Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

Št. 096/10 Ob-2969/10 , Stran 955
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za zunanje zadeve RS, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MZZ). 2. Predmet razpisa Ministrstvo za zunanje zadeve RS v skladu z Zakonom o zunanjih zadevah, UNESCO Konvencijo o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov, zaključki junijskega Evropskega sveta 2008, s sklepi Sveta EU o spodbujanju kulturne raznolikosti in medkulturnega dialoga v zunanjih odnosih unije in njenih držav članic (november 2008) in zunanjepolitičnimi prioritetami namenja pozornost spodbujanju sodelovanja ustvarjalcev v kulturi na Zahodnem Balkanu, njihovem povezovanju z Evropsko unijo in njeno soseščino (več o soseščini Evropske unije: http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm) ter širši promociji njihovega ustvarjanja. Pri tem glede na usmeritve omenjenih dokumentov podpira zlasti sodelovanje s civilno družbo in njihove samonikle pobude. Predmet razpisa je sofinanciranje literarnega projekta na področju Zahodnega Balkana in Slovenije, ki naj prek literarnih prispevkov poveže ustvarjalce s tega področja, preseže jezikovne, etnične in kulturne razlike ter vzpostavi forum medkulturnega dialoga. Projekt naj vključuje periodično izdajo literarnih del. Del projekta je najmanj dve izdaji publikacije v letu 2010 in najmanj štiri izdaje v letu 2011, vse v nakladi 1.500 izvodov. 3. Okvirna višina sredstev: MZZ bo za sofinanciranje literarnega projekta za leto 2010 in 2011 namenilo do 80.000 EUR (skupaj 160.000 EUR). Znesek za vsako leto je možno prejemniku nakazati v dveh delih oziroma v dveletnem obdobju v štirih delih in sicer po prejemu vmesnega oziroma končnega poročila o realizaciji projekta skupaj z obračunsko dokumentacijo. 4. Pogoji za prijavo Na razpis se lahko prijavi vsaka fizična in pravna oseba s stalnim prebivališčem, sedežem ali podružnico v Republiki Sloveniji. Prijavi morajo biti priloženi vsi dokumenti, določeni v 5. točki razpisne dokumentacije. 5. Merila za ocenjevanje Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izveden po naslednjih merilih, na podlagi predloženih dokazil. (Skupaj največ 100 točk): 3.1. Reference vlagatelja (do 40 točk) 3.2. Kakovost predloga in njegova celovita predstavitev vključno s predvidenimi aktivnostmi (do 50 točk) 3.3. Dodatna merila (do 10 točk). 6. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog Rok za oddajo vlog je 21. maj 2010. Pisne vloge morajo biti vložene na naslov Ministrstvo za zunanje zadeve RS, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana. Vlogo se lahko vloži osebno na MZZ v poslovnem času MZZ ali po pošti. Če je vloga poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je poslana priporočeno po pošti zadnji dan roka (poštni žig 21. maj 2010). Vlogo je potrebno vložiti v zaprti ovojnici, ki mora biti označena z napisom »Ne odpiraj – vloga – razpis ZMK 2010-1«. 7. Odpiranje vlog Odpiranje vlog bo potekalo 26. maja 2010, v prostorih Ministrstva za zunanje zadeve. Vloge bo odpirala in ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje minister za zunanje zadeve. Pri odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlagatelje pisno pozvala, da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo vložene v roku in na način, ki je določen v 6. točki razpisa; – ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, določenih v 5. točki razpisne dokumentacije, in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge. Izbrana bo vloga, ki bo pravočasna, popolna in bo dosegla najvišje število točk strokovne komisije. Ostale vloge bodo zavrnjene. O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom minister za zunanje zadeve, na podlagi predloga strokovne komisije. 8. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji, ki se bodo prijavili na razpis, bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 45 dni od dneva odpiranja vlog. 9. Sklenitev pogodb Z izbranim vlagateljem bo MZZ sklenil pogodbo o sofinanciranju. Zoper sklep o izbiri, zavrnitvi ali zavrženju vloge je dovoljena pritožba. O pritožbi zoper sklep odloča minister za zunanje zadeve. Vlagatelj pritožbo vloži na MZZ v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi bo odločeno s sklepom v roku 15 dni. Sklep, s katerim se odloči o pritožbi vlagatelja, je dokončen. Vložena pritožba zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Izid razpisa je informacija javnega značaja in bo objavljen na spletnih straneh, na katerih se nahaja razpisna dokumentacija. 10. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh http://www.mzz.gov.si/, pod razdelkom »javna naročila in razpisi«. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Ministrstvu za zunanje zadeve RS, kontaktni osebi: Marko Polajžer, marko.polajzer@gov.si, in Gabi Matkovič, gabi.matkovic1@gov.si.

AAA Zlata odličnost