Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

1674. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ravne na Koroškem, stran 4848.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in naslednji) ter v skladu s 16. členom Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99 in naslednji) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 33. redni seji dne 21. 4. 2010 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Ravne na Koroškem
1. člen
S tem aktom se spreminja in dopolnjuje Statut Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01, 65/03 in 23/07, v nadaljevanju: Statut).
2. člen
V celotnem besedilu Statuta se beseda »delavec« nadomesti z besedama »javni uslužbenec« ter besedi »tajnik občine« z besedami »direktor občinske uprave« v ustreznem sklonu in številu.
3. člen
V 8. členu Statuta se doda nova osma alineja, ki se glasi:
»– podeljevanje denarnih pomoči in simboličnih nagrad ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov.«
4. člen
Drugi odstavek 22. člena Statuta se spremeni in na novo glasi:
»Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sveta iz prve, druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe. Član občinskega sveta je dolžan obvestiti občinski svet o svoji odločitvi v zvezi s četrto in peto alinejo prvega odstavka tega člena. Odstop člana občinskega sveta mora biti podan v pisni obliki. Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi poročila Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata. Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu. Župan mora občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu člana občinskega sveta v roku osmih dni od prejema pisne odstopne izjave.«
5. člen
Drugi odstavek 37. člena Statuta se črta.
6. člen
Četrti odstavek 37. člena Statuta se spremeni in na novo glasi:
»Županu oziroma podžupanu preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi pisne izjave oziroma predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata. Kolikor je razlog prenehanja odstop, pa županu preneha mandat, ko o svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno komisijo.«
7. člen
V 61. členu Statuta se prvi stavek petega odstavka spremeni in na novo glasi:
»Član sveta ožjega dela občine ne more biti župan, podžupan, član nadzornega odbora občine, javni uslužbenec v občinski upravi in javni uslužbenec v službi ožjega dela občine.«
8. člen
Določba 7. člena sprememb in dopolnitev Statuta se začne uporabljati po prvi konstitutivni seji občinskega sveta.
9. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0141-0001/2010
Ravne na Koroškem, dne 21. aprila 2010
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina