Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

Št. 241-1/10-2 Ob-2918/10 , Stran 1001
1. Splošne določbe 1.1. Namen poziva Namen tega javnega poziva Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v nadaljevanju: Sklad) je opredeliti postopke in merila za oddajo vlog za: – dodelitev letnih subvencij upravičenim prosilcem – mladim družinam kot spodbuda za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z nakupom, gradnjo, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti za bivanje v primernih nepremičninah in – subvencioniranje najemnin mladim družinam, ki najemajo stanovanja na trgu, pri čemer Sklad obravnava vse vloge in dodeljuje subvencije glede na veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, določila tega poziva in splošne akte svojega poslovanja. 1.2. Opredelitev osnovnih pojmov Subvencija je po tem zakonu znesek, ki vsako leto pripada mladi družini na družinskega člana kot spodbuda za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja. Mlada družina je življenjska skupnost obeh ali enega izmed staršev z enim ali več otroki oziroma posvojenci, pri čemer vsaj en otrok v koledarskem letu javnega poziva Sklada, še ni šoloobvezen. Status mlade družine ugotavlja Sklad skladno s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih veljavnimi v Republiki Sloveniji. Za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja mlade družine se šteje prvi nakup, gradnja, rekonstrukcija, sprememba namembnosti ali tržni najem stanovanja, če stanovanje ustreza površinskim normativom, ki jih predpisuje 10. člen SZ-1 in če mlada družina nima v lasti drugega primernega stanovanja. 1.3. Upravičenci do subvencij Za dodelitev subvencije lahko zaprosijo: – državljani Republike Slovenije in – ob izpolnjevanju pogojev vzajemnosti, skladno s 160. členom SZ-1, državljani drugih članic Evropske unije, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje v Republiki Sloveniji. 1.3.1 Subvencija za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z nakupom, gradnjo, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti; – pripada tisti mladi družini, ki ima sklenjeno prodajno pogodbo ali gradbeno dovoljenje pridobljeno in pravnomočno po 1. 3. 2006 in izpolnjuje preostale pogoje ZNSVS in tega poziva; – pripada mladi družini največ osem let, pri čemer se status mlade družine ugotavlja le ob prvi dodelitvi subvencije, število članov mlade družine in zgornja meja dohodka mlade družine pa enkrat letno pred dodelitvijo vsakokratne subvencije; – v primeru, da je mlada družina s sklepom v letu 2006, 2007, 2008 ali 2009 že pridobila pravico do subvencije, mora izpolnjevati le dohodkovni kriterij, ugotavlja pa se tudi število družinskih članov. 1.3.2. Subvencioniranje tržnega najema stanovanja – Upravičena je mlada družina, ki si po uspešno zaključenem študiju vsaj enega od staršev rešuje stanovanjsko vprašanje z najemom tržnega stanovanja, pri čemer ta roditelj v letu 2010 ne dopolni starosti 28 let; v primeru uspešno zaključenega doktorskega študijskega programa se starostna meja podaljša za dve leti. Za mlajšo od 28 let se šteje oseba, ki je rojena po 1. 1. 1983, za mlajšo od 30 let pa oseba rojena po 1. 1. 1981. – Vlogi mora biti priložena sklenjena najemna pogodba za tržno stanovanje, pri čemer se šteje, da je pogodba sklenjena z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Najemna pogodba mora vsebovati podatka o površini stanovanja in višini najemnine. 1.3.3. Splošni – enotni kriteriji upravičenosti do subvencij Prosilci, ki bodo prvič oddali vloge za dodelitev subvencije za leto 2010, morajo izpolnjevati vse tri v nadaljevanju naštete kriterije za upravičenost do subvencij. a) Kriterij mlade družine Mlada družina je življenjska skupnost obeh ali enega izmed staršev z enim ali več otroki, posvojenci oziroma pastorki, pri čemer vsaj en otrok v koledarskem letu javnega poziva Sklada še ni šoloobvezen. Za otroka, ki še ni šoloobvezen, se za dodelitev subvencij za leto 2010 šteje otrok, rojen po (vključno) 1. 1. 2005 do vključno zadnjega dne za oddajo vlog po tem javnem pozivu, to je 22. 5. 2010. b) Dohodkovni kriterij Subvencija pripada mladi družini, katere neto dohodki za predpreteklo koledarsko leto (to je 2008) ne presegajo v spodnji tabeli navedenih odstotkov od povprečne neto plače, ki je v Republiki Sloveniji v letu 2008 znašala 10.797,60 EUR: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Za vsakega nadaljnjega člana mlade družine se lestvica iz prejšnjega odstavka nadaljuje s prištevanjem po 25 odstotnih točk. Pri ugotavljanju neto dohodkov se upoštevajo vsi obdavčljivi dohodki in prejemki, zmanjšani za davke in obvezne prispevke za socialno varnost, ki so razvidni iz dokončnih dohodninskih odločb in iz drugih dokončnih odločb davčnega organa in davčnih obračunov. c) Kriterij namembnosti Subvencija za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z nakupom, gradnjo, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti pripada tisti mladi družini, ki ima sklenjeno prodajno pogodbo ali gradbeno dovoljenje, pridobljeno in pravnomočno po vključno 1. 3. 2006 do vključno 22. 5. 2010, če izpolnjuje preostale pogoje tega poziva. Do subvencioniranja tržnega najema je upravičena mlada družina, ki si po uspešno zaključenem študiju vsaj enega od staršev rešuje stanovanjsko vprašanje z najemom tržnega stanovanja, pri čemer ta roditelj v letu 2010 ne doseže starosti 28 let; v primeru uspešno zaključenega doktorskega študijskega programa se starostna meja podaljša za dve leti. Do subvencije tržnega najema ni upravičena mlada družina, ki sklene najemno pogodbo z najemodajalcem, s katerim je v krogu zakonitih dedičev do drugega dednega reda po predpisih, ki urejajo dedovanje. 1.3.4. Načelo izključitve možnosti pridobitve subvencij Pravice do subvencije nakupa, gradnje, rekonstrukcije ali spremembe namembnosti ter pravica do subvencije tržnega najema se med seboj izključujejo. 1.4. Višina subvencije in razpoložljiva sredstva 1.4.1 Višina subvencije za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z nakupom, gradnjo, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti Skladno z določili 26.f člena ZNSVS in sklepa Vlade Republike Slovenije št.: 35201-4/2007/6, z dne 19. 7. 2007, ter objave v Uradnem listu Republike Slovenije št. 70/07, z dne 9. 8. 2007, znaša subvencija za leto 2010 v primeru prvega reševanja stanovanjskega vprašanja mlade družine z nakupom, gradnjo, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti 300 EUR na člana te mlade družine. V primeru, da je mlada družina s sklepom v letu 2006 ali s sklepom ali z odločbo v letu 2007 ali v letu 2008 ali v letu 2009 že pridobila pravico do subvencije, ji za leto 2010 pripada subvencija glede na število članov te mlade družine, in sicer v višini 300 EUR na družinskega člana. Število družinskih članov za leto 2010 se ugotavlja na zadnji dan oddaje vlog po tem javnem pozivu, to je 22. 5. 2010. Na datum iz prejšnjega odstavka se nerojeni ali nepravnomočno posvojeni otroci za potrebe tega javnega poziva ne štejejo za družinskega člana. 1.4.2 Višina subvencije za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja s tržnim najemom V primeru tržnega najema se subvencija prizna največ v višini razlike med najemnino, kakršna bi za najeto stanovanje znašala po predpisih, ki urejajo neprofitne najemnine, in priznano tržno najemnino za primerno stanovanje, kar dokazuje prosilec z najemno pogodbo, sklenjeno pred zaključkom študija ali najkasneje v roku 90 dni po uspešno zaključenem študiju. Najemno stanovanje se razvrsti v pripadajočo statistično regijo glede na naslov najemnega stanovanja. Pri izračunavanju subvencije se upošteva dejanska površina stanovanja, ki izhaja iz najemne pogodbe. Če površina najemnega stanovanja presega spodaj naveden površinski normativ, se upošteva zgornja meja, pri čemer se uporabljajo površinski normativi iz prvega odstavka 14. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06 in 11/09), ki se nanašajo na stanovanja brez plačil lastne udeležbe in varščine, ter so naslednje (določba tretjega odstavka 6. člena Pravilnika o podrobnejših pogojih, merilih in postopku za dodelitev subvencij mladim družinam za najem tržnih stanovanj (Uradni list RS, št. 66/07): – za 2-člansko gospodinjstvo do 45 m2; – za 3-člansko gospodinjstvo do 55 m2; – za 4-člansko gospodinjstvo do 65 m2; – za 5-člansko gospodinjstvo do 75 m2; – za vsakega nadaljnjega člana mlade družine se površina stanovanja poveča za 10 m2. Če je pogodbeno določena tržna najemnina za m2 nižja od spodaj določene neprofitne najemnine, subvencija mladi družini ne pripada. Za potrebe izračuna subvencije za tržni najem znaša neprofitna najemnina 3,00 EUR za m2 stanovanjske površine. Najvišje priznane tržne najemnine za kvadratni meter stanovanjske površine in priznane subvencije, glede na delitev države na statistične regije, znašajo: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 1.4.3 Razpoložljiva sredstva za subvencije za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z nakupom, gradnjo, rekonstrukcijo, spremembo namembnosti ali tržnim najemom za leto 2010 V Proračunu Republike Slovenije za leto 2010 (Uradni list RS, št. 99/09) so na proračunski postavki pri Ministrstvu za okolje in prostor, predvidena sredstva za subvencije, ki so predmet tega poziva in bodo na Sklad prenesena s pogodbo o zagotovitvi sredstev za subvencije mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja odobrenim na podlagi javnih pozivov za leto 2006, 2007 2008 in 2009 in o zagotovitvi sredstev za dodelitev subvencij po javnem pozivu za leto 2010. V primeru, da obseg razpoložljivih sredstev ne bo zadoščal za vsa potrebna izplačila, bo manjkajoča sredstva zagotovilo Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije. 2. Pogoji in postopek za pridobitev subvencij 2.1. Osnovni pogoji Osnovne pogoje za pridobitev subvencij določa veljavna zakonodaja Republike Slovenije in Evropske unije. Sklad se za ugotovitev vseh vprašanj v ugotovitvenem postopku ob obravnavi vlog opira predvsem na določila 26.a do 26.i člena ZNSVS-B ter na zgoraj navedeno. Sklad bo pri ugotovitvi ustreznosti prvenstveno upošteval namen dodelitve subvencije in skladnost načina reševanja prvega stanovanjskega vprašanja s SZ-1. Sklad si ob tem pridržuje pravico, da: – za ugotovitev upravičenosti posamične vloge od prosilca zahteva dodatna dokazila, s katerimi lahko pojasni oziroma izkaže v vlogi navedena dejansko in pravno stanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev subvencije; – pri ugotavljanju upravičenosti vlog na splošnem nivoju zaprosi za mnenje o splošni uporabi posameznih zakonskih določb ZNSVS in druge zakonodajno pristojne organe v Republiki Sloveniji. 2.2. Način ugotavljanja upravičenosti 2.2.1. Ugotavljanje »prvega reševanja« stanovanjskega problema Sklad izvede tako, da: – ustreznost ugotovi tudi na podlagi vlogi priložene pisne izjave polnoletnih članov mlade družine, da kot mlada družina prvič skupno rešujejo stanovanjski problem oziroma da nimajo zadovoljivo ter v skladu z določili SZ-1 in podzakonskimi predpisi rešenega stanovanjskega vprašanja. Kot dokazilo za ugotavljanje »prvega reševanja« stanovanjskega vprašanja oziroma nezadovoljivo rešenega vprašanja bivanja, morajo prosilci k vlogi priložiti sledeča dokazila. Izjava polnoletnega prosilca in morebitnih drugih polnoletnih članov mlade družine, da prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje oziroma, da nimajo zadovoljivo rešenega tega vprašanja ter, da nepremičnina, v kateri trenutno stalno biva prosilec in člani njegove družine, ni v lasti (tudi solastnini) članov te mlade družine. Izjava mora biti nepogojna in je podana pod kazensko in odškodninsko odgovornostjo. Vsak podpis na izjavi mora biti overjen. Izjava je sestavni del razpisne dokumentacije. Kot ustrezne bodo štele le izjave na predpisanem obrazcu. Izjavo z overjenimi podpis v originalu prosilec priloži vlogi do 22. 5. 2010. Prosilec mora v vlogi navesti podatke o morebitnem dejanskem (še zemljiškoknjižno neurejenem) ali zemljiškoknjižno urejenem lastništvu nepremičnin za prosilca in morebitne polnoletne člane družine z izjavo, da drugih nepremičnin kot dejanski ali zemljiškoknjižni lastniki ne posedujejo, oziroma jih niso kakorkoli trajno odsvojili po dnevu objave tega razpisa, to je 30. 4. 2010. Za izračun primernosti stanovanjske površine se po pravilniku za subvencije upošteva naslednja tabela: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Za vsakega nadaljnjega družinskega člana se prizna 10 m2. – V primeru subvencioniranja tržnega najema preuči tudi pisno vlogi priloženo izjavo polnoletnih članov mlade družine, da najemna pogodba ni sklenjena z najemodajalcem, s katerim je v krogu zakonitih dedičev do drugega dednega reda po predpisih, ki urejajo dedovanje, – za potrebe subvencij za mlade družine preverja resničnost v vlogi navedenih podatkov. Navajanje neresničnih podatkov v vlogi je lahko kaznivo dejanje goljufije in bo kazensko preganjano, – preveri tudi pisne navedbe o lastništvu nepremičnin za vse polnoletne člane mlade družine z izjavo, da drugih nepremičnin kot dejanski ali zemljiškoknjižni lastniki ne posedujejo. 2.2.2. Posebna opozorila Enostarševske mlade družine morajo izrecno navesti, da se statusno opredeljujejo kot take. Sklad bo v primeru ugotovljenih kršitev iz prejšnjih alinej zneske subvencije izterjal z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Sklad bo pri ugotovitvi ustreznosti zgoraj navedenih dokumentov upošteval prvenstveno namen dodelitve subvencije in skladnost načina reševanja prvega stanovanjskega vprašanja s SZ-1 ter vložitev vloge zaradi zagotovitve primernega stanovanja mladi družini. 2.3. Nakazilo subvencij Sklad bo obravnaval vse popolne vloge. V primeru popolne vloge, ki bo utemeljena, bo Sklad izdal sklep o odobritvi subvencije. Sklad bo odobrene zneske subvencij nakazal na osebni račun prosilca, naveden v posamezni vlogi, in sicer predvidoma po pravnomočnosti izdanih posamičnih upravnih aktov in prejemu sredstev iz 1.4.3 tega razpisa skladno z določbami pogodbe o zagotovitvi sredstev za dodelitev subvencij po javnem pozivu za leto 2010. Če je najemna pogodba za tržno stanovanje sklenjena za čas, krajši od dveh let, pripada mladi družini subvencija za to stanovanje le za čas veljavnosti te najemne pogodbe. Če mlada družina v dveletnem roku, določenim z odločbo o priznanju pravice do subvencije, prekine najemno razmerje in sklene novo najemno pogodbo, ji v času prekinitve najemnega razmerja subvencija ne pripada. Pripada pa ji za čas sklenitve nove najemne pogodbe, vendar največ do izteka roka, določenega z odločbo iz prejšnjega stavka. Upravičencu do subvencij v primeru najema se nakazujejo subvencije trikrat letno na njegov transakcijski račun, in sicer za pretekle štiri mesece. Upravičenec je dolžan Skladu v osmih dneh pisno sporočiti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na pravico do subvencije in višino subvencije. Sklad po uradni dolžnosti po izteku enega leta preveri, če mlada družina še izpolnjuje dohodkovne kriterije za subvencioniranje najema. 3. Navodila za oddajo vloge in obravnava vlog 3.1. Obrazec vloge: Prosilec predloži vlogo za dodelitev subvencije na predpisanem obrazcu Sklada, ki je sočasno z javnim pozivom objavljen na spletni strani www.ssrs.si. Vloga mora biti v celoti izpolnjena čitljivo in biti podpisana s strani vseh polnoletnih članov mlade družine ter dopolnjena z zahtevanimi prilogami. Seznam obveznih prilog za posamezen namen vloge je določen v vlogi. Priloga – Izjava mora biti podana z overjenimi podpisi in v originalu. Mlada družina oziroma član družine lahko z isto prodajno pogodbo ali istim pravnomočnim gradbenim dovoljenjem kandidira samo z eno vlogo. V primeru, da bo Sklad prejel dve vlogi, v katerih bodo nastopali isti člani mlade družine, bosta obe vlogi zavrženi. Obrazec vloge lahko zainteresirani prosilci brezplačno dobijo tudi na sedežu Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Ljubljani, na Poljanski cesti 31, v času uradnih ur, kolikor si ga ne natisnejo s spletne strani Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, www.stanovanjskisklad-rs.si ali www.ssrs.si, kjer se nahaja pod rubriko Subvencije mladim družinam. 3.2. Oddaja vloge: Zainteresirani prosilci lahko izpolnjeno vlogo oddajo od 3. 5. 2010 do vključno 22. 5. 2010, s priporočeno pošiljko, na naslov: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – vloga za subvencijo – 2010«. Sklad vsako leto pred izplačilom s sklepom ugotavlja upravičenost do subvencije in morebiten obstoj kršitev iz točke 1.3.4. »Načelo izključitve možnosti pridobitve subvencij«. Vsaka mlada družina oziroma njeni družinski člani lahko oddajo le eno vlogo, v kateri so navedeni vsi člani mlade družine, ki jih ob vlogi uveljavlja. V primeru, da bo Sklad prejel vlogo, iz katere bo razvidno, da so v njej navedene osebe, ki so vlogo že oddale, bo dodatno preučil upravičenost uveljavljanja posameznega družinskega člana v posameznih vlogah. Če je vloga poslana priporočeno po pošti, dan oddaje na pošto velja za dan oddaje vloge, medtem ko mora vloga, oddana z navadno pošto, na Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, prispeti najpozneje do 22. 5. 2010. Sklad bo obravnaval vse prejete popolne vloge po uri in datumu oddaje priporočene pošiljke, v primerih, da vloga ne bo popolna pa po uri in datumu oddaje popravka oziroma dopolnitve predhodno oddane, vendar še nepopolne vloge. Zaradi navedenega vam izrecno svetujemo, da si pri oddaji popolne vloge ali popravka oziroma dopolnitve vloge zagotovite s strani poštnega urada na vaši pošiljki navedbo ure in datuma oddaje te pošiljke, saj bo Sklad v primeru, da to iz prejete pošiljke ne bo nedvoumno in jasno razvidno štel, da je vloga prispela kot zadnja v dnevu dospetja. Prosilci, ki so izpolnjevali zahtevane pogoje v javnem pozivu za leto 2009 v obdobju od vključno 24. 5. 2009 do vključno 31. 12. 2009, lahko oddajo vlogo v okviru javnega poziva za leto 2010. Navedene prejete vloge bodo obravnavane pod pogoji in po postopku javnega poziva za leto 2009. Prosilci, ki bodo izpolnili zahtevane pogoje v javnem pozivu za leto 2010 v obdobju od zaključka javnega poziva za leto 2010, to je od 23. 5. 2010 do 31. 12. 2010, bodo lahko oddali vlogo v okviru javnega poziva za leto 2010 ob javnem pozivu za leto 2011. Navedeno ne velja za prosilce, ki želijo uveljavljati subvencijo na podlagi tržnega najema. Prosilci, ki uveljavljajo subvencijo na podlagi tržnega najema, ne morejo subvencijo uveljavljati za obdobje pred 1. 1. 2010. Za vse pošiljke oddane izven Republike Slovenije morajo prosilci poslati na faks Sklada, številka 01-4710-503, kopijo potrdila o oddaji pošiljke na pošto, iz katere sta razvidna ura in datum oddaje priporočene pošiljke ter kopijo celotne vsebine poslane pošiljke. 3.3. Obravnava vlog: Vloge, ki bodo oddane pred rokom, za oddajo ne bodo sprejete in odprte ter bodo vrnjene naslovniku. Vloge morajo biti oddane na zgoraj navedenem obrazcu, sicer ne bodo upoštevane ter bodo s sklepom zavržene kot nepravilne in nepopolne. Če je vloga poslana priporočeno po pošti, dan oddaje na pošto velja za dan oddaje vloge, medtem ko mora vloga, oddana z navadno pošto, na Sklad prispeti najpozneje do 22. 5. 2010. Vloge oddane z navadno pošto, ki ne bodo prispele v roku oziroma vloge, ki bodo oddane po 22. 5. 2010, se s sklepom zavržejo kot prepozne. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev iz tega poziva, bodo s sklepom zavrnjene kot neustrezne. V primeru, da vloga ne bo popolna, bo prosilec pisno ali ustno (za manjše popravke ali dopolnitve vloge) pozvan za dopolnitev vloge. Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo. Vloga, ki v zahtevanem roku ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna s sklepom zavrže. 4. Pomembna opozorila Šteje se, da: – so prosilec oziroma vsi polnoletni člani mlade družine, ki se je prijavila na ta poziv, seznanjeni z vso vsebino poziva, izhajajočo iz besedila in drugih listin, ki so priloga tega poziva ter, da se z njo v celoti strinjajo; – so zainteresirani prosilci, ki so oddali vlogo na način, določen v 3. odseku tega poziva ter so z oddajo vloge podali pisno izjavo, da so seznanjeni z vsebino poziva in vsebino vseh listin, ki so priloge tega poziva, da se z njo strinjajo in pogoje poziva v celoti sprejemajo; – se prosilci strinjajo z zbiranjem in obdelavo podatkov, povezanih z izvajanjem tega poziva v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov oziroma da za to pooblaščajo Sklad na način, za katerega se opredelijo v obrazcu vloge; – prosilci izjavljajo, da so vse informacije navedene v vlogi in priloženih dokumentih resnične in popolne. Vsaka kopija priloženih dokumentov je resnična kopija originalnega dokumenta – izvirnika; – se prosilci zavedajo in izjavljajo, da so seznanjeni, da je vsako krivo navajanje neresničnih podatkov v predloženi vlogi po pravnem redu Republike Slovenije kaznivo dejanje; – bodo prosilci Sklad sprotno oziroma najkasneje v roku 8 delovnih dneh po nastanku spremembe pisno s priporočeno pošiljko, obveščali o vseh morebitnih spremembah podatkov, ki so jih navedli v vlogi in priloženi dokumentaciji. 5. Ostalo Nadzorni svet Sklada lahko po objavi tega poziva sprejme obvezno razlago posameznih določb tega poziva ter spremeni oziroma dopolni njegova posamezna določila, ki jih Sklad objavi na enak način kot ta poziv ter se uporabljajo od dne njihovega sprejema. Zoper posamični pravni akt, izdan s strani Sklada, je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, skladno s poukom o pravnem sredstvu, navedenim v posamičnem pravnem aktu.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti