Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

1626. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 300.000 EUR za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2010 (OdRNPD10-A), stran 4681.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), v povezavi s petim odstavkom 11. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 100/09) in tretjega odstavka 108. člena ter v zvezi s prvim odstavkom 171. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor na seji dne 22. aprila 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 300.000 EUR za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2010 (OdRNPD10-A)
1. člen
V Odloku o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 300.000 EUR za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2010 (Uradni list RS, št. 97/09) se v prvem odstavku 2. člena znesek orientacijske vrednosti »43.327.033,10 EUR« nadomesti z zneskom »50.455.279,84 EUR«.
Tabela v drugem odstavku 2. člena se dopolni tako, da se v rubriki »OSTALI OBJEKTI« pri upravljavcu »Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo«, za nepremičnino z zaporedno številko 2 doda nepremičnina z zaporedno številko 2a, z naslednjimi podatki:
+----+-------+-----------------------------------+-------------+
|2a |    |Stavba na naslovu Karlovška 19 v  | 1.100.000,00|
|  |    |Ljubljani, k.o. 2677 – Prule, št. |       |
|  |    |stavbe 142, št. dela stavbe 1,   |       |
|  |    |površina 934,47 m2, lastniški delež|       |
|  |    |do 1/1, zasedena, označena raba  |       |
|  |    |»druge nestanovanjske stavbe«.   |       |
+----+-------+-----------------------------------+-------------+
V rubriki »OSTALI OBJEKTI« se za nepremičnino z zaporedno številko 3 doda nov upravljavec »Univerzitetni klinični center Ljubljana« ter pri njem nepremičnina z zaporedno številko 3a, z naslednjimi podatki:
+-----------------+------------------------------+-------------+
|»Univerzitetni  |               |       |
|klinični center |               |       |
|Ljubljana«    |               |       |
+------+----------+------------------------------+-------------+
|3a  |     |Stavba na naslovu Zaloška   |  500.000,00|
|   |     |cesta 21 v Ljubljani, k.o.  |       |
|   |     |1726 – Šentpeter, št. stavbe |       |
|   |     |460, št. dela stavbe 1,    |       |
|   |     |površina 786,80 m2, lastniški |       |
|   |     |delež do 1/1, zasedena, glede |       |
|   |     |na rabo »stavba za zdravstvo«.|       |
+------+----------+------------------------------+-------------+
V rubriki »POSLOVNI PROSTORI« se pri upravljavcu »Ministrstvo za notranje zadeve«, za nepremičnino z zaporedno številko 6 dodajo poslovni prostori z zaporedno številko 6a, z naslednjimi podatki:
+----+--------+-----------------------------------+------------+
|6a |    |Poslovni prostori na naslovu    | 563.000,00|
|  |    |Kidričeva cesta 13 na Bledu, k.o. |      |
|  |    |2191 – Želeče, št. stavbe 842, št. |      |
|  |    |dela stavbe 1, s površino 410,00  |      |
|  |    |                  |      |
|  |    |nezasedeni, raba je označena z   |      |
|  |    |»druge gostinske stavbe za     |      |
|  |    |kratkotrajno nastanitev«.     |      |
+----+--------+-----------------------------------+------------+
V rubriki »POSLOVNI PROSTORI« se doda nov upravljavec, »Ministrstvo za pravosodje« ter pri njem poslovni prostori z zaporedno številko 8a, z naslednjimi podatki:
+----------------+------------------------------+--------------+
|»Ministrstvo za |               |       |
|pravosodje«   |               |       |
+-----+----------+------------------------------+--------------+
|8a  |     |Poslovni prostori na naslovu | 1.000.000,00 |
|   |     |Partizanska 1 v Lenartu, k.o. |       |
|   |     |532 – Lenart, št. stavbe 833, |       |
|   |     |št. dela stavbe 1, s površino |       |
|   |     |1.678,00 m2 , lastniški delež |       |
|   |     |do 441/500, nezasedeni, glede |       |
|   |     |na rabo »stavba za druge   |       |
|   |     |storitvene dejavnosti«.    |       |
+-----+----------+------------------------------+--------------+
V rubriki »ZEMLJIŠČA« se pri upravljavcu »Ministrstvo za pravosodje« za nepremičnino z zaporedno številko 28 doda zemljišče z zaporedno številko 28a, z naslednjimi podatki:
+-----+-------+-----------------------------------+------------+
|28a |    |k.o. 1138 – Šentjur pri Celju,   | 400.000,00|
|   |    |parc. št. 308/8, površina 223,00  |      |
|   |    |                  |      |
|   |    |uporabi, ni obremenjeno s stavbno |      |
|   |    |pravico, raba »poslovna stavba«.  |      |
+-----+-------+-----------------------------------+------------+
V rubriki »ZEMLJIŠČA« se pri upravljavcu »Univerzitetni klinični center Ljubljana« izbrišejo nepremičnine z zaporednimi številkami 30, 31, 32 in 34.
V rubriki »ZEMLJIŠČA« se pri upravljavcu »Univerzitetni klinični center Ljubljana« za nepremičnino z zaporedno številko 34 doda zemljišče z zaporedno številko 34a, z naslednjimi podatki:
+-----+-------+-----------------------------------+------------+
|34a |    |k.o. 1726 – Šentpeter, parc. št.  | 310.000,00|
|   |    |260/2, površina 327,00 m2,     |      |
|   |    |lastniški delež: do 1/1, v     |      |
|   |    |uporabi, ni obremenjeno s stavbno |      |
|   |    |pravico, raba »dvorišče«,     |      |
|   |    |»poslovna stavba«.         |      |
+-----+-------+-----------------------------------+------------+
V rubriki »ZEMLJIŠČA« se pri upravljavcu »Psihiatrična klinika Ljubljana« izbrišejo nepremičnine z zaporednimi številkami 36, 37, 38, 39, 40, 41 in 42.
V rubriki »ZEMLJIŠČA« se pri upravljavcu »Ministrstvo za notranje zadeve« za nepremičnino z zaporedno številko 46 dodajo zemljišča z zaporednimi številkami 46a, 46b in 46c, z naslednjimi podatki:
+-----+-------+----------------------------------+-------------+
|46a |    |k.o. 1722 – Trnovsko predmestje, |  500.000,00|
|   |    |parc. št. 102/1, površina 3.658,00|       |
|   |    |m2, lastniški delež: do 1/1, v  |       |
|   |    |uporabi, ni obremenjeno s stavbno |       |
|   |    |pravico, raba »gospodarsko    |       |
|   |    |poslopje«, »dvorišče«, »zelenica«.|       |
+-----+-------+----------------------------------+-------------+
|46b |    |k.o. 2191 – Želeče, parc. št.   | 1.037.000,00|
|   |    |1132/83, površina 5.914,00 m2,  |       |
|   |    |lastniški delež: do 1/1, v    |       |
|   |    |uporabi, ni obremenjeno s stavbno |       |
|   |    |pravico, raba »gozd«.       |       |
+-----+-------+----------------------------------+-------------+
|46c |    |k.o. 2191 – Želeče, parc. št.   |  563.000,00|
|   |    |1132/57, površina 222,00 m2,   |       |
|   |    |lastniški delež: do 1/1, v    |       |
|   |    |uporabi, ni obremenjeno s stavbno |       |
|   |    |pravico, raba »stavbišče«.    |       |
+-----+-------+----------------------------------+-------------+
V rubriki »ZEMLJIŠČA« se dodajo novi upravljavci, »Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka«, »Splošna bolnišnica Jesenice«, »Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo« in »Ministrstvo za šolstvo in šport« ter pri njih zemljišča z zaporednimi številkami 46č, 46d, 46e, 46f, 46g, 46h, 46i, 46j, 46k in 46l, z naslednjimi podatki:
+---------------+----------------------------------+-----------+
|»Center slepih,|                 |      |
|slabovidnih in |                 |      |
|starejših   |                 |      |
|Škofja Loka«  |                 |      |
+-----+---------+----------------------------------+-----------+
|46č |     |k.o. 2027 – Stara Loka, parc. št. | 700.000,00|
|   |     |645/9, površina 570,00 m2,    |      |
|   |     |lastniški delež: do 1/1, ni v   |      |
|   |     |uporabi, ni obremenjeno s stavbno |      |
|   |     |pravico, raba »poslovna stavba«. |      |
+-----+---------+----------------------------------+-----------+
|46d |     |k.o. 2027 – Stara Loka, parc. št. | 700.000,00|
|   |     |645/24, površina 1.329,00 m2,   |      |
|   |     |lastniški delež: do 1/1, ni v   |      |
|   |     |uporabi, ni obremenjeno s stavbno |      |
|   |     |pravico, raba »dvorišče«.     |      |
+---------------+----------------------------------+-----------+
|»Splošna    |                 |      |
|bolnišnica   |                 |      |
|Jesenice«   |                 |      |
+-----+---------+----------------------------------+-----------+
|46e |     |k.o. 2175 – Jesenice, parc. št.  | 568.080,00|
|   |     |104/12, površina 4.734,00 m2,   |      |
|   |     |lastniški delež: do 1/1, v    |      |
|   |     |uporabi, ni obremenjeno s stavbno |      |
|   |     |pravico, raba »park«, »poslovna  |      |
|   |     |stavba«.             |      |
+---------------+----------------------------------+-----------+
|»Ministrstvo za|                 |      |
|visoko šolstvo,|                 |      |
|znanost in   |                 |      |
|tehnologijo«  |                 |      |
+-----+---------+----------------------------------+-----------+
|46f |     |k.o. 2677 – Prule, parc. št.   | 300.001,00|
|   |     |43/5, površina 547,00 m2,     |      |
|   |     |lastniški delež: do 3/4, v    |      |
|   |     |uporabi, ni obremenjeno s stavbno |      |
|   |     |pravico, raba »dvorišče«,     |      |
|   |     |»stavba«.             |      |
+---------------+----------------------------------+-----------+
|»Ministrstvo za|                 |      |
|šolstvo in   |                 |      |
|šport«     |                 |      |
+-----+---------+----------------------------------+-----------+
|46g |     |k.o. 400 – Ptuj, parc. št. 996/2, | 452.900,00|
|   |     |površina 294,00 m2, lastniški   |      |
|   |     |delež: do 1/1, v uporabi, ni   |      |
|   |     |obremenjeno s stavbno pravico,  |      |
|   |     |raba »pot«.            |      |
+-----+---------+----------------------------------+-----------+
|46h |     |k.o. 400 – Ptuj, parc. št. 996/3, | 452.900,00|
|   |     |površina 880,00 m2, lastniški   |      |
|   |     |delež: do 1/1, v uporabi, ni   |      |
|   |     |obremenjeno s stavbno pravico,  |      |
|   |     |raba »poslovna stavba«,      |      |
|   |     |»dvorišče«.            |      |
+-----+---------+----------------------------------+-----------+
|46i |     |k.o. 400 – Ptuj, parc. št. 996/5, | 452.900,00|
|   |     |površina 7.307,00 m2 , lastniški |      |
|   |     |delež: do 1/1, v uporabi, ni   |      |
|   |     |obremenjeno s stavbno pravico,  |      |
|   |     |raba »zelenica«.         |      |
+-----+---------+----------------------------------+-----------+
|46j |     |k.o. 400 – Ptuj, parc. št. 996/6, | 452.900,00|
|   |     |površina 900,00 m2, lastniški   |      |
|   |     |delež: do 1/1, v uporabi, ni   |      |
|   |     |obremenjeno s stavbno pravico,  |      |
|   |     |raba »gospodarsko poslopje«,   |      |
|   |     |»poslovna stavba«, »dvorišče«.  |      |
+-----+---------+----------------------------------+-----------+
|46k |     |k.o. 400 – Ptuj, parc. št. 996/7, | 452.900,00|
|   |     |površina 1.701,00 m2 , lastniški |      |
|   |     |delež: do 1/1, v uporabi, ni   |      |
|   |     |obremenjeno s stavbno pravico,  |      |
|   |     |raba »poslovna stavba«,      |      |
|   |     |»dvorišče«            |      |
+-----+---------+----------------------------------+-----------+
|46l |     |k.o. 400 – Ptuj, parc. št. 996/9, | 452.900,00|
|   |     |površina 815,00 m2, lastniški   |      |
|   |     |delež: do 1/1, v uporabi, ni   |      |
|   |     |obremenjeno s stavbno pravico,  |      |
|   |     |raba »igrišče«          |      |
+-----+---------+----------------------------------+-----------+
V rubriki »STANOVANJA« se dodata nova upravljavca, »Ministrstvo za notranje zadeve«, in »Ministrstvo za pravosodje« ter pri njiju stanovanja z zaporednimi številkami 49a, 49b, 49c in 49č, z naslednjimi podatki:
+---------------+---------------------------------+------------+
|»Ministrstvo  |                 |      |
|za notranje  |                 |      |
|zadeve«    |                 |      |
+-----+---------+---------------------------------+------------+
|49a |     |Stanovanjska stavba na naslovu  |1.019.998,00|
|   |     |Prosenjakovci 67c v       |      |
|   |     |Prosenjakovcih, št. stavbe 307, |      |
|   |     |št. dela stavbe 1, površina   |      |
|   |     |140,00 m2, k.o. 88 –       |      |
|   |     |Prosenjakovci, lastniški delež do|      |
|   |     |1/1, nezasedeno, raba      |      |
|   |     |»stanovanjske stavbe za posebne |      |
|   |     |namene«. Stavba Centra za tujce. |      |
+-----+---------+---------------------------------+------------+
|49b |     |Stanovanjska stavba na naslovu  |1.729.995,00|
|   |     |Jeranova 8 v Ljubljani, št.   |      |
|   |     |stavbe 4870, št. dela stavbe 2, |      |
|   |     |površina 881,49 m2, k.o. 1722 – |      |
|   |     |Trnovsko predmestje, lastniški  |      |
|   |     |delež do 1/1, zasedeno, raba   |      |
|   |     |»stanovanjske stavbe za posebne |      |
|   |     |namene«.             |      |
+-----+---------+---------------------------------+------------+
|49c |     |Stanovanjska stavba na naslovu  |1.750.383,00|
|   |     |Jeranova 14 v Ljubljani, št.   |      |
|   |     |stavbe 4870, št. dela stavbe 1, |      |
|   |     |površina 891,88 m2, k.o. 1722 – |      |
|   |     |Trnovsko predmestje, lastniški  |      |
|   |     |delež do 1/1, zasedeno, raba   |      |
|   |     |»stanovanjske stavbe za posebne |      |
|   |     |namene«.             |      |
+---------------+---------------------------------+------------+
|»Ministrstvo  |                 |      |
|za pravosodje« |                 |      |
+-----+---------+---------------------------------+------------+
|49č |     |Počitniški dom Bor v naselju   | 484.000,00|
|   |     |Banjol na otoku Rabu na Hrvaškem,|      |
|   |     |stavba stoji na zemljišču s parc.|      |
|   |     |št. 81 ZGR, št. zk. vložka 479, |      |
|   |     |k.o. Banjol, površina 2.580,00  |      |
|   |     |m2, lastniški delež do 1/1, raba |      |
|   |     |neznana.             |      |
+-----+---------+---------------------------------+------------+
V tabeli se skupni znesek orientacijskih vrednosti »43.327.033,10« nadomesti z zneskom »50.455.279,84«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-03/10-19/8
Ljubljana, dne 22. aprila 2010
EPA 952-V
Državni zbor
Republika Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost