Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2010 z dne 3. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2010 z dne 3. 5. 2010

Kazalo

1706. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne Občine Kranj za leto 2009, stran 4958.

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 99. in 111. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 36. seji dne 21. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne Občine Kranj za leto 2009
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2009, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Mestne občine Kranj so bili v letu 2009 realizirani v naslednjih zneskih:
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|KONTO/OPIS                   |  Realizacija|
|                        |     2009|
|                        |     v EUR|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  44.821.208|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  39.013.064|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)    |  33.399.939|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK     |  25.264.307|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 DAVKI NA PREMOŽENJE         |   7.027.476|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO        |   1.108.156|
|   |IN STORITVE               |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |   5.613.125|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU         |   2.621.626|
|   |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA         |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 TAKSE IN PRISTOJBINE         |    16.524|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 DENARNE KAZNI            |    282.536|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA      |    172.013|
|   |IN STORITEV               |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI       |   2.520.426|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)    |   1.484.901|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 PRIHODKI OD PRODAJE         |   1.037.388|
|   |OSNOVNIH SREDSTEV            |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 PRIHODKI OD PRODAJE         |    447.512|
|   |ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA  |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731)        |    12.958|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  |    12.958|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE      |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   4.310.285|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 TRANSFERNI PRIHODKI         |   1.060.691|
|   |IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH         |       |
|   |INSTITUCIJ                |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 PREJETA SREDSTVA           |   3.249.594|
|   |IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA          |       |
|   |IZ SREDSTEV PRORAČUNA          |       |
|   |EVROPSKE UNIJE              |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  49.691.347|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)   |  12.574.797|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI        |   2.408.300|
|   |ZAPOSLENIM                |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV        |    391.858|
|   |ZA SOCIALNO VARNOST           |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE     |   9.039.738|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI       |    180.902|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE     |    554.000|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|41  | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)   |  18.222.421|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 SUBVENCIJE              |    895.627|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM        |   7.784.586|
|   |IN GOSPODINJSTVOM            |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN |   1.555.402|
|   |USTANOVAM                |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI         |   7.986.806|
|   |TRANSFERI                |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)       |  14.902.036|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  |  14.902.036|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)      |   3.992.093|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |430 INVESTICIJSKI TRANSFER        |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI       |   2.710.495|
|   |PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM          |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI       |   1.281.598|
|   |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM         |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK           |  –4.870.139|
|   |(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (SKUPAJ    |       |
|   |PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)      |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|75  |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |    339.380|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)|       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 PREJETA VRAČILA DANIH        |    227.298|
|   |POSOJIL                 |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |752 KUPNINE IZ NASLOVA          |    112.082|
|   |PRIVATIZACIJE              |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|44  |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH|       0|
|   |DELEŽEV (440+441)            |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |440 DANA POSOJILA            |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |441 POVEČANJE KAPITALSKIH        |       |
|   |DELEŽEV                 |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |    339.380|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH         |       |
|   |DELEŽEV (IV. – V.)            |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI |  –4.530.759|
|   |MINUS ODHODKI TER            |       |
|   |SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I.+IV.)-|       |
|   |(II.+V.)                 |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|50  |VIII. ZADOLŽEVANJE (500)         |   4.600.000|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE         |   4.600.000|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|55  |IX. ODPLAČILA DOLGA (550)        |    260.000|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA       |    260.000|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)      |   4.340.000|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|XI. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)          |   –190.759|
|   |SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X) =    |       |
|   |(I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)      |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU   |   3.871.775|
|   |PRETEKLEGA LETA             |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ |       0|
|   |PRETEKLEGA LETA             |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
3. člen
Podatki iz konsolidirane bilance stanja, ki v aktivi in pasivi izkazujejo vrednost sredstev in virov v višini 267.552.220 €, so priloga tega odloka.
4. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2009 v višini 331.995 € se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2010.
5. člen
Neporabljena sredstva proračunskega stanovanjskega sklada na dan 31. 12. 2009 v višini 134.467 € se prenesejo med sredstva proračunskega stanovanjskega sklada v letu 2010.
6. člen
Neporabljena sredstva proračunskega sklada CERO na dan 31. 12. 2009 v višini 73.124 € se prenesejo med sredstva proračunskega sklada CERO v letu 2010.
7. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov zaključnega računa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2009 je priloga tega odloka. Priloga odloka sta tudi račun financiranja in račun finančnih terjatev in naložb Mestne občine Kranj za leto 2009.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0139/2007-72
Kranj, dne 21. aprila 2010
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
 
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Stane Štraus l.r.

AAA Zlata odličnost