Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

Ob-2944/10 , Stran 1010
I. Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, mat. št. 5881498000, davčna številka SI 36828866, tel. 05/384-19-00, faks 05/384-19-15. II. opis predmeta prodaje: A. Dvostanovanjski objekt Čezsoča 41, stoječ na parcelah št. 112/1, 112/3 in 13/2, k.o. Čezsoča Stanovanje A-desni vhod iz hodnika, v izmeri 159,70 m2, sestavljajo: Kletni prostori (skupni prostori, v izmeri 22,85 m2 in klet 1 v izmeri 24,57 m2). Pritličje (dnevna soba, v izmeri 24,10 m2, kuhinja, v izmeri 8,98 m2, hodnik, v izmeri 2,78 m2 in sanitarije, v izmeri 3,50 m2). Nadstropje (hodnik, v izmeri 10,03 m2, spalnica, v izmeri 12,60 m2, kopalnica, v izmeri 7,32 m2, spalnica 24,68 m2). Mansarda (spalnica, v izmeri 18,29 m2). Stanovanje A se prodaja po izhodiščni ceni 130.000,00 EUR (brez DDV). Stanovanje B, v izmeri 136,90 m2, sestavljajo: Kletni prostori (skupni prostori, v izmeri 22,85 m2 in klet 2, v izmeri 16,75 m2). Pritličje (dnevna soba, v izmeri 22,35 m2, kuhinja, v izmeri 10,13 m2, veranda, v izmeri 5,50 m2, sanitarije, v izmeri 1,02 m2, terasa, v izmeri 5,85 m2)). Nadstropje (hodnik, v izmeri 7,53 m2, spalnica, v izmeri 11,35 m2, kopalnica, v izmeri 4,95 m2). Mansarda (spalnica, v izmeri 15,52 m2). Stanovanje B se prodaja po izhodiščni ceni 110.000,00 EUR (brez DDV). B. Prostori kuhinje in razdelilnice hrane v okviru poslovne stavbe na naslovu Industrijska cona 4, Bovec, ki je locirana na parceli št. 258/1, k.o. Bovec Prostori kuhinje in razdelilnice hrane, ki se nahajajo v kletnih prostorih pod proizvodno halo v poslovni stavbi s parc. št. 258/1, k.o. Bovec, v približni izmeri 230 m2. Služnostna pravica prostega in neoviranega prehoda preko parcele št. 260/3, k.o. Bovec, v korist vsakokratnega lastnika kuhinje in razdelilnice hrane. Na južni in zahodni strani je zagotovljena služnostna pravica parkiranja vozil v površini cca 400 m2, z možnostjo brezplačne pridobitve zemljišča za potrebe parkiranja. Izhodiščna cena je 56.100,00 EUR. III. Rok za oddajo ponudb Rok za oddajo ponudb je 28. 5. 2010. Ponudbe se do tega datuma lahko oddajo neposredno v sprejemni pisarni Občine Bovec ali pošljejo s priporočeno pošiljko s povratnico na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec. Pravočasne pošiljke so tiste, ki so oddane na pošto s poštnim žigom 28. 5. 2010. Na pošiljkah mora biti pripis »Ponudba za nakup nepremičnin – Ne odpiraj«. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravočasne ponudbe) in nepravilno označene ponudbe, bo komisija, ki je pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in o tem obvestila ponudnika. IV. Vsebina ponudbe: Popolna pisna ponudba mora vsebovati in ji je potrebno priložiti: A. Podatke o ponudniku: – naziv/firma ponudnika oziroma ime in priimek; – sedež ponudnika oziroma naslov; – identifikacijsko številko za DDV ponudnika; – matično številko oziroma EMŠO; – izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma izpis iz poslovnega registra Slovenije za samostojne podjetnike, ne starejše od treh mesecev; – kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe; – pooblaščeno osebo ponudnika za podpis pogodbe; – pooblaščeno kontaktno oseba v zvezi s ponudbo. B. Navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe, in ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene (brez DDV). C. Originalno potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene za zemljišče, na račun št. 01206-0100015128, sklicna številka 478-0020/2010, z navedbo »varščina za nakup nepremičnin« in celotno številko računa ponudnika (št. računa in naziv banke) za primer vračila varščine. D. Izjavo o vezanosti na ponudbo do sklenitve pogodbe. E. Izjavo, da ponudnik sprejema vse pogoje razpisa. F. Pooblastilo overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba da po pooblaščencu. Kriteriji, ki jim mora ponudnik zadovoljevati za sodelovanje pri javni ponudbi: – nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno, brez možnosti naknadnih reklamacij, – ponudba je zavezujoča in dokončna, – na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin na območju Republike Slovenije po veljavnih predpisih, – ponudniku, ki ne bo izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v roku 15 dni od datuma izbire ponudnika. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. V. Merila, po katerih se bodo vrednotile ponudbe Cena je edini kriterij izbire ponudnika. VI. Posebna določila Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pisna kupoprodajna pogodba v roku 15 dni od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe. S pogodbo se bo na ponudnika prenesla lastninska pravica na nepremičnini, ki je predmet razpisa. Davek na promet nepremičnin oziroma pripadajoči DDV, stroške sestave in overitve pogodbe ter zemljiškoknjižno urejanje plača kupec. Rok za plačilo kupnine je 8 dni od sklenitve pogodbe oziroma od dneva izstavitve računa. Plačilo kupnine v 8 dnevnem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne plača kupnine in ne podpiše prodajne pogodbe v zgoraj navedenih rokih, bo prodajni postopek razveljavljen in se bo štelo, da je kupec odstopil od pogodbe, Občina Bovec pa je upravičena zadržati vplačani znesek varščine. Prodajalec bo overil podpis na prodajni pogodbi po plačilu celotne kupnine s strani kupca in po overitvi podpisa na pogodbi s strani kupca. Pravice in obveznosti pogodbenih strank se podrobno opredelijo v prodajni pogodbi. VII. Odpiranje ponudb in izbor ponudnika Komisija za izvedbo in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bovec, imenovana s sklepom župana, bo vse pravočasno prispele in pravilno označene ponudbe odprla do 3. 6. 2010. Prepoznih in nepravilno označenih ponudb komisija ne bo obravnavala (prepozno prispele ponudbe bodo zapečatene vrnjene ponudnikom). Razpis se šteje za uspešen tudi v primeru, če se javi le en ponudnik. V primeru nepopolne ponudbe ali v primeru, če je prejetih več najugodnejših ponudb, lahko komisija postopa po določilih 45. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. IX. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: o izidu javnega zbiranja ponudb bodo ponudniki obveščeni v roku največ 10 dni po opravljeni izbiri. X. Občina Bovec si pridržuje pravico, da kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti. XI. Kontaktna oseba: podrobnejše informacije o javnem zbiranju ponudb lahko ponudniki dobijo na Občini Bovec, pri tajniku ali pooblaščencu, v času uradnih ur. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti