Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

913. Sklep o imenovanju namestnika varuhinje človekovih pravic
914. Sklep o razrešitvi predsednika in članov Nacionalnega sveta za kulturo
915. Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata drugemu namestniku predsednika Računskega sodišča

Drugi akti

916. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za spremembo zakonodaje ter za druge odločitve Državnega zbora iz njegove pristojnosti ter za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi postopka javnega naročanja na področju prodaje in nabave žilnih opornic, zaradi suma, da so bili postopki in posli vodeni negospodarno in netransparentno, da naj bi nastale še neugotovljene posledice takšnih ravnanj ter zaradi suma prisotnosti korupcije v zdravstvu na področju prodaje in nabave žilnih opornic

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

917. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
918. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
919. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Demokratični socialistični republiki Šrilanki

Pozivi

920. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana računskega sodišča, in sicer za drugega namestnika predsednika računskega sodišča

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

994. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
995. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stanju površinskih voda

MINISTRSTVA

921. Pravilnik o delnem prenehanju uporabe Pravilnika o omejitvah uporabe državnih cest, katerih trajanje je daljše od enega leta
922. Pravilnik o spremembi Pravilnika o pomorski opremi
923. Odločba o soglasju k Sklepu uprave o prenehanju ustanove USTANOVA-FUNDACIJA IINN Vinko V. Dolenc

USTAVNO SODIŠČE

924. Odločba o ugotovitvi, da 162. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ in prvi odstavek 68. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 v delu, v katerem sta se nanašala na napredovanje sodnikov, nista bila v neskladju z Ustavo
925. Odločba o ugotovitvi, da 222. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ ni bil v neskladju z Ustavo
926. Odločba o razveljavitvi sklepov Vrhovnega sodišča in sklepov Okrožnega sodišča v Ljubljani

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

927. Aneks številka 1 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije

OBČINE

Ankaran

928. Statut Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran
929. Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2015
930. Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2016
931. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran

Beltinci

932. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene te storitve v letu 2016 v Občini Beltinci

Borovnica

933. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Borovnica za programsko obdobje 2016–2020
934. Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Borovnica

Brezovica

987. Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2015
988. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

Celje

935. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitve uporabe javnih objektov za leto 2016
936. Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem MOC za leto 2016 in jih lahko sklepa Mestna občina Celje v letu 2016
937. Sklep o določitvi subvencionirane cene »Storitev izvajanja počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje za leto 2016«
938. Sklep št. 2/16 o ukinitvi statusa javnega dobra

Cerknica

939. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerknica za programsko obdobje 2016–2020

Cerkno

940. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2015
941. Odlok o mladini v Občini Cerkno
942. Pravilnik o postopku in kriterijih za vpis otrok v Vrtec Cerkno
943. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
944. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev 02 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno

Črnomelj

989. Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2015
990. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni razsvetljavi v Občini Črnomelj
991. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj

Dobje

992. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju drugega tromesečja leta 2016

Dobrna

945. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2016

Dobrova-Polhov Gradec

946. Odlok o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Dol pri Ljubljani

993. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani

Dolenjske Toplice

947. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Stanovanjsko naselje Cviblje v Dolenjskih Toplicah«

Grad

948. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvene enote vrtca Grad

Grosuplje

949. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 2116/4, 2116/5 in 2116/6, vse k.o. 1789-Ponova vas
950. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 1465/9, k.o. 1781 – Polica
951. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 985/6, 985/7 in 986/15, vse k.o. 1782-Stara vas
952. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. I/2016

Ivančna Gorica

953. Cenik oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica

Kobarid

954. Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2015
955. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici
956. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu

Kočevje

957. Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči

Koper

958. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
959. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Aleš Bebler-Primož Hrvatini
960. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Semedela
961. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
962. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta “Kare ob Ferrarski cesti v Kopru“
963. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kranjska Gora

964. Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2015
965. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2016

Ljubljana

966. Statut Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo)
967. Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo)

Logatec

969. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Logatec, št. 3500-3/2015-1, z dne 3. 8. 2015

Log-Dragomer

968. Sklep o uskladitvi zneska enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Log - Dragomer

Medvode

970. Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin v Občini Medvode
971. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 13 Smlednik
972. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja se 12/1-3-del Na Klancu

Miren-Kostanjevica

973. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v Občini Miren - Kostanjevica

Murska Sobota

974. Obvezna razlaga Odloka o lokacijskem načrtu za območje mesta Murska Sobota med Ulico Staneta Rozmana, Gregorčičevo ulico, Ulico arhitekta Novaka in Slovensko ulico

Sevnica

975. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2015
976. Sklep o postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del gospodarske cone Dolenji Boštanj – območje Jamšek

Slovenj Gradec

977. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 13.1)
978. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 13.3)
979. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 13.4)
980. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 13.5)

Slovenska Bistrica

981. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske zazidave Čretnik v Zg. Polskavi

Slovenske Konjice

982. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju lokacijskega načrta Podjetniško obrtna cona Pod goro II

Sveti Jurij ob Ščavnici

983. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

Šentjur

984. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Izvedbenega prostorskega načrta Občine Šentjur – spremembe št. 1 (krajše: SD IPN – št. 1) za ureditev kamnoloma Hrastje

Tržič

985. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Zagorje ob Savi

986. Sklep o začetku priprave Sprememb Zazidalnega načrta Potoška vas – šola in levi breg Kotredeščice

POPRAVKI

996. Popravek Pravilnika o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci
997. Tehnični popravek Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Krško

PREKLICI

998. Preklic objave Cenika oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost