Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

Št 154/10 Ob-2984/10 , Stran 994
I. Predmet oddaje Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so: 1. Prodajna mesta na sprehajališču na Sončnem nabrežju 1A: del zemljišča s parcelno št. 1108, k.o. Izola, ki predstavlja javno površino na Sončnem nabrežju, in sicer del sprehajalne poti ob morju, v izmeri do 10 m2, z namenom postavitve prodajne stojnice za peko palačink, pokovke in podobne ponudbe – eno prodajno mesto. 2. Prodajna mesta na sprehajališču ob parkirišču »Lonka« 2A: del zemljišča s parcelno št. 1288, k.o. Izola, ki predstavlja javno površino ob parkirišču »Lonka«, in sicer del sprehajalne poti ob morju, v izmeri do 15 m2, z namenom postavitve prodajnega kioska za prodajo sladoleda – eno prodajno mesto; 2B: del zemljišča s parcelno št. 1288, k.o. Izola, ki predstavlja javno površino ob parkirišču »Lonka«, in sicer del sprehajalne poti ob morju vključno s prodajno stojnico, v izmeri 2 m2, z namenom prodaje izdelkov domače in umetne obrti – skupno deset prodajnih mest namenjenih prodaji spominkov s poudarkom na tipičnih istrskih izdelkih; 2C: del zemljišča s parcelno št. 1288, k.o. Izola, ki predstavlja javno površino na Trgu ob vratih (Lonka), vključno s prodajno hišico, v izmeri 4 m2, z namenom prodaje oljčnega olja, vina in drugih izdelkov domače obrti – šest prodajnih mest; 2D: del zemljišča s parcelno št. 1288, k.o. Izola, ki predstavlja javno površino ob parkirišču »Lonka«, in sicer del sprehajalne poti ob morju vključno s prodajno hišico, v izmeri 7 m2, z namenom prodaje izdelkov domače in umetne obrti – šest prodajnih mest. 2E: del zemljišča s parcelno št. 1288, k.o. Izola, ki predstavlja javno površino na Trgu ob vratih (Lonka), v izmeri do 6 m2, z namenom postavitve majhnega otroškega vrtiljaka – eno prodajno mesto. 3. Prodajna mesta ob sprehajalni poti: 3A: del zemljišča s parcelno št. 1373/3, k.o. Izola, v izmeri do 300 m2, ki predstavlja javno površino, in sicer del makadamske površine na Ulici prekomorskih brigad za postavitev igral za otroke; 3B: del zemljišča s parcelno št. 1386/3, k.o. Izola, ki predstavlja javno površino, in sicer del sprehajalne poti ob morju, z namenom postavitve kioska za prodajo sladoleda – eno prodajno mesto; 3C: del zemljišča s parcelno št. 1356/1, k.o. Izola, ki predstavlja javno površino v parku Arrigoni, z namenom postavitve nezahtevnega začasnega objekta – kioska oziroma tipskega zabojnika, v izmeri do 20 m2 in odprtega sezonskega gostinskega vrta, v izmeri do 40 m2 – eno prodajno mesto. 4. Prodajna mesta na kopališču »Svetilnik«: 4A: del zemljišča s parcelno št. 7, k.o. Izola, ki predstavlja javno površino na kopališču »Svetilnik«, z namenom postavitve nezahtevnega začasnega objekta – kioska oziroma tipskega zabojnika, v izmeri do 20 m2 in odprtega sezonskega gostinskega vrta, v izmeri do 20 m2 – eno prodajno mesto za prodajo sladoleda. 4B: del zemljišča s parcelno št. 6, k.o. Izola, v izmeri do 100 m2, ki predstavlja javno površino na kopališču »Svetilnik«, z namenom postavitve napihljivih igral za otroke (trampolin, napihljiv grad ipd) – eno prodajno mesto; 4C: del zemljišča s parcelno št. 6, k.o. Izola, v izmeri do 30 m2, ki predstavlja javno površino na kopališču »Svetilnik«, z namenom oddaje pedalinov, senčnikov in ležalnikov – eno prodajno mesto; 4D: del zemljišča s parcelno št. 4, k.o. Izola, ki predstavlja javno površino (pešpot od mesta prve prodaje rib do svetilnika), in sicer del sprehajalne poti ob morju pri kopališču »Svetilnik« vključno s prodajno stojnico, v izmeri 2 m2, z namenom prodaje izdelkov domače in umetne obrti – predvidoma šest prodajnih mest; 4E: del zemljišča s parcelno št. 4, k.o. Izola, ki predstavlja javno površino, in sicer del sprehajalne poti ob morju pri kopališču »Svetilnik«, z namenom postavitve prodajnega mesta za pripravo in strežbo palačink, v izmeri do 20 m2 – eno prodajno mesto; 4F: posamezni deli parcele št. 4, k.o. Izola mesto (pešpot od mesta prve prodaje rib do svetilnika): eno prodajno mesto namenjeno prodaji sadja vključno s prodajno stojnico – eno prodajno mesto; 4G: del zemljišča s parcelno št. 6, k.o. Izola, v izmeri do 8 m2, ki predstavlja javno površino na kopališču »Svetilnik«, za postavitev senčila odprtega tipa ali pagode z namenom izvajanja masaž na plaži – eno prodajno mesto; 4H: del zemljišča s parcelno št. 6, k.o. Izola, v izmeri do 60 m2, ki predstavlja javno površino na kopališču »Svetilnik«, z namenom postavitve urbane opreme (klopi, kabine, stojala za kolesa) za trženje oglasnega prostora. Vsak posamezni predmet oddaje pod točkami 1A, 2A, 2B, 2D, 2E, 3A, 3C se odda v najem za čas od 1. 6. 2010 do 30. 9. 2010, prodajna mesta pod točkami 3B, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G in 4H se oddajo v najem za čas od 1. 6. 2010 do 31. 8. 2010, prodajna mesta pod točko 2C se oddajo v najem za čas od 1. 6. 2010 do 30. 5. 2011 in prodajno mesto pod točko 4A se odda v najem od 1. 6. 2010 do 15. 3. 2015. Za vsakega izmed posameznih predmetov oddaje se odda ponudba posebej, po določeni ceni in za izbrano obdobje. Ponudba za oddajo posameznih predmetov v najem velja od objave do oddaje vseh mest oziroma do 30. 9. 2010. II. Pogoji prijave 1. Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti. Prijava na javni razpis mora vsebovati naslednje podatke in dokazila (prijava od točke 1 do točke 4): – izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom ponudbe glede na merila ocenjevanja, – fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma priglasitveni list, – izjava o poravnanih obveznostih do Občine Izola, vključujoč obveznosti iz naslova do posrednih proračunskih uporabnikov, obveznosti iz naslova najemnih pogodb za poslovne prostore in stanovanja v lasti Občine Izola ter obveznosti iz naslova nadomestil za stavbno zemljišče, – izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev, – dokazilo o vplačani varščini v višini 10% izhodiščne najemnine na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Banka Slovenije, podračun št: 01240-0100006381, – dodatno za prijavo pod točko 3C in 4A: načrt ureditve gostinskega vrta (1:100 ali 1:200) z načrtom razporeditve gostinske in druge opreme, načrt nezahtevnega objekta (kioska, v izmeri do 20 m2), celoten opis predvidene opreme gostinskega vrta s slikovnim gradivom o gostinski opremi, senčnikih in drugih elementih gostinskega vrta; obratovalni čas (dnevni, tedenski, sobote, nedelje, prazniki) in celoten opis ponudbe. – dodatno za prijavo pod točko 2C opis izdelkov, ki se bodo prodajali na prodajnih mestih z vsemi ustreznimi dokazili (obrtno dovoljenje, certifikat za izdelke domače oziroma umetnostne obrti (izda ga Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije) in druga dokazila, – za prijavo pod točko 4H je potrebno predložiti predlog postavitve in opisom urbane opreme. 2. Na javni razpis pod točko 2C se lahko prijavijo vse pravne osebe, samostojni podjetniki, fizične osebe z registrirano dejavnostjo z naslednjo prodajno ali storitveno ponudbo: – prodaja okrasnega nakita domače obrti, keramičnih, glinenih in steklenih izdelkov ter prodaja istrskih tipičnih spominkov in drugih izdelkov domače obrti (prodaja medu, oljčnega olja, tartufov, suhega sadja ipd.)in prodaja umetnin, – prodaja slovenskih tipičnih spominkov in izdelkov domače obrti (primer: kristal Rogaška, idrijska čipka …); Namembnost je lahko tudi druga ponudba, ki predstavlja kvalitetno popestritev območja, vendar bodo imeli prednost tisti ponudniki, ki bodo ponujali ponudbo iz 1. in 2. alineje. Najemniki prodajnih mest pod točko 2C so dolžni zagotoviti obratovanje: – v obdobju od 1. 6. 2010–31. 8. 2010 najmanj 6 ur (npr. od 16.–22. ure), – od 1. 9. 2010 do 30. 5. 2011 najmanj 4 ure oziroma so dolžni obratovanje prilagoditi tako, da bodo na prodajnih mestih prisotni v času prireditev, drugih raznih dogodkih in ob vikendih. Odgovorna oseba Občine Izola bo najemnike obveščala o dogodkih ter preverjala obratovanje najemnikov. Kolikor odgovorna oseba občine ugotovi, da najemnik ne obratuje več kot 4-krat v dogovorjenem delovnemu času in da o tem ni obvestil odgovorne osebe ali v primeru kršitve pogodbe o uporabi, se najemniku pogodba prekine. Najemnik mora nemudoma vrniti ključe prodajnega mesta in poravnati morebitno nastalo škodo na prodajnem mestu. V tem primeru uporabnik ni upravičen do vrnitve najemnine. Prosto prodajno mesto lahko uporabi naslednji prijavitelj iz prednostnega seznama prispelih prijav. 3. Prijavitelji morajo izpolniti vse pogoje določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. 4. Občina Izola v skladu z razpisom zagotavlja najemniku: – prodajno mesto s stropno lučjo (stojnico ali hišico kot objekt, kjer je to v točkah od 1 do 4 določeno). Vse ostalo, kot so senčniki, dodatne mize, stoli, dodatna streha nad glavo, in dodatni animacijski program je v domeni posameznega najemnika in ne Občine Izola. Za kakršnokoli spremembo ali dodatne konstrukcije ob prodajnem mestu in organizacijo animacijskega programa, mora najemnik pridobiti predhodno soglasje Občine Izola. Vsak izbrani najemnik si mora pred začetkom obratovanja prodajnega mesta zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito obratovanje. Najemnik pod točko 3C in 4A mora pri postavitvi objekta (kiosk, odprti sezonski gostinski vrt) upoštevati Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04) ter Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08, 99/08) in pridobiti vsa potrebna soglasja za postavitev objekta. III. Najemnina 1. Pogoji najema Najemnina za najem posameznega prodajnega mesta vključuje najem prodajne hišice ali stojnice, kjer je to v točkah od 1 do 4 navedeno, razen pri točkah 1A, 2A, 2E, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 4E, 4G in 4H, kjer je vključen najem javne površine. Najemnina za prodajno mesto se poravna v 30 dneh po izstavitvi računa na transakcijski račun Občine Izola, št. 01240-010000638, ki se vodi pri Banki Slovenije. Plačilo najemnine v določenem roku je bistvena sestavina najemne pogodbe, če najemnik ne poravna najemnine v določenem roku, se šteje pogodba za razdrto. Najemnik bo stroške, ki jih obračuna občina (elektrika, voda in najem gradbenih omaric) plačeval mesečno na podlagi izdane fakture na osnovi dejanske porabe, ki se ugotovi z odštevalnimi števci, oziroma na drug ustrezen način. Območje, ki je predmet oddaje, ni posebej varovano ali kako drugače zaščiteno, zaradi česar občina ne odgovarja za nobeno morebitno škodo, nastalo na premoženju najemnika. Zemljišča, ki ga je pridobil v najem po tem razpisu, najemnik ne sme oddajati v podnajem. Izbrani prijavitelj pod točko 4H (postavitev urbane opreme za trženje oglasnega prostora na kopališču »Svetilnik«) v svojem imenu in na svoj račun izdela in namesti urbano opremo (predvidoma 8 klopi, 4 kabine za preoblačenje in 4 stojala za kolesa) za trženje oglasnega prostora na Svetilniku v skladu s soglasjem in po navodilih občine, prosto uporablja reklamne objekte za oglaševanje, skrbi za vzdrževanje reklamnih objektov in izvaja druge aktivnosti določene s pogodbo. Nakup opreme in materiala, ki je namenjen izvajanju same dejavnosti, oziroma uporabi reklamnih površin s strani izbranega prijavitelja, je strošek izbranega prijavitelja in v nobenem primeru ne bremeni občine. Izbrani prijavitelj je dolžan v času trajanja pogodbenega razmerja plačevati občini takso po Odloku o občinskih taksah v Občini Izola (Uradne objave 5/03, 21/04, 7/07). 2. Izhodiščna najemnina: Začasna prodajna mesta pod 4C, 4G in 4H: 900,00 EUR / od 1. 6. 2010–31. 8. 2010 (strošek elektrike, vode, najem gradbenih omaric se mesečno obračunava). Začasna prodajna mesta pod 4D in 4F: 930,00 EUR / od 1. 6. 2010–31. 8. 2010 (strošek elektrike, vode, najem gradbenih omaric se mesečno obračunava). Začasna prodajna mesta pod 2C: 1.000,00 EUR /leto (strošek elektrike, vode, najem gradbenih omaric se mesečno obračunava). Začasna prodajna mesta pod 3B in 4B:1.050,00 EUR / od 1. 6. 2010–31. 8. 2010 (strošek elektrike, vode, najem gradbenih omaric se mesečno obračunava). Začasna prodajna mesta pod 4E:1.110,00 EUR / od 1. 6. 2010–31. 8. 2010 (strošek elektrike, vode, najem gradbenih omaric se mesečno obračunava). Za predmet pod 2B in 2E: 1.400,00 EUR/ od 1. 6. 2010-30. 9. 2010 (strošek elektrike, vode, najem gradbenih omaric se mesečno obračunava). Za predmet pod 1A in 2D: 1.600,00 EUR/ od 1. 6. 2010-30. 9. 2010 (strošek elektrike, vode, najem gradbenih omaric se mesečno obračunava). Za predmet pod 2A: 1.675,00 EUR/ od 1. 6. 2010-30. 9. 2010 (strošek elektrike, vode, najem gradbenih omaric se mesečno obračunava). Za predmet pod 3C: 2.400 EUR/ od 1. 6. 2010-30. 9. 2010 (strošek elektrike, vode, najem gradbenih omaric se mesečno obračunava). Za predmet pod 4A: 2.600,00 EUR/leto (strošek elektrike, vode, najem gradbenih omaric se mesečno obračunava). Za predmet pod 3A: 4.200,00 EUR/ od 1. 6. 2010-30. 9. 2010. V skladu z 2. točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 10/10 UPB2) DDV ni obračunan. IV. Merila za ocenitev ponudb 1. Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama prijaviteljev so (točka 1 do 4, razen 2C, 3C, 4A): Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na prednostni seznam prijaviteljev se uvrstijo vsi prijavitelji, ki oddajo popolno prijavo glede na II. točko javnega razpisa, ob upoštevanju zbranega števila točk glede na merila, in sicer od prijavitelja z največjim številom zbranih točk pa do prijavitelja z najmanjšim številom zbranih točk. Izbranih je število prijaviteljev, kolikor je na razpolago posameznih prodajnih mest. V primeru, da dva ali več prijaviteljev doseže isto število točk, bo imel prednost pri izbiri prodajnega mesta prijavitelj, ki bo ponudil višjo najemnino. 2. Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama prijaviteljev so (za predmet pod točko 2C): Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * Komisija bo upoštevala le tiste prijave prijaviteljev, ki bodo ponujali izdelke navedene v točki II/2 tega razpisa, pri čemer bo to merilo ocenjevala tako, da bodo prijavitelji, ki bodo priložili slikovni material (fotografije izdelkov ipd.) oziroma na kakšen drugačen način ustrezno predstavili ponudbo izdelkov prejeli 20 točk, ostali ponudniki bodo prejeli po 4 točke manj po razvrstitveni lestvici. Na prednostni seznam prijaviteljev se uvrstijo vsi prijavitelji, ki oddajo popolno prijavo glede na II. točko javnega razpisa in čigar ponudba ustreza II/2 točki tega razpisa, ob upoštevanju zbranega števila točk glede na merila, in sicer od prijavitelja z največjim številom zbranih točk pa do prijavitelja z najmanjšim številom zbranih točk. V primeru, da dva ali več prijaviteljev doseže isto število točk, bo o izboru odločal žreb. Izbranih je število prijaviteljev, kolikor je na razpolago posameznih prodajnih mest. 3. Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama prijaviteljev so (točka 3C in 4A): Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * Na javni površini, ki je predmet oddaje, se postavi odprt sezonski gostinski vrt, priključen na obstoječe komunalne priključke. Elementi opreme vrtov morajo biti primerni spomeniško varstvenim in arhitekturnim kakovostim navedenih prostorov. Materiali morajo biti kakovostni. Komisija bo to merilo ocenjevala tako, da bo prijavitelju, ki bo predložil skico gostinskega vrta in fotografije opreme (mize, stoli, senčniki), ki bo najbolj usklajena s kioskom ter primerna odprtemu prostoru dodelila 20 točk, ostali ponudniki bodo prejeli po 4 točke manj po razvrstitveni lestvici. Prodajno mesto se odda prijavitelju z največjim številom zbranih točk. V primeru, da dva ali več prijaviteljev doseže isto število točk, bo imel prednost pri izbiri prodajnega mesta prijavitelj, ki bo ponudil višjo najemnino. 3. Merila točkovanja za predmet pod točko 4H: Merili pri ocenjevanju prispelih ponudb sta: – višina ponujene najemnine (maks 70 točk) – dosedanje izkušnje prijavitelja (reference): – največ 20 točk za število kopališč v katerih prijavitelj že izvaja dejavnost trženja (za vsako navedeno kopališče prijavitelj prejme 2 točki), – prijavitelj je že izvajal dejavnost trženja oglasnih površin na območju Svetilnika (10 točk). Točkovanje ponudb po predpisanih merilih je v prilogi k razpisni dokumentaciji. Na podlagi izračuna in ocene strokovne komisije se sklene pogodba s prijaviteljem, ki doseže najvišje število točk. V primeru, da dva prijavitelja dosežeta enako oceno, bo izbran tisti, ki bo ponudil višjo najemnino. 4. Občina Izola si pridržuje pravico, da na posameznih lokacijah ne izbere nobenega izmed ponudnikov in kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremičnin in opreme oziroma prostorov v najem. V. Navodila za pripravo prijave Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili. Tako izpolnjena prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave, prijave pod izhodiščno mesečno ali letno najemnino in prijave prijaviteljev, ki imajo do Občine Izola neporavnane obveznosti ne bodo upoštevane. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 30 dni od dneva zaključka razpisnega roka. VI. Rok in način predložitve prijav Predlagatelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 15. 5. 2010 (datum poštnega žiga) na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola ali osebno, v sprejemno pisarno Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »Javna ponudba najem prodajnih mest – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo izločene in po končanem postopku odpiranja prijav neodprte vrnjene prijavitelju. VII. Datum odpiranja in vsebina prijav Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo obravnavala strokovna komisija imenovana s sklepom župana, št. 011-5/2010 z dne 19. 2. 2010. Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 19. 5. 2010, ob 15. uri v sejni sobi Občine Izola, Postojnska 3. Ponudbe se bodo odpirale in obravnavale po vrstnem redu, po katerem so bile predložene. Na odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala popolnost ponudb glede na zahtevana dokazila. Nepravočasnih ponudb komisija ne bo upoštevala. V primeru, da bo komisija pri pregledu ponudb ugotovila, da ponudba ni popolna, bo ponudnik pozvan na dopolnitev. Komisija pozove ponudnika, ki je oddal nepopolno ponudbo, k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te ponudbe je pet dni od prejema poziva za dopolnitev. Če prijavitelj v tem roku ponudbe ne dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna. VIII. Izid razpisa Pristojni organ, Urad za gospodarske javne službe, gospodarstvo, turizem in promet po prejemu zapisnika komisije predloži županu v podpis sklep o izboru najemnikov, ki ga vroči vsem prijaviteljem. Prijavitelji bodo s sklepom župana o izbiri obveščeni najkasneje v roku pet dni po izdelavi prednostnega seznama. Zoper sklep o izboru ni pritožbe. Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene najemne pogodbe najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri. Če izbrani prijavitelj ne sklene pogodbe v navedenem roku, bo občina sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim prijaviteljem. Morebitnim neizbranim prijaviteljem se varščina vrne na pripisan račun v roku 30 dni. IX. Neuspešno javno zbiranje ponudb in prekinitev Če v postopku javnega zbiranja ponudb ni bila dosežena vsaj izhodiščna mesečna ali letna najemnina, je javno zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti prijavitelje v osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb. Občina si pridržuje pravico, da na posameznih lokacijah ne izbere nobenega od ponudnikov in kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremičnin in opreme oziroma prostorov v najem. X. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Občine Izola, www.izola.si. Zainteresirani prijavitelji pa jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 05/66-00, vsak dan v času uradnih ur.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina