Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

Ob-2929/10 , Stran 968
1. Predmet razpisa: RC GSD razpisuje: – dolgoročna posojila v predvidenem skupnem znesku 2.763.500,00 EUR, – garancije za ta posojila v predvidenem skupnem znesku 1.381.750,00 EUR, za pospeševanje razvoja majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov ter fizičnih oseb, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji s sedežem v občinah: v EUR Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil občin, ki sodelujejo oziroma bodo sodelovale v razpisu. Posojila in garancije se dodelijo praviloma iz sredstev občine, v kateri ima prosilec svoj sedež. Izjemoma se lahko posojilo odobri iz sredstev druge občine v regiji JV Slovenija, kolikor ima prosilec v tej občini poslovno enoto, v kateri zaposluje vsaj 1 zaposlenih oseb (s stalnim bivališčem v omenjeni občini) za nedoločen čas in se tudi investicija izvaja v omenjeni občini. 2. Upravičeni stroški – Stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa opreme, gradbenih strojev, cestno prevoznih sredstev ter stroške izgradnje, adaptacije in nakupa poslovnih prostorov. – Stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije, v obliki patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja. – Stroški za obratna sredstva, ki pomenijo stroške nakup materiala, blaga, storitev, promocije, plač, davčnih obveznosti in stroški testiranja. Upravičeni so stroški nastali od 1. 1. 2010 dalje. Za financiranje obratnih sredstev se lahko porabi največ 20% skupne mase razpisanih posojil za posamezno občino, razen v primeru, da posamezna občina odloči drugače. 3. Pogoji za dodeljevanje dolgoročnih posojil in garancij 3.1. Dolgoročna posojila: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3.2. Garancije Prosilec lahko hkrati s posojilom zaprosi tudi za garancijo RC GSD, v višini od 50% do 85% vrednosti posojila RC GSD. Garancija RC GSD, se zavaruje z različnimi oblikami zavarovanja glede na tveganost naložbe. 4. Pogoji za prijavo Na razpis se lahko prijavijo: – gospodarske družbe, ki se po 55. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) štejejo za majhno družbo, – fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika posameznika, – fizične in pravne osebe, ki so v postopku registracije pod pogojem, da bo vpis v register samostojnih podjetnikov oziroma v sodni register izveden pred podpisom posojilne pogodbe, – fizične osebe, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji, – gospodarske družbe in samostojni podjetniki oziroma fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, ki imajo sedež na območju občine, ki sodelujejo v projektu in če ima ta prosta sredstva. Izjemoma se lahko posojilo odobri iz sredstev druge občine v regiji JV Slovenija, kolikor ima prosilec v tej občini poslovno enoto, v kateri zaposluje vsaj 1 zaposlenih oseb (s stalnim bivališčem v omenjeni občini) za nedoločen čas in se tudi investicija izvaja v omenjeni občini. Upravičenec – prijavitelj, ki je fizična oseba z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, ni upravičen do financiranja obratnih sredstev. Upravičenec – prijavitelj ne sme biti v stečajnem postopku ali v postopku prisilne poravnave. 5. Prednost pri dodelitvi posojil in garancij Prednost pri dodelitvi posojil in garancij bodo imeli prosilci, ki: – imajo perspektivne in donosne programe, – katerih projekti so razvojno (uvajanje novih tehnologij, inovacije, nastop na tujih trgih) in ekološko naravnani, – povečujejo število novih delovnih mest, – se ukvarjajo z dejavnostjo, ki je: – povezana s prestrukturiranjem velikih gospodarskih sistemov, – na razvojno ogroženih območjih, – povezana z razvojem turizma, – pomeni strateško prednost za regijo Jugovzhodna Slovenija, – pomeni strateško prednost tudi za lokalno skupnost. Prednost pri dodelitvi posojila in garancije RC GSD bodo imela podjetja z boljšo boniteto poslovanja. 6. Vloga in odobritev posojila in garancije Vlogo za posojilo in garancijo lahko prosilec prejme v Razvojnem centru Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba je Polona Kovač-Brulc, tel. 07/337-29-87, in v Razvojnem centru Kočevje Ribnica d.o.o., Trg zbora odposlancev 72, 1330 Kočevje, kontaktna oseba Mašenjka Hvala, tel. 01/895-06-10. Vloga je na razpolago tudi na spletni strani www.rc-nm.si. Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo se oddajo na zgoraj navedenih mestih. Obravnavane bodo le vloge na izvirnih obrazcih. Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem iz razpisa, bodo zavrnjene. 7. Rok za oddajo vlog Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma objave o zaprtju razpisa. Prosilci lahko oddajo vloge od dneva objave naprej. Popolne vloge bosta obravnavala Odbor za odobritev posojil in garancij ter banka enkrat mesečno. RC GSD bo prosilce pisno obvestil z odločitvijo pristojnih organov v 15. dneh po sprejemu odločitve na odboru.

AAA Zlata odličnost