Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

991. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj, stran 3384.

  
Na podlagi šestega odstavka 21. člena in drugega odstavka 21.a člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 14/13, 24/14) in Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) je Občinski svet Občine Črnomelj na 12. redni seji dne 24. 3. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj 
1. člen 
V Pravilniku o merilih za olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 59/14), se v 5. členu doda nov odstavek (6), ki se glasi:
»(6) Za možnost olajšave plačila komunalnega prispevka v višini 20% od končne vrednosti zaračunanega komunalnega prispevka lahko zaprosi tudi investitor, ki je hkrati zavezanec za plačilo komunalnega prispevka in ki ima namen investirati v:
a) nestanovanjski objekt, s pretežnim namenom trgovske in druge storitvene dejavnosti (šifra 1230 po CC-SI); Sem sodijo naslednji objekti, ki na podlagi projektne dokumentacije za izračun komunalnega prispevka, ne presegajo velikosti neto tlorisne površine 350 m2:
– pokrite tržnice, avtosaloni, prodajalne, prodajalne polizdelkov, kiosk;
– sejemska dvorana, razstavišče;
– prostori za storitvene dejavnosti, avtopralnica, prostori za oskrbo in nego hišnih živali;
Objekti, opredeljeni pod točko a), ki presegajo velikost neto tlorisne površine nad 350 m2, niso upravičeni do olajšave pri obračunu komunalnega prispevka.«
2. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2014
Črnomelj, dne 24. marca 2016
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost