Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

Ob-2937/10 , Stran 1008
I. Predmet oddaje: predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so naslednji poslovni prostori: – Gregorčičeva ulica št. 40 – velikosti 34,96 m2. Izklicna cena mesečne najemnine je 237,72 €. Namen: skladišče ali druga storitvena dejavnost. – Manziolijev trg št. 6 – velikosti 49,00 m2. Izklicna cena mesečne najemnine je 553,70 €. Namen: trgovina z neživili ali druga storitvena dejavnost. – Alietova ulica št. 2 – velikosti 65,00 m2. Izklicna cena mesečne najemnine je 702,00 €. Namen: trgovina z neživili ali druga storitvena dejavnost Izklicna cena v razpisnem postopku je bila določeno na podlagi opravljene cenitve s strani sodnega cenilca in izvedenca za gradbeno stroko. II. Razpisni pogoji 1. Najemna pogodba bo v obliki notarskega zapisa sklenjena z izbranim najemnikom za določen čas za dobo 5 letih po končani usposobitvi prostora. Stroške notarskega zapisa in cenitev za predmetno nepremičnino plača najemnik. (Izlicitirana najemnina se usklajuje z rastjo drobno prodajnih cen.) 2. Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe. 3. Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini treh mesečnih izklicnih cen najemnine upoštevaje izbrano namembno dejavnost. Varščino je treba vplačati na naslov: Stavbenik, Servisne storitve d.o.o. TRR. št. 10100 0034770033 s pripisom »vplačilo varščine« in nepremičnino na katero se varščina nanaša. 4. Izbranemu ponudniku se bo varščina poračunala z najemnino, ostalim pa bo vrnjena v 14 dneh po opravljeni izbiri. Izbranemu ponudniku se bo v primeru podražitev najema varščina do izrabe revalorizirala za enak odstotek. V primeru, da izbrani najemnik odstopi od najema ali v določenem roku ne podpiše najemne pogodbe, varščina zapade v korist Občine Izola. V tem primeru je dolžan poravnati tudi stroške projektiranja. 5. Rok za oddajo ponudb je 15 dni od dneva objave. 6. Ponudnik, ki ima ob prijavi na razpis do Občine Izola neporavnane obveznosti, do koncesionarja pa nima poravnanih vseh obveznosti iz naslova najemnin že najetih prostorov, bo izločen iz postopka izbire za najem po tem razpisu. 7. Ponudnik mora predložiti program dejavnosti, ki ga bo izvajal ter navesti višino najemnine, ki jo ponuja in jo je pripravljen plačevati na način in pod pogoji določenimi z najemno pogodbo. 8. Prednost pri izbiri ima tisti ponudnik, ki ponudi zahtevani najzanimivejši program dejavnosti (namen). III. Dokazila Ponudnik mora v ponudbi za najem prostora priložiti: – potrdilo o vplačani varščini, – izpisek iz registra podjetij, samostojni podjetnik potrdilo, – fizične osebe morajo priložiti potrdilo o državljanstvu, – izjavo, da ima plačane vse obveznosti do Občine Izola, – izjavo, da ima poravnane obveznosti iz naslova najemnin do koncesionarja, Stavbenik, Servisne storitve d.o.o., oziroma izjavo, da ni najemnik občinskih poslovnih prostorov in stanovnj in da nima neporavnanih obveznosti. Nepopolne ponudbe ne bodo upoštevane. IV. Dostava ponudbe Ponudbo z dokazili je potrebno dostaviti v razpisnem roku v zaprti kuverti na naslov: Stavbenik, Servisne storitve d.o.o., Polje 9a, Izola z oznako »Javni razpis – Ne odpiraj«. Morebitne informacije je možno dobiti na tel. 662-68-20 pri Slavici Kovačevič, s katero si prostor lahko ogledate. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v 15 dneh po opravljeni izbiri. V. Datum odpiranja ponudb Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo obravnavala strokovna komisija imenovana s sklepom župana, št. 011-5/2010 z dne 19. 2. 2010. Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 19. 5. 2010, od 15. ure dalje, v sejni sobi Občine Izola, Postojnska 3. VI. Negativna pogodbena klavzula: Občina Izola lahko kadarkoli ustavi postopek oddaje nepremičnin in sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške v postopku javnega razpisa.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti