Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

SV 224/2010 Ob-2997/10 , Stran 1032
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Puppis iz Ljubljane, opr. št. 224/2010 z dne 23. 4. 2010, je bila nepremičnina, soba z vodovodnim priključkom, v II. nadstropju, na severovzhodnem delu stanovanjskega objekta, na naslovu Seškova 4, Medvode, ki stoji na parc. št. 14/2 k.o. Medvode, ki ima na podlagi odločbe GURS OGU Ljubljana št. 02132 00111/2007-2 z dne 21. 2. 2007, ident. št. 1973-139-9, in je del stavbe št. 9, v 4. etaži, v izmeri 20 m2, v stavbi, na naslovu Seškova cesta 4, 1215 Medvode, last Suzane Gjergji, na podlagi kupo-prodajne pogodbe o prodaji stanovanja, ki jo je dne 11. 1. 2008 sklenila z Markom Čičičem, zastavljena za zavarovanje denarne terjatve v višini 110.000,00 EUR z obrestno mero v višini seštevka veljavnega 6-mesečnega Euriborja, ki se zaokroži na osminko navzgor in obrestne marže v višini 2.15% letno, s tem, da sta solidarna kreditojemalca dolžna vrniti glavnico kredita v 354 mesečnih obrokih, pri čemer prva mesečna anuiteta zapade v plačilo dne 31. 5. 2010, zadnja pa 31. 10. 2039, ter z možnostjo predčasne zapadlosti v primerih, določenih v 18. členu Pogodbe o dolgoročnem kreditu št. KR01 274035010 z dne 23. 4. 2010, v primeru zamude s plačilom glavnice in stroškov z zamudnimi obrestmi po čl. 6 kreditne pogodbe ter z ostalimi pripadki in stroški, vključno s stroški, ki bi jih upnik imel z uveljavljanjem vračila terjatve, vse podrobno opredeljeno v Pogodbi o dolgoročnem kreditu št. KR01 274035010 z dne 23. 4. 2010 v korist upnika UniCredit Banka Slovenija d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, MŠ: 5446546000.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina