Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2010 z dne 3. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2010 z dne 3. 5. 2010

Kazalo

1710. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za vzpodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 4966.

Na podlagi 7., 16. in 112. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 UPB) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 34. seji dne 19. 4. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev za vzpodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopek za dodeljevanje sredstev za pospeševanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec.
2. člen
Sredstva po tem pravilniku se dodeljujejo z namenom pospeševanja in vzpodbujanja samozaposlovanja in razvoja podjetništva v Mestni občini Slovenj Gradec (v nadaljevanju: občina).
Za uresničevanje ciljev občine na področju pospeševanja in vzpodbujanja samozaposlovanja razvoja podjetništva se sredstva po tem pravilniku razdeljujejo po pravilih dodeljevanja pomoči de minimis skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni list L 379, 28/12/2006).
3. člen
Sredstva po tem pravilniku se zagotavljajo v proračunu občine za namene in v višini, ki je določena z odlokom o proračunu občine za posamezno leto.
4. člen
Upravičenci do pomoči po tem pravilniku so osebe, ki so se samozaposlile v obdobju, določenim z razpisom in izpolnjujejo pogoje po tem pravilniku.
5. člen
Višina sredstev, ki jih lahko pridobi upravičenec za samozaposlitev, se določi z vsakokratnim javnim razpisom, ki ga objavi Mestna občina Slovenj Gradec.
6. člen
Upravičenci po tem razpisu so samozaposlene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– registracija dejavnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah,
– gospodarski subjekt mora imeti sedež in dejavnost na območju Mestne občine Slovenj Gradec,
– dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic,
– oseba mora biti samozaposlena za polni delovni čas,
– samozaposlitev mora biti ohranjena vsaj eno leto.
7. člen
Sredstva za pospeševanje samozaposlovanja se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga za proračunsko leto objavi Mestna občina Slovenj Gradec.
8. člen
Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za vzpodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec mora vsebovati:
– predmet razpisa,
– skupen znesek sredstev namenjenih za sofinanciranje samozaposlovanja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
– višino sredstev, ki jih lahko pridobijo upravičenci,
– pogoje, pod katerimi se sredstva dodeljujejo,
– navedbo dokazil, ki jih mora predložiti vlagatelj,
– rok za oddajo vlog,
– rok, v katerem bo sprejet sklep o odobritvi sredstev.
9. člen
Vlagatelj mora k vlogi za sofinanciranje predložiti naslednja dokazila:
– potrdilo o stalnem prebivališču v občini, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
– dokazilo o samozaposlitvi (fotokopijo obrazca M1/M2, iz katere je razvidno, da je samozaposlitev realizirana za polni delovni čas in z izjavo »Fotokopija enaka originalu« in podpisom prijavitelja),
– dokazilo o opravljanju gospodarske dejavnosti (Potrdilo AJPES) ali druga ustrezna dokazila v skladu z veljavno zakonodajo.
10. člen
Postopek za dodelitev pomoči de minimis vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
11. člen
Medsebojne obveznosti med upravičencem pomoči in občino se uredijo s pogodbo. Kontrolo nad izvajanjem pogodb opravlja pristojni občinski upravni organ.
12. člen
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina na predlog pristojnega občinskega upravnega organa upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
Kolikor se iz katerih koli razlogov prekine samozaposlitev v predpisanem roku, je prejemnik sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva vključno z zakonsko zamudnimi obrestmi. Prejemnik, ki prejme sredstva za vzpodbujanje samozaposlovanja, ne more za isti namen od občine prejeti sredstev v naslednjih 3 letih. Prejemnik sredstev mora občinskemu upravnemu organu dokazati, da je ohranil samozaposlitev vsaj eno leto.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republika Slovenije.
Št. 302-1/2010
Slovenj Gradec, dne 20. aprila 2010
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost