Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

1685. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur in zadrževalnik visokih voda Črnolica, stran 4864.

Na podlagi prvega odstavka 83. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt in 108/09 – ZGO-1C) in 15. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06 in 26/07) je Občinski svet Občine Šentjur na 25. redni seji dne 22. aprila 2010 sprejel
O D L O K
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur in zadrževalnik visokih voda Črnolica
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur in zadrževalnik visokih voda Črnolica (Uradni list RS, št. 37/08). Predvidena prostorska ureditev ima podlago v Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 26/10).
(2) Namen odloka je zavarovanje možnosti izvedbe načrtovane prostorske ureditve, saj obstaja utemeljena nevarnost, da bo sicer močno otežena, da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe ter da bodo znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in morebitnih drugih subjektov.
2. člen
Zavarovano območje obsega nepremičnine z naslednjimi parc. številkami:
– v katastrski občini Bezovje nepremičnine parc. št. 400/0, 407/0, 410/4, 552/2, 552/3, 570/1, 570/2, 572/0, 573/0, 605/1, 605/5, 607/0, 608/1, 608/2, 609/1, 609/2, 611/0, 612/1, 612/2, 612/3, 612/4, 613/1, 613/2, 817/3, 962/2, 964/1, 964/2, 964/3, 970/0, 1020/3, 1020/6, 1022/1, 1024/0, 1028/1, 1028/2, 1028/3, 1028/4, 1030/5,
– v katastrski občini Tratna nepremičnine parc. št. 252/2, 253, 254, 492/3, 506/0, 507/0, 512/2, 515/3, 516/1, 517/1, 519/0, 528/0, 529/0, 532/0, 533/0, 534/1, 534/2, 535/0, 614, 773/4, 1463/5, 1463/6, 1467/3, 1467/7, 1468/3, 1478/2, 1486/4, 1501/0, 1502/0, 1503/0, 1504/0, 1505/0, 1506/0, 1507/0, 1508/0, 1509/0, 1510/0, 1511/0, 1515/0, 1516/0, 1517/1, 1517/2, 1518/0, 1522/0, 1554/0, 1614/0, 1615/0, 1619/0, 1621/0, 1622/0, 1623/0, 1624/0, 1627/1, 1627/2, 1627/3, 1627/4, 1630/0, 1631/0, 1633/0, 1636/2, 1636/4, 1637/0,1639/0, 1641/0, 1642/0, 1643/0, 1644/1, 1644/2, 1645/1, 1645/2, 1645/3, 1646/0, 1649/0, 1650/0, 1651/0, 1652/0, 1653/0, 1654/0, 1655/0, 1656/0, 1722/0,
– v katastrski občini Vodule nepremičnine parc. št. 798/1, 800/3, 805/0, 806/1, 860/0,
– v katastrski občini Zagaj nepremičnine parc. št. 955/0, 956/1, 957/1, 957/2, 958/1, 959/1, 959/2, 959/3, 960/1, 960/2, 966/1, 966/5, 973/1, 973/2, 975/0, 977/2, 979/2, 980/1, 981/0, 1026/0, 1027/0, 1191/1, 1191/4,
– v katastrski občini Grobelno nepremičnine parc. št. 103/0, 115/0, 116/0, 117/0, 118/0, 123/0, 1282/1, 1323/0,
– v katastrski občini Kameno nepremičnine parc. št. 4/0, 5/0, 6/1, 25/0, 26/1, 26/2, 27/1, 27/2, 29/0, 33/0, 35/0, 36/0, 37/1, 37/2, 49/0, 51/1, 52/2, 53/1, 55/1, 55/2, 115/0, 118/1, 118/2, 119/1, 119/2, 122/0, 125/1, 125/3, 126/0, 127/0, 128/0, 131/0, 132/0,135/0, 136/0, 431/0, 434/0, 436/1, 437/0, 438/1, 438/2, 439/1, 439/2, 480/2, 481/0, 482/0, 488/2, 490/5, 490/7, 528/0, 530/0, 532/3, 547/0, 548/0, 549/0, 550/0, 551/0, 554/0, 559/0, 560/1, 560/2, 561/0, 620/1, 660/0, 662/1, 666/2, 668/0,
– v katastrski občini Marija Dobje nepremičnine parc. št. 998/4, 1014/18, 1150/1, 1150/6, 1150/8, 1150/9, 1150/10, 1151/5, 1151/6, 1495/1, 1495/4, 1495/5, 1496/10, 1505/0, 1518/0, 1521/0, 1526/0, 1529/0, 1533/0,
– v katastrski občini Primož nepremičnine parc. št. 747/0, 748/0, 1626/0, 1627/1, 1630/0, 1632/0, 1667/0, 1668/0, 1669/0, 1675/0, 1683/0, 1684/0,
– v katastrski občini Tratna nepremičnine parc. št. 1517/1, 1517/2, 1518, 1523, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533/2, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1600, 1601, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1619, 1621, 1622, 1623, 1624, 1627/1, 1627/2, 1627/3, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636/2, 1636/4, 1639, 1641, 1642, 1643, 1644/1, 1644/2, 1645/1, 1645/2, 1645/3, 1646, 1722.
3. člen
(1) Na zavarovanem območju je:
– prepovedan promet z nepremičninami, ki jih določa 2. člen tega odloka,
– prepovedano izvajanje gradenj, za katere gradbeno dovoljenje še ni dokončno in
– prepovedano urejanje trajnih nasadov.
(2) Začasni ukrepi ne vplivajo na izvajanje gradenj, ki so v času uveljavitve tega akta že dovoljene z dokončnim gradbenim dovoljenjem. Dovoljene so tudi gradnje, s katerimi se izboljšuje komunalna in druga infrastruktura ter rekonstrukcije objektov, ki so nujno potrebne za vzdrževanje objektov in za bivanje ter delo prebivalcev na prejšnjem členu opredeljenem območju, kakor tudi geodetska in druga pripravljalna dela, potrebna za izdelavo predvidenega prostorskega akta.
4. člen
(1) Začasni ukrepi veljajo še eno leto po uveljavitvi prostorskega akta, zaradi katerega so bili uvedeni, razen ukrepov, ki bi ovirali izvajanje prostorskega akta, sicer pa lahko trajajo največ štiri leta od uveljavitve tega odloka.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek pa začasni ukrepi iz prejšnjega člena za investitorje prostorskega načrta veljajo le do uveljavitve podrobnega prostorskega načrta.
5. člen
Grafični prikaz meje območja, za katerega veljajo začasni ukrepi, je viden v grafičnem delu Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 26/10) in je na vpogled v pristojnem oddelku Občine Šentjur.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-27/2007(211)
Šentjur, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.

AAA Zlata odličnost