Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2010 z dne 3. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2010 z dne 3. 5. 2010, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1696. Zakon o nadzoru državne meje (uradno prečiščeno besedilo) (ZNDM-2-UPB1)
1697. Zakon o ekonomskih conah (uradno prečiščeno besedilo) (ZEC-UPB2)
1698. Zakon o trošarinah (uradno prečiščeno besedilo) (ZTro-UPB6)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

1699. Odločba o imenovanju Jasne Leskošek za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
1700. Odločba o imenovanju mag. Barbare Lipovšek za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju

MINISTRSTVA

1701. Pravilnik o dejavnostih, ki bodo prvič vključene v sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov po letu 2012, o podatkih, ki jih morajo poslati, in načinu njihovega preverjanja

USTAVNO SODIŠČE

1702. Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1732. Poročilo o gibanju plač za februar 2010

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1703. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju

OBČINE

Kanal ob Soči

1704. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2009
1705. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kanal

Kranj

1706. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne Občine Kranj za leto 2009
1707. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj

Mislinja

1708. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mislinja za leto 2009

Radeče

1709. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev Občine Laško za Občino Radeče

Slovenj Gradec

1710. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za vzpodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec

Šmarje pri Jelšah

1711. Statut Občine Šmarje pri Jelšah
1712. Poslovnik Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah
1713. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Šmarje pri Jelšah
1714. Odlok o razglasitvi Župnišča v Šmarju pri Jelšah za kulturni spomenik
1715. Odlok o pogojih plakatiranja v času volilne kampanje
1716. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku sprejema otrok v Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah
1717. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarje pri Jelšah za leto 2010
1718. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Šmarje pri Jelšah
1719. Sklep o imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Šmarje pri Jelšah

Šmarješke Toplice

1720. Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2009
1721. Sklep o določitvi cene najema mrliške vežice v Občini Šmarješke Toplice
1722. Sklep o določitvi cene najema grobnega prostora v Občini Šmarješke Toplice
1723. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu

Štore

1724. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2009
1725. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Štore za leto 2010
1726. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Štore
1727. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov ostalih društev v Občini Štore
1728. Sklep o povišanju normativa števila otrok v oddelkih javnega vrtca Lipa
1729. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1730. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Štore
1731. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Štore

POPRAVKI

1733. Popravek Sklepa o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil
1734. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ljubno
1735. Popravek Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

43. Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BFRVTP)

Ministrstvo za zunanje zadeve

44. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju terorizma
45. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o znanstveno-tehnološkem sodelovanju
AAA Zlata odličnost