Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

Ob-2917/10 , Stran 1006
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal. 2. Predmet prodaje ter izhodiščna vrednost premičnine Predmet prodaje: kombi znamke Citroën Jumper Kombibus, tip Jumper 27C 2,5TDi Club. Kombi je bil prvič registriran v novembru 1998. Serijska oprema: kodiran vžig motorja, nastavitev voznikovega sedeža po višini, nasloni za glavo zadaj, na desni strani stranska drsna vrata, dvokrilna zadnja vrata, tonirana stekla in servo volan. Kombi ima ročno nastavljivo klimatsko napravo. Izhodiščna vrednost: 2.500,00 EUR. 3. Pogoji prodaje: premičnina se prodaja po načelu »videno–kupljeno«, upoštevane pa bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne prodajne cene. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe. Vsi stroški in dajatve v zvezi s prenosom lastništva bremenijo kupca. 4. Elementi ponudbe Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – Ponudbo na predpisanih obrazcih. – Potrdilo o vplačani varščini v višini 10% izhodiščne vrednosti. Ponudnik mora varščino za resnost ponudbe plačati na TRR Občine Kanal ob Soči, št. 01244-0100014236, namen plačila: plačilo varščine za nakup šolskega kombija. Varščina se ne obrestuje. Vsem ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 30 dni od izbire najugodnejšega ponudnika. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo velja do sklenitve kupoprodajne pogodbe. – Izpolnjeno, podpisano in žigosano kupoprodajno pogodbo. 5. Način oddaje javne ponudbe in rok za oddajo ponudbe Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki priporočeno ali dostavijo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, z obvezno oznako »ponudba za nakup šolskega kombija – Ne odpiraj«. Na zadnji strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Rok za oddajo ponudbe je do vključno dne 10. 5. 2010, do 10. ure. 6. Posebne določbe – Ponudbe prispele po razpisnem roku ter nepopolne ponudbe bodo izločene in se jih ne bo obravnavalo. – Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena kupnina. V primeru, da bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija, ki vodi postopek, opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja. – O izboru najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni po odpiranju ponudb. – Izbrani ponudnik mora najkasneje v roku 10 dni po prejemu pogodbe le-to podpisati in jo vrniti naročniku. Če se ponudnik v tem roku ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe in se mu varščina ne vrne. V tem primeru lahko naročnik izbiro prekliče in izbere naslednjega najugodnejšega ponudnika. – Občina Kanal ob Soči lahko do sklenitve pravnega posla brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti prekine oziroma ustavi postopek prodaje premičnine, ne da bi za to navedla razloge. Ob morebitni ustavitvi postopka se plačana varščina vrne ponudnikom v roku 8 dni po sprejeti odločitvi. Varščina se ne obrestuje. 7. Postopek javnega odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo na sedežu Občine Kanal ob Soči dne 10. 5. 2010, ob 10.15. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika. 8. Informacije in ogled poslovnih prostorov Podrobnejše informacije v zvezi z najemom, ogledom in dvigom razpisne dokumentacije ter v zvezi s cenitvenim poročilom opreme dobijo interesenti na sedežu Občine Kanal ob Soči oziroma na tel. 05/398-12-00 in 05/398-12-03. Ogled kombija bo možen 3. 5. 2010, od 8. do 9. ure.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti