Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

Št. 478-88/2010 Ob-2982/10 , Stran 1014
I. Lastnik in najemodajalec: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško. II. Opis predmeta najema Predmet najema objektov v kompleksu »Športno rekreacijski center Brestanica« so vsi objekti in premičnine v bazenskem in gostinskem delu kompleksa »ŠRC Brestanica«, ki se nahajajo na parc. št. 360/1, k.o. Brestanica. Skupna površina predmeta najema znaša 12.660 m2. III. Vrsta pravnega posla: najemna pogodba. IV. Izhodiščna najemnina: izhodiščna vrednost letne najemnine znaša 2.000,00 EUR. V. Čas najema: predmet najema se oddaja za leti 2010 in 2011. Najemno razmerje se lahko obnovi s sklenitvijo nove najemne pogodbe za dodatni dve leti, z enakimi pogoji kot prejšnjo, če najemnik izrazi tako voljo, najemodajalec pa s tem soglaša. VI. Pogoji sodelovanja 1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost » 56.101 restavracije in gostilne«. 2. Ponudnik mora obvezno plačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini letne najemnine z DDV, to je 2.000,00 EUR, na račun Občine Krško, številka SI56 0110 0010 0008 197, odprt pri Banki Slovenije. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. Izbranemu ponudniku bo varščina obračunana pri enkratni najemnini, neizbranim pa bo vrnjena v roku 8 dni od izbire najugodnejšega ponudnika. 3. Pisne ponudbe je potrebno predložiti z naslednjo vsebino: – ime in priimek oziroma firma, naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, številka transakcijskega računa, matična in davčna številka; za fizične osebe: potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, ki jo izda pristojna izpostava Davčnega urada RS; pravne osebe: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki ne sme biti starejši od 60 dni, – originalno dokazilo pristojnega organa, da je ponudnik poravnal vse davke, ki jih določa zakon, ne starejše od 30 dni, – dokazilo pristojne institucije, da ponudnik ni v stečaju, likvidaciji ali pod prisilno poravnavo, ne starejše od 30 dni, – ponujeno višino letne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine, – opis športno – rekreativnih in drugih dejavnosti in gostinske ponudbe. Ponudniki lahko v svoji ponudbi navedejo tudi druge morebitne ugodnosti, – reference na področju upravljanja kopaliških objektov, – potrdilo o plačilu varščine v višini 2.000,00 EUR, – izjavo, da je ponudnik zavezanec za DDV, da ima pravico do odbitka vsega DDV in da bo predmet najema uporabljal za obdavčeno dejavnost oziroma dejavnost, ki se po Zakonu o davku na dodano vrednost (ZZDV-1-UPB2) uvršča med prave oprostitve, – podpisan vzorec pogodbe in – izjava, da se ponudnik strinja z vsemi pogoji razpisa, z lastnoročnim podpisom ponudnika; 4. Rok za zbiranje ponudb je 17. 5. 2010, do 11. ure. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo priporočeno po pošti, vendar morajo na naslov prispeti do določenega datuma ali ure. 5. Ponudba mora veljati še 90 dni od dneva javnega odpiranja ponudb. Pisne ponudbe naj ponudniki oddajo osebno ali po pošti na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, z označbo: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem kompleksa ŠRC Brestanica«. VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 1. Javno odpiranje ponudb bo dne 17. 5. 2010, ob 12. uri, v sejni sobi »D«, na naslovu lastnika. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru, da so navzoči pri odpiranju ponudb, izkazati s pooblastilom ponudnika. 2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevani samo ponudniki, ki bodo izpolnjevali vse pogoje sodelovanja. 3. Ponudbe pod izhodiščno najemnino ne bodo upoštevane. 4. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija najemodajalca, ki bo vse ponudnike obvestila o izboru v 8 dneh od dneva javnega odpiranja ponudb. 5. Najboljšega ponudnika se bo izbralo na osnovi ponudb po kriteriju točkovanja glede na višino najemnine, program športno-rekreativnih in drugih dejavnosti in referenc. 6. Na podlagi tega postopka oddaje javne ponudbe, najemodajalec ni zavezan skleniti pogodbe s ponudnikom oziroma si pridržuje pravico, da lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla ustavi. VIII. Razpisna dokumentacija in informacije Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnem portalu Občine Krško: www.krsko.si. Vsa pojasnila v zvezi s postopkom in predmeta najema, lahko vsi zainteresirani dobijo pri pristojnima osebama za dajanje informacij, in sicer: Zdravko Pilipović (za projekt) in Feđa Marković (za postopek). Vsa vprašanja postavljajo zainteresirane osebe pisno, po pošti ali na e-naslov in sicer: zdravko.pilipovic@krsko.si in feđa.markovič@krsko.si.

AAA Zlata odličnost