Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

1633. Sklep o začetku priprav sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice, stran 4735.

Na podlagi 46. člena Zakona prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09) in 30. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je župan Občine Brezovica dne 19. 4. 2010 sprejel
S K L E P
o začetku priprav sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice
1.
S sklepom se pričnejo postopki za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 9/94, 73/98, 65/03, 49/05, 37/06, 87/06, 15/09).
2.
V postopku se bo spreminjal in dopolnjeval Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (v nadaljevanju: odlok) se bo spremenil oziroma uskladil v le besedilnem delu odloka.
Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice je drugi odstavek 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09).
3.
Spremembe in dopolnitve Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice se nanašajo za vsa območja urejanja v Občini Brezovica, kolikor ni s posebnimi merili in pogoji določeno drugače.
4.
Postopki priprave sprememb in dopolnitev odloka
+-----------------------------+-----------+
|Dejanje           |Rok    |
+---+-------------------------+-----------+
|1 |začetek – sklep o    |april 2010 |
|  |pripravi         |      |
+---+-------------------------+-----------+
|3 |priprava osnutka OPN   |maj 2010  |
+---+-------------------------+-----------+
|4 |smernice         |maj 2010  |
+---+-------------------------+-----------+
|5 |priprava dopolnjenega  |avgust   |
|  |osnutka OPN       |2010    |
+---+-------------------------+-----------+
|6 |sodelovanje javnosti   |september |
|  |             |2010    |
+---+-------------------------+-----------+
|7 |priprava predloga OPN  |oktober  |
|  |             |2010    |
+---+-------------------------+-----------+
|8 |potrditev predloga    |december  |
|  |občinskega prostorskega |2010    |
|  |načrta          |      |
+---+-------------------------+-----------+
|9 |sprejem OPN na občinskem |januar   |
|  |svetu          |2011    |
+---+-------------------------+-----------+
5.
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki podajo smernice za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta ter mnenja k predlogu, so:
– MOP, Sektor za CPVO, Dunajska c. 48, Ljubljana
– ARSO, Sektor za vodno območje Donave, Einspielerjeva 6, Ljubljana
– Zavod za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva c. 10, Ljubljana
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, Ljubljana
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje in analize, Tržaška c. 19, Ljubljana
– Elektro Ljubljana, DE Ljubljana okolica, Slovenska c. 58, Ljubljana
– ELES PE d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Vojkova 61, Ljubljana
– Zavod za gozdove, Tržaška c. 2, Ljubljana
– JP VO-KA d.o.o., Vodovodna c. 90, Ljubljana
– JKP Brezovica d.o.o., Kamnik pod Krimom 6, 1352 Preserje
– Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ul. 70, Ljubljana
– Občina Brezovica, Tržaška c. 390, Brezovica
– drugi nosilci urejanja prostora, kolikor bi se v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskega akta izkazalo, da so njihove smernice potrebne.
6.
Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev odloka zagotavlja Občina Brezovica.
7.
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Objavi se tudi na spletni strani Občine Brezovica.
Št. 131/2010-si
Brezovica, dne 19. aprila 2010
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost