, ki sami niso razglašeni za kulturni spomenik, – dediščina, ki je razglašena za kulturni spomenik z začasno razglasitvijo, – dediščina, ki je bila razglašena za kulturni spomenik po objavi tega razpisa. Investicije v prenovo, obnovo, celostno revitalizacijo in modernizacijo kulturnega spomenika v lasti občin bodo služile gospodarskemu razvoju občin, posebej turističnemu sektorju in storitvenim dejavnostim. Sofinancirani bodo projekti (v nadaljevanju: operacije), ki predstavljajo celovito investicijo v prenovo, obnovo, celostno revitalizacijo in modernizacijo kulturnega spomenika v lasti občin oziroma njene posamezne funkcionalno zaključene celote – faze. Operacija mora predstavljati ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje, skladne z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. Operacija mora imeti vnaprej določeno trajanje, ki je omejeno z datumom začetka in konca. 4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 4.1 Upravičeni prijavitelji Upravičenci do sredstev razpisa so izključno občine, ki so lastnice kulturnih spomenikov, ki so predmet razpisa, in nastopajo kot investitorji. 4.2 Finančni pogoji za prijavo: 4.2.1 Predračunska vrednost upravičenih stroškov prijavljene operacije mora znašati najmanj 1.500.000 EUR (brez DDV). 4.2.2 Vrednost zaprošenih sredstev sofinanciranja po tem razpisu (t. j. sredstva EU in sredstva slovenske udeležbe, ki jih krije Ministrstvo za kulturo iz svojih proračunskih postavk) ne sme biti večja od 3.000.000 EUR. 4.2.3 Prijavljena operacija mora imeti zaprto finančno konstrukcijo. Iz finančne konstrukcije mora biti razvidno, da so sredstva sofinanciranja operacije po tem razpisu omejena z vrednostjo iz prejšnje točke, preostala sredstva mora imeti zagotovljena prijavitelj (tudi za plačilo neupravičenih stroškov, vključno z DDV). Prijavitelj mora podati izjavo, da ima v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije, upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa, oziroma da bo sredstva zagotovil iz lastnih virov, če kateri od drugih virov dejansko ne bo pridobljen. Če so v finančno konstrukcijo vključena sredstva zasebnih partnerjev, mora prijavitelj predložiti podpisane pogodbe z zasebnimi partnerji ali zavezujoče izjave zasebnih partnerjev o zagotovitvi sofinancerskih sredstev. 4.3 Drugi pogoji za prijavo 4.3.1 Prijavljena operacija se mora izvajati v Sloveniji. 4.3.2 Prijavljena operacija mora biti skladna s predmetom in namenom javnega razpisa in določili razpisne dokumentacije. 4.3.3 Cilji in kazalniki operacije morajo biti jasno opredeljeni in morajo prispevati k ciljem razvojne prioritete: 3. »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« v okviru OP RR 2007–2013. 4.3.4 V kulturnem spomeniku mora po zaključku operacije potekati dejavnost, ki predvideva vsaj eno bruto zaposlitev v dveh letih po zaključku operacije. Nosilec dejavnosti, ki bo potekala v nepremičnini, mora predložiti program dela za pet let. Če nosilec dejavnosti ni občina, mora biti med nosilcem/-ci dejavnosti in občino sklenjena notarsko overjena pogodba o poslovnem sodelovanju oziroma ustanovitveni akt javnega zavoda, če je nosilec dejavnosti občinski javni zavod. Iz ustanovitvenega akta mora biti razvidno, da je ustanoviteljica javnega zavoda občina, ki se prijavlja na razpis. 4.3.5 Operacije, ki so se začele pred 1. 1. 2007 ali pa so bile končane do dne sklepa o dodelitvi sredstev, niso upravičene do sofinanciranja. 4.3.6 Operacija se mora končati najpozneje do 31. 12. 2012, vendar ne sme biti končana pred izdajo sklepa ministrstva o sofinanciranju operacije. Do tega datuma mora biti operacija fizično in finančno končana, kar pomeni, da morajo biti opravljene vse predvidene aktivnosti (zaključek vseh del in pridobljeno uporabno dovoljenje) ter izvršena vsa plačila. 4.3.7 Prijavitelj mora predložiti investicijski program (v nadaljevanju: IP), izdelan v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06). IP mora biti s pisnim sklepom potrditi pristojni organ prijavitelja. Obvezni sestavni del investicijske dokumentacije je tudi Analiza stroškov in koristi ter izračun finančne vrzeli in najvišjega pripadajočega zneska sofinanciranja (DA). Analiza stroškov in koristi mora biti izdelana v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (Guide to cost benefit analysis of investment projects), ki je na voljo na spletni strani http://www.euskladi.si in pri vodji razpisa. Kadar prijavitelj kandidira za sofinanciranje dela celotne investicije (tj. eno ali več faz, ki predstavljajo ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje, vnaprej določeno trajanje ter določen začetek in konec) in vlogi priloži investicijski dokument za celotno investicijo, mora biti v investicijskem dokumentu jasno in nedvoumno ločeno prikazan tudi del, s katerim kandidira na razpisu (ločeno mora biti prikazana ocena investicijskih stroškov – po stalnih in tekočih cenah, upravičeni in preostali stroški, terminski načrt izvajanja, finančna konstrukcija in analiza stroškov in koristi ter izračun najvišjega zneska nepovratne pomoči EU). Za izračun finančne vrzeli morajo prijavitelji izpolniti tudi obrazec št. 10 (v Excelu). Finančna vrzel in analiza stroškov in koristi se izdelujeta za fazo, ki je predmet vloge/operacije. Iz investicijskega dokumenta operacije mora biti razvidno, kako so bili pri načrtovanju operacije smiselno upoštevani horizontalni omilitveni ukrepi: učinkovitost izrabe naravnih virov (ki ne sme biti v nasprotju s ciljem ohranjanje kulturne dediščine) okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov), zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno), trajnostno dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza). Prijavitelj mora predložiti tudi sklep pristojnega organa občine o potrditvi IP in sklep pristojnega organa občine o potrditvi predinvesticijske zasnove (če vrednost operacije presega 2.500.000 EUR). 4.3.8 Prijavitelj mora predložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje, če je potrebno po Zakonu o graditvi objektov, in konservatorski načrt po ZVKD-1 (če je bilo gradbeno dovoljenje izdano po 15. 3. 2008) oziroma konservatorski program/projekt oziroma konservatorsko restavratorski program/projekt oziroma restavratorski projekt (če je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 15. 3. 2008). Gradbeno dovoljenje se mora glasiti na prijavitelja in operacijo, ki je predmet prijave. Ob prijavi operacije, za katero prijavitelj ne potrebuje gradbenega dovoljenja, mora biti predložen od Zavoda za varstvo kulturne dediščine potrjen konservatorski načrt po ZVKD-1. 4.3.9 Prijavitelj mora predložiti grafične priloge v obliki izvlečka iz PGD dokumentacije (načrt za pridobitev gradbenega dovoljenja) ali drugega načrta, iz katerega je razvidno, na katerih delih objekta in v kakšnem obsegu bodo predvideni posegi izvedeni. 4.3.10 Prijavitelj se mora zavezati, da vsaj v petih letih po koncu operacije ne bo prišlo do sprememb namembnosti in lastništva kulturnega spomenika, ki bi vplivale na cilje tega razpisa oziroma bi predstavljalo neutemeljene prednosti za tržne subjekte na enotnem evropskem trgu. 4.3.11 Operacija mora biti ustrezno opredeljena v veljavnem aktu (odloku) o proračunu prijavitelja, in sicer v načrtu razvojnih programov (NRP). Naziv operacije in viri financiranja morajo biti v investicjskem dokumentu, v obrazcih in v proračunu (v NRP) identični. Če naziv in/ali viri niso identični, mora predlagatelj priložiti izjavo, da bo do prvega zahtevka za izplačilo uskladil NRP. 4.3.12 Sofinanciranje operacije, ki je predmet prijave na javni razpis, ne sme predstavljati državne pomoči. 4.3.13 Prijavitelj mora predložiti podpisano in žigosano izjavo o: – seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega razpisa za sofinanciranje operacij prenove in obnove, celostne revitalizacije in modernizacije kulturnih spomenikov v lasti občin iz Evropskega regionalnega sklada v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3.2 »Mreženje kulturnih potencialov«; – upoštevanju predpisov, ki veljajo za črpanje iz sredstev evropskih strukturnih skladov, ter predpisov in navodil ministrstva in organa upravljanja v zvezi z izvajanjem tovrstnih operacij; – izbiri zunanjih izvajalcev v skladu z veljavno zakonodajo na področju javnega naročanja ter v skladu s tem zakonom zagotoviti strokovni nadzor nad zunanjimi izvajalci – zagotavljanju, da sofinanciranje operacije ne predstavlja državne pomoči; – seznanitvi in strinjanju o označevanju operacije, informiranju in obveščanju javnosti skladno z 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, objavljenimi na spletni strani www.euskladi.si; – hranjenju dokumentacije v skladu z Navodili OU za zaključevanje projektov/programov in hranjenje dokumentacije, objavljenimi na spletni strani www.euskladi.si; – upoštevanju omejitev glede sprememb operacije v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES; – lastništvu kulturnega spomenika, da je lastništvo kulturnega spomenika nesporno in da v zvezi z vprašanjem lastništva kulturnega spomenika ne poteka noben postopek; – zagotavljanju dostopnosti kulturnega spomenika javnosti; – zagotavljanju dostopnosti dokumentacije o operaciji ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom; – seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil, pogodbenih določil, dvojnega financiranja, nenamenske porabe sredstev, nedovoljenega sofinanciranja ali če delež sofinanciranja operacije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo; – vodenju knjig za operacijo po ustrezni računovodski kodi, tj. vodenju knjig za področni odsek; – spremljanju in dokumentiranem prikazovanju morebitnih prihodkov na operaciji še najmanj pet let po končani operaciji; – strinjanju z elektronsko ali drugačno objavo imena operacije, naziva upravičenca in zneska javnih sredstev, ki bodo dodeljena operaciji in izplačana ob koncu operacije; – o smiselnem zagotavljanju enakosti med spoloma in preprečevanju vsakršne diskriminacije v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti, in 16. členom Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006 v vseh fazah projekta; – o poročanju ministrstvu kot posredniškemu telesu še najmanj 5 let po koncu operacije; – o pripravi zahtevkov za izplačilo s pomočjo informacijskega sistema ISARR; – o predložitvi usklajenega NRP s predmetno operacijo najpozneje do prvega zahtevka za izplačilo; – resničnosti in popolnosti vseh navedenih podatkov. 4.3.14 Prijavitelj mora prijavi predložiti fotografsko dokumentacijo, iz katere bo razvidno dejansko stanje kulturnega spomenika, ki je predmet prijave. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija natančno določa vsebino vloge in izhodišča za pripravo vloge. Upravičenci morajo predpisane pogoje dokazati s predložitvijo zahtevanih obrazcev in dokazil (prilog). Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in navodili Organa upravljanja v Republiki Sloveniji, dostopnimi na spletni strani SVLR, http://www.euskladi.si in pri vodji razpisa Tanji Černe, tel. 01/369-59-95, el. pošta: tanja.cerne@gov.si, telefaks: 01/369-59-02. 5. Upravičene aktivnosti in upravičeni stroški 5.1 Vrste upravičenih aktivnosti in upravičenih stroškov V okviru razpisa se sofinancirajo stroški obnove, prenove, rekonstrukcije in modernizacije kulturnih spomenikov v lasti občin. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Upravičeni stroški se bodo presojali in dokazovali z dokazili in metodami za izračun upravičenih stroškov, navedenimi v razpisni dokumentaciji, izhajajoč iz Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za programsko obdobje 2007–2013. Stroški in izdatki so upravičeni, če: – so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije, – so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno oziroma za storitve, ki so bile izvedene, – so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja, – nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti, – temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in – so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi. Stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni stroški. DDV je po tem razpisu vselej neupravičen strošek, prav tako stroški najemanja kreditov in stroški prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke. Sredstva za neupravičene stroške mora v celoti zagotoviti prijavitelj. 5.2 Obdobje upravičenosti stroškov: Začetek nastanka upravičenih stroškov: – za vse stroške upravičene aktivnosti »Izdelava dokumentacije«, potrebne za izvedbo investicije, je začetek nastanka upravičenih stroškov od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2012; – za vse druge upravičene stroške velja upravičeno obdobje nastanka stroška od datuma oddaje vloge na javni razpis, vendar operacija ne sme biti končana pred izdajo sklepa ministrstva o sofinanciranju operacije. Vse aktivnosti operacije (fizičen zaključek vseh del) morajo biti izvedene najpozneje do 30. 6. 2012, ko je tudi rok za predložitev zadnjega zahtevka za izplačilo. Rok za posredovanje uporabnega dovoljenja in hkrati rok za zaključek operacije je 31. 12. 2012. 5.3 Dvojno financiranje Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so bili že povrnjeni iz kateregakoli drugega vira, ni dovoljeno. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja bo ministrstvo prekinilo izplačevanje sredstev in odstopilo od pogodbe ter zahtevalo vračilo sredstev v višini vseh izplačanih sredstev vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. 5.4 Zaprtje finančne konstrukcije Iz predloženega finančnega načrta mora biti razvidno, da so zagotovljena vsa potrebna sredstva za izvedbo operacije. Operacija mora imeti zaprto finančno konstrukcijo. Finančna konstrukcija operacije je zaprta, če so zagotovljena vsa sredstva za njeno izvedbo, upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz tega razpisa. 5.5 Dopolnilno financiranje Skladno z drugim odstavkom 34. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 dopolnilno financiranje ni predvideno. 6. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis 6.1 Skupna višina razpoložljivih sredstev Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture v okviru OP RR 2007–2013, v okviru razvojne prioritete 3. »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3.2 »Mreženje kulturnih potencialov«. Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj so namenska nepovratna sredstva. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem razpisu, je 11 mio EUR, in sicer po predvideni finančni konstrukciji in predvideni dinamiki: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V primeru, da v proračunskem letu ne bodo porabljena sredstva v predvideni višini oziroma dinamika porabe sredstev ne bo sledila predvideni dinamiki, se lahko ob upoštevanju proračunskih zmožnosti v naslednjih proračunskih letih dinamika razpoložljivosti sredstev spremeni. Razpoložljiva sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kulturo: – PP 6877 »Mreženje kulturnih potencialov – 07-13 – EU« in – PP 6955 »Mreženje kulturnih potencialov – 07-13 – EU – slovenska udeležba« 6.2 Višina in delež sofinanciranja Zaprošena vrednost sofinanciranja operacije prijavitelja ne sme presegati 3.000.000 EUR. Prijavitelj lahko v okviru navedenih zneskov zaprosi za 100% financiranje upravičenih stroškov. Upravičencu bo sofinanciranih največ do 100% izkazanih upravičenih javnih izdatkov operacije v deležu 85% sofinanciranja iz namenskih sredstev EU in 15% namenskih sredstev slovenske udeležbe, ki jih krije Ministrstvo za kulturo. Delež sofinanciranja namenskih sredstev se zniža pri operacijah, ki ustvarjajo diskontirane neto prihodke v ekonomski dobi investicije, v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (Guide to cost benefit analysis of investment projects), ki so dostopna na spletni strani www.euskladi.si in pri vodji razpisa. 6.3 Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskih letih 2010, 2011 in 2012 v skladu z dinamiko, določeno v pogodbi o sofinanciranju projekta, in v plačilnih rokih, kot jih bo določal veljavni predpis, ki ureja izvrševanje proračuna RS. Ministrstvo bo iz sredstev posameznega proračunskega leta sofinanciralo upravičene stroške posamezne operacije na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo in zahtevanih dokazil. Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2010, bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo na ministrstvo najpozneje 15. 10. 2010, ko morajo biti zahtevki tudi dostavljeni v vložišče ministrstva. Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2011, bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo na ministrstvo najkasneje 15. 10. 2011, ko morajo biti zahtevki tudi dostavljeni v vložišče ministrstva. Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2012, bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo na ministrstvo najpozneje 30. 6. 2012, ko morajo biti zahtevki tudi dostavljeni na vložišče ministrstva. 6.4 Obračun predloženih zahtevkov za izplačilo Upravičene stroške mora upravičenec dokazati z verodostojnimi knjigovodskimi listinami in jih potrditi s svojim podpisom, skladno z navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 in navodili Ministrstva za kulturo. Sredstva se bodo upravičencu izplačala na osnovi posameznega zahtevka za izplačilo, kateremu bodo priloženi: – dokazila o upravičenosti stroška: dokazila so verodostojne listine (pogodbe, dokazila o opravljenem postopku ali druge podlage za izstavitev računa), – račun oziroma druge verodostojne knjigovodske listine, ki izkazujejo nastanek obveznosti upravičenca, – dokazila o plačilu, – vsebinsko in finančno poročilo o operaciji. Izjema pri posredovanju dokazil o plačilih so gradbene situacije, pri katerih je upravičeno predplačilo en dan pred zapadlostjo situacije(in ob hkratnem upoštevanju drugih pogojev iz pogodbe) v skladu z 22. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09) in pri katerih je treba dokazilo o plačilu obveznosti posredovati v 5 delovnih dneh po prejetju predplačila za predložene gradbene situacije. Višina sofinanciranja je določena z višino v zahtevku izkazanih upravičenih stroškov/izdatkov, ki se povrnejo upravičencu v odobrenem deležu sofinanciranja. Ministrstvo bo ugotovljene neupravičene stroške iz operacije odštelo od predloženih stroškov pri posameznem zahtevku in ustrezno znižalo višino zahtevka za izplačilo. Pogodba o sofinanciranju bo natančneje določala pogoje za izplačilo. 7. Dodatne obveznosti upravičencev 7.1 Splošno Upravičenec je dolžan izpolnjevati tudi naslednje obveznosti, vezane na izvajanje operacij, sofinanciranih z nepovratnimi sredstvi: – pri izvajanju operacije upoštevati predpise, ki veljajo za črpanje iz sredstev evropskih strukturnih skladov, ter vse postopke v okviru operacije izvajati v skladu z veljavnimi predpisi ter navodili ministrstva in organa upravljanja; – izbrati zunanje izvajalce v skladu z veljavno zakonodajo na področju javnega naročanja ter v skladu s tem zakonom zagotoviti strokovni nadzor nad zunanjimi izvajalci; – zagotoviti označevanje operacije, informiranje in obveščanje javnosti o operaciji skladno z 8. in 9. členom Uredbe komisije EU št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006 ter Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013; – za operacijo voditi predpisano dokumentacijo in jo hraniti do konca leta 2020 v skladu z Navodili OU za zaključevanje projektov/programov in hranjenje dokumentacije, objavljene na spletni strani www.euskladi.si; – upoštevati omejitve glede sprememb operacije v skladu s 57. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 in predhodno obveščati ministrstvo o spremembah operacije; – zagotoviti dostopnost kulturnega spomenika javnosti; – zagotavljati dostopnost dokumentacije o operaciji, informacije o poteku operacije in morebitnih prihodkih, povezanih z izvajanjem projekta posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU; – če se ugotovi nenamenska poraba sredstev, dvojno financiranje istovrstnih stroškov operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla najvišjo dovoljeno stopnjo, bo moral upravičenec vrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev; – zagotoviti, da bo ministrstvo pisno obvestil, če bi mu bila sredstva za sofinanciranje istih stroškov operacije, odobrena iz kateregakoli drugega vira financiranja; – če se ugotovijo nespoštovanje veljavne zakonodaje in navodil, pogodbenih določil, dvojno financiranje iz kateregakoli drugega vira, nenamenska poraba sredstev ali nedovoljeno sofinanciranje, bo ministrstvo prekinilo izplačevanje sredstev in odstopilo od pogodbe ter zahtevalo od upravičenca vračilo sredstev v višini vseh izplačanih sredstev vključno s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev; če pa se po naknadnem preračunu ugotovi, da je delež sofinanciranja operacije presegel najvišjo dovoljeno stopnjo sofinanciranja, bo ministrstvo zahtevalo vračilo deleža že izplačanih sredstev; – voditi knjige za operacijo po ustrezni računovodski kodi, tj. voditi knjige za področni odsek; – morebitne prihodke na operaciji dokumentirano spremljati in prikazovati še najmanj pet let po končani operaciji; – smiselno zagotavljati enakost med spoloma in preprečiti vsakršno diskriminacijo v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti, in 16. členom Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006. – poročati ministrstvu kot posredniškemu telesu v skladu z njegovimi navodili še najmanj 5 let po zaključku operacije; – zahtevke za izplačilo pripravljati s pomočjo informacijskega sistema ISARR v skladu z navodili organa upravljanja – predložiti usklajeni NRP s predmetno operacijo najpozneje do prvega zahtevka za izplačilo; – zagotoviti opravljanje dejavnosti, ki je predmet operacije, še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev, v primeru najema posojila z dobo odplačevanja več kot pet let pa toliko časa, kolikor traja odplačilo, o čemer bo letno pisno poročal najpozneje do 31. 3. za preteklo leto. 7.2 Hramba dokumentacije Upravičenec je dolžan hraniti dokumentacijo v zvezi z operacijo vsaj do 31. 12. 2020. Ob ugotovljenih nepravilnostih oziroma na vsako zahtevo/odločitev ministrstva ali drugega upravnega, nadzornega ali revizijskega organa, posredovano pred 31. 12. 2020, se to obdobje smiselno podaljša. Hranjenje dokumentacije podrobneje določajo Navodila OU za zaključevanje projektov/programov in hranjenje dokumentacije, objavljene na spletni strani www.euskladi.si, ki jih mora upravičenec dosledno upoštevati. Dostop do arhivirane dokumentacije ima pooblaščeno osebje organa upravljanja oziroma neposrednih proračunskih uporabnikov v vlogi posredniških teles (ministrstva), organa za potrjevanje, revizijskega organa ter revizijskih institucij EU. 7.3 Hramba vsebinske dokumentacije Upravičenec mora hraniti najmanj naslednjo dokumentacijo: – pogodbo o sofinanciranju izvedbe operacije ESRR z vsemi prilogami in aneksi; – dodatne dogovore in korespondenco s posredniškim telesom (npr. spremembe operacije, spremembe finančnega načrta, spremembe pričakovanih rezultatov, zapisnike srečanj); – zahtevke za izplačilo in drugo računovodsko-knjigovodsko dokumentacijo (račune, pogodbe, računovodske izpise ipd.); – vsebinska in finančna poročila, ki so bila posredovana ministrstvu; – dokumentacijo v zvezi z izbiro zunanjih izvajalcev, pogodbe z izbranimi zunanjimi izvajalci, poročila zunanjih izvajalcev (vsebinska in finančna). 7.4 Hramba finančne dokumentacije Upravičenec je dolžan porabo sredstev na operaciji spremljati na ločenem stroškovnem mestu, tako da je mogoč enostaven pregled namenske porabe sredstev. Hraniti oziroma izpisati mora bilanco prihodkov in odhodkov operacije. Stroški oziroma izdatki morajo biti evidentirani v poslovnih knjigah in davčnih listinah upravičenca. Stroški morajo biti preverljivi, spremljati jih morajo originalna dokazila (originalne listine). Upravičenec mora imeti jasen pregled in zapis vseh finančnih transakcij, ki vključujejo informacije, potrebne za pripravo zahtevkov za izplačilo. Plačila se morajo vpisovati po datumu in številčnem vrstnem redu. Prav tako mora upravičenec imeti inventarni seznam opreme, ki jo je nabavil iz EU-sredstev po pogodbi o sofinanciranju operacije. Na inventarnem seznamu mora biti oprema opisana in označena s serijsko številko, nakupno ceno, datumom nakupa in pričakovano življenjsko dobo. Po zaključku operacije mora upravičenec hraniti dokumentacijo na način, da je mogoče zagotavljati ustrezno revizijsko sled. 7.5 Dostopnost dokumentacije o operaciji Upravičenec se s podpisom pogodbe o sofinanciranju zaveže, da bo ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU kadarkoli in na prvi poziv predložil vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost stroškov ter pravilnost postopkov in učinkovitost izvajanja projekta in posameznih aktivnosti. 7.6 Poročanje o izvajanju operacije Upravičenec bo dolžan poročati ministrstvu o izvajanju operacije (vmesna poročila, zaključno poročilo). Poročanje bo potekalo skladno z navodili ministrstva kot posredniškega telesa. Upravičenec bo med drugim še pet let po končani operaciji poročal o stopnji doseganja zastavljenih ciljev in vrednosti kazalnikov, s katerimi se bodo zastavljeni cilji merili. Če bo prišlo do odstopanj med napovedjo v vlogi in realizacijo, lahko Ministrstvo skladno z določili pogodbe o sofinanciranju odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do dneva vračila. 7.7 Spremembe na operaciji (57. člen Uredbe (ES) št. 1083/2006) Upravičenec je dolžan upoštevati omejitve glede sprememb projekta v skladu s 57. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006. Upravičenec mora zagotoviti, da v roku petih letih od končanega projekta ne pride do bistvenih sprememb projekta: – ki vpliva na njeno naravo ali pogoje izvajanja ali ki podjetju oziroma javni organizaciji podeli neupravičeno prednost in – so posledica spremenjene narave lastništva dela infrastrukture ali prenehanja proizvodne dejavnosti. Upravičenec je dolžan obveščati ministrstvo o spremembah operacije. 8. Obveščanje javnosti in informiranje Upravičenci morajo pri izvajanju projektov spoštovati zahteve EU glede informiranja in obveščanja javnosti. Obveznosti izhajajo iz Uredbe št. 1828/2006 (8. in 9. člen). Pristojnosti, odgovornosti in naloge upravičenca so podrobneje opredeljene v 5. poglavju Navodil organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, ki so objavljena na spletnih straneh www.euskladi.si. 9. Merila za izbor operacij upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje 9.1 Merila V ocenjevanje bodo uvrščene pravočasne in popolne vloge, ki jih bodo predložili upravičeni prijavitelji skladno s pogoji in merili razpisa. Največje možno število doseženih točk je 100. V predlog za sofinanciranje bodo uvrščene pozitivno ocenjene operacije, ki bodo na podlagi ocenjevanja v skupnem seštevku dosegle najmanj 50 točk in bodo najbolje ocenjene, do porabe sredstev. Ocenjevalni list meril za izbor izpolnijo člani strokovne komisije ob pregledu pravočasnih in popolnih vlog upravičenih prijaviteljev. Tabela: Merila Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Podrobnejša razčlenitev meril za ocenjevanje je v razpisni dokumentaciji in navodilih za pripravo vloge. 10. Izbor in ocenjevanje vlog Ministrstvo bo izbralo predloge projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011). Vloge bo ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje ministrica za kulturo. 10.1 Postopek obdelave vlog Pristojna strokovna komisija bo pravilno označene vloge odprla v roku, ki je določen v razpisu. Prijavitelje nepopolnih vlog bo komisija pozvala k dopolnitvi v 8 dneh. Vse nepopolne vloge, ki ne bodo dopolnjene v zahtevanem roku, bo komisija zavrgla. Podatki v Dispoziciji operacije vključno z investicijskim programom niso predmet dopolnitve vloge. V primeru predložitve investicijskega dokumenta, ki ne bo v celoti v skladu s predpisano metodologijo, bo vloga prijavitelja zavržena. 10.2 Ocenjevanje vlog Ocenjevale se bodo pravočasno prispele in popolne vloge upravičenih prijaviteljev. Vse popolne vloge bosta ločeno ocenila dva člana strokovne komisije. Če se bosta oceni razlikovali za 10 točk, bo vlogo ocenil še tretji ocenjevalec po izboru komisije. Ocena se bo oblikovala na podlagi povprečja najbližjih dveh ocen. Strokovna komisija bo na podlagi rezultatov ocenjevanja oblikovala predlog liste operacij za sofinanciranje, ki se bo predložil ministrici. Na podlagi predloga strokovne komisije bo ministrica odločila o izboru projektov s sklepi. Za sofinanciranje bodo predlagane operacije, ki bodo na podlagi ocenjevanja v skupnem seštevku dosegle najmanj 50 točk. Če bo skupna vrednost predlaganih operacij, ki so dosegle minimalni kakovostni kriterij, presegla razpoložljiva sredstva, bodo imele prednost operacije z višjim številom točk. Če bo več operacij imelo enako oceno, se bo upoštevala: – višina prejetih točk pri podmerilu »Vpliv projekta na zaposlovanje« (ustvarjanje bruto novih delovnih mest). Če bosta projekta dosegala enako število točk, se bo upoštevala: – višina prejetih točk pri podmerilu »Ogroženost kulturnega spomenika zaradi človekovih ali drugih vplivov«. Če bosta projekta dosegala enako število točk, se bo upošteval: – vrstni red prejema vloge (prednost bodo imele prej prispele vloge). Če izbrani vlagatelj odstopi od podpisa pogodbe ali če ne vrne podpisane pogodbe v zahtevanem roku, se šteje, da je vloga umaknjena in se izbere naslednja vloga glede na doseženo oceno. Če se ugotovi nepravilnost, ki bi povzročila odprto finančno konstrukcijo, se vloga kot neustrezna zavrne, ne glede na to, če je v ocenjevanju dosegla prag števila točk za sofinanciranje. Del sredstev na razpisu lahko ostane nerazporejenih, če ne zadoščajo za pokrivanje celotne načrtovane vrednosti sofinanciranja, ki je opredeljena v finančnem načrtu vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. Ministrstvo si pridržuje pravico zahtevati od prijaviteljev dodatna pojasnila o operaciji ter načrtovanih aktivnostih in stroških. Poziv za posredovanje dodatnih pojasnil bo prijaviteljem posredovan po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden v prijavnih obrazcih (obrazec št. 3 – Podatki o prijavitelju). Če pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, določen v pozivu, bo strokovna komisija načrtovane aktivnosti oziroma stroške, za katere se zahteva dodatno pojasnilo, izločila kot neupravičene ter projekt ustrezno ocenila glede na postavljena merila. Ministrstvo si pridržuje pravico, da prijavitelju na podlagi utemeljenih razlogov predlaga nižjo višino sofinanciranja od zaprošene in zahteva prilagoditev finančnega načrta prijavitelja, predvsem če bo strokovna komisija ugotovila: – da je prijavitelj kot upravičene stroške navedel tudi stroške, ki niso upravičeni do sofinanciranja, – v primeru računske napake, – da bo investicija ustvarjala prihodke, – da so posamezne postavke v finančnem načrtu ocenjene previsoko, – če je presežek razpoložljivih sredstev nižji od zaprošenega. Nestrinjanje prijavitelja s predlogom strokovne komisije se bo štelo kot odstop od vloge. Razpoložljiva sredstva se ponudijo naslednjemu najvišje ocenjenemu upravičencu. 11. Način, kraj in rok prijave Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih iz pripadajoče razpisne dokumentacije ter mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena vložišču Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana do 7. 6. 2010 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečateni ovojnici z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – prijava za razpis za obnovo spomenikov v lasti občin za obdobje 2010–2012« z oznako »JR ESRR – KS 2010–12«. Na ovojnici mora biti naveden vlagatelj (naziv in polni naslov prijavitelja). Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis, ki ga lahko (izpolnjenega) vlagatelji nalepijo na sprednjo stran ovojnice. Na ovitku mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež). Za prepozno se šteje vloga, ki ni prispela (osebno ali priporočeno po pošti) v glavno pisarno ministrstva do navedenega roka. Nepravilno označene ovojnice in vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo neodprte vrnjene prijaviteljem. Če iz nepravilno označene ovojnice ne bo mogoče ugotoviti pošiljatelja, bo ovojnica komisijsko odprta zaradi ugotovitve naziva in naslova prijavitelja ter nato vrnjena pošiljatelju. Vloga lahko obravnava največ eno operacijo. Kadar vlagatelj prijavlja več operacij, pripravi vlogo za vsako operacijo posebej in vloge predloži v ločenih ovojnicah. Vloga in vsi njeni sestavni deli morajo biti predloženi v slovenskem jeziku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji in z merili razpisa ter pripadajoče razpisne dokumentacije. 11.1 Popolnost vlog Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo razpisa. Vloga se šteje za popolno tudi, če jo prijavitelj po pozivu v danem roku dopolni. Prijavitelj mora za popolnost vloge predložiti naslednjo dokumentacijo: – izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce: – obrazec št. 1: prijavni obrazec 1, – obrazec št. 2: izjava, – obrazec št. 3: podatki o prijavitelju, – obrazec št. 4: izjava o lastništvu, – obrazec št. 5: soglasje solastnika, – obrazec št. 6: dispozicija operacije, – obrazec št. 7: izjava o ogroženosti kulturnega spomenika, – obrazec št. 8: izjava o zagotovitvi sredstev za zaprtje finančne konstrukcije, – obrazec št. 9: izjava zasebnega partnerja o zagotovitvi finačnih sredstev za izvedbo operacije, – obrazec št. 10: obrazec izračuna finančne vrzeli, – obrazec št. 11: izjava o avtorskem delu (neobvezno), – obrazec št. 12: vzorec pogodbe o sofinanciranju, parafiran na vsaki strani (žigosanje ni potrebno), – obrazec št. 13: kontrolni seznam za preverjanje obveznih prilog – dokazil; – priloge: – investicijski program z izdelano analizo stroškov in koristi v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (Guide to cost benefit analysis of investment projects), – sklep pristojnega organa občine o potrditvi investicijskega programa, – sklep pristojnega organa občine o potrditvi predvinvesticijske zasnove (če vrednost operacije presega 2.500.000 EUR), – kopija veljavnega akta (odloka) o proračunu samoupravne lokalne skupnosti in kopija izpisa načrta razvojnih programov (tretji del proračuna) z jasno označeno vrstico operacije, ki je predmet prijave; obe kopiji morata biti enaki originalom, obe prilogi morata biti žigosani in podpisani od odgovorne osebe prijavitelja, kopija NRP mora biti podpisana in ožigosana najmanj na strani, kjer je opredeljena operacija, – kopija pravnomočnega gradbenega dovoljenja, konservatorski načrt oziroma konservatorski program/projekt oziroma konservatorsko-restavratorski program/projekt oziroma restavratorski projekt, – grafične priloge v obliki idejnega projekta oziroma izvleček iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), iz katerih bo razvidno, kakšen poseg je predviden, – fotografska dokumentacija (vsaj 2 fotografiji) kulturnega spomenika, iz katere bo razvidno dejansko stanje kulturnega spomenika, ki je predmet prijave, – program dela za pet let nosilca dejavnosti, ki bo potekala v kulturnem spomeniku, – kopija notarsko overjene pogodbe o poslovnem sodelovanju med občino in nosilcem dejavnosti oziroma akt o ustanovitvi javnega zavoda, – kopija podpisane pogodbe z zasebnimi partnerji ali zavezujoče izjave zasebnih partnerjev o zagotovitvi sofinancerskih sredstev, – pisno pooblastilo za podpis, kadar obrazce ali priloge vloge podpiše pooblaščenec odgovorne osebe, – izjava o avtorskem delu (ni obvezna). 12. Informacije javnega značaja Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Upravičenec se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o operaciji in prejemniku pomoči skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2, Uradni list RS, št. 51/06, v nadaljevanju: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ. 13. Odpiranje vlog in dopolnjevanje dokumenatcije Vloge bo odprla strokovna komisija. Odpiranje bo 10. 6. 2010, ob 10. uri. Odpiranje zaradi pričakovanega velikega števila prijav ne bo javno. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Prijavitelje nepopolnih vlog bo komisija v 8 dneh po zaključku odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 15 dni. Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene. Vloga se dopolnjuje v skladu s pozivom za dopolnitev in tako, da je v svoji končni obliki celovita in v vseh sestavinah usklajena, kot zahtevano v pozivu. Če bodo ob vsebinskem pregledu vlog ugotovljene nepravilnosti v obrazcih ali neskladja med obrazci in predloženim IP, lahko ministrstvo naknadno zahteva uskladitev obrazcev z navedbami v IP. Predmet uskladitve ne more biti vsebina predloženega IP (IP ne more biti predmet sprememb ali usklajevanja). Ministrstvo bo izbralo predloge operacij po postopku, kot ga določa Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 14. Zavrženje in zavrnitev vlog 14.1 Zavrženje vlog Na podlagi ugotovitev zapisnika o odpiranju vlog o prepoznih in nepopolnih vlogah ter vlogah, ki jih niso vložili upravičeni prijavitelji, ministrica izda sklep o zavrženju takih vlog. Vloga, prispela na razpis, je pravočasna, če je prispela v roku, določenem v 11. točki besedila tega razpisa. Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, kot jih določa 11.1 točka besedila tega razpisa. Vloga se šteje za popolno tudi, če jo prijavitelj po pozivu v danem roku dopolni. Upravičeni prijavitelj je oseba, katere vloga izpolnjuje pogoje, kot je to določeno v 4.1 točki besedila tega razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na podlagi obveznih dokazil in vloge. 14.2 Zavrnitev vlog Zavrnejo se: – vloge, ki bodo dosegle manj kot 50 točk, – vloge, ki bodo dosegle 50 ali več točk, vendar bodo razpoložljiva sredstva že razdeljena med bolje ocenjene vloge, – vloge, ki ne bodo upoštevale v razpisni dokumentaciji navedene višine zaprošenih sredstev sofinanciranja (točka 4.2). 15. Obveščanje prijaviteljev o izboru Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni v 60 dneh po končanem odpiranju vlog. Prejemnik sredstev bo hkrati s sklepom o izboru pozvan k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v 8 dneh od prejema sklepa ne odzove na poziv, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Sredstva se lahko dodelijo naslednjemu prijavitelju, ki ima na podlagi ocene prvi možnost prejeti sredstva. Rezultati razpisa bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za kulturo in Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. 16. Pritožbe Za pritožbeni postopek se uporabljajo določbe 231. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Zoper sklep o izbiri se lahko prijavitelj pritoži v osmih dneh od njegovega prejema. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloči ministrstvo s sklepom v 15 dneh. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. 17. Razpisna dokumentacija in posredovanje informacij o razpisu Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo javnega razpisa s podrobnejšimi pojasnili za prijavitelje, – prijavne obrazce št. 1–14 in – navodilo za izpolnjevanje prijave. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji natisnejo s spletne strani. Na spletni strani Ministrstva za kulturo lahko prijavitelji najdejo tudi vse druge podatke in navodila, povezane z izvedbo javnega razpisa. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku tudi brezplačno dvignejo od 3. 5. 2010 do 4. 6. 2010 v glavni pisarni Ministrstva za kulturo med uradnimi urami, in sicer vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure. Kontaktna oseba je Tanja Černe. Ministrstvo za kulturo bo v času razpisnega roka na pisno zahtevo občine razpisno dokumentacijo tudi poslalo. Potencialni prijavitelji so dolžni spremljati spletno stran Ministrstva za kulturo, na kateri bodo objavljane morebitne spremembe in novosti v zvezi z javnim razpisom. Vse morebitno potrebne dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo morajo biti zahtevane v pisni obliki na naslov: tanja.cerne@gov.si oziroma po telefaksu: 01 369 5902. Odgovori na vprašanja se podajajo v pisni obliki v rubriki »Vprašanja in odgovori« na spletni strani ministrstva. Vsi objavljeni odgovori imajo status dopolnitve razpisne dokumentacije. Ministrstvo za kulturo bo v mesecu maju 2010 organiziralo informativni dan za prijavitelje, če bo zanj izkazan interes. Točen datum in lokacija informativnega dne bosta objavljena na spletni strani ministrstva. Interes za informativni dan (prijavo) je treba poslati na elektronski naslov: tanja.cerne@gov.si, najpozneje do 10. 5. 2010.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina