Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

1672. Sklep o tehničnem popravku Odloka o lokacijskem načrtu območja L4/6 CONA SOC, stran 4847.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07) in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je Občinski svet Občine Prebold na 30. redni seji dne 22. 4. 2010 sprejel
S K L E P
o tehničnem popravku Odloka o lokacijskem načrtu območja L4/6 CONA SOC
1. člen
Sprejme se tehnični popravek Odloka o Lokacijskem načrtu območja L4/6 CONA SOC (Uradni list RS, št. 94/05, 115/07 – popr.), ki se nanaša na dovoljena odstopanja.
2. člen
Popravi se 30. člen (dovoljena odstopanja) Odloka o Lokacijskem načrtu območja L4/6 CONA SOC, ki se glasi:
(1) Tlorisni gabariti stavb na gradbenih parcelah znotraj funkcionalnih celot FCA in FCB se lahko povečajo tako, da se združujejo gradbene parcele in tlorisni gabariti stavb pod pogojem, da se na gradbeni parceli zagotovi zadostne površine za mirujoči promet in manipulacijo in da se ohranijo najmanj takšni odmiki objektov od roba gradbene parcele na vzhodni strani kot je prikazano v grafičnem delu list 3/4 (Regulacijski elementi in lege objektov na zemljiščih). Maksimalne tlorisne velikosti stavb, določene s tem odlokom, se lahko v okviru gradbene parcele tudi povečajo ali prestavijo pod pogojem, da so razdalje med stavbami takšne, da zagotavljajo 45° kot osončenja za bivanje in delo občutljivih prostorov, požarni odmik, da se ohranijo odmiki od roba gradbene parcele na vzhodni strani kot je določeno v prejšnjem stavku ter da se na gradbeni parceli zagotovi zadostne površine za mirujoči promet in manipulacijo. V okviru ureditvenega območja tega lokacijskega načrta se lahko spreminja tudi velikost gradbenih parcel pod pogojem, da se za glavno zbirno cesto (FCI1) zagotovi profil širine najmanj 7,5 m s pripadajočimi bankinami (širina vozišča 6,0 m in širina hodnika za pešce 1,5 m) za prečno cesto (FCI2) pa najmanj profil širine 7,0 m s pripadajočimi bankinami (širina vozišča 4,0 m z obojestranskim hodnikom za pešce širine 1,5 m).
(2) Gradbene parcele A3, A6 in A7 je možno deliti na manjše parcele v skladu z grafičnim delom lokacijskega načrta.
(3) Dovoljena so odstopanja višine objektov ± 2,00 m pri čemer morajo biti razdalje med stavbami takšne, da zagotavljajo 45° kot osončenja za bivanje in delo občutljivih prostorov in požarni odmik.
(4) Dovoljena odstopanja lokacij infrastrukturnih objektov zunaj območja lokacijskega načrta in ob priključkih na omrežje oskrbovanih sistemov so ± 5.00 m. Dovoljena odstopanja lokacij infrastrukturnih objektov (tudi uvozov na gradbene parcele) na območju lokacijskega načrta, so lahko tudi večja, s tem, da ne smejo vplivati na prometni režim glavne zbirne ceste.
Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja so dovoljena odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev v skladu s tolerancami, ki jih dopušča lokacijski načrt, kar je potrebno prikazati v posebnem delu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
3. člen
Sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-3/2010
Prebold, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina