Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

Ob-2942/10 , Stran 1008
I. Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, mat. št. 5881498000, davčna številka SI 36828866, tel. 05/384-19-00, faks 05/384-19-15, e-mail: obcina.tajnik@bovec.si. II. Opis predmeta prodaje: V najem se oddaja objekt »Hotel šola«, Log pod Mangartom 64, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, stoječ na parc. št. 89/5, k.o. Log pod Mangartom, v izmeri poslovna stavba 184 m2 in dvorišče 776 m2. Objekt »Hotel šola« se nahaja v naselju Log pod Mangartom, tik ob državni cesti in ima urejen dostop do objekta z lastnimi parkirišči. Objekt ima klet, pritličje, 2 nadstropji in mansardo, s skupno 854,75 m2 neto površine. Objekt ima uporabno dovoljenje št. 351-270/2008 z dne 5. 3. 2009 za opravljanje hotelske dejavnosti. III. Izhodiščna cena Izhodiščna najemnina znaša 1.500 eur/mesec. Poleg najemnine je najemnik dolžan poravnavati mesečne stroške poslovanja, (telekomunikacije, komunalne storitve, električna energija, zavarovanje in drugi stroški povezani s poslovanjem). IV. Rok za oddajo ponudb Rok za oddajo ponudb je 21. 5. 2010. Ponudbe se do tega datuma lahko oddajo neposredno v sprejemni pisarni ali pošljejo s priporočeno pošiljko s povratnico na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec. Pravočasne pošiljke so tiste, ki so oddane na pošto s poštnim žigom do vključno 21. 5. 2010. Na pošiljkah mora biti pripis »Ponudba za Hotel šola – Ne odpiraj«. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravočasne ponudbe) in nepravilno označene ponudbe, bo komisija, ki je pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in o tem obvestila ponudnika. V. Vsebina ponudbe: popolna pisna ponudba mora vsebovati in ji je potrebno priložiti: A. Podatke o ponudniku: – naziv/firma ponudnika oziroma ime in priimek; – sedež ponudnika oziroma naslov; – identifikacijsko številko za DDV ponudnika; – matično številko oziroma EMŠO; – izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma izpis iz poslovnega registra Slovenije za samostojne podjetnike, ne starejše od treh mesecev; – kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe; – pooblaščeno osebo ponudnika za podpis pogodbe; – pooblaščeno kontaktno oseba v zvezi s ponudbo. B. Višino ponujene najemnine za objekt skupaj s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, drobnim inventarjem in opremo, ki ne sme biti nižja od izhodiščen cene. C. Izjavo o vezanosti na ponudbo do sklenitve pogodbe. D. Izjavo, da ponudnik sprejema vse pogoje razpisa. G. Opis dejavnosti ponudnika ter vizija (lastni program) penzionske in izvenpenzionske ponudbe v objektu z navedbo dosedanjih referenc. Drugi pogoji oddaje v najem: – Poslovni prostori se oddajo za določen čas pet let, pogodba se po preteku pogodbenega časa lahko podaljša. – Najemnik nima pravice oddati prostora v podnajem. – Izhodiščna najemnina se polletno usklajuje z indeksom rasti življenjskih stroškov. – Najemnik bo dolžan plačevati najemnino do 10. v mesecu za tekoči mesec. – Ponudnik mora ob prevzemu hotela prevzeti vse do prevzema potrjene rezervacije gostov in drugih do takrat potrjenih storitev v Hotelu šola. VI. Merila, po katerih se bodo vrednotile ponudbe Cena ni edini kriterij izbire ponudnika, pač pa je obvezen sestavni del ponudbe tudi opis dejavnosti in število novih zaposlitev, ki so predvideni za poslovanje objekta. Kriterij cene predstavlja 60% (maksimum 60 točk), dejavnost 20% (maksimum 20 točk), nove zaposlitve 20% (maksimum 20 točk) v sorazmerju od najboljše ponudbe po posameznem kriteriju pri izbiri ponudnika. Kot najugodnejša se bo štela ponudba z najvišjim seštevkom zbranih točk. V primeru istega števila točk odloča višja ponujena cena. VII. Posebna določila Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pisna najemna pogodba v roku 15 dni od sprejema sklepa o izbiri s strani župana Občine Bovec in poziva k podpisu pogodbe. VIII. Odpiranje ponudb in izbor ponudnika Komisija za izvedbo in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bovec, imenovana s sklepom župana, bo v roku 10 dni od poteka roka za zbiranje ponudb odprla vse pravočasno prispele in pravilno označene ponudbe. Prepoznih in nepravilno označenih ponudb komisija ne bo obravnavala (prepozno prispele ponudbe bodo zapečatene vrnjene ponudnikom). Razpis se šteje za uspešen tudi v primeru, če se javi le en ponudnik. V primeru nepopolne ponudbe ali v primeru, če je prejetih več najugodnejših ponudb, lahko komisija postopa po določilih 45. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. IX. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: o izidu javnega zbiranja ponudb bodo ponudniki obveščeni v roku največ 10 dni po opravljeni izbiri s strani župana Občine Bovec. X. Občina Bovec si pridržuje pravico, da kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi začeti postopek, brez odškodninske odgovornosti. XI. Kontaktna oseba Podrobnejše informacije o javnem zbiranju ponudb lahko ponudniki dobijo na Občini Bovec, pri tajniku ali pooblaščencu, v času uradnih ur. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina