Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2010 z dne 3. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2010 z dne 3. 5. 2010

Kazalo

1720. Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2009, stran 5004.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 32. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice je občinski svet na 33. redni seji dne 20. 4. 2010 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2009 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2009. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o realizaciji posameznih projektov v letu 2009.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2009 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-0009/2010
Šmarjeta, dne 21. aprila 2010
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost