Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

Št. 2010-000247 Ob-2941/10 , Stran 988
I. Naziv koncedenta: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik. II. Predmet razpisa: podelitev koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanje javne tržnice v Hrastniku (podrobnosti navedene v razpisni dokumentaciji). III. Območje koncesije: Koncesija se podeli za »upravljanje javne tržnice v Hrastniku«, v skladu z Odlokom o tržnem redu javne tržnice v Hrastniku (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/2009) ter Odlokom o pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanje tržnice v Hrastniku (Uradni vestnik Zasavja, št. 6/2010). Javna tržnica je locirana na naslovu Naselje Aleša Kaple 9a, Hrastnik. IV. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se podeli za dobo 5 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesijsko razmerje začne veljati z dnem podpisa pogodbe. V. Osnovni pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar: Osnovna sposobnost kandidata: Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje: 1. Registracija: Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, za katero se prijavlja na javnem razpisu. 2. Kazniva dejanja: Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, nista bila kaznovana za dejanje v zvezi z dejanji, ki so navedena v razpisni dokumentaciji tega razpisa. 4. Ekonomsko-finančna sposobnost: Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in je imel v zadnjih treh letih (2007, 2008, 2009) povprečni letni prihodek vsaj 100.000,00 EUR. Ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred rokom oddaje ponudbe ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa. Ponudnik ima poravnane davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima sedež, ter do Občine Hrastnik. 5. Tehnična zmogljivost: Ponudnik razpolaga z ustrezno razpoložljivo tehnično zmogljivostjo, kot je določeno v razpisni dokumentaciji (minimalni obseg opreme ipd.). 6. Kadrovska sposobnost: Ponudnik mora imeti kadrovsko sposobnost za izvajanje koncesije, kot je določeno v razpisni dokumentaciji: 1 oseba, ki ima strokovno V. stopnjo izobrazbe za izvajanje storitev na tržnici (odgovorna oseba za upravljanje tržnice). 7. Reference: Ponudnik mora imeti izkušnje, in sicer: v obdobju zadnjih pet let pred objavo tega razpisa je opravljal dela koncesionirane javne službe ali dejavnosti upravljanja tržnic ali dejavnosti trgovine. 8. Odgovornost za škodo: Ponudnik mora prevzeti odgovornost za škodo, ki bi jo z upravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi (zavarovanje). 9. Izvedba nekvalitetnega dela: V obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega razpisa ponudniku ni bila uradno dokazana huda strokovna napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba, …) na področju povezanem s predmetom javnega razpisa. 10. Cenovno izvedbeni program: Ponudnik mora priložiti cenovno izvedbeni program upravljanja tržnice (stroški upravljanja tržnice, višina zaračunanih pristojbin, odstotek ponujene koncesije, višina koncesijske dajatve za obdobje pet let in druge podatke, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji). 11. Sposobnost zagotavljanja javnih dobrin: Ponudnik je sposoben zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet javnega razpisa. 12. Usklajenost z zakonodajo o varnosti in zdravju: Ponudnik mora imeti ustrezno velikost in opremljenost objektov v skladu z zahtevami Zakona o varnosti in zdravja pri delu. VI. Prijava na razpis mora vsebovati: vso dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji. Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih kriterijev bodo izločene iz nadaljnje obravnave. Dokumentacija mora biti oddana na prijavnih obrazcih in izdelana po vzorcih, kjer je to zahtevano v razpisni dokumentaciji. Ponudba, ki ne bo pravočasna, se bo štela za nepopolno in bo izločena iz nadaljnjega postopka ter bo neodprta vrnjena ponudniku. VII. Merila, ki se bodo upoštevala pri izbiri koncesionarja Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! VIII. Razpisna dokumentacija in odgovorna oseba za dajanje pisnih informacij: a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, tel. 03/565-43-52, kontaktna oseba: Radojka Odžić, Ljubomir Zalezina, (b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago od objave razpisa dalje. Razpisno dokumentacijo je možno prejeti na Občini Hrastnik ali na spletni strani: http://www.hrastnik.si/obcina/ (rubrika javni razpisi). IX. Rok in način predložitve prijav a) Prijave z vsemi zahtevanimi prilogami in z oznako »Ne odpiraj – ponudba za pridobitev koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanje tržnice v Hrastniku« je potrebno predložiti v zaprtih ovojnicah. Na ovojnici mora biti nalepljen in pravilno izpolnjen prijavni obrazec iz razpisne dokumentacije. Ovojnica ponudbe, ki ne bo opremljena in označena na način, kot je to zahtevano, se bo štela za nepopolno in bo izločena iz nadaljnjega postopka ter bo odprta vrnjena ponudniku. b) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 27. 5. 2010, do 10. ure, ne glede na vrsto in način prenosa pošiljke. Prepozno prejete prijave se ne bodo upoštevale in se bodo neodprte vrnile pošiljatelju. c) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik (vložišče, soba št. 38). X. Odpiranje ponudb Javno odpiranje ponudb bo dne 27. 5. 2010, ob 11. uri, na naslovu: v sejni sobi Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik. XI. Navzočnost ponudnikov: Pri odpiranju ponudb smejo biti navzoči ponudniki ali predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pisnim pooblastilom. XII. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 90 dni. O izbiri koncesionarja koncendent odloči z upravno odločbo. Po pravnomočnosti odločbe sklene župan z izbranim koncesionarjem koncesijsko pogodbo. Koncesijska pogodba bo pričela veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. XIII. Razpisovalec si pridržuje pravico ne izbrati nobenega ponudnika in ponoviti razpis, kolikor ponudbe kljub veljavnosti, iz kateregakoli razloga, vsebinsko ne ustrezajo in zato ne prevzema nobene odgovornosti. Podelitev koncesije je izključna pravica razpisovalca. Dodatne informacije: tel. 03/565-43-52, obcina.hrastnik@hrastnik.si. Pojasnila ponudnikom bodo posredovana na njihovo pisno zahtevo.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina