Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2010 z dne 3. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2010 z dne 3. 5. 2010

Kazalo

1701. Pravilnik o dejavnostih, ki bodo prvič vključene v sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov po letu 2012, o podatkih, ki jih morajo poslati, in načinu njihovega preverjanja, stran 4952.

Na podlagi šestega odstavka 77. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 108/09) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o dejavnostih, ki bodo prvič vključene v sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov po letu 2012, o podatkih, ki jih morajo poslati, in načinu njihovega preverjanja
1. člen
(1) Ta pravilnik določa vrsto in vsebino podatkov, ki jih mora ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), poslati upravljavec naprave, v kateri se izvaja dejavnost proizvodnje aluminija.
(2) Ta pravilnik določa tudi način preverjanja podatkov iz prejšnjega odstavka.
2. člen
(1) Upravljavec naprave je pravna ali fizična oseba, ki izvaja dejavnost proizvodnje aluminija.
(2) Upravljavec naprave mora ministrstvu poslati osnovne podatke in podatke o dejavnosti iz prejšnjega odstavka.
(3) Osnovni podatki iz prejšnjega odstavka so:
– firma in sedež upravljavca naprave ter lokacija naprave,
– opis dejavnosti, ki povzroča emisije toplogrednih plinov,
– opis in shematski prikaz naprave in njenih enot,
– opis zmogljivosti naprave in njenih enot ter
– opis izvajanja monitoringa emisij toplogrednih plinov, če se ta izvaja.
(4) Podatki o dejavnosti iz drugega odstavka tega člena so podrobni podatki o delovanju naprave in njenih emisijah toplogrednih plinov na mesečni ravni za obdobje od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2008, in sicer:
1. podatki o porabi energije in proizvodnji izdelkov:
– navedba števila celic po posameznih vrstah celic,
– količina proizvedenega aluminija po posamezni vrsti elektroliznih celic,
– količina proizvedenih izdelkov (skladno z nomenklaturo industrijskih proizvodov NIP-2009, ki jo objavlja Statistični urad Republike Slovenije), in delež sekundarnega aluminija v posameznih proizvodih,
– poraba električne energije za proizvodnjo in predelavo aluminija po posameznih proizvedenih izdelkih in
– poraba goriva in energije za sekundarne procese predelave aluminija (npr. sekundarno taljenje, rafiniranje, valjanje, litje, homogenizacija in ekstruzija);
2. podatki o bilanci grafitnih anod:
– bilanca grafitnih anod (zaloge na začetku obdobja, nakup, proizvodnja, poraba po posamezni vrsti celic, prodaja, zaloge na koncu obdobja),
– poraba in vrsta goriva za proizvodnjo pečenih anod,
– količina proizvedenih zelenih anod,
– količina proizvedenih pečenih anod,
– vsebnost vodika v zelenih anodah,
– količina zbranega odpadnega katrana,
– poraba zasipnega kalciniranega petrolkoksa in
– vsebnost žvepla in pepela v zasipnem kalciniranem petrolkoksu za proizvodnjo zelenih anod;
3. podatki o anodnih učinkih v skladu s smernicami za izdelavo državnih evidenc toplogrednih plinov, ki jih je objavil Mednarodni panel za spremembe podnebja, ustanovljen v okviru Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 13/95) in so dostopne na njegovi spletni strani (http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp), in sicer:
3.1. v primeru ugotavljanja anodnih učinkov z beleženjem prenapetosti podatki o:
– prenapetostnem koeficientu za tetraklormetan (OVC),
– prenapetosti anodnega učinka (AEO),
– tokovni učinkovitosti (CE),
– proizvodnji aluminija v posamezni vrsti elektroliznih celic in
– razmerju med heksakloretanom in tetraklormetanom; (razmerje je lahko privzeta vrednost);
3.2. v primeru ugotavljanja anodnih z beleženjem trajanja anodnega učinka podatki o:
– koeficientu za tetraklormetan (S(CF4)),
– anodni učinek v minutah na celico-dan (AEM),
– proizvodnji aluminija (v posamezni vrsti celic) in
– razmerju med heksakloretanom in tetraklormetanom;
4. podatki o emisijah toplogrednih plinov, in sicer podatki o:
– emisijah ogljikovega dioksida zaradi proizvodnje in porabe grafitnih anod,
– emisijah tetraklormetana in heksakloretana zaradi anodnih učinkov po posameznih vrstah celic,
– emisijah ogljikovega dioksida za sekundarne procese predelave aluminija in
– drugih morebitnih emisijah toplogrednih plinov.
(4) Izračun emisij toplogrednih plinov mora biti izveden v skladu z najmanj drugo zahtevnostno stopnjo iz smernic iz 3. točke prejšnjega odstavka.
(5) Upravljavec naprave mora ministrstvu sporočiti tudi način ugotavljanja podatkov iz drugega in tretjega odstavka tega člena.
3. člen
(1) Pravilnosti in resničnosti posredovanih podatkov iz prejšnjega člena preverja ministrstvo.
(2) Za preverjanje pravilnosti in resničnosti podatkov iz prejšnjega člena se smiselno uporablja predpis, ki ureja preverjanje poročila o emisijah toplogrednih plinov.
(3) Upravljavec naprave mora omogočiti ministrstvu na njegovo zahtevo dostop do dokumentacije, ki je podlaga za poslane podatke iz prejšnjega člena.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-30/2010
Ljubljana, dne 23. aprila 2010
EVA 2010-2511-0048
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost