Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

1635. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2010, stran 4736.

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Cerkno na 24. redni seji dne 22. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Cerkno za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določa višina proračuna Občine Cerkno za leto 2010 (v nadaljnjem besedilu: proračun), postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja občine in javnega sektorja na ravni občine. S proračunom za leto 2010 se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni, statutom in občinskimi predpisi opravlja Občina Cerkno.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, ter račun financiranja.
S proračunskimi postavkami je opredeljena osnovna struktura proračuna po namenih porabe.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
--------------------------------------------
A)  BILANCA PRIHODKOV IN
   ODHODKOV
--------------------------------------------
   Skupina/podskupina kontov   Proračun
                  leta 2010
                   (v eur)
--------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN     7.069.786
   ODHODKOV
I.  SKUPAJ PRIHODKI
   (70+71+72+73+74)
   TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)  4.771.139
70  DAVČNI PRIHODKI       4.054.490
   700 Davki na dohodek in   3.784.918
   dobiček
   703 Davki na premoženje    187.875
   704 Domači davki na blago    81.697
   in storitve
71  NEDAVČNI PRIHODKI       716.649
   710 Udeležba na dobičku in   540.715
   dohodki od premoženja
   711 Takse in pristojbine     1.820
   712 Denarne kazni         960
   713 Prihodki od prodaje     61.019
   blaga in storitev
   714 Drugi nedavčni       112.135
   prihodki
72  KAPITALSKI PRIHODKI      273.928
   720 Prihodki od prodaje    189.046
   osnovnih sredstev
   722 Prihodki od prodaje     84.882
   zemljišč in nematerialnega
   premoženja
73  PREJETE DONACIJE        15.200
   730 Prejete donacije iz     15.200
   domačih virov
74  TRANSFERNI PRIHODKI     2.000.567
   740 Transferni prihodki iz  1.887.433
   drugih javnofinančnih
   inštitucij
   741 Prejeta sredstva iz    113.134
   državnega proračuna iz
   sredstev proračuna EU
78  PREJETA SREDSTVA IZ       8.952
   EVROPSKE UNIJE
   787 Prejeta sredstva od     8.952
   drugih evropskih
   inštitucij
   II. SKUPAJ ODHODKI      7.598.589
   (40+41+42+43+44)
40  TEKOČI ODHODKI        1.832.440
   400 Plače in drugi izdatki   288.121
   zaposlenim
   401 Prispevki delodajalcev   47.155
   za socialno varnost
   402 Izdatki za blago in   1.178.653
   storitve
   403 Plačila domačih       28.038
   obresti
   409 Rezerve          290.473
41  TEKOČI TRANSFERI       1.780.779
   410 Subvencije         34.973
   411 Transferi posameznikom  1.013.976
   in gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim   193.186
   organizacijam in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači    538.644
   transferi
42  INVESTICIJSKI ODHODKI    3.752.541
   420 Nakup in gradnja     3.752.541
   osnovnih sredstev
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI    232.829
   431 Investicijski       141.104
   transferi pravnim in
   fizičnim osebam, ki niso
   proračunski uporabniki
   432 Investicijski        91.725
   transferi proračunskim
   uporabnikom
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK   –528.803
   (PRIMANJKLJAJ) I.-II.
--------------------------------------------
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV
   IN NALOŽB
--------------------------------------------
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH    22.989
   POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750
   +751 +752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH      22.989
   POSOJIL
   750 Prejeta vračila danih    22.989
   posojil (440+441+442)
   VI. PREJETA MINUS DANA     22.989
   POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- V.)
--------------------------------------------
C)  RAČUN FINANCIRANJA       260.000
--------------------------------------------
   VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE          260.000
   500 Domače zadolževanje    260.000
   VIII. ODPLAČILO DOLGA      66.106
   (550)
55  ODPLAČILO DOLGA         66.106
   550 Odplačilo domačega     66.106
   dolga
   IX. SPREMEMBA STANJA     –311.920
   SREDSTEV NA RAČUNIH
   X. NETO ZADOLŽEVANJE      193.894
   XI. NETO FINANCIRANJE     528.803
--------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH   311.920
   DNE 31. 12. 2009
--------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na programe in podprograme ter proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte določene s predpisanim kontnim načrtom.
Načrt razvojnih programov izkazuje izdatke proračuna za investicije in državne pomoči v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po posameznih programih, letih in virih financiranja.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku.
3. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
3. člen
Proračun se bo izvrševal na podlagi prevzetih obveznosti, dogovorjenih plačilnih rokov ter likvidnostnih možnostih proračuna. Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih prejemkov.
4. člen
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
5. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi naslednji prihodki:
– požarna taksa,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
– namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah,
– turistična taksa,
– sredstva proračunskega stanovanjskega sklada,
– donacije in druga namenska sofinanciranja,
– prihodki krajevnih skupnosti, ki niso zagotovljeni iz občinskega proračuna in jih krajevna skupnost razporeja v svoj finančni načrt skladno z zakonom,
– drugi prihodki katerih namenska poraba je predpisana s področnimi predpisi.
Namenski viri sredstev, ki v tekočem proračunskem letu niso porabljeni, se prenesejo v naslednje leto in izkazujejo kot črpanje sredstev na računih za naloge oziroma projekte, za katere so opredeljeni.
6. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati za namene opredeljene s proračunom. Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
Sredstva za redno dejavnost proračunskih porabnikov se dodeljujejo v obliki mesečnih dotacij na podlagi sklenjenih pogodb, vendar ob hkratnem upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna in zapadlosti posameznih obveznosti. Sredstva za amortizacijo se v obliki dotacij nakazujejo trimesečno, sredstva za ostale investicijske transfere pa na osnovi dokumentacije o že opravljenih investicijah.
7. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev upoštevati določila zakona o javnih naročilih in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja. Neposredni uporabniki pa so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati tudi navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti, ki ga izda župan.
8. člen
V breme proračuna se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova investicij (za skupino postavk »42 – investicijski odhodki« in »43 – investicijski transferi« – dejavnosti) ne smejo presegati 60% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere ne smejo presegati 30% pravic porabe posamezne postavke v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in četrtega odstavka tega člena se ne nanašajo na prevzemanje obveznosti:
– ki se v celoti ali v pretežnem deležu financirajo iz namenskih prihodkov in prihodkov donacij,
– za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev, računalniških storitev in drugih storitev potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Za investicije, katerih izvedba presega višino dovoljenega obsega pravice porabe v tekočem proračunu in možnost predobremenitve v proračunu naslednjega leta iz drugega odstavka tega člena, se lahko razpiše javno naročilo v okviru vrednosti investicijskega programa, ki ga potrdi občinski svet. Proračunski uporabnik lahko s tem predobremeni proračun prihodnjih let za posamezen projekt oziroma investicijsko nalogo do načrtovane višine sredstev v investicijskem programu, pod pogojem, da je investicija vključena v proračun tekočega leta.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
9. člen
Za izvrševanje proračuna je župan odgovoren občinskemu svetu. Župan je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi proračunske rezerve – stalna rezerva, ki je namenjena odpravljanju posledic naravnih nesreč,
– odloča o uporabi splošne proračunske rezervacije,
– odloča o dinamiki porabe sredstev proračuna,
– upravlja s prostimi denarnimi sredstvi proračuna, ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin, ter o pridobitvi in odtujitvi premičnin, če vrednost posamezne transakcije v proračunskem letu ne presega 22.951 eur,
– na predlog neposrednega uporabnika lahko samostojno poveča vrednost projektov iz načrta razvojnih programov največ do 20% vrednosti projekta. O povečanju projekta nad 20% odloča občinski svet,
– samostojno prerazporeja pravice porabe, in sicer neomejeno znotraj posameznega podprograma, med podprogrami v okviru glavnega programa, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 10% obsega podprograma v sprejetem proračunu, med glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 5% obsega glavnega programa v sprejetem proračunu in med področji porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 3% obsega področja porabe v sprejetem proračunu.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika.
Če se po sprejemu proračuna sprejme ali spremeni predpis, na osnovi katerega nastanejo nove obveznosti za občinski proračun je župan dolžan določiti na odhodkovni strani novo proračunsko postavko v okviru večjih pričakovanih prihodkov ali s prerazporeditvijo sredstev. Župan vključi nove obveznosti tako, da s sklepom določi, da se odpre nova proračunska postavka in opredeli višina za nov namen.
10. člen
Za zakonita in namenska izplačila in uporabo sredstev iz proračuna so odgovorni odredbodajalci, ki so določeni na podlagi posebnega sklepa župana. Za zakonito in namensko uporabo proračunskih sredstev, ki so proračunskemu uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik organa, zavoda, društva oziroma poslovodni organ uporabnika sredstev.
11. člen
Prejemniki sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2010, ki je usklajen s proračunom v 30 dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posredovati poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto, po predpisih in metodologiji ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov.
Posredni proračunski uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, nadzorni odbor ali za finance pristojen organ občinske uprave.
12. člen
Za leto 2010 se oblikuje stalna rezerva v višini 105.283 eur, splošna proračunska rezervacija pa v višini 27.865 eur.
Proračunska rezerva – stalna rezerva je namenjena za financiranje izdatkov za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah.
Splošna proračunska rezervacija pa se razporeja za nepredvidene namene, opredeljene v 42. členu Zakona o javnih financah, in sicer:
– za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
– za nepredvidene namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Porabljena sredstva proračunskih rezerv se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanjo odpre nova postavka.
O uporabi sredstev proračunske rezerve – stalne rezerve v posameznem primeru do višine 4.170 eur odloča župan na predlog za finance pristojne službe občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili, o uporabi sredstev, ki presegajo to višino pa odloča občinski svet z odlokom.
13. člen
Župan lahko na prošnjo dolžnika odpiše plačilo dolga, če je le-ta manjši od stroškov postopka sodne izterjave.
14. člen
Pravni posli, ki jih prevzame krajevna skupnost in presegajo 6.259 EUR, se lahko sklepajo le s predhodnim soglasjem sveta krajevne skupnosti in župana, sicer so nični. Soglasje župana ni potrebno za pravne posle, kjer je občina vključena kot sofinancer.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
15. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina v letu 2010 zadolži do višine 260.000 eur in sicer za financiranje izgradnje mostov, ter obnovo kurilnice.
16. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe, vendar največ do višine 5% sprejetega proračuna. Kratkoročni kredit mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
17. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občinskega sveta. Izdana soglasja se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
18. člen
Občina lahko daje poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, do višine 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje poroštvo. Izdano poroštvo se šteje v obseg možnega zadolževanja občine.
O dajanju poroštev odloča občinski svet.
5. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Cerkno v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem list Republike Slovenije.
Št. 410-0003/2010-5
Cerkno, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost