Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

1623. Zakon o prenosu pokojninskih pravic (ZPPP), stran 4673.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o prenosu pokojninskih pravic (ZPPP)
Razglašam Zakon o prenosu pokojninskih pravic (ZPPP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. aprila 2010.
Št. 003-02-4/2010-6
Ljubljana, dne 28. aprila 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O PRENOSU POKOJNINSKIH PRAVIC (ZPPP)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in področje zakona)
(1) S tem zakonom se ureja izvajanje Uredbe Sveta (EGS, ESAE, ESPJ) št. 259/68 z dne 29. februarja 1968 o določitvi Kadrovskih predpisov za uradnike in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, ter uvedbi posebnih ukrepov, začasno veljavnih za uradnike Komisije (UL L št. 56 z dne 4. 3. 1968, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo št. 420/2008 z dne 14. maja 2008 o prilagoditvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti z učinkom od 1. julija 2007 (UL L št. 127 z dne 15. 5. 2008, str. 1).
(2) S tem zakonom se ureja prenos pokojninskih pravic na podlagi že plačanih prispevkov oziroma premij v obvezno ali dodatno pokojninsko zavarovanje v Republiki Sloveniji pred nastopom zaposlitve pri instituciji, organu, uradu ali agenciji Evropske unije (v nadaljevanju besedila: EU) v sistem pokojninskega zavarovanja pri EU ter prenos sredstev iz sistema pokojninskega zavarovanja pri EU v pokojninski sistem Republike Slovenije ob prenehanju zaposlitve pri instituciji, organu, uradu ali agenciji EU.
2. člen
(osebna veljavnost)
Ta zakon velja za zavarovanke oziroma zavarovance (v nadaljevanju besedila: zavarovanci), ki prenašajo pokojninske pravice v sistem EU, in za uslužbenke oziroma uslužbence, ki prenašajo pokojninske pravice v sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja Republike Slovenije.
3. člen
(pomen izrazov)
Po tem zakonu imajo posamezni pojmi naslednji pomen:
Aktuarska protivrednost: znesek, ki je prenesen iz sistema EU kot aktuarska protivrednost pokojninskih pravic, pridobljenih pri instituciji, organu, uradu ali agenciji EU in lahko vsebuje tudi vrnjeno prenosno vrednost.
Kadrovski predpisi: besedilo Uredbe Sveta (EGS, ESAE, ESPJ) št. 259/68 z dne 29. februarja 1968 o določitvi Kadrovskih predpisov za uradnike in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, ter uvedbi posebnih ukrepov, začasno veljavnih za uradnike Komisije (UL L št. 56 z dne 4. 3. 1968, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo št. 420/2008 z dne 14. maja 2008 o prilagoditvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti z učinkom od 1. julija 2007 (UL L št. 127 z dne 15. 5. 2008, str. 1).
Nosilec dodatnega zavarovanja: izvajalec obveznega ali prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v Republiki Sloveniji.
Prenosna vrednost: vsota zavarovančevih valoriziranih prispevkov, plačanih v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Republiki Sloveniji za dobo do nastopa zaposlitve pri instituciji, organu, uradu ali agenciji EU; v prenosno vrednost se vštejejo tudi sredstva na računu zavarovanke oziroma zavarovanca (v nadaljevanju besedila: zavarovanec) iz obveznega in prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v Republiki Sloveniji.
Pričakovane pravice: pravice iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju besedila: Zavod), ki bi jih lahko zavarovanec uveljavil na podlagi obdobja, za katero so bile prenesene pokojninske pravice v sistem EU.
Sistem EU: sistem pokojninskega zavarovanja pri EU.
Uslužbenka oziroma uslužbenec (v nadaljevanju besedila: uslužbenec): uradnica oziroma uradnik v smislu Kadrovskih predpisov, uslužbenec za določen čas v smislu 2. člena in pogodbeni uslužbenec v smislu 3.a ali 3.b člena Zaposlitvenih pogojev za ostale uslužbence Evropskih skupnosti, ki so del Kadrovskih predpisov.
Vrnjena prenosna vrednost: znesek prenosne vrednosti, valoriziran v skladu s tem zakonom, ki je bil od Zavoda prenesen na sistem EU in je vključen v aktuarsko protivrednost, ko se izvaja prenos pokojninskih pravic od sistema EU v sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji.
Zaposlitev pri instituciji, organu, uradu ali agenciji EU: vsaka zaposlitev uradnika, uslužbenca za določen čas ali pogodbenega uslužbenca pri instituciji, organu, uradu ali agenciji EU.
Zavarovanec: oseba, ki je ali je bila vključena v obvezno ali dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Republiki Sloveniji.
4. člen
(sporazumi z drugimi institucijami EU in mednarodnimi organizacijami)
Vlada Republike Slovenije lahko sklene sporazum o prenosu pokojninskih pravic tudi z drugimi institucijami EU in mednarodnimi organizacijami, katerih zaposleni niso zavarovani v sistemu EU na podlagi Kadrovskih predpisov. V primeru sklenitve sporazuma se določbe tega zakona smiselno uporabljajo, v kolikor niso v nasprotju s sporazumom ali v sporazumu oziroma v njegovih izvedbenih aktih ni drugače določeno.
II. PRENOS POKOJNINSKIH PRAVIC V SISTEM POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA PRI INSTITUCIJAH, ORGANIH, URADIH IN AGENCIJAH EVROPSKE UNIJE
5. člen
(prenos pokojninskih pravic v sistem EU)
(1) Kadar se zavarovanec zaposli pri instituciji, organu, uradu ali agenciji EU kot uslužbenec in je po Kadrovskih predpisih upravičen do prenosa prenosne vrednosti pokojninskih pravic, mora Zavod sistemu EU, v okviru katerega je zavarovanec pokojninsko zavarovan, na zahtevo zavarovanca izplačati prenosno vrednost.
(2) Vložitev zahtevka ter postopek prenosa sredstev urejajo določbe Kadrovskih predpisov.
6. člen
(pristojnost za izračun in izplačilo prenosne vrednosti)
(1) Zavod izračuna prenosno vrednost.
(2) Na zahtevo Zavoda nosilci dodatnega pokojninskega zavarovanja izračunajo in Zavodu posredujejo podatke o vrednosti pokojninskih pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja ter mu znesek nakažejo.
(3) Nakazilo zbranih sredstev iz prejšnjega odstavka izvrši nosilec dodatnega pokojninskega zavarovanja v roku 30 dni od prejema zahteve Zavoda.
(4) Vsoto prenosne vrednosti iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja in dodatnega pokojninskega zavarovanja v sistem EU izplača Zavod.
(5) Za odločanje o izračunu prenosne vrednosti iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo predpisi, ki urejajo postopek za uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, razen določb o reviziji pri organu druge stopnje.
7. člen
(način izračuna prenosne vrednosti)
(1) Prenosna vrednost iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja se izračuna na podlagi plač oziroma zavarovalnih osnov in nadomestil, ki so za uslužbenca evidentirane pri Zavodu od 1. januarja 1970 dalje in od katerih so bili plačani prispevki za to zavarovanje in za štetje zavarovalne dobe s povečanjem ter na podlagi zneskov prispevka, vplačanih za dokup zavarovalne dobe.
(2) Znesek nadomestil se izračuna na način, ki je predpisan za izračun pokojninske osnove.
(3) Plače, zavarovalne osnove in nadomestila, ki so od 1. januarja 1970 do 31. decembra 1991 evidentirane v neto zneskih, se za izračun prenosne vrednosti preračunajo v bruto zneske s povprečno stopnjo davka in prispevkov.
(4) Znesek prispevka se od bruto plače oziroma zavarovalne osnove in nadomestil iz prvega do tretjega odstavka tega člena, valoriziranih v skladu z 8. členom tega zakona, odmeri po stopnjah prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, veljavnih v letu, na katero se nanaša plača oziroma zavarovalna osnova.
(5) Znesek prispevka, ki je bil plačan za štetje zavarovalne dobe s povečanjem, se od mesečnega povprečja bruto plače oziroma zavarovalne osnove in nadomestil iz prvega do tretjega odstavka tega člena, valoriziranih v skladu z 8. členom tega zakona, odmeri za obdobje, za katero se zavarovalna doba šteje s povečanjem, po stopnji, ki je v tem obdobju veljala za posamezno stopnjo povečanja dobe.
(6) Znesek prispevka, ki je bil plačan za dokup zavarovalne dobe, se ugotovi na podlagi listine, ki je bila podlaga za vpis te dobe v evidence Zavoda in jo predloži zavarovanec.
(7) Vrednost pokojninskih pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki se všteje v prenosno vrednost, se izračuna na podlagi zakona, ki ureja dodatno pokojninsko zavarovanje, na podlagi določb o izplačilu odkupne vrednosti sredstev iz dodatnega pokojninskega zavarovanja.
(8) Količniki za preračun plač v bruto zneske s povprečno stopnjo davka in prispevkov za potrebe izračuna prenosne vrednosti za posamezna leta v obdobju od leta 1970 do 1991 znašajo:
+-------------------+--------------------+
|    leto    |   količnik   |
+-------------------+--------------------+
|    1970    |    1,47411   |
+-------------------+--------------------+
|    1971    |    1,46597   |
+-------------------+--------------------+
|    1972    |    1,44236   |
+-------------------+--------------------+
|    1973    |    1,45282   |
+-------------------+--------------------+
|    1974    |    1,42443   |
+-------------------+--------------------+
|    1975    |    1,40528   |
+-------------------+--------------------+
|    1976    |    1,43510   |
+-------------------+--------------------+
|    1977    |    1,44116   |
+-------------------+--------------------+
|    1978    |    1,44909   |
+-------------------+--------------------+
|    1979    |    1,44745   |
+-------------------+--------------------+
|    1980    |    1,45500   |
+-------------------+--------------------+
|    1981    |    1,36768   |
+-------------------+--------------------+
|    1982    |    1,36505   |
+-------------------+--------------------+
|    1983    |    1,38365   |
+-------------------+--------------------+
|    1984    |    1,34994   |
+-------------------+--------------------+
|    1985    |    1,36895   |
+-------------------+--------------------+
|    1986    |    1,41040   |
+-------------------+--------------------+
|    1987    |    1,41587   |
+-------------------+--------------------+
|    1988    |    1,67216   |
+-------------------+--------------------+
|    1989    |    1,79664   |
+-------------------+--------------------+
|    1990    |    1,79813   |
+-------------------+--------------------+
|    1991    |    1,65190   |
+-------------------+--------------------+
8. člen
(valorizacija plač oziroma zavarovalnih osnov in nadomestil za izračun prenosne vrednosti)
(1) Zneski plač oziroma zavarovalnih osnov in nadomestil, ki se nanašajo na leta od 1970 do vključno 1997, se za izračun prenosne vrednosti valorizirajo z valorizacijskimi količniki, ki so v skladu s predpisi o obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju za izračun pokojninske osnove, predpisani za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven leta 1998. Tako valorizirani zneski se od 1. januarja 1999 do dneva prenosa prenosne vrednosti valorizirajo še z obrestno stopnjo iz drugega odstavka tega člena.
(2) Zneski plač oziroma zavarovalnih osnov in nadomestil, ki se nanašajo na leta od vključno 1998 naprej, se od prvega dne naslednjega koledarskega leta do dneva prenosa prenosne vrednosti valorizirajo s 3,9% letno obrestno stopnjo.
(3) Zneski prispevka, plačanega za dokup zavarovalne dobe, se valorizirajo na način iz prvega in drugega odstavka tega člena.
9. člen
(zapadlost plačila prenosne vrednosti)
Prenosno vrednost mora Zavod sistemu EU izplačati v roku šestih mesecev od dneva, ko prejme obvestilo s strani institucije, organa, urada ali agencije EU, pri katerem je zavarovanec zaposlen, da se strinja s prenosom pokojninskih pravic v sistem EU.
10. člen
(ugotavljanje dejstev v primeru prenosa v sistem EU)
(1) Za izvedbo prenosa pokojninskih pravic v sistem EU so verodostojna potrdila institucije, organa, urada ali agencije EU, s katerimi se ugotavlja datum zaposlitve pri instituciji, organu, uradu ali agenciji EU, dan vložitve zahtevka, dan, na katerega je prenos pokojninskih pravic dokončen in nepreklicen ter vsa druga odločilna dejstva.
(2) Obliko potrdil lahko določa administrativni dogovor iz tretjega odstavka tega člena.
(3) Minister, pristojen za delo, lahko z institucijami, organi, uradi ali agencijami EU sklene administrativni dogovor glede administrativnih ukrepov, ki so potrebni za izvajanje tega zakona. Administrativni dogovor se nanaša predvsem na določitev obrazcev, obliko potrdil, določitev organov za zvezo ter druge podrobnosti glede izmenjave podatkov, ki so potrebne za izvajanje tega zakona.
11. člen
(učinek izplačila prenosne vrednosti)
Z izplačilom prenosne vrednosti ugasnejo vse pričakovane in uveljavljene pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji.
III. PRENOS POKOJNINSKIH PRAVIC V SISTEM POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI
12. člen
(prenos aktuarske protivrednosti v pokojninski sistem Republike Slovenije)
(1) Po prenehanju zaposlitve uslužbenca pri instituciji, organu, uradu ali agenciji EU in ob pogoju vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Republiki Sloveniji, lahko zavarovanec na Zavod prenese aktuarsko protivrednost pokojninskih pravic, pridobljenih v EU. Prenos izvede institucija, organ, urad ali agencija EU, pri katerem je bil uslužbenec zaposlen.
(2) Vložitev zahtevka ter postopek urejajo določbe Kadrovskih predpisov in njihovi izvedbeni akti.
(3) S prenosom aktuarske protivrednosti iz prvega odstavka tega člena:
– se čas zaposlitve pri instituciji, organu, uradu ali agenciji EU šteje kot zavarovalna doba v obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju v Republiki Sloveniji;
– se ustrezno preračunana višina plač za čas zaposlitve pri instituciji, organu, uradu ali agenciji EU upošteva za odmero pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
13. člen
(izračun pokojninske osnove na podlagi plače pri instituciji, organu, uradu ali agenciji EU)
(1) Za izračun pokojninske osnove za čas zaposlitve pri instituciji, organu, uradu ali agenciji EU se na podlagi plače zavarovanca uporabljene pri aktuarskem izračunu ugotovi znesek prispevka za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki bi moral biti plačan po predpisih v Republiki Sloveniji za enako obdobje.
(2) Prispevek, ki bi bil plačan po predpisih v Republiki Sloveniji za enako obdobje, se izračuna po stopnjah veljavnih v Republiki Sloveniji na dan prenosa aktuarske protivrednosti.
(3) Če je prenesena aktuarska protivrednost iz prvega odstavka prejšnjega člena manjša od zneska prispevka iz prejšnjega odstavka, lahko zavarovanec doplača razliko med aktuarsko protivrednostjo in obračunanimi prispevki ali pa se mu plača za izračun pokojninske osnove zniža tako, da je znesek obračunanih prispevkov enak znesku aktuarske protivrednosti.
(4) Če je prenesena aktuarska protivrednost iz prvega odstavka prejšnjega člena večja od zneska prispevka iz drugega odstavka tega člena, se plača za izračun pokojninske osnove zviša tako, da je znesek obračunanih prispevkov enak znesku aktuarske protivrednosti.
(5) Na podlagi plače iz tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena se ugotovi znesek plače, ki se nanaša na posamezno koledarsko leto v obdobju, za katero se prenaša aktuarska protivrednost. Znesek plače za posamezno koledarsko leto se diskontira po letni diskontni stopnji 3,9% za vsak koledarski mesec od dneva prenosa do zadnjega dne koledarskega leta, na katero se nanaša posamezna plača. Tako zmanjšan znesek za vsako koledarsko leto se upošteva kot plača za izračun pokojninske osnove.
14. člen
(vrnitev prenosne vrednosti v pokojninski sistem Republike Slovenije)
(1) Uslužbenec iz prvega odstavka 12. člena tega zakona, ki je ob zaposlitvi v sistemu EU prenesel pokojninske pravice iz sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji, pri prenosu aktuarske protivrednosti prenese tudi vrnjeno prenosno vrednost.
(2) Iz zneska aktuarske protivrednosti se izloči vrnjena prenosna vrednost tako, da se zneskom, ki so bili preneseni v sistem EU skladno z določbami 5. do 11. člena tega zakona, pripišejo obresti skladno s četrtim odstavkom tega člena. Tako dobljeni znesek se odšteje od skupnega zneska aktuarske protivrednosti. Preostali del zneska predstavlja aktuarsko protivrednost iz prvega odstavka 12. člena tega zakona, ki se nanaša na čas zaposlitve pri instituciji, organu, uradu ali agenciji EU.
(3) Z vrnitvijo prenosne vrednosti iz prejšnjega odstavka Zavodu:
– se ponovno šteje zavarovalna doba, ki je bila upoštevana v prenosni vrednosti kot doba v obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju v Republiki Sloveniji;
– se plače oziroma zavarovalne osnove in nadomestila, ki se nanašajo na obdobje iz prejšnje točke, upoštevajo za odmero pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja;
– oživijo pravice, priznane pri Zavodu na podlagi ugotovljene invalidnosti.
(4) Znesku vrnjene prenosne vrednosti se pripišejo obresti po stopnji 3,9% za vsak dopolnjen koledarski mesec po preteku koledarskega leta, v katerem je bilo izvedeno plačilo prenosne vrednosti, do dneva izdaje odločbe.
(5) Če so bila pri izračunu prenosne vrednosti upoštevana tudi sredstva iz dodatnega pokojninskega zavarovanja, se tem pripišejo obresti iz prejšnjega odstavka ter prenesejo k odobrenemu pokojninskemu načrtu pri izvajalcu, ki ga izbere zavarovanec.
(6) Prenos iz prejšnjega odstavka se izvede ločeno v pokojninski načrt individualnega in pokojninski načrt kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.
15. člen
(ugotavljanje dejstev v primeru prenosa v Republiko Slovenijo)
(1) Za izvedbo preračuna in prenosa pokojninskih pravic v pokojninski sistem Republike Slovenije so verodostojna potrdila institucije, organa, urada ali agencije EU, s katerimi se ugotavlja čas trajanja delovnega razmerja pri EU, višina bruto plače ter znesek in čas izplačila aktuarske protivrednosti pokojninskih pravic.
(2) Obliko potrdil lahko določa administrativni dogovor iz tretjega odstavka 10. člena.
16. člen
(davčna obravnava)
(1) Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se dohodnine ne plača od prenosa aktuarske protivrednosti, prenosne vrednosti in vrnjene prenosne vrednosti po tem zakonu.
(2) Za prenose iz prejšnjega odstavka ni mogoče uveljavljati zmanjšanja davčne osnove oziroma davčne olajšave pri ugotavljanju davčne obveznosti iz naslova dohodnine.
IV. EVIDENCE
17. člen
(vodenje evidenc)
Za izvajanje tega zakona Zavod vodi:
– evidenco vlog za izračun ter evidenco izračunov prenosne vrednosti in vrnjene prenosne vrednosti;
– evidenco vlog za izračun ter evidenco izračunov prenosa aktuarske protivrednosti;
– evidenco o izvedenih prenosih pokojninskih pravic iz sistema EU v pokojninski sistem Republike Slovenije;
– evidenco o izvedenih prenosih pokojninskih pravic iz pokojninskega sistema Republike Slovenije v sistem EU.
18. člen
(evidenca vlog in izračunov prenosne vrednosti in vrnjene prenosne vrednosti)
V evidenci vlog za izračun ter evidenci izračunov prenosne vrednosti in vrnjene prenosne vrednosti se vodijo naslednji podatki:
1. o zavarovancu:
– EMŠO,
– ime in priimek,
– ID številka obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja;
2. o vlogi:
– datum vložitve zahteve pri instituciji, organu, uradu ali agenciji EU ali mednarodni organizaciji,
– podatki o instituciji, organu, uradu ali agenciji EU ali mednarodni organizaciji, pri kateri je bil zavarovanec zaposlen,
– datum izdaje obvestila zavarovancu o izračunih prenosne vrednosti in vrnjene prenosne vrednosti,
– datum odločitve zavarovanca o prenosu pokojninskih pravic;
3. o nosilcih dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja in prenosni vrednosti iz tega zavarovanja:
– matična številka nosilca dodatnega pokojninskega zavarovanja,
– davčna številka nosilca dodatnega pokojninskega zavarovanja,
– naziv nosilca dodatnega pokojninskega zavarovanja,
– vrsta dodatnega pokojninskega zavarovanja (kolektivno ali individualno),
– znesek prenosne vrednosti iz dodatnega pokojninskega zavarovanja,
– deleži prenosne vrednosti iz dodatnega pokojninskega zavarovanja v skupnem znesku prenosne vrednosti, ločeno na delež kolektivnega, delež individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in delež obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja,
– transakcijski račun nosilca dodatnega pokojninskega zavarovanja;
4. o prenosni vrednosti in vrnjeni prenosni vrednosti iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji:
– znesek prenosne vrednosti in vrnjene prenosne vrednosti iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– datum izračuna prenosne vrednosti in vrnjene prenosne vrednosti iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– delež prenosne vrednosti in vrnjene prenosne vrednosti iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v skupnem znesku prenosne vrednosti.
19. člen
(evidenca vlog in izračunov prenosov aktuarske protivrednosti za prenos pokojninskih pravic iz sistema EU v pokojninski sistem Republike Slovenije)
V evidenci vlog za izračun ter evidenci izračunov o prenosih pokojninskih pravic iz sistema EU v pokojninski sistem Republike Slovenije (prenos aktuarske protivrednosti) se poleg podatkov iz prve točke 18. člena tega zakona vodijo naslednji podatki:
1. o vlogi:
– datum vložitve zahteve pri instituciji, organu, uradu ali agenciji EU ali mednarodni organizaciji,
– podatki o instituciji, organu, uradu ali agenciji EU ali mednarodni organizaciji, pri kateri je bil zavarovanec zaposlen,
– datum izdaje obvestila zavarovancu o izračunih prenosa aktuarske protivrednosti,
– datum odločitve zavarovanca o prenosu pokojninskih pravic;
2. o zavarovanju, plačah in prispevkih v času zaposlitve pri instituciji, organu, uradu ali agenciji EU ali mednarodni organizaciji:
– zneski plač, ki jih je zavarovanec prejel za delo pri instituciji, organu, uradu ali agenciji EU ali mednarodni organizaciji, preračunanih v skladu s 13. členom tega zakona,
– obdobje zavarovanja v sistemu EU na podlagi zaposlitve pri instituciji, organu, uradu ali agenciji EU ali mednarodni organizaciji,
– zneski prispevka iz drugega odstavka 13. člena tega zakona brez prištetih obresti,
– zneski obresti iz drugega odstavka 13. člena tega zakona,
– podatki o preračunih iz tretjega in četrtega odstavka 13. člena tega zakona;
3. o delitvi aktuarske protivrednosti:
– znesek izplačane aktuarske protivrednosti, ki se nanaša na obdobje zaposlitve pri instituciji, organu, uradu ali agenciji EU,
– znesek izplačane aktuarske protivrednosti, ki predstavlja vrnjeno prenosno vrednost,
– znesek vrnjene prenosne vrednosti, ki pripada kolektivnemu dodatnemu pokojninskemu zavarovanju,
– znesek vrnjene prenosne vrednosti, ki pripada individualnemu dodatnemu pokojninskemu zavarovanju,
– znesek vrnjene prenosne vrednosti, ki pripada obveznemu dodatnemu pokojninskemu zavarovanju,
– znesek vrnjene prenosne vrednosti, ki pripada obveznemu pokojninskemu in invalidskemu zavarovanju.
20. člen
(evidenca o izvedenih prenosih pokojninskih pravic iz pokojninskega sistema Republike Slovenije v sistem EU)
V evidenci o izvedenih prenosih pokojninskih pravic iz pokojninskega sistema Republike Slovenije v sistem EU se poleg podatkov iz prve točke 18. člena tega zakona vodijo naslednji podatki:
1. o izvedenem prenosu pokojninskih pravic:
– datum izplačila prenosne vrednosti sistemu EU,
– znesek izplačane prenosne vrednosti,
– znesek in delež prenosne vrednosti, ki pripada kolektivnemu dodatnemu pokojninskemu zavarovanju,
– znesek in delež prenosne vrednosti, ki pripada individualnemu dodatnemu pokojninskemu zavarovanju,
– znesek in delež prenosne vrednosti, ki pripada obveznemu dodatnemu pokojninskemu zavarovanju,
– znesek in delež prenosne vrednosti, ki pripada obveznemu pokojninskemu in invalidskemu zavarovanju.
21. člen
(evidenca o izvedenih prenosih pokojninskih pravic iz sistema EU v pokojninski sistem Republike Slovenije)
V evidenci o izvedenih prenosih pokojninskih pravic iz sistema EU v pokojninski sistem Republike Slovenije (prenos aktuarske protivrednosti) se poleg podatkov iz prve točke 18. člena tega zakona vodijo naslednji podatki:
1. o zavarovancu:
– podatki, ki se na podlagi izvedenega prenosa pokojninskih pravic vodijo po predpisih o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja za odmero pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja;
2. o izvedenem prenosu pokojninskih pravic:
– datum izplačila aktuarske protivrednosti iz sistema EU Zavodu,
– znesek izplačane aktuarske protivrednosti.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(začetek ali prenehanje zaposlitve pred začetkom veljavnosti tega zakona)
Ta zakon velja tudi v primerih, v katerih je oseba nastopila ali prenehala zaposlitev pri instituciji, organu, uradu ali agenciji EU pred začetkom veljavnosti tega zakona. Roki, ki jih določajo Kadrovski predpisi, v tem primeru začnejo teči z začetkom veljavnosti tega zakona.
23. člen
(ponovna odmera že uveljavljenih pravic)
(1) Zavarovanci, ki so uveljavili pravice iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja pred uveljavitvijo tega zakona in ob uveljavitvi pravice niso imeli možnosti izvesti prenosa aktuarske protivrednosti v slovenski pokojninski sistem, lahko zahtevajo ponovno odmero uveljavljenih pravic z upoštevanjem prenosa aktuarske protivrednosti v slovenski pokojninski sistem.
(2) Ponovno odmerjene pravice iz prejšnjega odstavka pripadajo zavarovancem od dneva prenosa aktuarske protivrednosti dalje.
24. člen
(začetek veljavnosti zakona)
Ta zakon začne veljati 1. septembra 2010.
Št. 172-02/10-5/24
Ljubljana, dne 20. aprila 2010
EPA 884-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Miran Potrč l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina