Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2010 z dne 3. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2010 z dne 3. 5. 2010

Kazalo

1716. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku sprejema otrok v Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, stran 5002.

Na podlagi določb 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08) in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 26/97, 38/06 in 91/07) ter 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 57/02) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 28. redni seji dne 22. 4. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku sprejema otrok v Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah
1. člen
V Pravilniku o postopku sprejema otrok v Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 117/08, v nadaljnjem besedilu: pravilnik) se v drugem stavku prvega odstavka 3. člena pika nadomesti z vejico in doda besedilo: »poleg tega pa tudi število sorojencev že vpisanih v enoto vrtca, kamor starši želijo vpisati še drugega otroka ter dejstvo, da bo otrok naslednje šolsko leto nadaljeval šolanje na tej lokaciji.«.
2. člen
V 4. členu se v drugem stavku prvega odstavka črta besedilo za besedo »vrtca« in nadomesti z besedilom »osebno ali po pošti«.
3. člen
V 9. členu se črta besedilo prvega odstavka in se spremeni tako, da glasi: »Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec po končanem razpisu, vendar najkasneje do konca meseca maja tekočega leta za vpis s 1. septembrom. Komisija odloča o sprejemu otrok tudi med šolskim letom, v primeru, ko je na razpolago manj prostih mest kot je vlog za vpis.«
4. člen
V prvem stavku 10. člena se črta pika in nadaljuje z besedilom »ter dodatnih podatkov, ki jih starši za namene točkovanja, komisiji predložijo naknadno.
5. člen
V 13. členu se besedilo prvega stavka do dvopičja črta in spremeni tako, da glasi: »Komisija odloča o sprejemu otrok s 1. septembrom po naslednjih kriterijih:
V prvi alineji prvega odstavka se črta »20 točk« in nadomesti s »35 točk«.
Besedilo tretje alineje se črta in spremeni tako, da glasi:
»– zaposlenost oziroma status študenta oziroma kmeta, ki samostojno opravlja kmetijsko dejavnost kot edini in glavni poklic, obeh staršev oziroma enega starša v primeru enoroditeljske družine 20 točk;«.
Doda se nov drugi odstavek, ki glasi:
»Med šolskim letom se pri točkovanju vlog upošteva še dodatni kriterij, in sicer za vsak mesec čakanja na čakalni listi 1 točka.«
6. člen
V 16. členu se besedna zveza »čakalni listi« nadomesti z besedno zvezo »prednostno čakalno listo.«
7. člen
V 18. členu se pika nadomesti z vejico in nadaljuje z besedilom: »vendar le tistega dela, ki se nanaša na njihovo vlogo.«
8. člen
Besedilo 21. člena se črta in se spremeni tako, da glasi:
»Za vloge, ki prispejo po zaključenem razpisu, za vpis s 1. septembrom, komisija oblikuje novo čakalno listo.«
9. člen
Besedilo prvega odstavka 22. člena se črta in se spremeni tako, da glasi:
»Na prosta mesta v vrtcu, ki se sprostijo med šolskim letom, se najprej sprejmejo otroci s prednostne čakalne liste. Ko so vpisani vsi otroci s prednostne čakalne liste, komisija oblikuje novo čakalno listo.«
10. člen
Te spremembe pravilnika objavi vrtec na oglasnih deskah posameznih enot vrtca in na svoji spletni strani.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0026/2010
Šmarje pri Jelšah, dne 23. aprila 2010
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

AAA Zlata odličnost