Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

Št. 0006/10 Ob-2902/10 , Stran 1004
1. Prodajalec objavlja ta poziv z namenom pridobitve ponudb v postopku javnega zbiranja ponudb za prodajo dolgoročne finančne naložbe. 2. Opis predmeta prodaje Predmet prodaje je dolgoročna finančna naložba, ki jo ima Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji v družbi Regionalni center za razvoj Zagorje, d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi na podlagi pogodbe o dolgoročni vlogi z dne 4. 12. 1998 za izklicno vrednost 1,097.217,82 EUR. Gre za dolgoročno vlogo v nominalni višini 1,664.997,50 EUR, ki zapade v plačilo 30. 6. 2019 z ohranjanjem njene realne vrednosti tako, da po stanju 1. 1. 2010, znaša 2,017.190,21 EUR. Vsi stroški v zvezi s prodajo in prenosom dolgoročne finančne naložbe bremenijo kupca. Postopek prodaje dolgoročne finančne naložbe bo potekal v eni fazi, s ceno kot edinim kriterijem izbora. 3. Pogoji sodelovanja: – Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra. – Kolikor se ponudbo odda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pismeno pooblastilo overjeno pri notarju. – Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino (kavcijo) v višini 10% izklicne vrednosti, ki se vplača na račun družbe Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji, št. 02338-0018070126, ki ga ima pri NLB, d.d., Ljubljana ter k ponudbi predložiti potrdilo o plačilu varščine. Rok za plačilo varščine je dne 28. 5. 2010 do 12. ure. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 15 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. 4. Ponudniki morajo oddati zavezujoče ponudbe, ki morajo vsebovati: – ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, – navedbo davčne in EMŠO številke pri fizičnih osebah oziroma matične številke pri pravnih osebah, – navedbo predmeta ponudbe, – ceno za nakup dolgoročne finančne naložbe (kupnina), pri čemer le-ta ne more biti nižja od izklicne vrednosti 1,097.217,82 EUR in da ponudba zavezuje ponudnika 30 dni, – pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca. 5. K ponudbi je potrebno priložiti: – dokazilo o državljanstvu (osebna izkaznica ali potni list) oziroma sedežu pravne osebe (izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni), – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu, – potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene in številko transakcijskega računa za vračilo varščine in naziv banke, v primeru, da ponudnik ne uspe s svojo ponudbo, – podatke o ponudnikovem statusu in finančnem položaju. Ponudniki morajo priložiti najmanj letna poročila z računovodskimi izkazi za zadnje poslovno leto, – izjavo, da ponudnik nastopa v svojem imenu in za svoj račun oziroma , če nastopa v okviru povezanih družb, to razkriti. 6. Ponudniki pošljejo ali izročijo svoje ponudbe z dokazili in prilogami na naslov: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji, Grajska 2, Zagorje ob Savi, komisija za izvedbo in nadzor postopka prodaje dolgoročne finančne naložbe. Rok za oddajo ponudb je 28. 5. 2010 do 12. ure. Ponudba mora biti predložena v zaprti ovojnici s pripisom »Javno zbiranje ponudb za prodajo dolgoročne finančne naložbe – Ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Ponudba veže ponudnika dva meseca po oddaji ponudbe. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela do 28. 5. 2010 do 12. ure, ne glede na datum poštnega žiga. Ponudbe, ki bodo prispele po roku, bo komisija zavrgla in o tem obvestila ponudnika. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse sestavine iz javnega razpisa. Pravočasne in popolne ponudbe bo obravnavala Komisija za izvedbo in nadzor postopka prodaje dolgoročne finančne naložbe. 7. Odpiranje ponudb bo dne 31. 5. 2010 ob 8.30, v prostorih Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji. Odpiranje ponudb je javno. 8. Komisija bo opravila ožji izbor ponudnikov na podlagi kriterija za vrednotenje ponudb. Edini kriterij je najvišja kupnina. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 9. Izbrani najugodnejši ponudnik mora kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri. Če se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe v določenem roku ne odzove, se šteje, da je od sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa zapade v korist Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji. Kupec mora plačati kupnino v roku 30 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Kolikor kupec kupnine ne plača v roku, se pogodba šteje za razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano varščino. Prenos dolgoročne finančne naložbe se opravi po prejetem plačilu. 10. Komisija lahko v katerikoli fazi postopka pozove vse ponudnike ali pa samo nekatere, da dopolnijo ponudbe ali na pogajanja. Če je med prejetimi ponudbami več ponudb z enako ponujeno kupnino, lahko komisija pozove ponudnike, k oddaji nove ponudbe ali opravi s ponudniki dodatna pogajanja z namenom dosega čim višje kupnine. 11. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom je izključena. Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli ustavi začeti postopek prodaje do sklenitve pravnega posla, ne da bi za to navedel razloge. 12. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o prodaji dolgoročne finančne naložbe na sedežu Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji, Grajska 2, Zagorje ob Savi pri likvidacijskemu upravitelju družbe Francu Stošickiju, tel. 03/56-64-100 ali 041/699-142.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti