Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

1690. Zaključni račun proračuna Občine Zavrč za leto 2009, stran 4872.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 IN 49/09) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99 in 98/04) je Občinski svet Občine Zavrč na 33. redni seji dne 25. 3. 2010 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Zavrč za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Zavrč za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Zavrč za leto 2009 sestavljajo splošni in posebni del.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja.
V posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Zavrč za leto 2009.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2009 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA                           v eurih
------------------------------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------------------------------
         Konto (K4)      Sprejeti Veljavni Realizacija Indeks  Indeks
                    proračun proračun  2009
                     2009   2009
------------------------------------------------------------------------------------
        1          2     3     4      5=4/2  6=4/3
------------------------------------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)       2.048.574 2.048.574  1.919.357   93,7  93,7
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41-
42+43)             2.172.088 2.172.088  1.870.881   86,1  86,1
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-
II.)               –123.514  –123.514   48.477     /    /
------------------------------------------------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
------------------------------------------------------------------------------------
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
IN PRODAJA KAP. DELEŽEV
(750+751+752)              0     0    0     /    /
V. DANA POSOJILA IN POVEČ.
KAPIT. DELEŽEV
(440+441+442+443)            0     0    0     /    /
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)            0     0    0     /    /
------------------------------------------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)         0     0    0     /    /
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)    41.350   41.350  41.349    100   100
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-
VIII.)              –164.864  –164.864  7.128     /    /
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-
VIII.)              –41.350  –41.350 –41.349    100   100
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-
IX.)               123.514  123.514 –48.477     /    /
------------------------------------------------------------------------------------
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE,
31. 12. 2009 (del 9009 Splošni
sklad za drugo)          164.864  164.864 171.992   104,3  104,3
------------------------------------------------------------------------------------
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Zavrč za leto 2009 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-1/2009-024
Zavrč, dne 25. marca 2010
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina