Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

989. Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2015, stran 3381.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11 in 24/14) je Občinski svet na 12. seji dne 24. 3. 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Črnomelj za leto 2015 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Črnomelj za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa so tudi obrazložitve, v katerih je podrobnejše opisana poraba sredstev in podatki o posameznih projektih, ki so se izvajali v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna občine izkazuje
EUR
A)
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
I.
Prihodki skupaj
12.333.058,03
II.
Odhodki skupaj
12.175.960,32
III.
Proračunski presežek (I.-II.)
157.097,71
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
0
V.
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
0
VI.
Prejeta minus dana posojila in sprem. kapit. deležev
0
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
Zadolževanje
0
VIII.
Odplačila dolga
473.966,99
IX.
Zmanjšanje sredstev na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
316.869,28
X.
Neto odplačilo dolga (VII.-VIII.)
473.966,99
XI. 
Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.=III.)
–157.097,71
Stanje sredstev na računih 31. 12.
267.020,70
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-368/2014
Črnomelj, dne 24. marca 2016
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost